سنجه های زیبایی شناسی و داوری سلیقه
نوشتۀ ایو میشو نوشتۀ ایو میشو


ک
تاب «سنجه های زیبایی شناسی و داوری سلیقه» نوشتۀ ایو میشو، 
به یاری یاران گاهنامۀ هنر و مبارزه با صفحه آرایی جدید منتشر شد


August 3rd, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب