شفاخانه دوصد بستر پولیس ملی
داکتر ن. سورچ وال داکتر ن. سورچ وال

ویروس اختلاس و فساد از شفاخانۀ نظامی محمد داوود خان (چهارصد بستر اردو)

به شفاخانه دوصد بستر پولیس ملی سرایت کرده است

 


December 23rd, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها