سرشت ناله
اناهیتا محبوب اناهیتا محبوب


 
صد بار گر زشکوه  واویلا کنم کم است

فریاد ها به گوشه ء‌ صحرا کنم کم است 

یارب  بکن  تو نور زالفت  روانه  ام

ازغم سرشت ناله  چو لیلا کنم  کم است

عمرام  به گوشه ء‌ در تاریکی  میگذرد

گر صد هزار قصه زاین جا کنم کم است

"محبوب" زدرد زار گریستُ چنین نوشت

ترک جهان و مردم دنیا کنم کم است


April 18th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان