زیستن با كار و خلاقیت و یا زیستن برای مصرف و مصرف برای زیستن
الحاج اسرار خواجه الحاج اسرار خواجه

 

كشور عزیز ما با موقعیت جغرافیایی كه دارد سر شار از منابع نعمات طبیعیست. اكثر مناطق كوهستانی و منابع آب وافر و معدنیات طلا، مس، آهن، ذغال سنگ، نفت و گاز دارد. همچنان دشتهای وسیع مناسب به زراعت و مالداری و دریاهای خراشان و چشمه سار ها را خداوند متعال درطبیعیت كشور ما اعطا فرموده اند

با تاسف آرد، روغن، برنج، گوشت، گوشت مرغ، تخم مرغ، كچالو، انواع لبنیات، انواع شیرنیباب، شكر، چای، مشروبات، كیك و كلچه، انواع رختباب و لباس، پاپوش، وسایل حمل و نقل، مواد سوخت، نفت و گاز، ادویه جات، انرجی برق، مواد ساختمانی سمنت و غیره، این اجناس در بدل تادیه اسعار توسط تاجران و موسسات تجارتی وارد كشور شده مصرف میگردد.

باید دانست كه این اسعار مصرفی در كشور از كدام منابع بدست می آید. در اكثر كشور های جهان از اثر كار و پیكار دانشمندان و نخبگان و دولتمردان با نظرداشت تعلیم و تربیه به مردم شان در رشته های مختلف با استفاده از دستآوردهای تكنالوجی و سطح تولیدات مصرفی جامعه خودرا به اندازه بلند میبرند تا مازاد تولیدات خویشرا به خارج صادر نمایند و تا مردم خودرا از نعمات مصرفی بی نیاز ساخته باشند.

حالا به ارتباط اموال صادراتی و وارداتی كشور افغانستان عزیز كه بنیاد اقتصاد و شاخص عاید ملی را تأمین میكند باییست مردم آگاه باشند.

طوریكه در رسانه ها انعكاس یافته صرف از كشور ایران در یكسال به ارزش مبلغ چهار ملیارد دالر اجناس مصرفی وارد نموده ایم در مقابل به ارزش چهل ملیون دالر صادرات داشته ایم، مبلغ سه ملیارد و نهصد و شصت ملیون دالر در یكسال اضافه خرجی مصرفی كشور ما بوده . این مقایسه تنها از كشور ایران است اموال وارداتی از دیگر كشور هارا محاسبه نمایم اضافه مصرفی به ملیاردها دالرمیشود

از گذشته ها بیاد دارم كه ملیونها تن پخته، كشمش، چهار مغز، بادام، مغز پسته، زغر و كنجد، پوست قره قلی، پوست گاوی و گوسفندی، روده، قالین و گلیم، انار، شیرین بویه، هنگ، سنگ لاجورد وغیره اموال صادراتی افغانستان بود كه در بدل آن اسعار بدست می آمده و اسعار تحت نظارت بانك مركزی قرار داشت و اقتصاد كشور را همه ساله بیلانس مینمود. با تاسف به اثر جنگهای احزاب و تنظیم ها و دخالت خاینانه كشور های همجوار هست و بود و منابع ملی تخریب و برخی توسط زورمندان چپاول گردید كه در نتیجه آن فقر و نا توانی اقتصادی توده های وسیع كشور را به بار آورده از مدتی صادرات كشور عزیز ما آنهم بطور قاچاق كه سرمایه ملی محسوب میشود عبارت از نیرو و استعداد جوانان و نخبگان كشور است كه این هموطنان با تحمل یك عالم مشكلات و بی حرمتی كه به حق شان صورت میگیرد نیرو و استعداد خویشرا به ممالك خارج عرضه میدارند زیرا بداخل كشور خریدار ندارند و یا در جنگ كشانیده میشوند

از اینكه اقتصاد كشور به قهقرا كشانیده شده عوامل آنرا در عملكرد دولت كه عبارت از سه قوه است در جریان سی و یكسال بررسی نمایم

با توجه جامعه بین الملل كشور دارای قانون اساسی نظر به قانون اساسی حاكمت ملی به ملت تعلق دارد و در تحقق دیموكراسی دولت مكلف میباشد دیموكراسی یعنی حاكمیت مردم بر مردم و برای مردم

دموكراسی را در كشور باید پارلمان تمثیل نماید زیر نظر به ماده شصت و نهم قانون اساسی كشور صلاحیت پارلمان مافوق رییس جمهور است یعنی رییس جمهور نزد نمایندگان ملت مسول شناخته میشود و در ماده نود قانون اساسی وظایف پارلمان مشخص گردیده

از تاریخی كه پارلمان فعال گردیده حكومت بودجه سالانه و عواید و مصارفات خویش را با تشریح نهاد های حكومتی با توضیح حجم عواید و مصارف آنها بودجه عادی و انكشافی را با فصل و باب تنظیم از طریق وزارت مالیه غرض تصویب به پارلمان ارایه میدارد تا پارلمان در مدت معینه تعین شده عواید و مصارف كشور را غور و رسیدگی همه جانبه نموده خصوصا بودجه انكشافی را مبالغ مصرفی آن از كدام منابع تمویل واز كمك ها وقرضه ممالك خارجی تحت چه نوع شرایط بدست می آید و در مصرف آن غرض رشد و توسعه زیر بنای اقتصاد كشور در چه مدت زمان در نظر گرفته شده در صورت رسیدگی همه جانبه پارلمان روی خط و مش و برنامه كه دارند از مصارف و نتایج حاصل آن از وزارت های مربوط گزارش اخذ و بودجه سال آینده را تصویب مینمایند

در این مدت چند سال ملیونها دالر كمكهای جامعه بینا لملل در كشورما سرازیر شده صرف دو سه هزار كیلومتر سرك قیرریزی و یكتعداد چاهای آب آشامیدنی در روستاها حفر و چند بنای دولتی اعمار گردیده اما از باز سازی زیربناهای تولیدی و نو آوری آن بنظر نمیرسد

ببینید وزارت آب و برق با یك نهر و حتی جوی به منظور رشد زراعت احداث نكرده برق وارداتی را با تشریفات خاص افتتاح در پروژه های تولید برق كه از همه جهت مساعد است در این قدر مدت از كمكها استفاده بعمل نیامده

وزارت زراعت چند سال قبل برای جلوگیری از آبخیزی دریای آمو چند ملیون دالر مصرف یكتعداد بوجی خریداری و از ریگ پر نموده در چند كیلومتر كنار دریای آمو قرار دادند باید با وسایل پیشرفته امروزی یکی از معاونین دریای آمو را مهار ودشتهای وسیع را تحت آبیاری و زراعت را توسعه میدادند.

چندی قبل یكی از كشور ها ی خارجی پنجاه ملیون دالر به وزارت مواد مخدر غرض جلوگیری از تولید مواد مخدر تادیه نمود در حالیكه تولید مواد مخدر رو به افزایش است

در بودجه سالانه حكومت پارلمان به ملیونها افغانی تخصیص معاشات خود و بادیگارد و خرچ دستر خوان اندیشیده اند

اوضاع اقتصادی كشور نگران كننده است چالشهای اقتصادی كشور پلان شده صورت میگیرد یا اینكه سرنوشت اقتصادی كشور توسط یكتعداد افراد بی كفایت میچرخد و یا عناصر بیگانه پرست و فروخته شده در نهاد های حكومتی و پارلمان لانه كرده اند

اگر بحران اقتصادی دامنگیر منطقه و امریکا و اعضای ناتو شود و این كمكهای اقتصادی كه روی اهداف سیاسی منطقوی صورت میكرد قطع و یا كاهش كند كسرات آنرا چه در بخش نظامی و ملكی و بازسازی منابع تولیدی از چه نوع مدارك جبران مینمائیم  و آیا حكومت وپارلمان به این ارتباط پلان دارند و یا می اندیشند ؟  

جامعه افغانستان فعلا دیموكراسی را چنین تفسیر میكنند حاكمیت مردم بر مردم برای بدست آوردن قدرت و ثروت

به باور این قلم چالش و بحرانهای كشور ما تا حدودی ابزار سیاستهای كشور های منطقوی گردیده قبل از همه به چالشهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی كشور خود باید بی اندیشیم و رسیدگی نمایم كه چه نوع عوامل مردم و كشور مارا باوجود داشتن نعمات طبیعی و ظرفیتهای فزیكی در حالت فقر و بی امنیتی و محتاج اجنبی گرفتار كرده بیسوادی اكثریت مردم بی كفایتی و عدم زعامت و مدیریت دولت و یا وجود عناصر استفاده جو و یا اوضاع استخبارات منطقه خصوصاً همسایه ها اینهاهمه یکجا شده بحران را بوجود آورده اند در جریان سی و دو سال ملیتهای ساکن کشور زعامت جریانات سیاسی چپ و راست میانه را و راست افراطی را تجربه کرده اند که نتیجه آن حالت موجود است.

پس چه باید کرد؟

به باور این قلم وجدانهای بیدار، دانشمندان، نخبگان و استادان و روحانیون وطنپرست در هر گوشه و کنار کشور در نهاد های دولتی و اجتماعی با مردم اند بدون ترس و خوف و از خود گذری مردم را از اعمالی که خلاف منافع ملی صورت میگیرد آگاهی همه جانبه بخشند و دیموکراسی واقعی را یعنی حاکمیت مردم بر مردم برای مردم تا در پرتو علم و دانش و معرفت مردم آگاه شوند در قدم اول این مرام از طریق پارلمان کشور تمثیل شده میتواند زیرا مادۀ (69) و (90) قانون اساسی کشور صلاحیت عام و تام را در پارلمان تفویض نموده بائیست در انتخاب نمایندگان در پارلمان پول، قدرت دولتی و زور نقش نداشته باشد مردم باشناخت اشخاصی که به زیور علم و دانش و تجربه و وجدان بیدار و حس مردم دوستی آراسته باشند سری انتخاب و برایش رأی بدهند وظیفۀ ایمانی و وجدانی جامعۀ مدنی، خردمندان و رسانه ها و کمیسیون انتخابات است تا مردم را در انتخابات پارلمانی آگاهی بخشیده تا کشور یک پارلمان سالم با حاکمیت مردمی داشته و صلاحیتی که قانون اساسی کشور برایش داده از آن استفاده و بر علاوه به منظور کشف جواسیس غیر و عملکرد وزارتخانه ها و استفاده از دارایی عامه غرض مصئونیت منافع ملی تحت نظارت گرفته بتواند و همچنان اجراات و عملکرد چندین سالۀ حکومت را بررسی اوپراتیفی و تفتیش نموده خائنین ملی را مستند به محاکمه بکشاند و همچو یک پارلمان روی منافع ملی قانونگذار در تصمیم خود قاطع عمل نموده و حکومت را رهبری و مدیریت سالم نموده و بمردم پاسخگو باشند و هسته گذار وحدت ملی در داخل پارلمان شوند.

شاعری میفرماید:

نارسایی های سعی جز فقدان استعداد نیست           مرد همت باش در اندیشۀ مشکل نباش

گر به راه افتاده ای آخر به جایی میرسی              گرم رو ای دل بفکر دوری منزل مباش

 

28 اکتوبر 2012

 ـ دنمارک   


November 3rd, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي