سارنوالان در حال بررسی ، فرصتی به رهزنان در حال فرار
الحاج عبدالوهاب الحاج عبدالوهاب


الحاج عبدالوهاب عضو اتحادیه کاگران  ولایت جوزجان 

من از طریق سایت آریایی ، سایت مشعل ، سایت جوانان امروز و سایت افغان ویکیلکس دوازده فقره جرایم و فساد اعمال شده در اتحادیه ملی کارگران افغانستان را مطالعه نمودم. خواهی نه خواهی  با این پیمانه غبن و چپاول که در اتحادیه انجام شده من را دچار بهت زده گی و تعجب ساخت و مایه تاثرات عمیق من گردید.

به همگان معلوم است که دارایی ها اتحادیه مال و دارایی مستقیم و غیر مستقیم اعضای آن است در واقع اتحادیه کارگران  با داشتن صدها هزار نفر وارثین ذیحق به اعتراض و انزجار خود علیه جنایات و اتلاف دارایی های آن در محاکم و غیره مقامات ذیصلاح موضوع را تا مجازات خاینین دنبال و پیگیری خواهد نمود.

ما از بارگاه خداوند منان به این جنایت کاران سخترین جزا را در دنیا و عقبا طلب می نمایم زیرا این ها یه چور و چپاول دارایی غریب ترین لایه زحمتکشان کشور پرداخته اند که از معاشات ناچیز شان ماهوار، جق العضویت پرداخته است.

از اینکه اتحادیه به ما کارکنان تهی دست و مظلوم زمینه کار و فعالیت یا اشتغال زایی ، زمینه تداوی ، زمینه معیشت و رفاه را در چنین اوضاع بحرانی و خطیر میسر میساختند برعکس و بر ضد آئین شریعت محمدی ، خلاف منافع ملی ، خلاف تمام موازین اخلاقی اتحادیه ما را به یغما بردند.

در اینجا لازم می بینم که به پاس خدمات عالی هیات برسی کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه ادای احترام نمایم. زیرا هیات محترم یگانه شخصیت های را تشکیل میدهد که تن به معامله و رشوه نداده اند در این اوضاع که همه به تاراج بیت المال تاراج و غضب  اراضی و ملکیت های دولتی و بلاخره رهزنی و جنایت می پردازند، هیات محترم با دستان پاک و وجدان های بیدار با استواری تمام و مصمم  بدون معامله و تن دهی به فساد قضایای پرحجم فساد را به بررسی ابتدایی گرفتند، ما و تماماٌ اعضای اتحادیه که جریان کار بررسی را مستقیم و غیر مستقیم تحت نظر و مشاهدات خود قرار داده بودیم در وهله اول به موضوع بررسی با عالم مایوسی این طور فکر میکردیم که کار بررسی این هیات بسان اسلاف شان خواهد بود از این رو به مسله چندان دلچسپی نداشتیم ، زیرا هر هیات که از هر مقام آمدند با گرفتن باج و خراج قطعاٌ به پیگیری و تعقیب جرایم نپرداختند، خوشبختانه که طرز اجرات و مناعت نفس هیات بررسی سمع شکایات ولسی جرگه سزاوار هر نوع ستایش و تکریم است. زیرا همه از استواری و خدا شناسی هیات محترم آگاهی داریم که در برابر وعده و وعید ها پیشکش تحایف و پول هنگفت قراردادی ها تن در ندادند همه را پشت پا زدند و بی باکانه پردهٌ جنایت را دریدند. ما دیگر توان و امکانات در خود برای ادای حرمتگذاری نداریم قلم و زبان ما نیز توانایی آن را ندارد تا این جسارت عالی و سترگ شما را در حد لازم توصیف نمایم ، خصوصاٌ از جناب مفتی صاحب الحاج رحمانی عضو مجلس نماینده گان ابراز امتنان و سپاس به عمل می آوریم که در راس هیات خدمات ارجمند را انجام داده اند،  ما فقط نیات درونی خود را این طور ابراز داشته که دستان را بلند نموده از بارگاه خداوند متعال برای همه شما اجر کونین را طلب میداریم.

در باره اجرات هیات محترم بررسی که به شیوه نهایت شریفانه تمام مواردی ازتخطی ها و جنایات را طی دوازده فقره تصنیف و رده بندی نمودند و حقایق را بخاطر دفاع از منافع اتحادیه کارگران برملا و چهره مرتکبین را افشا نمودند و خوشبختانه  توجه و مواظبت دیگر هیات محترم بررسی این است که تمام دوازده فقره جرایم از طریق سایت های بین المللی افغان ها در سطح ملی و بی المللی به نشر رسانیده اند، می دانیم که اکنون هیچ کس را جرعت کتمان آن میسر نیست.

از اینکه تا حالا دوازده فقره جرایم با امانت داری کامل به هیات موظف لوی سارنوالی رسماٌ سپرده شده اکنون توجه مقام محترم کمیسیون سمع شکایات ، مقام محترم لوی سارنوالی و کلیه نهاد های انتظامی را به مورد زیرین که حایز اهمیت مهم است جلب میدارم :

1.   طبق اطلاعیه موثق شرکت ساختمانی کوه البرز که در تبانی و همدستی هیات رهبری فعلی و سابقه، میلیون ها دالر جایدار های اتحادیه را خلاف قانون غضب و چپاول نموده در حال گریز است زیرا دارایی ، وسایل و امکانات خویش را به تاجکستان ، روسیه و دبی نقل داده است.

2.   بررسی سارنوالان موظف در اتحادیه به حال ضعیف و کند قرار دارد هفته دو یا سه روز این ها به اتحادیه می آیند و از طرف بعد از ظهر اکثراٌ بعد از صرف نان چاشت اتحادیه را ترک میدهند.

3.   رئیس اتحادیه بنابر هراس که از کارمندان و عملکرد خود دارد برای هیات سارنوالی در عقب دفتر کار خود یک اطاق را به هیات سارنوالی اختصاص داده اند تا جریان بررسی زیر نظر ایشان به نحو دلخواه صورت بگیرد و هیچ یک از اعضای اتحادیه را یاری همکاری نباشد.

4.   در اثر وساطت شرکت ساختمانی کوه البرز و به گمان اغلب با ترغیب دست های مراجع حکومتی کلیه موضیعگیری های ذات البینی رهبری فاسد سابق و امروز مرفوع ساخته شده یعنی همه دزدان کهنه و نو در برابر پرسش های که برای همه ایشان مسولیت یکسان دارد متحد ساخته شده اند.

5.   زمزمه طوریست که سارنوالان تا ختم دوره کار قوای مقننه کار بررسی را برای کسب و اغتنام زمان طور بطی و ناتمام نزد خویش نگهمیدارند یعنی به حالت همان اصطلاح ( کجدار و مریز).

6.   تا جائیکه اطلاع میرسانند چون دارایی امکا به مقیاس زیاد مورد چپاول قرار گرفته در این شکی نیست که دستان ادارات امنیتی و انتظامی در این معامله بزرگ دخیل است، هر گاه ادارات امنیتی کشور که مسولیت حراست و حفظ بیت المال ، ملکیت  سازمان های اجتماعی و ادارات حکومتی را قانوناٌ به عهده دارند هر گاه این مسولین با درک وجیبه خویش از گرفتن اپارتمان و امتیازات خوداری میکردند هیچ گاه یک شرکت شخصی توانایی آن را نداشت که این همه لقمهٌ کلان را ببلعد، به قرار معلومات شرکت ساختمانی کوه البرز از اپارتمان های ملکیت امکا برای تعداد زیادی از این افراد قدرتمند سخاوتمندانه سهمی داده است که باید در مورد پرسش و معلومات دقیق از شهرت دریافت کننده گان اپارتمان ها صورت گیرد، این ادعا به اثبات خواهد رسید.

7.   بر حسب صراحت ماده 16 قانون سازمان های اجتماعی هیج مرجع و یا اشخاص حق تصرف مالکانه جایداد های سازمان های اجتماعی را ندارد، پس در فقره سوم به ملاحظه رسید که تعداد از اشخاص برای خویش خلاف ماده قانون اپارتمان را اشغال نموده و یا جهت رشوه و حق السکوت به مقامات و افراد به نحو حاتم طایی بخشی از کیسهٌ امکا بخشاینده گی مفت صورت گرفته است.

با موارد که در بالا به عرض رسید توجه مسولین محترم قوای سارنوالی، عدلی و قضایی را در زمینه معطوف می داریم. من بدین وسیله با نگارش موضوع مسولیت وجدانی و ایمانی خویش را به نماینده گی تعداد زیادی از اعضای اتحادیه که با آنها در تماس هستم ادا نمودم هر گاه در برابر این مطالبات بر حق و مشروع ما توجه قانونی به عمل نه آید و جایداد های اتحادیه قانوناٌ اعاده نگردد و مرتکبین جرم به پنچه قانون سپرده نشوند آن گاه مطابق قانون از همه اعضای شریف اتحادیه در سراسر کشور احتراماٌ طی فراخوانی دعوت بعمل می آید تا به مظاهرات خویش در برابر پارلمان اقدام نمایند.

و من الله توفیق


February 24th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها