زیرکاسه نیم کاسه است
نویسنده : دکتور طاوس وردک نویسنده : دکتور طاوس وردک

 
 
هموطنان عزیز وګرامی خواب های را که همیشه می دیدین ومی ګفتین که خدا یا کمونست های فتنه ګر و ملحد را به بزرګواری تان از افغانستان ګم کنید و به بزرګواری تان مجاهدین سر به کف را به پیروزي برسانید که ملت مسلمان را به راه مستقیم رهنمایی وبه اوج ترقی وپیروزی برساند ان خواب های تان تا یک اندازه کامیاب و به واقعیت پیوست ،و انوقت که اخوانی ها  به کابل رسیدن به جان هم دیګر افتیدن که هم خودرا وهم وطن را مخصوصا کابل را کاملا تخریب وچپاول نمود( به ګفته دکتور نجیبا لله کابل وحومه ان به حمام خون تبدیل شد ) انها افغانستان را  لوچ ساخت پیراهن وتنبان مرد وزن را کشید یعنې مردم افغانستان را بې ستر ساختن  بې سترې را اګربه معنی  واقعی ان فهمیدین خوب است درغیر ان تعریف بې ستری چنین است : 
بېسترې تمام کارهای زشت ، غیر انسانی ، رذیلانه ، بې ادبانه ، بې شرمانه ، دور از انسانیت ، وحشیانه را به هموطن روا داشتن و کردن عبارت اند از بې ستري که (( زدن - لت وکوب کردن - بندی کردن - توهین ساختن -سنګ سارکردن - تیرباران کردن  دو زدن - لت وکوب کردن - ناخن کشیدن - درمحضر پدرومادر دختران و زنان مردم را بې عفت ساختن وبا انها زناکردن - جریمه کردن - کډنپ کردن - و دیګر جزاهای که من نام انرا فراموش کرده ام ونمی دانم شما انرا به ان علاوه نمایید به نام بې ستري یاد می کنند )) وهمه اعمال یاد شده از طرف عمال حزب دیموکراتیک خلق افغانستان وبعدا اخوانی ها وطالبها و تا لحظه فعلی توسط حکومت کرزۍ و امریکایی ها بالای مردم افغانستان عملي وتطبیق می شود خاصتا در محضراشغال ګران غربي که در درون وطن مان زندانها و شکنجه ګا های برای مردمان وطن مان ساخته است .
حال می پردازم به زیر کاسه که زیران نیم کاسه وجود دارد مې پردازم ، بازی های رنګ رنګ حامد کرزۍ ، کرزۍ که خواب اینده خویش را بسیار خراب می بیند  چي قسم که منصور به دار زده می شود و دکتور نجیب ا لله را به دار زده شد ازبیم ان (کرزۍ ) همه روزه یک نوع توطیه را علیه مردمان عادی وطن خود مان می چیند :
که توطیه اول اونصب ویا تعین ریس جمهور دلخواه خودش است ، زیرا ریس جمهور باید به شما  (کرزۍ) سند تحریری بدهد که اورا بعد ازینکه برنده می شود بندی نه کند ویا اورا به څارنوالی معرفی نه کند و تمام راز های امریکایی ها - پاکستانی ها - ایرانی ها -عربها - هندوها - روسها - چینی ها - مارشال فهیم - خلیلي- حکمتیار را  مخصوصا طالبها و در راس ان ملاعمر و طالب جانه وروره را از کجا وچرا زیاد استعمال می کرد را از کرزۍ به شمول مال ودارایی که خودش وبرادرانش از راه رشوت ، قاچاق و دزدی  جمع اوری نموده است در داخل وخارج چقدر است و در ضمن چرا در طول ۱۲ سال زنګ تو کر بود ویک حرف نه زدی ونویسنده این مضمون برای شما کتاب بې ستري مردم افغانستان را ارسال نمود وبه شما پیشنهاد نمود که لطفا کمره ویدیو يي را به خانمت داده و همه راز های که مردم کشور از ان خبر نه دارند وغرب چې چیزهای ناروا ونادرست را جبرا سر تو تطبیق کردنی وعملی کردنی بود در فلم ثبت نموده وبعدا به تلویزیونهای ازاد جهان داده که بیدون کم وکاست به مردم افغانستان وجهانیان در میان بګذارید وخبر بسازید ولې به حرف من ګوش نه دادین و این کار را نه کردین و۱۲ سال تمام قووای مسلح خلع شده را در کشور تحمل کردین وهمه روزه سرباز وافسر این وطن را در مقابل سلاح ووسایط مدرن ( حکمتیار - طالبها وحقانی ) به پرتګاه مرګ روان کردین ونه خواستین که به حیث ریس جمهور وسر قوماندان اعلی قووای مسلح وظیفه مدیریت کردن ورهبری قووای مسلح را به شکل درست عملی و انجام دهی که نه توانستی ویا نه خواستي، مرګ طالب ها برایت با اهمیت تر بود اما از افسران وسربازان وطن ومردمان عادی ملکی اعم از اطفال وزنان  برای شما اصلا زره اهمیت نه داشت اګر جو از مردی می داشتی باید استعفی می دادی که نه دادي و به نیرنګ های زیر کاسه ات ادامه می دهي   .
دوم چون ترس وجدانی - افغانی - وطنی - پشتونولی  نه داری تا که با امریکا قرارداد امنیتی را به امضا برسانی و در تاریخ  کشور مان به نام خود  اوراق سیاه مانند اینکه درمورد دیګر شاهان وامیران در تاریخ  ثبت شده از شما را نیز به حیث یک شاه شجاع ثبت مې کند درمورد تو نیز قضاوت تاریخ چنین بود واست که تو دست با امپریالست ها یکی کرده و به فرمان انها از تخت و دخل رستورانت در نیویارک یا واشنګتن ، بالاشدی وبه حیث یک ګودي ګک محض به حیث ریس جمهور موقت در بن نصب شدی وظاهر شاه خاین که کمر را به حیث پادشاه شدن بسته بود ودرنیمه شب در بګرام با سربازان غربی پیاده شد ونام شاه شجاع را کسب نمود اورا در اثر توطیه رسول سیاف وربانی کنار راندین وخودرا به اشاره عبدا لله عبدا لله وشخص زلمی خلیلزاد به کرسی نصب کردی و باز زمان که خلیلی زاد خودرا در سال ۲۰۱۴ کاندید ریاست جمهوري می ساخت و امکانات بسیار زیاد برد وموفقیت را دارا بود اورا تهدید نمودی که ګویا تو را مردم قبول نمی کند زیرا تو امریکایی هستی و من در تمام رسانه ها اعلان می کنم که خلیل زاد را که یک امریکایی محض است وچیز دیګر نیست رای نه دهید ، در حال که او می توانست به مردم بګویند که تو را که از سر میز دخل رستوران از امریکا اورد و ریس جمهور اعلان نمود ایا امریکایی نه بودی؟؟  و باز درهمین ۱۲ سال نوکر وبلی اغای امریکا ودیګر کشورها به شمول ( پاکستان وایران نه بودی؟؟ ) و از پولهای رشوت وتحایف که کشورهای متجاوز به تو مخفی می داد از ان پول ها چې نوع سوی استفاده نه بود که کردی و زلمۍ خلیل زاد را به مقام ریس وزرا یعنی صدراعظم تطمع ساختی و از سر راهت پس کردي و خلیل زاد به حیث یک نفر که درموجودیت تیم بسیار متخصص و تحصیل کرده اش شما و کابینه شما را به میز محاکمه می کشاند در حاشیه راندی وخود را یک اندازه از فشار مستقیم خلیل زاد خلاص کردی ،بل اخره قرارداد امنیتی را که خودت صلاحیت عام وتام امضا کردن ان را داشتی که بیدون مشوره لویه جرګه مشورتی با امریکا به امضا برسانی و به خاطراینکه  زیرکاسه نیم کاسه است ان را به شورای مشورتی محول ساختی و مصارف هنګفت مالی و نظامی را به شکل یک بازی اپراتیفی به سر رساندی ، ایا هدف تو ازین بازی خطر ناک چې بود؟؟ رفع مشکلات مردم افغانستان بود ویا رفع مشکلات شخصی شما وتضمین اینده مطمن شما بود؟؟ که باید ریس جمهور اینده به مشوره و فرمان شما در اثر تقلب وسیع تعین شود و یا نه؟؟  تا در اینده برایت درد سر ایجاد نه کند، زیرا در قدم اول وزرای تو - مشاورین تو - معاونین تو بالای تو شاهدی می دهند که تو کدام نوع خیانت ها و شادی بازی ها را سرمردم افغانستان روا نه داشتی که تا امروز مردمان وطن ما صاحب یک لقمه نان نه شدن وبرای خودت قصرمجلل را در ۹ جریب زمین خانه سابقه داود خان را باز سازی و محل عیش ونوش اینده ات می سازد مصروف هستی  .
سوم ، اساس مساله این است که تو ( کرزۍ ) از دست نماینده های (سي آی ای ) و هم چنان حلقات دیګر در کابینه فعلی بسیار زیر فشار قرارد دارید که باید ۱۰۰ ٪ غرب در راس ان امریکایی هارا وادار بسازی که باز نقش بسیار خاینانه را ایفا نمایند و شخص زلمی رسول را به کرسي مقام ریاست جمهوری نصب نمایند زیرا مقام ریاست جمهوری مورثي از خاندان ( دورانی ها ) می باشند و شخص زلمی رسول نیز یک محمد زایی است وباید عوض یک پوپلزایی ( کرزۍ ) باید او نصب شود زیرا برادر شما نمی تواند مقام ریاست جمهوری را مدیریت بکند و مخالف قیوم کرزی می باشید بناا بهترین ګزینه برای دفع برادرت که امریکایی ها نیز تردید  دارند ونمی خواهند بار دیګر به مثل شما خود را در منجنیق قیوم کرزۍ خودرا نه پرتن ازین خاطر خودت خوب می دانی که برادرت را امریکا تایید نمی کند و از طرف دیګر خود (سي آی ای ) برایت هدایت داده بود که به پوتین بګو که در بین هیات ما ریس جمهور اینده حضور دارد و او زلمی رسول است ،زیرا او کدام قرابت به تو ( کرزی)  نه دارد واز طرف دیګر نفر خاض امریکا خاصتا ( سي آی ای ) نیز می باشد که سالها در خدمت انها قرارد اشت و چیز که بسیار مهم است این است که زیرکاسه نیم کاسه زیل قرار دارد و ان اینکه  شما ( کرزۍ ) به رهبری نواز شریف - دیوید کامران انګلستان - امریکا و عربستان سعودی شخص قطب الدین هلال را به حیث ریس جمهور موقت برای دوسال تعین مې نمایید و ازین طریق تکنوکرات های غرب و طالبان را درین حکومت به شمول فروفیسور ستار سیرت، حقانی را شریک مې سازید تا از یکطرف جنګ ختم شود واز طرف دیګر پاکستان  اداره ورهبری افغانستان را از امریکا به دست خود بګیرند وبه این تر تیب مانع بزرګ سر راه تان ( پاکستان و حامد کرزۍ )  دو دشمن قوي تان اشرف غني احمد زۍ و جنرال دوستم را که ۱۰۰٪ برنده انتخابات مقام ریاست جمهوری اند  و به این طریق افغانستان را برای ۱۰ سال دیګر شامل یک بحران فراګیر خشونتها علیه یکدیګر بسازند و بل اخره زمینه تجزیه کشور را به فرمان امریکا وپاکستان فراهم بسازید و بعدا تمام اداره وکنترول امور افغانستان را به پاکستان تسلیم نمایید به خاطر اینکه اګر اشرف غنی و دوستم باهم متحد بماند اینها برنده انتخابات اینده می باشند ولو که انتخابات در سطح صرفا کابل هم محدود بماند واین جوره در افغانستان برای اوردن نظم نوین با محاکمه کشاندن مقامات بلند پایه حکومتی که افغانستان را در ظرف مدت حکومت داری خویش بې ستر نموده و همه کارهای نادرست وخاینانه را در کشور سر مردم افغانستان عملی نموده است باید به سزای اعمال شان رسانده شود ،و دلیل امضا نه کردن قرارداداز طرف کرزۍ هم نمایانګر یک بازی وتوطیه محرمانه وخاینانه بین امریکا و کرزۍ است   که خود کرزۍ دقیق در جریان است ، سوال درین جا است که چرا کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان  و نهاد های مدنی و پارالمان افغانستان کرزۍ را در محضر یک کمیسیون استماع نمی نمایند ویا چرا با کرزۍ یک نشست اظطراری را سازمان نمی دهند و تمام رازها و انچه تا حال کرزۍ برای مردم افغانستان افشاه نه کرده برای نماینده های مردم بګویند و مردم افغانستان نه ګذارند عین مساله امضای خط دیورند که بیدون حضور داشت نمایندګان وخبره ګان بین میر تیمور دیورند و عبدالرحمان خان امضا شد این بار نیز در خفا بین دوریس جمهور به ضرر مردم افغانستان امضا شود ، در ضمن من یک سوال شخصا از اوبا ما دارم وان این که اګر شما متعهد به دوستی وتقویه قووای مسلح افغانستان بودین وهستین چرا ۲۰ بال هلیکوپتر جنګي روس را به حرف یک نماینده سنا تان معطل قرار دادین وچرا تا حال برای قووای مسلح افغانستان تخنیک محاربوی ثقیل ومورد نیاز تهیه نه کردین و۱۲ سال بازی دادین وقووای مسلح ما را به شکل خلع سلاح نګاه کردین به نظر من شما ( امریکا ) اوردوی افغانستان رابه خاطر  به طیارات مجهز نه ساختین که دوستان ستراتیژیک تان ( پاکستان -حکمتیاروطالبها ) مورد حملات هوایی و راکتی قرار می ګرفت و امروز اګر اوردوی افغانستان عین تخنیک محاربوی وخت دکتور نجیب الله را می داشت دوستان ونوکران حلقه به ګوش تان زنده نمی ماند و وقت قلع وقم شده بودن و صلح تامین شده بود  .

November 30th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات