سکوت فرهنگیان
سلیمان راوش سلیمان راوش

 


 « ... هر سیستم اجتماعی متشکل از دو بخش است. بخش مادی و بخش معنوی
بخش مادی سیستم اجتماعی را دولت تشکیل می دهد. وزارت ها ، موسسات، ادارات ، پولیس، ارتش، و غیره.

اما بخش معنوی آن را فرهنگ تشکیل می دهد، که عبارت است از ادب، هنر، آیین، سنت ها، رواج ها و غیره و غیره . بخش فرهنگ آنقدر وسیع است که نمی شود از همه نام برد. به عبارت دیگر از زاده شدن تا به خاک سپردن انسان، همه در حیطه فرهنگ خلاصه می شود. اگر معتقد به این امر باشیم، پس معنویت یک جامعه، بنیاد های سیستم مادی آن جامعه را نیز نظم و نسق می بخشد، ترتیب و تربیت می دهد. با این حال اکنون باید دید که عنان معنویت جامعه بدست کیست؟ یعنی ترتیب دهنده و تربیت کنندۀ جامعه کیست؟ بدون شک می گویید که بدست فرهنگیان. زیرا اینها اند که حوزه معنویت جامعه را تشکیل می دهند. این فرهنگیان کهِ ها اند؟. بازهم بدون تردید می فرمایید که نویسنده، شاعر، محقق، تاریخنگار، فیلسوف، موسیقی دادن، نقاش، ژورنالیست ، ملا، و غیره و غیره. که هرکدام اینها در ذات خویش بخش های جداگانۀ منحصر به خود را دارد. در این صورت چنانکه در بالا گفتیم که جامعه از دوبخش تقسیم شده مادی و معنوی، و گفتیم که رهبری بخش مادی جامعه نیزمربوط به نیروی معنوی جامعه می باشد. اکنون پرسش این است که اگر نیروی معنوی جامعه منحرف باشد، سرنوشت جامعه به کجا کشانده خواهد شد؟ پاسخ روشن است ، مسلماً به کژراهه. زیرا معنویت جامعه منحرف است. دروغ می گوید ، سازش می کند، در افشای واقعیت ها بنا بر حفظ منافع شخصی خود سکوت می کنند و چه سکوت شرمگینانه، سکوت به بهای باخت هویت ملی، هویت فرهنگی ، هویت آیینی و هویت اجتماعی تاریخی یک ملت که متشکل از اقوام مختلف و دارای سرشت و سرنوشت مشترک اند. سکوت در برابرجنایت، در برابر خیانت ، دربرابر استبداد، بی عدالتی هایی اجتماعی ، در برابر سنن باطل ، آیین و فرهنگ های تحمیلی از سوی بیگانه ها بر جامعه...»

برگرفته شده ازجلد چهارم کتاب هنوز چاپ نشدۀ (نام ننگ) تألیف این قلم.

 

 


August 13th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب