شهادت حسین ویاران حسین(ع) بر کمال جویان قرار گرفته در جاذبه حق، تسلیت باد!
اسدالله جعفری اسدالله جعفری

بنام خدا

 

 

امشب، شب دهم محرم است وفردا حسین با یارانش تاریخ را دیگر گونه تفسیر می کنند  تا انسان راه و رسم خدایی شدن را از یاد نبرد .

امشب، شب دهم محرم است و فردا حسین برتارک تاریخ قامت معرفت بر می افرازد وانتخاب انسانی را به نمایش می گذارد تا انسان حیات معقول را با انتخابِ در سایه ی اختیار، عارف شود.

آری! حسین با شهادتش، حیات طیبه ی مذکور در قرآن وحیات معقولِ مبین علامه جعفری وحیات برین فیلسوفان را تبیین ومبرهن ساخت.

حسین ویارانش با انتخاب شهادت براساس اختیار، انسان را دعوت به شدن نموده وچون شهید وشاهد تاریخ هستند، دعوتش تا ابدیت، برگوش زمان طنین دارد.

این که می گوییم حسین شهادت را با اختیار انتخاب نموده برای این است که حسین می توانست، با اختیار شهادت را برنگزیند و راه صلح مصلحت اندیشانه را بر گزیند.

اما چرا شهادت را برگزید؟ جواب این است که حسین ویارانش اشراف به شخصیت انسانی خود داشتند و این اشراف بر شخصیت انسانی بود که به حسین و یاران حسین، شهادت اختیاردر اختیار  را معلل و مبرهن ساخت چون شهادت بر اساس اشراف بر شخصیت انسانی مدلل ومبرهن شده بود، حسین ویارانش شهادت را برگزیدند وصلح مصلحت اندیشانه را با اختیار رد کردند.

شهادت حسین در عین حالی که از منظر گاه های مختلف قابل تأمل است و بعد عاطفی و تراژیدی شهادت حسین، فوق العاده است و بی مانند. اما شهادت حسین از منظرگاه اختیار وحیات شکل گرفته  براساس اشراف بر شخصیت انسانی از جایگاه والا تر و بر تر برخوردار است.

اساسا حیات معقول  و حیات طیبه، زمانی معقول وطیبه است که ذاتش مرکب از دو جزء باشد: یک اختیار،  دو عرفان  شخصیت.

امام حسین چون عرفان بر شخصیت متعالی خویشتن خویش داشت یعنی او اشراف بر شخصیت متعالی خود داشت و همین عرفان بر شخصیت متعالی خویشتن خویش او بود که اختیار را شکل داد و چنین بود که حسین و یارانش خداوندگاران حیات برین و متعالی شدند وچون حیات متعالی، مقصد جهان آفرینش است و هر انسانی که در این دایره ی نظام آفرینش رو به کمال است و تعالی روح را تمرین می کند، حسین و یاران حسین،  معلم و راهبر ایشان هستند.

شهادت آن معلم حیات برین و امام کاروانیان حیات رو به کمال،  به همه ی قرار گرفتگان در جاذبه ی حق، تسلیت باد!  


November 25th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي