ششمین فقره فساد در اتحادیه کارگران افغانستان
هیات بررسی کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه هیات بررسی کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه

 

 

کمیسیون بررسی امکا با ملاحظه موقف گیری عدم همکاری رهبری امکا ناگزیر گردید تا ابلاغیه را از طریق ماهنامه کار نشر نماید در این ابلاغیه که بمثابه یک فراخوان بود از کلیه فعالین، اعضا و شخصیتهای خییر تقاضای همکاری در رابطه به ارائه اسناد، شواهد و مدارک شده بود. خوشبختانه به تاسی از آن فراخوان به تعداد هشت قطعه اسناد و مدارک قوی به کمیسیون مواصلت ورزیده که این اسناد مکمل و اثبات کننده 12 فقره فساد و تخلف بوده و از سوی دیگر به مدارک و فکتهای جدید کتمان شده از تخطی و فساد دسترسی پیدا شده است.

قابل یاد دهانی میدانیم که این اسناد و مدارک به تاریخ 13 میزان 1391 حینکه فقره های اتهامات از فساد جمع بندی و به کمیسیون محترم سمع شکایات ولسی جرگه محول میگردد مواصلت ورزیده است. هر کدام این اسناد ایجاب بررسی های مسلکی و تخنیکی دقیق را مینماید همچنان هیأت رهبری امکا آماده همکاری نیستند که مابقی اسناد متمم این تخلفات را ارائه بدارند. آنچه را که قابل تذکر میدانیم این است که دو گروه از مدعیان متخاصم که فعلاً در منازعه و کشمکش اند و یکی علیه دیگری به افشا گری اسناد فساد میپردازند و همچنین تفکیک و تشخیض صحت و ثقم اسناد در صلاحیت مقام محترم محکمه است که به آن خواهند پرداخت.

توضیح مختصر متون اسناد به این شرح ذکر میگردد:

1: مکتوب شماره 1 مورخ 1387.1.31 عنوانی اداره امکا به جواب صادره (391/145) مورخه 1385.12.8 بوده در مکتوب علیه محمد قاسم احساس ادعا شده که مبلغ 786200 افغانی را از شرکت کوه البرز نقداً بابت ساختمان دیوار احاطه گرفته است.

2: یک قطعه سند حاوی 9 مورد فساد و تخلف علیه آقای احساس رئیس اسبق ارقام شده است.

3: دو ورق اطلاعیه در 2 بخش ارائه شده حاوی بخش تشکیلاتی در 11 مورد و همچنان در بخش فساد اداری 16 مورد تخطی و تخلف علیه همه فساد پیشگان اسبق و بر حال ارقام شده است.

4: جدول شهرت 21 نفر کارمندان امکا که در بلاکهای رهایشی فعلاً زیست مینمایند در این جدول به این نتیجه گیری میرسیم که افراد صاحب صلاحیت و ملوث به فساد هر یک محمد ظاهر کارگر رئیس اسبق، انجینیر عبدالشکور، محمد اشرف صمدی، انجینیر احمد خان رهین و محمد آصف عسکر یار با دریافت آپارتمان های 5 اتاقه در طبقه های مناسب نائل آمده اند و قرار اطلاعات دقیق تزئین، رنگمالی و ترمیم کاری آپارتمان های شان توسط شرکت ساختمانی البرز اجرا شده است.

5: سند دیگری شامل جدول 2 صفحه ای در خصوص آپارتمان های سهمیه امکا بوده که توسط شرکت کوه البرز به فروش رسیده یا به کرایه داده شده است، مجموعاً تعداد 34 باب آپارتمان میشود که هیأت رهبری امکا بنا بر معامله های پنهانی آن را کتمان کرده اند اما این سند که توسط شخصی با وجدان از داخل دفاتر امکا کشیده شده و بدسترس کمیسیون قرار داده اند.

6: بزگترین غبن فاحش دیگر عبارت از موافقت نامه فروش مشترک آپارتمانها بوده که در این سند یک باب آپارتمان 4 اتاقه به قیمت 1600000 افغانی بالای مسمات ثریا ولد محمد امین به فروش رسیده که جداً خلاف قانون سازمانهای اجتماعی و ضد روحیه اساسنامه و قابل پیگیری شدید میباشد، این سند را نیز هیأت رهبری فعلی کتمان نمود که توسط همین منبع خیر اندیش و متدین به دسترس کمسیون قرار گرفته است.

7: در رابطه با نقشه های ناقص، پراکنده و به تعداد 11 قطعه راپور آزمایش خاک که توسط شرکت انجینیری مروان تهیه گردیده به وضاحت قلم خورده گی آن به ملاحظه میرسد و نیز نظریه تخنیکی و انجینیری که ضمیمه است این را میرساند که تا زمانی که فلم یا عکس و دفترچه محاسبات انجینیری و ژورنال موجود نباشد که با نقشه های مذکور تطبیق گردد امر محال است که  برویت این نقشه ها به نتایج مطلوب رسید.

مضاف بر آن باید گفت که 4 قطعه نقشه به وضاحت برای اعمار 5 منزل طراحی شده ولی شرکت ساختمانی کوه البرز خلاف نقشه، طرح و سنجشهای اولیه انجینیری به اعمار 9 منزل دست یازیده است که این عمل کرد بیانگر بزرگترین تخطی غیر قابل جبران میباشد و همچنان منزل تحتانی و منزل نهم از قید ثبت در هر دو بلاک به نفع قراردادی شرکت ساختمانی کوه البرز کشیده شده و بنابر همین معامله سخیف هیات رهبری و هیات سهمیه بندی میلیون ها دالر خساره قطعی به اتحادیه کارگران افغانستان وارد شده است.

 


January 5th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها