شعر بي‌قهرمان
شاپور احمدي شاپور احمدي

شعر بي‌قهرمان

آنا آخماتوا

Анна Андреевна Горенко

(1889-1966)


February 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب