زړور مبارزهوګوچاوزته ډالۍ دی- د انسا ن مغز
انجنیر ظهو رالدین اندیش انجنیر ظهو رالدین اندیش


March 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان