ريشه
امین آريبل امین آريبل

 

 

اين ريشه نيست رشته ي تارست زنده گي
گل نيست دسته دسته ي خارست زنده گي

دودي سرشكي ناله ي سوزي سرابگاه
اينگونه است چوبه ي دارست زنده گي

دستي نبرده دانه ي عشرت نچيده ايم
زهر فريب و لانه ي مارست زنده گي

پندار آر زوي بلندي خيال خام
نبود سپيده جلوه ي نارست زنده گي

سبز افق نديده تمنا ي انجمن
تصوير نيست رنگ غبارست زنده گي

دردست استخوان طرب آه همنفس
جانرا عزيز زمزمه بارست زنده گيکابل - افغانستان
Sep.2013


December 5th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان