سیرانکشاف فوندامیتالیزم اسلامی دربسترآرام اروپا وامریکا
 عبدالواسع غفاری عبدالواسع غفاری

پدیده  فوندامیتالیزم اسلامی برخاسته ازعدم درک مفهوم واقعی اسلام و استفاده سئو ازدین درجهت منافع شخصی وگروهی میباشد که باسیاسی ساختن دین ، دین اسلام را ازهدف اصلی آن خارج نمودند.                                                                                دین اسلام که برمبنای یکتا پرستی، انساندوستی،صلح ،صفا ومروت،راستی و صداقت، کمک به انسان،برادری وبرابری،تامین عدالت، فراگیری علم ودانش، ترقی،پیشرفت معاصرووغیره خصایلی نیک استوارمیباشد،جهت رهنمائی انسان درجامعه بدوی عربستان که دارای اعتقادات مختلف دینی (بت پرستی، یهودیت، مسیحیت وسایرادیان)،کلتوروعنعنات آغشته بابعضی جهالت وخشونتهامانند زنده بگورکردن دختران نوزاد، ازدواج دختران صغیر، محدود نمودن حقوق زنان و سایر محدودیت ها بود، ازجانب خداوند متعال بالوسیله پیامبراسلام حضرت محمد(ص) نازل گردید.                                                                                     تاریخ اسلام طی چهاده قرن مبین تحولات گوناگون بوده که اکثراً دین را در جهت منافع شخصی،قبیلوی وگروهی قرار داده وبا سیاسی ساختن دین، اسلام را به بیشتر ازصد مذهب که اکثراً با قتل، کشتار وجنایت همراه بود ،تقسیم نمودند.                                                                          سئواستفاده ازعقاید پاک مسلمانان جهت منافع کشورها درجنگ سرد،با قراردادن دین اسلام درخط اول اهداف استراتیژیکی وتقویه سازمانهای تندرواسلامی از جمله القاعده وسایرسازمانهای فوندامیتالیستی اسلامی بعدازسال 1978عیسوی با ایجاد مراکزجهت تحقق فعالیتهای تروریستی درپاکستان رشد وانکشاف بیشتر نمود.با فراگیری تعلیمات نظامی وتقویت مالی،لوژیستیکی،سیاسی،جذب ودعوت  مسلمان احساساتی تحت نام جهاد،سبب گردیدتا فعالیتهای تروریستی توسعه پیدا نموده ناامنی، قتل وکشتار را دراکثر کشورها صادرگردد.                       همچنان بعدازسال 1978 زمینه مهاجرت  فوندامیتالیستان وسایر مسلمانان به کشورهای اروپا وامریکا تحت عناوین مختلف فراهم گردیده آنان با استفاده از فضائی جنگ سرد وایجاد شرایط مساعد،هسته های خویش را گذاشتند. عامل عمده دیگردررشد آنان،سئواستفاده ازآزادی فردی میباشد که درقوانین این کشور ها تسجیل یافته است،استفاده مثمرازفضائی آرام اروپا وامریکا درجهت تحقق اهداف خویش نمودند.که نمونه های آنرا،حادثه یازده هم سپتامبرنیویارک و حوادث مماثل آن درانگلستان،هسپانیا، فرانسه، آلمان وسایرکشورها یادآورشد.                                                            تبلیغات غرض آلودعلیه سایرمذاهب اسلام،ادیان مختلف، رژیمهای سیاسی، اخلاق و کلتورکشورهای غربی واشخاص،جوانان وسایرمسلمانان که اسلام را به ارث برده (یعنی پدرش مسلمان بوداوهم مسلمان میباشد وآگاهی لازم ازعقیده خود و اهداف اسلام ندارند) باشستو شوی مغزی آنان را به سازمان های خویش جذب و تحت نام جهاد دراسلام ،مرتکب جنایات  میگردند. ازگفتاروتبلیغات آنان چنین استنباط میگردد که اسلام درجهت علم ودانش معاصر،پیشرفت وترقی احکام و هدایات نداشته واسلام رادرمحدوده تعقیب وتقلید ازسلف گذشته چهارده قرن پیش فکرمینمایند. تفکرسالم حکم مینماید که درآن زمان از دانش، تمدن ، تکنالوژی و تخنیک فعلی اثری نبود.فعلاً مسلمانان به فراگیری علوم پیشرفته ضرورت دارند لذامکلفیت ایمانی ووجدانی عالمان واقعی دین اسلام میباشدتا بر علاوه تعلیمات وتبلیغات دینی،مسلمانان را درجهت آموزش علم ودانش معاصر تشویق نموده تا مسلمانان ساده دل بیشترازاین درجهل وتاریکی قرار نگیرند. فروش کلیدهای جنت ونصایح مانند کلیدها (دم و دعا، چف وپوف ،تعویض و تومار) وبرداشتهای نا درست ازاحادیث پیامبراسلام،بیان قصه های غیرواقعی و تهمت به (پیامبراسلام ، خلفای راشدین،اصحاب کرام وفلان رهبردینی ومذهبی که چنین کرد.)، تعقیب وتقلید اعمال چهارده قرن پیش.                                                       هرگاه گفتاروعمل اکثرمبلغین  به اصطلاح رهبران دینی ومذهبی را مطالعه نمائید تفاوت فاهش به نظرمیرسد.درعمل پله ترازوی غرایض دنیائی (کسب و غصب پول وجایداد،مقام طلبی وپرستی،جنسی،فریب وتظاهر،ظلم وستم ...) آنقدرمملو وسنگین شده که اگرصد سال دیگرعبادت نمایند شاید نه توانند توازن رادراعمال خود برابرکنند.شاید بگویند که (خداوند بخشاینده است) اما فراموش نه نمایند که ( خداوند عادل وقهار است). طورمثال درداخل کشورما رهبران تنظیم ها وهمکاران شان با اعمال فوق به سرمایه داران ودرخارج کشور به اشکال مختلف مثلاً ازمسجد صالون محافل عروسی وپاکوبی استفاده  و....... .                                                                               محترم عالم افتخار که واقعاً افتخارکشورما درجهت روشنگری مسلمانان میباشند ضمن بحث شان تحت عنوان:((نتیجه گیریها ازبحث آیات احکام قرآن تابع زمان ومکان هست،نیست  ؟)) پرده از اعمال واهداف شان برداشته است که مطالعه آن برای هرمسلمان ضرور میباشد.                                                              تذریق افکارواندیشه های تندروانه اسلامی فوق الذکربه جوانان ومسلمانان ساده درجامعه اروپا تحت پوشش آزادی عقیده وبیان، بااستفاده  سئوازمفهوم آزادی،  زیر بناهای امنیتی این کشورها را به اثر رشد روزافزون شان زیرسوال قرار داده است و زنگ خطربرای آینده غرب میباشد. آزادی وقتی مفهوم واقعی خود را میداشته باشد که به حقوق وآزادی سایر افراد جامعه صدمه وارد نه نماید.        ازآزادی دین که جزآزادی فرد درجامعه میباشد میتوان چنین تعریف داد:  عبارت ازآزادی فرد یا گروهی میباشد که برای ابرازعمل وباورهای عقیده تی خویش جهت تحقق دساتیر قبول نموده درخلوت به شکل فردی یا به شکل جمعی درمعرض عام انجام دهند.این آزادی اختیاری بوده تحمیلی ومانع انجام فرایض سایر ادیان شده نمی تواند.                                                  چنانچه بند ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی براین نکته تاکید می‌کند که سلب کردن حق انسان‌ها برای انجام اعمال دینی خود،بیعدالتی محسوب میشود.                                                   اماطوریکه بملاحظه میرسد فوندامیتالیستان اسلامی دین راتحمیلی فکرنموده در جهت قبولاندن افکارشان تا سرحد سلب آزادی وحیات دیگران اقدام مینمایند.                                                                                         علت جذب مهاجرین مسلمان دربسترآرام اروپا وامریکا عبارت است از:                                     ـ چون بیسوادی درجوامع شرق وکشورهای اسلامی بیشترمیباشد،مثلاً درکشور ما بیش از90% اتباع آن بیسوادمیباشند.دانستن معنی ومفهوم قرآنکریم که رهنما وقانون زنده گی هرمسلمان میباشد،حتمی است.اما با تاسف که بیش از 85 % هموطنان ما که روزانه مراسم دینی ازجمله حین ادای نمازهای پنجگانه سوره های قرآنکریم را تلاوت نمایند،اما آنچه را میخوانند معنی آنرا نمی دانند به همین ترتیب سایراحکام وهدایات الهی را،تا طبق آن عمل نمایند. صرف سوره های قرآنکریم را ازیاد (ازبر) نموده اند.لذا هرچه ملا نما ها بیان کنند مسلمان با قلب صاف آنرا قبول مینماید. (حتی اگرملانماها به لسان عربی دشنام دهند اکثراً چنین مسلمانان آمین خواهند گفت ) لذا نا فهمی عامل صدها حادثه انتحاری و انفجار درکشورما وسایرکشورها میباشد.                                                              ـ آنان جهت منافع خودچنان تبلیغات مینمایند که قرآنکریم صرف به لسان عربی باشد. چون منافع آنان درعدم فهم مسلمان ازکلام الهی میباشد اگرمسلمان معنی و مفهوم قرآنکریم رابدانند هرگزبه چرندیات آنان  گوش نداده وطبق هدایات احکام الهی عمل مینمایند.درسال 1386هجری شمسی محترم غوث زلمی ابتکاری با چاپ ترجمه قرآنکریم به لسان دری نمودتا مسلمان کشورما ازمعنی قرآنکریم که قانون زنده گی شان میباشد مطلع گردند.باید موصوف مورد تقدیرومکافات  قرار میگرفت اما مجازات وبه 20 سال حبس محکوم گردید. فرضاً همان ترجمه قرآن کریم دارای اغلاط ازنظرمعنی ومفهوم بود.باید دولت اسلامی افغانستان هدف مقدس اقای غوث زلمی را درک مینمود وکمیته ئی را جهت تصحیح ترجمه آن توظیف میکرد تا هموطنان مسلمان ما ازفیض احکام وهدایات کلام الهی مطلع میگردیدند ویا دولت اسلامی افغانستان تدریس قرآنکریم رابامعنی آن درپروگرام تعلیمی مکاتب ازصنف اول الی دوازده شامل میکرد تا هر فارغ صنف دوازدهم مکتب، قرآنکریم را با معنی و مفهوم آن میدانست.درآنصورت بازارتاجران دین گرفته میشد وفعلاً هم امکانات آن وجود دارد .                                                                    ـ تبلیغات فوندانیتالیستها  که مملوازنکوهش جنگها،کشتاروتخریباتیکه درکشور های متعدد ازجمله افغانستان، دول عربی ، فلسطین وسایرکشورها جریان دارد، میباشد ومسئول همه این کشتارها وجنایات، کشورهای غربی را قلمداد مینمایند. اکثرمسلمانان مهاجروافغانان نسبت اینکه جنگ آنانرا مجبوربه ترک وطن نموده است، بالای شان زود تر تاثیر نموده ، بدون درک از اهداف شوم آنان ،آله دست شان قرارگرفته بعوض اینکه موضوع را با عقل سلیم بررسی نمایند درخدمت  سازمانهای فوندامیتالستی اسلامی قرارمیگیرند .                                             ـ تبلیغات غرض آلودآنان که تحت عنوان جهاد فعالیت مینمایند، جهاد شان شامل عرصه های مختلف زنده گی (سیاسی، اقتصادی،علمی،فرهنگی،دینی ومذهبی) میباشد، مثلاً :حرام شمردن سیستم بانکی کشورهای غربی، مسلمانان باید پولهای خویشرا به بانکهای اسلامی بگذارند چراکه مفاد ثابت و.....ندارد هرگاه دوران پول ،مناسبات را بابانک جهانی وشرکای بانکهای سیستم اسلامی، سیستم مغلق سرمایداری،ارتباطات آنان بایکدیگرو سیستم سهامی که درعقب پرده وجوددارد، مورد مطالعه قراردهید.موجودیت سیتم خالص بانکهای اسلامی راتحت سوال قرارمیدهد.چون مفاد شخصی هدف است، دین درخط اول هدف قرارمیگیرد.                                                            ـ بهمین سیستم تبلیغات سئوعلیه بیمه ها، بخصوص بیمه هایکه مفاد بیشتر دارند   درکشورهای غربی حرام میدانند اما درسیستم بیمه های اسلامی که عنقریب در کشورهای غربی رایج خواهد یافت،حلال تلقی مینمایند. اما بیمه موتر، بیمه های ضروری فامیلیها یعنی جبران خساره دیگران یا هفتفلیشت،وسایل خانه ،بیمه تعمیرو... ) چون بیمه های متذکره ازیکطرف مفاد قابل ملاحظه برای شان را ندارند وازجانب دیگرخودشان باید این بیمه ها راداشته باشند درقسمت حلال و حرام آن تبلیغات ندارند.                                                                                                         ـ اهداف سازمانهای فوندامیتالیست اسلامی دراروپا طویل المدت میباشد، هرگاه به نتایج تزریق افکارشان که شامل نکوهش تمدن وفرهنگ، جلوگیری ازعلم و دانش،تربیه و فراگیری تعلیمات تروریستی،جمع آوری پول وارسال آن به کشور ها تحت نام جهادها ویا سربازگیری ازمسلمانان واعزام آنان به سایر کشورها و سایر اعمال میباشد،دقت فرمایند خطرات جدی را ازقبیل قتل وکشتار فردی و جمعی، انتحاروانفجار،سلب آزادی وسایراعمال غیرانسانی که  فضائی کشورما وسایر کشورها را مکدرنموده،روزانه دها وحتی صدها انسان  کشته ومعیوب میگردند.                                                                                       لذا ضروردانسته میشود تا مسئولین دولتها به خصوص ارگانهای امنیتی تدابیر مشخص اتخاذ فرمایند تا جلو رشد بیشتر این مصیبت انسانی گرفته شود.  (علاج واقعه قبل از وقوع)    
                                    بااحترام

 
July 28th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي