سو سیا لیزم برۍ پر امپر یا لیزم حتمي دی
 انجنېر ظهورالدين اندېش انجنېر ظهورالدين اندېش

 

                                     زما د مينې ارمان دادی
ستا ککرۍ په ګران هېواد کې ښخومه
که دی د خلکو زور بېا شرط وي
هوګو چا ویز دی آ مريکا کې ښخوینه

د وینزیویلا د خلکو انقلا بي او طبقا تي مبا رزی د امپر ېا لیزم په خیټه کې د تېری تو ری خښول په دا سی تا ریکو شېبو کې چی امپر ېالیزم په نخرو با ندی په ټو له نړۍ حا کمیت چلوي اود خپلو انحصا راتو پا رچی پا رچی په استرا تيژ يکو ګلو با لیستیکي اهدافو لګوي دا څوګ او څو ګ دي چی دسو سېا لیزم د سره بېر غ د اوچتو لو ړ غږ په غېر تي هنجره ټو لې نړۍ ته ر سوي ۰    دا هغه بلشویک پښتو ن ستر مبا رز آ میر آ ما ن ا له خا ن دی چی د غز ني په تا ریخي ښا ر کې په انقلا بي مبا رزه سو ګند خو ړلۍ وه ؛ هو دا دهغه روح ((هو ګو را فا یل چا ویز فریا س)) د وینزیویلا منتخب جمهور ریس دی چی په۲۸ جو لای ۱۹۵۴ کا ل په دی هیواد کې نړۍ ته راغلۍ دی ‍؛هو ګو چا ویز د ((بو لیوا ری انقلاب رهبر)) اوددی هیواد دچپی ګوند مو سس دی چی د لو مړي ځل لپا ره پّ ۱۹۹۸ کال کې په انتخا با تو کې بر ېا لۍ شو او دا څلورم ځل دی چی دامپر ېآ لیزم دډېری قوي او شدیدی لا سوهنې سره سره بی وقفی برۍ ګتي ۰وېا ړ دی وي په ده نه ستړي کېدو نکي آ تل مبا رز او د وینزیویلا پر زحمتکښو پر ګنو ۰

چا ویز دخپلو زیر بینا ئی اقتصا دي پلا نو نو په مر سته وینزیویلا دسو سېا لیستي ټو لنی په لور وخو ځوله او د سو سېا لیزم بنسټو نه او دهغوی د پر مختګ ټو ل امکا نا ت ئي برا بر او پلي کړل دتولید ټولینیز ما لکیت حا کمیت ئي دتو لید پر خصو صي ما لکیت تا مین او دوینزیویلا خلکو ته ئی نوی ژوند ورو بښه او پخپله ټو له انرژي او قوت سره انقلاب پر مختیا ئی مرا حلو ته رسوي ۰

سو سېا لیزم په ټو له نړۍ کې د بري په سا حو کې دی دا عملکر د په تد ریج ېا په ګړندی تو ګه دپلې کېدو په در شل کې مو قعیت لري دا هغه زما ن دی چی داکتبر سو سېا لیستي انقلاب پلو نه د جو ړیدو په حا ل کې وه ۰

ولا دیمیر ایلیچ لینین دګو ند تکتیکي کړ نلاره د اکتبر دبریا لیتوب لپا ره طر حه ریزي کړه داسی پا ېله اعلان شوه ۰

چی دتزا ري حکو مت د ړنګو لو لپا ره با ېد مخا لفی کو چنۍ او غټی ډ لې دا سی سا ز ما ندهي کړاۍ شي چی دبلشو یکا نو ددرېمی او څلو رمۍ کړۍ د محا صری لاندی په تو له رو سیه کې د تزا ري حکو مت التر نا تیف شي دا کا ر عملي شو چی هغه د فوریه د۱۹۱۷ کا ل د بو ر ژ وا ئی انقلاب برۍ او دبو رژ وا زي دموقت حکو مت تشکیل وه ؛ چی نور نو د اکتبر انقلاب د بر ېا لیتو ب لپا ره هیڅ ستو نزه نه لیدل کېده لینیین دستور ورکړ ؛ دستر هجوم په وا سطه با ېد بو رژوا ئی مو قت حکو مت ما ت او قد رت شو را ګا نو ته منتقل شي دا چی موقتي حکو مت په ار میتا ژ د پترو ګراد کې ځای پر ځای وه خلع سلاح اود اکتبر انقلاب بر ېا لۍ شو ۰

نو او س هما غه حا لت دی دا مپر ېا لیزم دتیر یو په نتیجه کې په ټو له نړۍ کې دانا ر شیزم را منځته کیدل دبو رژوازي حکو متو نو د نما ېند ګا نو قدرت ته رسیدل چی دبیلګی په تو ګه مر کزي آسیا ټو له شر قي اروپا افغا نستان عراق تو نس مصر ېمن لیبیا او دا چی سو ر ېه کې څه کیږي..........؟ او دا سی نور ۰

چی دا مپر ېا لیزم ددی اعما لو په سر ته ر سو لو سره په پا ی کې خپل ځا ن هم غر غره کړ ۰

چی دا پخپله دانقلابي روسیی فدرا تیف د فورېه د۱۹۱۷ کال بورژوا زي انقلاب مثا ل دی ؛ دا ددی ښو دنه کوي که چا غو ښتي وي که نه وي غو ښتي د اکتبر ستر نړېوال سوسیا لیستي انقلاب ئی ځا ی نیوونکۍ دی۰


October 12th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي