زما پیشو ماته میو!
هوشپرک هوشپرک

 

درباره کنفرانس اخیر مطبوعاتی دروزارت داخله (افغانستان بانقشه ای عقب سنگ های ارگ ریاست جمهوری!)

اگرپشک افغانید به افغانها میوکرده ، درصورت عکس مساله ما امروز باشماکاری نداریم!

به جواب سنخنپرانی های تلویزیونی دانشمند وسیاستمدار ژورنالیست شرق

ستر پاسوال افتخاری آقای شجاع ودلیر صدیق الله صدیقی سخنپران پولیس افغان

جناب صدیقی صاحب سلام نمیدانم که نظامی راخوانده ای یا ژورنالیزم را ویا بشکل فراشوتی همانند دیگران به وزارت داخله آمدید ومستقیما به چوکی سخنپرانی راه یافته ای بهرشکل وصورت که باشد امروزه اکت سیاسی ات زیاد شده.

اینکه کنفرانس مشترک مطبوعاتی شمابرای چی بود وتوسط کی بود ونتبجه اش برای کی نفع میرساند بحث علیعهده ایست که حدود ده سال مانفهمیدیم دوست تان کیست ودشمن تان کیست؟ از ده تلاشی در پل محمود خان انتحاری را الی دروازه وزارت دفاع هدایت میکنید. یک تلاشی در سر پل محمود خان ، تلاشی دیگر در جوار پل ودر 20 متری دروازه وزارت ، یک تلاشی کمربند شهری درچهارراهی عبدالحق یک تلاشی در درجوار چمن حضوری ، یک تلاشی در نزدیک تانک لوگر، یک تلاشی در نزدیک مسجد پل خشتی ویک تلاشی هم در نزدیک پل باغ عمومی ، جناب شان وپولیس های تان در شهر درهرنقطه کمربند آهنین دارید وتمامی سرک های شهر را بخاطر قرارداد های مصرف بلند تیل مارشال صاحب وضیاع وقت راکبین موتر ها بسته اید. نصف از سرک هارا باداران کل سنگ های فورس پروتکشن الاسکا بریر گرفته اند سرک میدان هوایی الی ارگ کاملا ازطرف امریکا بسته شده است.

آما بازهم انتحاری توانست الی حلق ما در وزارت دفاع نفوذ کند ، این به معنی چیزی دیگریست که درچشم مردم خاک می اندازید ، اربکیهایتان نیز شب وروزدرقریه جات ملاامان، موسفیدان، جوانان وتمامی اهالی منطقه را مورد ضرب وشتم وتوهین وتحقیر قرارمیدهند، جاییکه چرسی، پودری، چهارعیب شرعی راجمع کرده اید وجامعه ای مقدس پولیس رابتنش کرده اید.

امروز شاهد سخنپرانی های نازنین تان بودم ،من نمیفهمم که چرا درین روزها چهره ای تلویزیونی شده اید ولباس سیاست مداران به تن کرده اید. بگذار چند چیز رابرای جناب شان مشخص کنم!

اولا: پولیس، اردو وامنیت ملی سرحدی را نمیشناسند هرجاییکه دشمن خاک ، مردم ووطن باشد ازبین میبرد ولودرخانه ای خودش باشد ویادرخانه ای همسایه اش پنهان شده باشد، ازهمین رو مدت ده سال است تحت اشغال امریکاهستیم چون عده ای را قهرمان دروغین ساختند وامروز وجودمنفورشان زینت تلویزیون ها وقریه جات ماست وهرروز افغان میکشند برای من فرق نمیکند که تحت هرنامی باشد چون امنیت داخلی امریکا مورد حمله قرارگرفته بود ولی افغان بیچاره قیمت پرداخت وشما برای دول دیموکراسی اش دول زدید.

دوما: ژورنالیست ازتاریخ وهویت خود باخبر میباشد ومیفهمد ازکدام کلمه درکجا استفاده کند آنطرف مرز به چی معنی است؟ برادرم صدیقی صاحب مرز افغانها پل اتک است واین بی کفایتی ماست که بالای نیم خاک ما حرامزاده گان انگلیسی تروریست حکومت میکنند ومردم مان میکشند، لهذا دوچیز تفاوت بسیارزیاد دارد: مرز وخط : سرحد ویا مرز مشترک عبارت از مرز طبیعی است که به اساس توافق دوملت بمیان آمده وبشکل طبیعی ایجادمیشود. ازطرف خودملتها، خط تحمیلی دیورندمرز مشترک نه بلکه لکه ای ننگین بدبختی افغان هاست که 119 سال است برشکم افغانها بشکل مصنوعی ایجاد شده واولاد یک پدررا بدوحصه تقسیم کرده است.

جناب شان بخود سرحد دلخوا تعین مینماید بیخبر ازتاریخ ، من نمیدانم شماسخنگوی سفارت امریکا هستید ویا لندن، به سخنگوی ناتو بایدبفهمانی که اگرهمین جنگ افغانکشی تان علیه تروریزم است باید هرکجا تروریست باشد ختم شود وهم مرزافغانستان پل اتک است نه دیورندلاین. چون برای همین از بیت المال معاش میگیری !

من یکباردیگر به مردم گوسفندی ام صدا کرده : سکوت تان نشانه ای رضایت تان است. ودشمن بشکل آهسته وآهسته برایتان اسناد موثق میسازد.

کرزی : پشتون هاراپاکستانی تلقی میکند.

وزارت معارف: نقشه انگلیسی راجزونصاب معارف ساخت.

نماینده خاص امریکا: آنرامرز مشترک نامید.

پاکستان آنراحل شده میداند.

بعضی عناصر فروخته شده ای افغان آنرا حق مسلم پاکستان میدانند.

رییس پیشین استخبارات کویته را پاکستان تلقی میکند.

سخنگوی سیاستمدار وهمه چیز دان احساساتی پولیس ما سخنگوی پاکستان شده انرا قلمرو پاکستان دانست.

ژورنالیست ملل متحد آنرا قلمروپاکستان میدانند.

ناتوبه خوداجازه داد افغانستان بیایدوافغان بکشدولی آنجاییکه تمویل گاه تروریست ها وحتی مخفیگاه تروریستهاست میگویند حق نداریم!

لهذا یکبار دیگر برایتان گوشزدمیکنم تفاوت بسیارزیاد میان مرز، سرحد، باردر مشترک وخط تحمیلی دیورند وجودداردکه یک خط فرضی تحمیل شده است که امروز سیاستمداران که ازپول انگلیس وامریکا چاق شدند آنرا به نفع پاکستان مرز مشترک میسازندوبه حیله ونیرنگ یک روز ازیک رسانه وروز دیگر ازرسانه ای دیگر میشنویم که چند نفر را یکی از کاندیدهای اصلی ویا ریزرفی امریکا درافغانستان جمع کرده وبا تاریخ وهویت خود بازی میکنند، گهی کرزی کنفرانس میگیرد ، گهی یک وزیرویاسخنگویش سخنپرانی میکند.

خواستم متوجه شوی ورنه برایم طالب ویا انتحاری ایکه خود میمیرد وچند نفر را میکشد بسیار باشرفتر از شمای است که بخاطر حفظ چوکی و قدرت باخون 5میلیون شهید بازی میکنید. شما بشکل تدریجی میکشید وآنها شما را میکشد وخود هم میمیرند. لهذا آنها بسیار باشرفتراند.

من به اردو،پولیس ویا امنیت ملی ضرورت ندارم که برای خود سرحد تعریف کرده ودرخانه خود مخفی مینشیند وهرروز دشمن الی حلق ما نفوذ میکند ومردم بیگناه من میکشد ، اگر نمیتوانید وظیفه ای تان بشکل احسن اجرا کنیدشرافتمندانه خواهد بود که جای خود به کسی تحویل دهید که وظیفه اش میشناسد. لهذا دراینده متوجه باش چی میگی وبرای کی میگی!

ماقدر پولیس خود میدانیم که روزانه چهارده ساعت در سرک برای محافظت مردمش خاک میخورد، وقدری پولیس خود نیز میدانیم که خودبیداراند تاما استراحت کنیم، وهکذا قدر پولیس رانیز میدانیم که خود قربانی میشوند تا مردم بیگناه آرام باشند ولی به هیچکسی اجازه نمیدهیم که ازآدرس لباس مقدس پولیس اهداف حزبی ، گروهی ویاسمتی خود پیش ببرند ویا به اجانب کارکنند.

>>> 

انګلیس: دیورند کرښه ۱۱۹ کاله دمخه په مصنوعی شکل رامنځته کړه!

بیا یی دیرزیات سیاسی مشران اواصلی رهبران درته له مینځه یووړل!

بیا یی درته په څنګ کی یو تقلبی حکومت جوړکړو !

بیا یی دیرش کاله دمخه داسلام ترنامه حزبونه جوړکړو!

دافغانستان اولینه جمهوریت یی له مینځه یووړ!

بیایی دا رهبران سره وجنګول ستا نظام او اردوی له مینځه یووړله!

بیایی طالب منځته کړو!

بیایی د امریکا په ملاتړ تصنعی طیاری وجنګولی او پرافغانستان یی یرغل وکړو!

افغانستان د۴۷ مملکتو ترمینځ وویشل شو او د ملالی قبر انګلیسی شهزاده یوځل بیا ترښپولاندی کړ!

کرزی :پشتانه اوبلوچ دپاکستان خلک دی

ملی امنیت لوګو کی : انګریزی نقشه پرته ده!

معارف نصاب پر لمړی مخ د افغانستان انګریزی نقشه پرته ده!

داکثره پاکستان پلوه حزبو په لوګوکی اوآن دمکتب دماشومانوپه کتابچوکی داانګریزی نقشه چاپ کړی!

خیبرپښتونخوا یی رامنځته کړه!

دملی تلویزیون په بګروندکی همدا نقشه چلیږی!

ستاټولی رسنی دپاکستان استخباراتو او ددی حرمونی حکومت مبلغین دی!

آن ستا داستخباراتو کسان هرپړه په همدوی اچوی!

امریکی دامرز رسمی مرز وباله

۱۶میاشتی دانګریزی حرمونو په جواب ستا تقلبی حکومت چوپ ناست وو!

انګلیسانو ۶ میاشتی التیماتوم ورکړو او آن دهایدروجنی بم اخطار!

پاکستانی حرمونی هره ورځ په فارورد پالیسی کی دی!

کرزی اوانګریز اوتروریست دری اړخیزه کنفرانس کی یی باردرمنجمنت کړو!

بیایی دامریکایی رسنی په واسطه انطرف مرز کړو او حنیف اتمر اوامرالله صالح یی کینول !

اوس ملل متحد ویاند وایی چی پروزیرستان حمله دپاکستان دتمامیت ارضی خلاف اونقض حاکمیت ده!

پښتون اوبلوچ تروریست ده!

پښتون اوبلوچ طالب اوانتحاری ده!

پښتون اوبلوچ فاشیست ده!

تورخم دروازه بنده شوه اووزارت خارجه دقراردادخبری وکړی!

کانتینرونه بندیږی ستا تجار دقرارداد خبری کوی!

بشیر بلور یی وواژو!

داکترنجیب یی په دارکړو!

داوودخان یی شهیدکړو!

ستا مکتب ، سرک ، پل، جومات خرابوی

ستاعالم انجینر اوداکتر وژنی اووایی چی طالب اوملا وواژه بیایی درته لوچک داربکیانو په نامه درواستول چی عالمان درته ووژنی اوسپین ژیری وژنی

ستا کور تباه دی! یو وایی چی طالب له کرښی دیخوا ده اوبل وایی هه خوا ! طالبه داسلام مخته وګوره په پنجاب کی وجنګیږه اویاهم په نورو ځایوکی !!!

ستا مشرحلالوی ستا په کلی بمبارد دی،ستا ورور بندی دی،ستا پرواده بمب اوریږی! بس دی نورویښ شه اوهرچا پسی مه ځه یو مشر پیدا کړه اونور ییخیانت ته مه پریږده! نورقومونه دی ورونه دی که بلوچ دی اوکه نور! هند ستاستراتیژیک دوست دی ! هر انګریز او پاکستانی ترهغه چی ستا پّه قلمروکیدی ستادښمنان دی او هریو چی ورته دوست وایی هغه جاسوس دی!ستاسوله هم تجارتی ده یا به دیورند منی! یا به مصونیت ورکوی ! یا به هم نه نظام لری اونه هویت! جنګ به دوام لری اوستا موروخور به بوره وی! ویښ شه دالله لپاره ویښ شه! زما دامصنوعی مشرانو چی تقاضا ده چی نور بس ده اوخپل هویت سره لوبی مه کوی اوسره یوځای شی!

>>>>>> 

 

برادرتان

هوشپرک

ازمندوی کابل


March 19th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها