شماره جدید پیشکش می گردد
محبت محبت

شماره جدید محبت پیشکش می گردد


December 4th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها