شعر زرافه سروده ي گوميلف
برگردان شاپور احمدي برگردان شاپور احمدي

 

 

www.shapurahmadi.blogfa.com

براي انديشه شاهي

The Giraffe زرافه Жираф

Степа́нович Гумилёв Никола́й

نيكلاي استپانوويچ گوميلف

 

نيكلاي گوميلف (1921-1886) شاعر و نظريه‌پرداز ادبي و منتقد برجسته‌ي عصر نقره‌اي، در كرنستادت Kronstadt به دنيا آمد و در دبيرستان تسارسكويه سلو  Tsarskoye Selo Gymnasium تحصيل كرد و سرانجام قرباني رژيم بلشويكي شد.

 

گوميلف و نخستين همسرش آخماتوا و اسيپ ماندلشتام پيشاهنگان آكمه‌ايسم بودند، نهضتي كه با بيان تجارب شخصي در دهه‌ي 1910 پاسخي بود به مكتب سمبوليسم. گوميلف همچنين نقشي اساسي در راه اندازي كارگاه شاعران Guild of Poets داشت- نشريه‌اي ادبي كه پي درپي بين سالهاي 1910 تا 1921 منتشر مي‌شد.

 

به عنوان سلطنت‌طلب و شاعر مبارز و خود‌مدارگوميلف در آگوست 1914 داوطلبانه به ارتش رفت. در 1918 به پتروگراد بازگشت و براي «مجموعه‌ي ادبيات جهان» World Literature series به ويرايش و ترجمه پرداخت.

 

گوميلف را در آگوست 1921 بلشويكها براي همكاري‌اش در توطئه‌اي ضد شوروي بازداشت كردند. گرچه اتهامها ساختگي بودند، پس از چند هفته گوميلف و شصت نفر ديگر اعدام شدند، علي‌رغم اعتراض بسياري از نويسندگان.

 

 

زرافه

 

امروز، مي‌بينم، نگاه خيره‌ات را به گونه‌اي نامراد،

و دستانت را كه به گونه‌اي سبكبار، زانوانت را در بر گرفته‌اند.

گوش كن: دور، بسي  دور، بر درياچه‌ي چاد  Chad

زرافه‌‌اي  نجيب مي‌پلكد.

***

5تركيبي  هماهنگ دارد و پاهايي دراز،

و پوستي آراسته با نشاني جادويي؛

كه هيچ چيز با آن جرأت هماوردي ندارد، به جز مهتاب،

 درهم شكسته و روان بر پهنه‌ي خيس درياچه،

***

از دوردستها مانند بادبانهاي رنگارنگ كشتي پيش مي‌رود،

10خراميدنش به پرواز سرخوشانه‌ي پرنده‌اي مي‌مانَد.

مي‌دانم زمين گواه بسياري شگفتيهاست

هنگامي كه شامگاهان او در غاري مرمرين پنهان مي‌شود.

***

داستانهاي شادي‌آوري از سرزمينهاي شگفت مي‌دانم،

از دوشيزه‌اي سياه، و شوريدگي اربابي جوان،

15اما تو كه غبار‌هاي سنگين را ديرزماني فرو برده‌اي-

به هيچ چيز باور نداري، مگر به باران.

***

و چگونه بگويم  برايت از باغهاي گرمسيري،

نخلهاي باريك، رايحه‌ي علفزارهاي شگفتاور .....

گريه مي‌كني؟ گوش كن .... بسي دور،  بر درياچه‌ي چاد

20زرافه‌ي پاكيزه مي‌پلكد.

 

 

 

 

Жираф


Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.


5Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

 

 

 

 

The Giraffe


Today, I see, your gaze is particularly forlorn,
And your hands particularly thin, embracing your knees.
Listen: far away, far away, on Lake Chad,
A refined giraffe is roaming.


5His proportions are harmonious and his legs are long,
And a bewitching pattern adorns his skin;
Nothing dares compare with it, save the moon,
Fragmented and flowing on the liquid of broad lakes.

He juts out like the many-colored sails of ships,
10And his gait is floating, like joyous birdflight.
I know this earth has seen many wonders
When at sunset he hides in a marble grotto.


I know the happy stories of secret lands,
About the dark maiden, about the passion of the young chief,
15But you have breathed in the heavy mists for too long -
You will believe in nothing, except rain.


And how I would tell you about tropical orchards,
About elegant palms, about the scent of extraordinary grasses…
You're crying? Listen… far away, on Lake Chad,
20A refined giraffe is roaming.

 

 

Вдали он подобен цветным парусам корабля,
10И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.


Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя,
15Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.


И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав…
Ты плачешь? Послушай… далеко, на озере Чад
20Изысканный бродит жираф.


 

 

 


January 2nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان