سهمگیـری اعضــای همـایش درتجلیل ازده سالگی اتحادیۀ انجمن های افغانان درهالند !
عزیزه عنایت مسئول دفترمطبوعاتی همایش عزیزه عنایت مسئول دفترمطبوعاتی همایش

بتاریخ 27- جنوری سال روان میلادی اعضای اتحادیۀ انجمن های افغانان درهالــند

محفل با شکوهی رابخاطرتجلیل ازده سالگی اتحادیه درهوتل آرزوشهربیفرویک

راه اندازی نموده بودند که دراین محفل تعداد از دانشمندان،نویسنده گان، شاعران

فلم سازان، مسئولین واعضای انجمن های افغانان ازکشورهای هالند،بلجیم وآلمان

به شمول محترم عنایت الله نبیل سفیرافغانستان درهالند، محترمه بانونفیسه خانم

ایشان اشتراک نموده بودند که درجمع این همه شخصیت های فرهنگــی افغانستان

محترمه جمیله زمان انواری نطاق ورزیدۀ کشوروریسۀ همایش اروپایی زنان افغان

بایک تعداد اعضای دیگرهمایش، محترمه عزیزه عنایت شاعرونویسنده مسئول دفتر

 مطبوعاتی همایش،محترم داود اکمل احمدی همکارفعال همایش،وریس اتحادیۀ

بین المللی ورزش کاران که مقرآن درهالند میباشد ، محترمه فتانه مقتدرمسئول سایت

 فیسبوکی همایش،محترمه سیده طلوع مسئول مالی همایش ومسئول انجمن همبستگی

هیندهوفن نیز حضوربهم رسانیده بودند .

            محفل ساعت 30/2 – با جلسۀ شورای مشورتی اتحادیۀ انجمن ها آغــاز

گردید که بعد ازجمع آوری پیشنهادات ونظریات  اشتراک کننده گان گرامیدرجلسه،

 شاهد بخش دوم این محل بودیم که درنخست محترم ولی محمد شاهپورریس اتحادیۀ

انجمن هــادرمورد تجلیل ازدهمین سال تاسیس اتحادیه, پیوستن انجمن های افغانا ن

وقدردانی ازکـارکرد هـای بنیان گـذاران و فعـالین اتحـادیۀ انجمـن ها درکشورهالند

صحبتی داشتند که به تعقیب ایشان محترمه جمیله زمان انوری،بخش اول کارکرد

هاو فعالیت های بنیان گذاران اتحادیۀ انجمن های افغانان درهالند را بخوانش گرفتند که بــه

همین سلسله محترمه ناهید بحرکی بخش دوم کارهای، کارکنان اتحادیه رابــزبـا ن

پشتو قرائت، و محترمه فتانه مقتدر،ازسال 2010 – بدینسو کارکردو فعالیت های

محترم ولی محمد شاهپورریس اتحادیه و دیگراعضای آنرا به سمع حاضرین

رسانیدند.

        بعدازارایه گزارشها، تقدیر نامه ها و(اوارد) های که برای مسئولین انجمن

 ها ودیگراعضای اتحادیۀ ازقبل در نظر گرفته شده بود ازجانب محترم عنایت الله

نبیل سفیردولت  افغانستان درکشور هالند به مستحقین آن توزیع شد که دراین جمع

محترم داود اکمل احمدی عضو فعال وهمکاردایمی همایش زنان،محترمه

عزیزه عنایت، بنمایندگی ازانجمن زنان شهرتیلبرخ محترمه سیده طلوع مسئول

مالی همایش اروپایی زنان افغان نیزاوارد هارابدست آوردند.

          اشتراک کننده گانیکه اواردها وتقدیرنامه هارا اخــذ کردند هــریک بشکل

فشرده ومختصرازخاطرات شیرین و تلخ خویش دردوره های کارازسالهای متفاوت در

اتحادیۀ انجمن ها حکایت های داشتند که ازجانب حاظرین به استقبال روبروشد.

           بعدازصرف طعام  اولین مجلۀ اتحادیۀ انجمن ها به عنوان(تربیون) کـه با

مطالب پرمحتواودیزاین عالی، تازه ازچاپ برآمده بودبه مدیریت ومسئولیت محترم طارق

پیکار،توسط محترم ولی محمد شاهپورریس اتحادیۀ ، محترمه جمیله زمان انوری  

محترم احمد شاه جلال ریس شورای مشورتی اتحادیه، محترمه عزیزه عنایت، محترمه

صالحه وهاب واصل، محترمه ناهید علومی سکرترمسئول اتحادیۀ انجمن های

 افغانان درهالند، ننگیالی بحرکی، فضل الرحیم رحیم ژورنالیست فعال،کریم مرادی

افتتاح وبدسترس علاقه مندان آن قرارگرفت .

         همچنان هنرمندان جوان کشورمحترم منصوربخش شاگرد رحیم بخش آواز

خوان ومحترم کنشکا تبله نوازبا اجرای آهنگهای ناب و دلنیشن محفل رارونق

بشیتر بخشیدند که مهمانان اتحادیۀ شب خوشی رادرفضای مملوازصفاوصمیمت در

کنارهم سپری نمودند.

       همایش زنان افغان ازاعضای اتحادیه انجمن ها ی افغانان درهالند مخصوصاً

ولی محمد شاهپورریس اتحادیۀ انجمن ها ودیگردست اندرکاران آن ا ظهارسپاس نموده

موفقیت های بیشترشانرا درزمینه خواهانند.                                                  

                               

                  هیت رهبری همایش اروپایی زنان افغان درهالند

 


January 31st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها