شاه امان الله خان غازى از نظر احمد شاه مسعود كى بود؟
فواد فواد

هموطن عزيز!

اينكه شاه امان الله خان غازى كى بود و براى افغانستان و مردم آن چى كرد و چى ميخواست انجام دهد ، همه ما فراوان چيز هاى شنيده و خوانده ايم و همه ما ميدانيم كه استقلال كشور به همت و رهبرى او و خون هزاران هزار ياران او بدست آمده است.

اما آنچه كه شايد بسيارى از شما هموطنان پاك دل و با ديانت نشنيده ايد اينست كه شاه امان الله خان غازى از نظر احمدشاه مسعود ( كافر ، ملحد و يك ناسيوناليست ) بوده و اراده شاه امان الله خان براى بدست آوردن استقلال افغانستان يك اراده و مفكوره ناسيوناليستى بوده و هيچگونه ارزشهاى اسلامى در آن دخيل نبوده است.

احمدشاه مسعود در اين به اصطلاح لكچرش براى پيروانش به تحليل و تجزيه مسايل داخلى ، منطقوى و بين الملى پرداخته و تلاش ميدارد تا از خود چهره ممتازتر و فراتر از شاه امان الله خان غازى ترسيم بدارد و با بيان اينكه جهاد و مبارزه او ناشى از افكار اسلاميست نه ناسيونالستى ، خود و اعمالش را حق ميخواند . او در اين صحبت خود نيز اعتراف ميدارد كه در برابر حكومت سردار داوود مخالفت و قيام كرده و دليلش را استقرار حكومت اسلامى ميخواند . او همچنان از ظاهر شاه و سلطنت آن بمثابه دست نشانده هاى انگليس ياد آورى مينمايد كه بخاطر حفظ منافع انان در خدمت انگليس قرار داشتند.

هموطن !

براى اثبات اين گفته هايم لطفآ به لينك زير مراجعه نموده و خود اين صحبت را شنيده و قضاوت كنيد كه سرنوشت اين ملت و مردم در دستان كى ها ست.و يا هم در سايت يوتوپ مراجعه نمائيد ( سخترانى احمدشاه مسعود – 24 سال پيش )  

و به اين سوال ها بايد پاسخ يابيم كه:

آيا شاه امان الله خان غازى سزاوار همچون پاداش است؟

به كي و بخاطر چى بايد قهرمان ملى خطاب كرد؟

جاده ها و چهارراه ها بنام كى بايد نامگذارى كردد؟

 

يادداشت:

اگر حوصله و وقت كا فى براى شنيدن همه اين صحبت نداريد موارد فوق الذكر را ميتوانيد در دقايق 1:08 و بعد تر آن بشنويد.

 

http://razaqmamoon.blogspot.com/

 


May 15th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی