سکاتلندیها زیر دامن خود چه می پوشند؟
آب آب

عاقبت ما بخیر:

  

سفری که اخیرا به بریتانیا داشتم، سری هم زدم به سکاتلند. سفر به سکاتلند بی دلیل و تصادفی نبود. پیش از پا گذاشتن به خاک سکاتلند کنجکاوی خاصی در من بیدارشده بود تا فرصت دست دهد ببینم که مردان آنجا در تفاوت با مردان وطن ما زیر دامن خود چه می پوشند.

باور خواهید کرد یا نه حدود چند صد کیلومتر درون خاک سکاتنلد گشت و گذار کردم. اول هیچ نشانه از مرد دامن پوشی  نیافتم و سپس وقتی در یک چشنوارۀ سنتی تعدادی از سالخورده مردان دامن پوش سکاتلندی را دیدم بسیار کوشیدم در موقعیتی قرار بگیرم تا بتوانم ببینم که در واقع مردان آنجا زیر دامن خود چه پوشیده اند.

این بار بخت اقبال من گل نکرد، اول در موقعیت بالا بلند تپه مانندی قرار گرفته بودم و دوم این که حتی لحظه ای هم باد نه وزید تا بتوانم به راز زیردامنی آنها پی ببرم. اما راست بگویم در تمام زمان حضور خود در آن جشن تنها به صحنۀ می اندیشیدم که زمانی یک بادپکه  با وزیدنش توانست زیر دامن "مارلن مونرو" همه چیز را نشان بدهد. ملامتم نکنید، مردم کنجکاو و خیلی حساس هستیم، بخصوص آن چیزهای که به ما ارتباط ندارند، برای ما اهمیت حیاتی دارند مثل پی بردن به راز زیر دامنی دگران.

گفته شده، اخیرا تعدادی از محققان که در زمینۀ نگهداشت و تداوم سنت دامن پوشی در سکاتلند مشغول تحقیق اند، به این نتیجه رسیده اند که اول بجا آوردن این رسم در میان جوانان بسیار کاهش یافته، دوم به این نظرهستند که زیردامن باید مثل زیر پتلون، زیر دامنی پوشیده شود که ممکن است این امر بتواند به رونق دوبارۀ دامن پوشی میان مردان سکاتلندی بینجامد!

اما یک انجمن دیگری که خیلی سنتگرا و محافظه کار است  و از هواخواهان ادامه و حمایت دامن پوشی مردان سکاتلندی، برخلاف به این نظراست که نباید سنت و رسم قدیم سکاتلندی یعنی دامن پوشی مردان بدون زیر دامنی را لطمه زد. آنها قویا به این نظر هستند تا دامن پوشی مردان سکاتلند بدون زیر دامنی ادامه یابد. آنها تأکید دارند چنان که از قدیم الایام مرسوم بوده است یعنی که اولین بار برای سربازان سکاتلندی دامن پوشانیده شد و زیر آن هم هیچ چیز پوشیده نمی شد، ادامه یابد.

البته این رسم بخاطری حاکم بوده تا تحرکات سربازان در قید و بند هیچ چیزی قرار نداشته باشد یعنی که باید همه بخشهای تن سربازان از قید و بست (زیر پوشی) فارغ باشد، بخصوص ارگان تکثری آنها تا بتوانند ثمربخش تر عمل کنند.

خوب البته که این مشکل سکاتلندیها و تجارب به دست آمدۀ خود آنهاست، بخصوص این که هنوز هیچ جایی شنیده نشده که کدام سکاتلندی زیر دامن خود "بم" و یا "ماین" جابجا کرده باشد تا فرد یا افراد مورد هدف خودرا سر به نیست کند. ولی بازهم ما چه میدانیم، مردم بی خبر از خود و از دنیا شده ایم، شاید زمانی چنین خطری از مردان دامن پوش سکاتلندی نیز متصور بوده که سپس امر صادر شده تا دیگر احدی بشمول سربازان و افسران زیر دامنی نپوشند.

ولی بر گردیم به وطن خودما، اگر در وطن وضع همین سان با گسترش حملات بم جاه سازی شده زیر لنگی، پیراهن وتنبان ادامه یابد و فراتر ازآن شماری هم امروز بنام نماینده گان مردم در این لباس که با صد نیرنگ خانۀ ملت "پارلمان" را متصرف شده اند، چه خواهد شد؟

آری، همین هایی که با روشهای قاچاق مواد ارتزاقی و وارد کردن کالاهای ممنوعه تجارت می کنند، زمین های شخصی مردم و زمین های دولتی را غضب کرده اند و به ده ها کار نا مشروع دیگری دست می زنند ولی هنوزهم فرصت طلایی در دست آنان است تا روز تا روز بنام نماینده گان ملت به نفوذ سیاسی، مالی و اجتماعی شان بیفزایند!

خوب اما چنان که گفته شد، از خود و از دنیا بی خبریم،  ممکن است این امر به تعریف "دموکراسی پسامدرن" یکی از نمونه های استثنایی ساختن نظام سیاسی، اقتصاد سرمایه داری بازار آزاد و ساختن "سرمایه – سیاستمداران" دوران نو باشد، که در آن هیچ معیار اخلاقی، سیاسی و حقوقی در نظر گرفته نمی شود.

و شاید هم یک مثال دیگر این تعریف آن باشد که زمامداران  کنونی وطن بسته های نقدی ملیون دالری از خارج بدست میآورند ولی "حساب و کتاب" و "دخل  و خرچ" آن روشن نیست. تنها زمانی که دامن رسوایی شان از خارج بلند میشود، با پر رویی تمام از حصول و مصرف آن بصورت شفاهی تایید می کنند.

نتیجه این که در اصل شاید این امر چندان به آن تعریف بستگی ندارد. این میتواند تنها برداشت و نتیجه گیری ماهرانۀ زمامداران تازه بقدرت رسیده "با درنظرداشت شرائط خاص و سنتی جامعۀ شرقی و چند قومی خود ما" باشد، چون این ها بخوبی میدانند که ملت از گذشته ها در این موارد بی تفاوت بوده است یا حداقل تا کنون بی تفاوت مانده است. مثل راه یافتن و بقای بی درد و سر همین شمار از نماینده گان به خانۀ ملت. عاقبت ما بخیر!


May 14th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي