سلام برشهیدان ودرود برسالار عدالت خواهی، رهبر محبوب خلق، محقق
اسدالله جعفری اسدالله جعفری

بنام خدای قادر رحمان

 

 

آنک، شهیدان بال در بال ملائک می سایند و بر تارک عرش خدا چرخ زنان، سرود وصال می خوانند.

خدای شهیدان به تماشا ایستاده و  گل لبان خدا بشکوفه نشسته و عطر گلخند خدا جهان را دیگرگونه مست وشیدا نموده اند.

شهیدان به مهمانی حضور یار، بار یافته و زانو به زانوی  دلدار نشسته و از رخ نگار، گل وصال می چینند.

بهشت ازین بسته وفرشتگان صف در صف ستاده و ملائک، گلاب می پاشند.

 قدسیان چنگ زنان، حوریان رقص کنان،  مادران  شهیدان هزارستان «پشپو» کنان و گلچهره های شهید افشار «پیچه» افشان می خرامند تا آهنگ «دل آرام» به «آئین صفدری» و در «مقام داوودی» نواخته شود و جشن حضور «سمر» گونه در حافظه نظام جان وجهان نگارگردد تا این قوم «نجیبه» النجبای ناموس هستی باشد «شاه گل» طبیعت درگلستان«رضا» بشکوفه نشیند.

آنک می بینم که شهیدان صف در صف ستاده تا شاگرد امام عدالت وشهید محراب عشق علی(ع) سید الشهدای عدالت خواهی وپدر مهرورزان و یارمظلومان رهبر شهید بابه مزاری  باحضورش این تشریف را شرافت بخشند واز شهیدان راه خالق وخلق استقبال کنند.

آری آنک می بینم که، شهیدان دست در گردن بابه ملت وشهید نینوای حسین)ع)، بابه مزاری کبیر در انداخته و او را گرم در آغوش گرفته و جنش را با گلاب دیدگان می شویند و غبار فرقت وهجران را با آتش وصال خاکستر می کنند.

آنک می بینم که بابه شهیدان راه خالق و خلق، بابه مزاری، دست به دعا بر داشته و دعای شکر می خوانند که فرزند عدالت و رهبر محبوب خلق و سالار قوم  حاج محمد محقق، از کمند کمین کینه جویان خفاش صفت، جان به سلامت برده تا نهضت عدالت خواهی بدون علم بردار نماند و این رایت همچنان بردوش آن سالار قوم در اهتزاز باشد .

وه! که چه آهنگ دل نشین دارد دعای بابه شهیدان

وه!چه شرین ولذت بخش است آمین امین های شهیدان خونین بال هزارستان پاکی ها وزیبایی ها.

آی جهانیان!! بیایید به تماشانشینید وگوش به دعای بابه شهیدان عدالت خواهی  بسپارید که دعای شکرانه سلامتی سالار قوم را در حضور خدا و با شهیدان می خواند وهمه با هم آمین بگوییم وسجده شکر بجا آوریم.

آری سلام برشهیدان راه خالق وخلق و درود بر سالار قوم و فرزندعدالت  و رایت به دوش عزت و افتخار قرن، رهبر محبوب خلق، محقق.

سه شنبه28جوزا 1392مشهدالرضا

 


June 18th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها