طرح دولت انتقالی برای صلح درافغانستان
انجنیر فضل احمد افغان  انجنیر فضل احمد افغان

                                                             کانادا : ۳ آکتوبر۲۰۱۳م

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

هم میهنان عزیزئی آگاه و دانشمند من نمیخواهم در این فرصت کم به جزیات سابقه سی و سه سال اخیر بپردازم. صرف میخواهم به عرض شما برسانم که با کودتای خونین ۲۷ اپریل ۱۹۷۸م بدبختی های      جامعه ما آغاز و با افروخته شدن آتش جنگ دامان مادر وطنما به خون فرزندان معصوم گلگون کفن و بیگناه اش سرخ،آشیانه و کاشانه شان بخاک هموار و شعله های آتش خانمانسوز جنگ بلند و بلندتر شده.و الی امروز که بیش از سه دهه از آن میگذرد دوام دارد و هر روز از روز قبل سرنوشت کشورعزیزما در بدبختی های بیشتر گره خورده و ملت مظلوم افغان درآینده تاریک و نامعلوم قدم برمیدارند.

یعنی در سی و سه سا ل گذشته. مخصوصآ دوازده سال اخیر که آغاز کانفرانس بن و تأسیس دوره   مؤقت و انتقالی میباشد اوضاع سیاسی، اقتصادی،نظامی و اجتماعی کشور عزیز ما برخلاف آرزوها و امیدها رو به وخامت گرائید و انتخابات دور اول و دوم ریا ست جمهوری نیز نتیجه ای مطلوب نداد یعنی  هموطنان مظلوم ما که در دور دوم منتظر انتخابات شفاف و انتخاب زعیم که نماینده واقعی و ناجی ملت از بدبختیهای دامنگیر باشد متآسفانه بعد از انتخابات شرم آور و ننگین و زد و بندهای پشت پرده قدرتهای خارجی با انتصاب مجد د آقای حامد کرزی بحیث زعیم افغانستان آرزو های شان یکبار دیگر به یأس مبدل و برای پنجسال دیگر سرنوشت شان بدست آقای حامد کرزی و حامیانی خارجی اش و عدهء از جنایتکاران،ناقضین حقوق بشر و مافیائی مواد مخدره قرار گرفت. به این معنی که ملت گرسنه و تشنه آزادی از یوغ استعمار ومنتظر تغیر بنیادی که جوابگوی تمام خواسته های حیاتی یک انسان جهان متمد ن ،مترقی و آینده درخشان باشد بار دیگر به سفره ئی همان آش و همان کاسته ۲۸سال قبل نشستند.

خواهران و برادران گرانقدر.

امروز ملت با شهامت افغان که انتخابات دور سوم را در پیشرو دارند زدو بندهای قدرتهای ذیدخل خارجی،زرداران ،زور داران ،تفنگداران ،مافیائی کشت و قاچاق مواد مخدره ،ناقضین حقوق بشر،تجزیه طلبان و طرفدار نظام فدرالی  در داخل مادروطن عزیز ما آگاهی تام دارند و خوب میدانیم که متأسفانه در سی و سه سال اخیر کشور عزیزما در اشغال این و آن قدرت بوده و سرنوشت ملت افغان از بیرون با همکاری عده ای از وطنفروشان رقم زده شده و هنوزهم زده میشود. کشتارها ویرانکاریهای غیر مسؤلانه دشمنان مادروطن عزیز ما کمافی السابق دوام دارد لهذا در این موقع خطیری که انتخابات دور سوم  ریاست جمهوری در شرف رسیدن است و روشنی ای امیدوارکننده برای خوشبختی مادروطن هم دیده نمیشود ما ناگزیریم به حکم مسؤلیتهای اسلامی،ایمانی ،و جدانی و ملی برای نجات مادروطن که از نیاکان به میراث برده ایم دست به اقدامات عاجل ،مثبت و مؤثر شویم.

بلی این آرزوی مقدس وقتی براورده شده میتواند که قشر دانشمند یعنی دانشمندان علوم مدنی و دینی وطندوست ما که نزد شان منافع ملی نسبت به منافع شخصی بلند تر باشد و عده ئی زیادی آنها در خارج الحمدالله از برکت نام نامی مادروطن یعنی افغانستان عزیز صاحب زندگی مرفع و جاه و جلال شده اند و یگانه چشم امید یتیمان ،بیوه زنان ،معلولان ،خیمه نشینان ،مریضان و آنانکه هر روز در فقر ،بیچارگی ،بی خانه گی ،بی لباسی ،بی تعلیمی و بی امنیتی در داخل کشور عزیزما و یا در کمپها و خیمه های جولیده پاکستان و ایران و حتی در قلب مادروطن زندگی محقر را بسر میبرند میباشند. بدون حب و بغض بخاطر خداوند(ج) ،مقدسات و روح شهدای راهء حق منافع شخصی ،جاه طلبیها ،قدرتطلبیها و شخصیت پرستیها را کنار بزنند. خدا پرستی و وطندوستی را در قلوب خود جاه داده. بخاطر منافع ملی دست با     دست همداده با یک مشت آهنین و خلوص نیت طرق راهء حل نجات وطن را با ایجاد فضائی صلح از    بد بختیهای عدیده جستجوه و بعد از رسیدن به یک توافق نهائی به سطح بین المللی و ملی مطرح شود.

یعنی قضیه افغانستان از ابعاد بین المللی و ملی دقیقآ ارزیابی و در جستجوئی طرق راهء حلی شویم تا مادروطن عزیز خود را به لطف خداوند متعال با حفظ و احترام به دین مبین اسلام از اشغال اغیار خلاص و در فضائی صلح،امنیت ،حاکمیت ملی و حاکمیت قانون بطرف یک کشور آزاد،مستقل سربلند و شگوفان در جهان سوق دهیم یعنی " طرح دولت انتقالی برای صلح درافغانستان " را اول در یک کانفرانس بین المللی که مشتمل از کشورهای ذیدخل و کشورهای همسایه و هندوستان خواهند بود از طریق سازمان ملل متحد مطرح و بعد از رسیدن بتوافقات به پیشنهادات ارائیه شده در روشنی تصامیم فیصله های کانفرانس بین المللی که امید مطابق آرزوهای ملت نجیب و شریف افغان باشد در کانفرانس بین الا فغانی که مشتمل به نماینده گان با صلاحیت تمام گروه های درگیر درسی و سه سال اخیر خواهند بود و دستان شان بخون ملت آلوده نبوده و در لست ناقضین حقوق بشر نباشند در کابل که مرکز ملی وسیاسی افغانستان است دائیر و تصامیم که نجات مادروطنما از بدبختیهای دامنگیر امروزی وایجاد یک دولت نسبی ملی در فضائی صلح باشد مطرح گردد.

اینک به اجازه دانشمندان گرامی و وطندوست من بحیث یک خدمتګار کوچک جلاوطن که با در نظرداشت شرایط وقت و زمان از ۲ آګست ۱۹۸۴م  یعنی ۲۹ سال قبل با ارسال اولین نامه ای عنوانی سرمنشی سازمان ملل متحد وقت آقای هاویر پریز دیکیولیر،رهبران جهان،دولت سر اقتدار ببرک کارمل و رهبران تنظیمی بمنظور حل قضیه افغانستان تحت سرپرستی ملل متحد و ایجاد دولت مؤقت و سپس انتقالی را با طرزالعمل تطبیقی آن برای یک دولت پارلمانی چون دهه دیموکراسی (۱۹۶۴-۱۹۷۳م) در شرایط همان وقت ارسال داشته بودم و متأسفانه بعدآ بدون در نظرداشت تغیر شرایط افغانستان در ۱۷سال  ګذشته در کانفرانس بن اول عین مطالب پیشنهاد شده من با الفاظ و کلمات مختلف بحیث یک سند بین المللی بنام فیصله بن صادر شد. پیشنهاد مؤرخ ۲آګست ۱۹۸۴ اینجانب در صفحه ۱۴  "فغان افغان" ۲۰۱۱م و صفحه ۲۹۳ "افغانستان از ثریا به قهقرا" جنوری ۲۰۰۲م و صفحه ۱رساله بنام  ذیل ملاحظ شود.

20June1985 My cries and appeals to the world leaders to bring peace in my beloved motherland Afghanistan.

 از صدور اولین نامه خود الی امروز  پیشنهادات متعدد صلح و ایجاد دولت مؤقتی و انتقالی را برای حل قضیه سیاسی افغانستان از طریق سازمان ملل متحد نموده بودم  اینک باردیګر با تغیر شرایط  در داخل و سطح  بین المللی پیشنهاد مورخ ۲جنوری ۲۰۱۰م  خود را که تحت عنوان " طرح صلح برای خاموش کردن آتش افروخته شده تحمیلی در افغانستان " با طرزالعمل تطبیقی آن بود ودر ویبسایتهای متعدد و" فغان افغان "به لسانهای انګلیسی و دری موجود است با تعدیلات لازمه بقرار شرح ذیل بحضور دانشمندان ګرانقدر هموطنم تقدیم میدارم  امید با در نظرداشت شرایط کنونی کشور همه پیشنهادات نشر شده هموطنان دانشمند را بدقت تام مطالعه و از لابلای همه آنها  آنچه را به ملت افغان و جوامع بین المللی پیشنهاد فرمایند که به خیر و سربلند ملت نجیب افغان، با یکپارچګی و شګوفانی افغانستان عزیز باشد.

 الف – پیشنهادات قابل بحث در کانفراس بین المللی.

قبل از اینکه به تفصیل موضوعات قابل بحث در کانفرانس بین المللی بپردازم میخواهم به عرض شما برسانم که بعضی از وطنداران گرامی ما با استعمال کلمه اشغال موافق نیستند یعنی افغانستان را با موجودیت عساکر خارجی آزاد و مستقل میدانند و چنین استدلال میکنند که در جاپان،المان نیز عساکر امریکای است و پایگا های نظامی دارند اما اشغال نیستند. بحضورشان باید عرض شد که صرف   موجودیت عساکر دریک کشور معنی اشغال را نمیدهد بلکه قانونمند نبودن فعالیتهای نظامی قوای نظامی خارجی و مسلط بودن قدرت خارجی به حاکمیت ملی و ارضی یک کشور را اشغال گویند یعنی وقتی. تعین تعداد،وقت اعزام و وقت اخراج عساکر خارجی در یک کشور بدون اراده و تصمیم ملت باشد،تعین و انتصاب زعیم یک دولت بدون اراده ملت در زد وبندهای خارجیها در پشت پرده باشد،بمباردمانهای غیر مسؤلانه و شکستن در و دیورهای ملت مظلوم در ایام شب و روز مغایر هدایات قانون اساسی دولت میزبان صورت گیرد و ساکنین منازل را بخاک و خون کشانده باشند،رهبران قدرتهای ذیدخل در افغانستان در بیخبری دولت افغانستان بصورت غیر مترقبه در پایگاه های نظامی شان وارد شوند، صلاحیت تعین اعضاهء کابینه و والیان در اختیار خارجیان باشد ،ستراجیهای اقتصاد،نظامی،اجتماعی و سیاسی دولت را بدون اراده ملت تعین و طرح کرده باشند آن کشور اشغال است یعنی آزاد نیست فی لهذا کشور عزیز ما بنابر شرایط مسلط متذکره فوق با جاپان ،المان فرق داشته و کشورما اشغال است و در اشغال آزادی نیست و اگر آزادی نباشد در آن کشور دیموکراسی نیز نمیباشد که نیست.

حال اصل مطلب را که موضوعات مورد بحث در کانفرانس بین المللی خواهد بود به عرض رسانیده میشود.

 اول – تمام دارائی های منقول رهبران تنظیمی و زورداران و جنایتکارانکه اسمای شان در لست ناقضین حقوق بشر درج است ممنوع الخروج  قرار داده شود، یعنی دارایی های شان در بانکهای داخلی و خارجی  (Freeze       (شود.

برای اینکه عساکر ،پولیس و صاحب منصبان اعزازی غیر مسلکی فعلی بی سرنوشت نمانند و از نیرو و تجربه شان بنفع کشور استفاده شود دو اورگان جدید را به همکاری قوای آیساف بنام قوای کار و قوای سبز در چوکا ت قوهء اجرائیه پیشنهاد شده من قبول نمایند تا اولی درچوکات وزارت فواید عامه برای اعمار سرکها،پلها-پلچکها،ساختمان دیوارهای استنادی و دکه های پخته در کناره دریائی هلمند،دریائی آمو و دریائی کنر و همچنان ساختمان بعضی مکاتب و تعمیرات دولتی در نقاط مختلف کشور و دومی که عبارت از قوای سبز میباشد برای ایجاد فارمهای زراعتی،مبارزه با کشت و پراسس مواد مخدره،ساختمان نهرها،بندهای کوچک آب،چاه های عمیق آب،صافکاری و کشیدن کاریزها، احداث باغها درملکیتهای دولتی و تصاحب ملکیتهای غصب شده دولتی از غاصبین و اعمار شهرکهای کوچک از مواد ساختمانی محلی برای مهاجرین بازگشته بی خانه در ولایات فعالیت نمایند.

دوم – تطبیق عدالت انتقالی متذکره فیصله کانفرانس بن اول بصورت جدی.

سوم- موضوع دادن کمکهای خارجی بصورت مستقیم به ولایات بدون توضیح مسئولیتهای امنیتی ،حسابگیری و حسابدهی مسئولین ولایات به اداره مرکزی قوی میباشد که با تشکیل قوائی ملیشائی در هر ولایت و توذیع سلاح برای آنها و تطمیع نمودنشان با دادن پول و قدرت نه تنها دولت مرکزی را ضعیف و بار دیگر تجارب تلخ دوره های گذشته را تکرار خواهند ساخت بلکه تحت نام خود مختاریها به ولایات و تداوم جنگ برای رسیدن اهداف طویل المدت سیاسی و اقتصادی شان در افغانستان و منطقه مادروطن عزیز و ملت مظلوم ما را به عواقب ناگوار غیر قابل تصور خواهند کشانید میباشد. لهذا اگر قدرتهای ذیدخل واقعآ صادقانه عمل مینمایند پیشنهاد میشود که در عوض دادن کمکها به ولایات طبق بندهای ماده (ب) که عبارت از "پیشنهادات قابل بحث در کا نفرانس بین الافغانی" میباشد عمل نمایند.

سوم- اداره آقای بارک اوبا ما بدون درک اینکه دولتهای پاکستان از آغاز تآسیس آن از دولتهای امریکا بحیث گاوه شیری استفاده مینمایند و با حیله ها و فریبها از امریکا مبالغ هنگفتی مالی را به این نام و آن نام حاصل و آنرا برای منافع خود و ضد منافع امریکا،افغانستان و هندوستان استفاده نموده لهذا پیشنهاد میشود که بالای دولت پاکستان فشار وارد شود که روابط آی،اس،آی،تروریستها و القاعده را با منابع امداد های مالی و سلاح شان قطع و بیشتری قوای خارجی داخل افغانستان را در مجاورت خط سیاهء دیورند مستقر سازند و نیز از کانفرانس بین المللی خواهش شود که امریکا نباید به پاکستان چک سفید بدهد بلکه بعد از گرفتن تعهد از پاکستان در ارتباط متوقف ساختن مداخلات و فعالیتهای غیر انسانی و بشری آی،اس،آی در امور افغانستان داده شوند و نیز در کانفرانس بین المللی جدی از دولت اسلامی ایران تقاضا شود که نباید در امور افغانستان مداخلات مخربانه کند و اطمینان داده شود که افغانستان خواهان روابط دوستانه با تمام جهان صلحدوست خاصتآ کشورهای همسایه و اسلامی میباشد.

چهارم- ایجاد صلح در افغانستان و منطقه ایجاب مینماید که برای رفع تشنجات در منطقه. افغانستان بحیث یک کشور حایل (بفرستت) بین کشورهای همسایه شناخته شود به این معنی که نه افغانستان به کشوری دیگر و نه کشوری دیگری به افغانستان تجاوز نماید و نه از افغانستان تخت خیز بر کشوری دیگری ساخته شود.

پنجم - چون موجودیت عساکر خارجی درافغانستان تحت نام مبا رزه علیه تروریزم است لهذا پیشنهاد میشود تروریزم که در دیکشینری به معنی دحشت افگنی است در کانفرانس بین المللی تعریف شود که کدام نوع دحشت افگنی عمل تروریستی است ،ترور به معنی چه است-،تروریست کی و اعمال تروریستی کدام اند تا در چار چوب تعریف وضع شده اردوی ملی افغانستان و قوای خارجی عملیات نظامی خود را قانونمند ساخته و مشترکآ وظایف محوله خود را فعلآ و آینده انجام نمایند.

ششم– تمام زندانهای خارجی در افغانستان مسدود و زندانیان افغان به زندانهای افغانستان انتقال و دوسیه هایشان جهت بررسی به محاکم عدلی افغانستان سپرده شود.

هفتم- برای اینکه نماینده گان با صلاحیت تمام جوانب ذیدخل در کانفرانس بین الافغانی اشتراک بتوانند مندرجات قابل بحث در کانفرانس بین الافغانی را نیز تائید و اعلان آتش بس را قبل از دائیر شدن کانفرانس بین الافغانی موافقه نمایند.

هشتم- فعالیتهای قوای امنیتی خصوصی امریکائی بنام بلک واتر ( Black Water) در افغانستان جدی منع و در عوض قوای امنیتی قوی افغانی با تمام وسائیل امنیتی روز مجهز به فعالیتهای امنیتی توظیف ګردند.

همچنان تمام ترتیبات لوجستکی و امنیتی کانفرانس بین الافغانی را که درآن نماینده گان سیاسی کشور های دوست و مخالفین دولت نیز اشتراک خواهند داشت نماینده گی سازمان ملل متحد در کابل و دولت فعلی افغا نستان متعهد خواهند شد.

ب – پیشنهادات قابل بحث در کا نفرانس بین الافغانی .

هموطنان نهایت گرانقدر.

ما شاهد میباشیم که دوازده سال قبل بعد از حادثه المناک ۱۱ سپتمبر در نیویارک و پنتاگن. کنفرانس بن را بدون در نظرداشت شرایط زمان،خواسته های ملت افغان و سهمدادن به مخالفین دائیر نمودند؛ در حقیقت کنفرانس بن اول بنیاد و اساس همه بدبختیهای دوازده  سال گذ شته را گذاشت. یعنی در نتیجهء کنفرانس بن نه تنها جیبهای مفسدین،جنگسالاران،ناقضین حقوق بشر،(ان ،جی ،او) ها و جنایتکاران به میلیون ها دالر پرگردید بلکه سرنوشت ملت مظلوم و ستمدیده افغان که از بیست و سه سال جنگ و برادرکشی توام با فقر و بیچاره گی خسته شده بودند و سخت منتظر صلح،امنیت ؛حاکمیت قانون و عدالت،نان،لباس و خانه بودند یکبار دیگر در چنگالهای خونین چپاولگران و( ان ،جی، او) ها و جنگسالاران خریده شده شان قرار دادند و در دوازده  سال گذشته با نیرنگهای مختلف مادروطنما را با فرزندانش در حالت نهایت دشوار،بحرانی و تاریک قرار داده اند.

برادران و خواهران عزیزالقدر.

ما بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم از جریانات انتخابات ۲۰ آگست ۲۰۰۹م ریاست جمهوری و زد و بندهای پشت پرده قدرتهای ذی نفوذ جهان آگاهی تام داریم که چگونه آقای عبدالله عبدالله از انتخابات مجدد منصرف و جناب حامد کرزی به اریکه قدرت رسید و حال که بازار انتخابات بار دیګر ګرم و قدرتمندان خارجی هریک در کمین اند که مهره خود را به ارکه قدرت برسانند سر این جنګسالار و آن جنګنسالار نوکرصفت  از اینجا و آنجا بلند و میخواهند با نیرنګها و فریبکاریها ملت مظلوم افغان را برای پنجسال آینده در ګروګان خود ګرفته و به سرنوشت ملت مظلوم و خاک بیدفاع افغان بازی کنند     فی لهذا نگارنده را عقیده برآن است که اوضاع فلا کتبار کنونی و انتخابات قریب الوقع هرگز حلال مشکلات نمی باشد و اگر چنین وضع در دور انتخابات سال ۲۰۱۴م دوام نماید و یا آقای کرزی با چال و فریب شرایط نامشروع را برای انتخاب مجدد خود مساعد سازد عواقب نهایت ناگوار و جبران ناپزیری در پی خواهد داشت و همچنان اگر مخالفین دولت به این عقیده با شند که دوام جنگ و کشتار راهء حل و برقراری صلح در مادروطنما است آنها هم دراشتباهء بزرگ اند.

بعضی ها به این عقیده اند که دائیر شدن لویه جرگه عنعنوی که در مسائیل ملی تصامیم قاطع و سرنوشت ساز میگرفت راهء حل بحران امروزی و خاموش کردن آتش افروخته شده خواهد بود. در اینجاه نیز با حفظ احترام به همه قابل تذکر میدانم که از یک جانب ریش سفیدان وبزرگان قومی که سی و سه  سال قبل در اقوام و منا طق خود صاحب احترام و دارای ریشه های عمیق بودند و خود را پابند به حفظ آزادی،استقلال،وحدت ملی برای منافع ملی دریک نظام قوی مرکزی متعهد میدانستند جای خود را به جوانانکه سی و سه سال قبل به احزاب و تنظیمهای مختلف که منافع خود شان و اغیار نسبت به منافع ملی با اهمیت بود وابستگی داشتند و امروزهم بعد از سی و سه سال با حفظ وابستگی ها با رهبریها و ایدیالوجیهای وارد شده قبلی شان بنابه کبرسن و داشتن زور و زر بنام ریش سفیدان و بزرگان قوم در اقوام و مناطق خود صاحب احترام و دارای ریشه های عمیق اند و خود را پابند منافع شخصی ،قومی ،لسانی ،منطقوی،مذهبی و ایدیالوجیکی قبلی خود و رهبران خود میدانند نه منافع ملی.یعنی شیرازهء وحدت ملی بکلی از هم پاشیده شده نماینده گان انتصابی نمیتواند بنام لویه جرگه     نماینده گی از ملت کنند و از جانب دیگر در حدود بیش از پنج ملیون برادر و خواهر افغان ما در مهاجرت دور از دامان مادروطن زندگی میکنند و یا بنابر موانع قانونی و نبود امنیت در اکثر مناطق  نمیتواند در شرایط کنونی لویه جرگه عنعنوی که در مسائیل کشوری با در نظر داشت منافع ملی با یکپارچگی و وحد ت ملی تصامیم سرنوشتساز میگرفتند دایر شود بلکه صرف یک لویه جرگه مصلحتی و تشریفاتی این شخص و یا آن شخص در انتخاب رئیس جمهور برای دوره انتقالی خواهد بود.

بنآء در شرایط دشوار کنونی که ملت مظلوم بصورت کل و مخصوصآ دانشمندان با احساس و وطندوست در آزمون بس مهم تاریخی قرار دارند لازم است که با ارائیه پیشنهادات من که با در نظرداشت هدایات قانون اساسی قبول شده ئی دولت آقای حامد کرزی و جوامع جهانی میباشد با کشودن دری مذاکره با مخالفین دولت و حق اشتراک نماینده گان با صلاحیت شان در کانفرانس بین الافغانی آینده طرق عملی ایجاد صلح برای افغانستان آزاد و سربلند را جستجوه نمایم .

و نیز با ارئیه طرح فوق الذکر به کانفرانس بین المللی آینده قدرتهای ذیدخل جهان را قناعت بدهیم که دوام جنگ به این نام و آن نام راهء حل نیست بهتر خواهد بود مشترکآ راهء بیرون رفت از این بن بست را جستجوه و زمینه را برای اخراج تدریجی و آبرومندانه قوای خارجی در چوکات جدول خروجی طرف قبول دولت افغانستان الی چهار سال آینده مساعد و برای ایجاد یک دولت نسبی ملی کاری و عاری از فساد اداری امروزی مشترکآ اقدام و برای دوربینای ایجاد یک دولت ملی،آزاد،مستقل،بیطرف دوست و همکار خوب با جوامع بین المللی از آغاز کار یک دوره سه ساله انتقالی  خواهد بود دست بکار شویم.

این آرزو وقتی براورده شده میتواند که در مد ت سه سال دوره انتقالی با مدغم شدن تمام احزاب راجستر شده فعلی تنها دو حزب ملی با شعور سیاسی تائسیس و آغاز به فعالیت برای اشتراک در لویه جرگه سرنوشتساز آینده و ایجاد یک دولت واقعی ملی شوند.

برای مؤفقیت این هدف عالی ضروری است که دری مذاکره با مخالفین دولت کشوده شده و با تفاهم اینکه جنگ راهء آزادی و صلح نیست از رهبران مخالف یعنی آقای گلبدین حکمتیار،آقای جلا الدین حقانی و آقای ملا محمد عمر خواهش بعمل آید که نماینده گان باصلاحیت خود را برای کانفرانس بین الافغانی آینده که در کابل دائیر خواهد شد معرفی و آتش بس را الی ختم کانفرانس بین الافغانی قبول فرمایند.

لهذا برای حصول موافقه رهبران مخالف به ارتباط تعین نماینده گان با صلاحیت شان برای اشتراک در   کانفرانس بین الافغانی آینده پیشنهاد مینمایم که از شخصیتهای ذیل خواهش شود تا بحیث یک هیآت مصلح با رهبران فوق الذکر به اساس موءفقه دوجانبه درهر جاه که لازم ببینند مذاکره نموده و از نزد شا ن خواهش بعمل آید که نماینده گان با صلاحیت از شخصیتهای با تقوا،پاک،سابقه نیکو،صادق،   وطند وست و دانشمد را از گروپهای خود برای اشتراک در کانفرانس بین الافغانی آینده معرفی فرمایند.

-هیآت مؤظف پیشنهاد شده من برای مذاکره با مخالفین عبارت اند از.

۱-آقای سید احمد گیلا نی.

۲- آقای داکتر عبدالستار سیرت .

۳-آقای داکتر فاروق اعظم.

۳-آقای سید جلال کریم.

۴-آقای گل آقا شیرزوی.

۵-آقای محتسب الله مذهبی.

اینک به اجازه شما نکات اساسی پیشنهادات خود را که برای برقراری صلح در مادروطن عزیز ما را به عرض شما میرسا نم.

و آن اینست که جلالتمآب آقای حامد کرزی رئیس جمهوراسلامی افغانستان بعد از فیصله و موافقه کانفرانس بین المللی به اساس حکم بند ۲۰ ماده شصت و چهارم فصل چهارم قانون اساسی به کمیسیون انتخابات فرمان تأسیس دو کمیسیون عالی ذیل را در کابل صادر فرمایند. در اینجا قابل توضیح است که کلمه کمیسیون که در قانون اساسی ذکر گردیده کلمه انگلیسی است و در دکشینریها و غیاث الغاتهای مختلف بمعنی کمیسیون،هیئت و شورا ترجمه و در قانون اساسی افغانستان نه تعداد اعضاهء کمیسیون و نه وظایف کمیسون تعیین و نه تعریفی از کمیسیون گردیده. بنآء شده میتواند به هر تعریفی،به هر وظیفه وهر تعدادی که لازم دیده شود از نام کمیسیون استفاده شود. و من دراین پیشنهاد خود از کلمات کمیسیون و شورا استفاده نموده ام.

الف:- شورای عالی اجرائیوی و تقنینی. ب:- شورای عالی متخصصین و د یوان محاسبات.

- شورای عالی اجرائیوی و تقنینی.

شورای عالی اجرائیوی و تقنینی که مجموع تعداد آن در حدود (400) نفر از افغانها ی داخل و خارج کشور که مرتکب جنایت نگردیده و شامل لست ناقضین حقوق بشر نباشند در چارچوب پزیروفته شده دوره انتقالیسه ساله خواهند بود. تا بمنظور بر قراری صلح،و حد ت ملی،آشتی ملی،حفظ یکپارچگی افغانستان بحیث یک کشور آزاد و مستقل ،حاکمیت قانون، تحکیم مساوات و تساوی حقوق زنان،عدالت و انکشاف علم و معرفت متوازن،تشکیل قوای نظامی ملی خود کفا و خود دفاع ،حرکت تدریجی بطرف دیموکراسی واقعی مطابق شرایط اجتماعی کشور،زمینه سازی تشکیل دو حزب با شعور سیاسی ملی با در نظر داشت احترام به قانون اساسی و قانون احزاب،ایجاد هم آهنگی و همکاری بین قوهء سه گانه (اجرائیه،مقننه وقضایه) ،همکاری جدی با کمیسیون عالی متخصصین و دیوان محاسبات بمنظور تخصصی و مسلکی نمودن دولت و ریشه کن کردن فساد اداری بالاخره ایجاد قوهء اجرائیه و مقننه سالم که نسبی از ملت نمایندگی و طرف قبول ملت افغان و جوامع جهانی باشند به اساس حکم بند ۵ ماده ۱۵۸ فصل دوازدهم قانون اساسی اعضاهء آن تحت نظارت کمیسیون انتخابات و نماینده سازمان ملل متحد درکابل مطابق به لست ارائیه شده ذیل انتصاب یا انتخاب و دائیر خواهد گردید.

لست اعضا ئی شامل شورای عالی اجرائیوی و تقنینی.

بمنظور ایجاد صلح ،وحدت ملی،آشتی ملی،خفظ یکپارچگی افغانستان و تصمیم گیری در مسائیل ملی در این مقطع زمانی خطیر سیع به عمل آمده بدون حب و بغض در لست متذکره ذیل روحانیون،دانشمندان ،اهل خبره،معززین ،نمایندگان مخالف دولت جمهوری اسلامی،نماینده گان شورای ملی،تکنوکراتها    ،نماینده گان منتخب ولایات و عده ای از کاندیدان ریاست جمهوری به نماینده گی از رای دهندگان شان در نظر گرفته شود که در مجموع نسبی میتواند نمایندگی از یک شورای عالی ملی نموده و طرف قبول جوامع جهانی ذیدخل نیز باشد.

۱- تمام اعضائی کانفرانس بن اول به نمایندگی کانفرانسهای روم،پشاور،قبرس،افغان ملت واتحاد شمال (انتصابی).

۲-رئیس با دو معاون و دو منشی ولسی جرگه( انتصابی).

۳- سی و چهار نفر به نمایندگی سی و چهار ولایت از ولسی جرگه( انتخابی).

۴- رئیس با دو معاون و دو منشی مشرانو جرگه( انتصابی).

۵- سی و چهار نفر به نمایندگی سی و چهار ولایت از مشرانو جرگه ( انتخابی).

۶- نماینده گان با صلاحیت طالبان ده نفر به (انتصاب و یا انتخاب خود شان).

۷- نماینده گان با صلاحیت حزب اسلامی آقای حکمتیار ده نفر به ( انتصاب و یا انتخاب خود شان).

۸- نماینده گان با صلاخیت حزب دیموکراتیک خلق افغانستان و یا حزب وطن بعدی ده نفر ( پنج نفر از خلق و پنج نفر از پرچم به (انتصاب و یا انتخاب خود شان).

۹- نماینده گان با صلاحیت آقای مولوی جلاالدین حقانی ده نفر به( انتصاب و یا انتخاب خود شان).

۱۰- نماینده گان کدرهای علمی پوهنتونهای مربوط وزارت تحصیلات عالی شصت نفر (انتخابی البته تعداد نماینده گان هر پوهنتون به تناسب کدرهای علمی آن خواهد بود).

۱۱- نماینده گان کانفرانسهای غیر حزبی و غیر تنظیمی بین الافغانی در امریکا،اروپا و آسترلیا در   سالهای اخیر هشتاد نفر( انتخابی که البته سهم تعداد نفر هر کانفرانس به تناسب اشتراک کننده گان هر کانفرانس خواهد بود).

۱۲- در حدود هفتاد نفر از تکنوکراتهای شامل لست سالهای ۹۳ و ۹۴م سازمان ملل متحد (انتخابی).

۱۳- سی وچهار نفر رائیسان شوراهای ولایتی سی و چهار ولایت (انتخابی).

۱۴- پنج نفراز کاندیدان ریاست جمهوری ۲۰ آگست۲۰۰۹م که زیادترین رای را بعد از رئیس جمهور آقای حامد کرزی از آن خود کرده اند( انتخابی).

شورای عالی پیشنهاد شده فوق باید درشهر کابل بحضور نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و نمایندگان سیاسی کشورهای ذیدخل در قضایای افغانستان در مدت سه ماه قبل از انتخابات دائیر گردد.

شورای عالی اجرئیوی و تقنینی که بعدآ متشکل از دو اورگان جداگانه بنام قوهء اجرائیه و قوهء مقننه خواهند بود چنین آغاز به کار خواهند نمود.

۱- شورای عالی مطابق به عنعنات اسلامی و افغانی تحت ریا ست مؤقت نماینده خاص سرمنشی ملل متحد دائیر و در آغاز یکی ازشخصیتهای بادانش،پاک،وطندوست،باتجربه وبا تقوا را که درجه   تحصیلش فوق لیسانس باشد در رای گیری سری آزاد و مستقیم بحیث رئیس شورای عالی انتخاب می نمایند.

۲- شورای عالی تحت ریاست رئیس منتخب یکنفر معاون و دو نفر منشی را با لترتیب از اشخاص با تقوا،بادانش،پاک،وطندوست،با تجربه را که درجه تحصیل شان نیز فوق لیسانس باشد در رای گیری سری،آزاد و مستقیم انتخاب می نمایند.

وظایف شوراهای عالی اجرائیوی و تقنینی.

الف :- تائید طرزالعمل و آجندای کانفرانس که عبارت از مواد ذ یل خواهد بود.

۱- تا ئید فیصله کانفرانس بین المللی پیشنهاد شده فوق.

۲- چون امنیت و ثبات برای تطبیق پروگرامهای اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و نظامی یک امر حتمی است لهذا خلع سلاح تفنگداران ملکی ،(ان ،جی ،او ) ها و جنگسالاران جدی گرفته شده تصویب شود که دولت منتخب اعلان بدارد که تمام سلاحداران باید الی سه ماه به استثنای تفنگچه و تفنگهای شکاری تمام سلاح های خود را رضاکارانه بصورت مجانی و یا در مقابل مواد غذائی،لباسهای عادی ضروری،تخم اصلاح شده مواد زراعتی،کود کیمیاوی،سامان و آلات زراعتی و صنایع دستی به مراجع   دولتی تسلیم و سند رسمی دولتی را از مراجع مربوط حاصل نمایند. در غیرآن قوای نظامی بین المللی و ملی از نزد شان سلاح را جمع آوری و اشد مجازات خواهند شد.

۳- در شهر کابل و دیگر شهرها نیز از تمام اشخاص چون جنگسالاران و مؤسسات افغانی و غیر افغانی (ان-جی،او) ها سلاح های شان جمع آوری و امنیت مؤسسا ت شخصی،دولتی ،نمایندگی های سیاسی، قونسلگریها،نمایندگی های تجارتی با توظیف قوای امنیتی دولتی به اساس توافقنامه های دوجانبه تضمین گردد. درصورت انکار تفنگداران از اوامر دولتی مجازات شدید شوند.

۴.هم آهنگ ساختن تدریجی پروسه تطبیق دیموکراسی واقعی و بازار آزاد با سیر انکشاف اجتماعی و حاکمیت قانون در تمام سکتورهای دولتی .

۵- قبولی مفکوره ایجاد کوپراتیفهای دولتی برای رقابت به سکتورهای خصوصی داخلی و خارجی،تهیه و ذخیره مواد اولیه،ترویج مجدد دادن کوپونها برای مامورین ، معلمین،مستخدمین و نظامیان.

۶- طرح معقول برای مبارزه علیه کشت،پراسس و قاچاق مواد مخدره یعنی مساعد نمودن زمینه       کاریابی برای زارعین خاشخاش و چرس،جلوگیری از مشوقین داخلی و خارجی کشت ،پراسس و قاچاق مواد مخدره با تعین اشد مجازات و تشویق زارعین به زرع بدیل چون ترویج زرع زعفران،پخته، نیشکر،لبلبو،مالداری،مرغداری،باغداری،ساختن سردخانه های ساده و ابتدایی در محلات و قصبات و عصری در شهرها با استفاده از انرجژی افتاب و جنریترهای کوچک و بزرگ ،ایجاد کوپراتیفهای زراعتی غیر دولتی و ساختن فابریکات و دستگاهای کوچک و بزرگ پراسس مواد غذای،لبنیات و میوه جات.

۷- تصمیم در مورد برسی و تدقیق بر ادعاهای قانونی افغا نستان و فدراسیون روسیه به ارتباط غرمات جنگی بالای روسیه و قروض روسیه بر دولتهای قبلی افغانستان.

۸- تصمیم درمورد قضیه پشتونستان یعنی موضوع برادران و خواهران همدین،همزبان همکیش و هم فرهنگ افغانهای جدا شده آنطرف خط سیاهء تحمیل شده دیورند.

۹- تصمیم قاطع و نهائی در مورد عفوه و یا محاکمه نا قضین حقوق بشر،جنایتکاران جنگی ،خائینین ملی و مسؤلین قتل۶۵۰۰۰ شهریان کابل،تخریب شهر کابل و مرتکبین جنایات بعدی.

۱۰- جستجوی طرق عملی برای بازگشت آبرومندانه و اسکان مهاجرین افغان از پاکستان و ایران به مادروطنشان افغانستان.

۱۱- جستجوی طرق عملی و قانونی برای مقیم نمودن کوچیها و یا استفاده از علفچرها.

۱۲- ترتیب و طرح خط مشی سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و نظامی آینده دولت ا نتقالی افغانستان.

۱۳- طرح پروګرام بازګشت آبرومندانه مهاجرین افغانی از خاکهای خارجی به مادروطن عزیز شان.

 برای تطبیق مؤثر پیشنهادات فوق ضرورت به یک قوه اجرائیه مؤثر،کاری ،باکفایت ،بادانش پاک و   با تقوا است که ملت و جامعه بین المللی به آن اعتماد داشته باشد. فی لهذا لازمی خواهد بود که ملت نجیب افغان و قدرتهای ذیدخل در قضیه افغانستان که آرزومند وحدت ملی،آشتی ملی، مبارزه با فساد اداری ، حاکمیت قانون و دیموکراسی واقعی اند در کانفرانس بین الافغانی رئیس جمهور و معاونین دوره انتقالی را بصورت آزاد، سری و مستقیم تحت نظارت نماینده با صلاحیت ملل متحد برای یک دوره انتقالی سه ساله  انتخاب نمایند.

با تعین رئیس جمهورومعاونین ریاست جمهوری شورای عالی اجرائیوی و تقنینی اعضائی کابینه را به اساس پیشنهاد رئیس جمهور منتخب از اشخاص مسلکی ،با دانش تحصیلات عالی،وطندوست،باتجربه،پاک وبا تقوا از بین شاملین کانفرانس و از کابینه های قبلی آقای کرزی در ریګیری آزاد و سری تحت سرپرستی ملل متحد انتخاب و به رئیس جمهور منتخب جدید جهت صدور فرامین تقرر شان به اساس حکم بند۱۱ماده شصت وچهارم فصل سوم قانون اساسی افغانستان معرفی گردند.

سپس سی و چهار نفر از جمله شاملین شورای عالی اجرائیوی و تقنینی و کابینه مستعفی که دارای تحصیلات و تجربه کاری،پاک،وطندوست،معتقد به دولت مرکزی قوی ،با تقوا،وشخصیت مردمدار و پزیرش جامعه باشند بحیث والیان انتخاب و به رئیس جمهور منتخب معرفی تا به اساس بند ۱۳ماده ۶۴ فصل چهارم قانون اساسی فرامین تقرر شان صادر گردد.

همچنان از جمله شاملین شورای اجرائیوی و تقنینی دو معاون به اساس پیشنهاد معاون د وم رئیس جمهور بحیث معاونین شورای عالی متخصصین و کمیسیون عالی دیوان محاسبات در رای گیری سری، آزاد و مستقیم تحت نظارت نماینده ملل متحد انتخاب و به جلالتماب رئیس جمهور جهت صدور فرامین تقرر شان معرفی گرددند.

چون در ماده هشتاد و سوم و ماده هشتاد و چهارم فصل پنجم قانون اساسی برای انتخابات ولسی جرگه و مشرانو جرگه انتخاب یک یک نفر از جمله اعضای شورا های ولسوالیهای هر ولایت و تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه  از شروط  انتخابات ذکر گردیده وتا حال متآسفانه نسبت          ناامنیتی ها نه انتخابات شورا های ولسوالیها صورت گرفته و نه احصائیه نفوس دقیق حوزه های انتخاباتی و نه توذیع تذکره تابعت لهذا انتخابات دور اول و دوم شورای ملی غیر قانونی بود و نیز دور سوم انتخابات شورای ملی درشرایط کنونی نیز غیر قانونی خواهد بود.

بنآء ایجاب می نماید که الی برقراری امنیت سرتاسری،تکمیل احصائیه گیری نفوس ،توذیع تذکره تابعت و انتخابات شوراهای ولسوالیها در سراسر کشور انتخابات شورای ملی مؤقتآ معطل و در عوض با ختم انتخاب رئیس جمهور،معاونین ریاست جمهوری،کابینه (وزیران ومشاورین) والیان و معاونین شوراهای متخصصین  و دیوان محاسبات یعنی معاونین معاون دوم ریا ست جمهوری و تفریق مجموع انتخاب شده گان از تعداد (۴۰۰) نفر شامل شورای عالی اجرائیوی و تقنینی،متباقی (۳۳۷) نفر بحیث قوهء مقننه مؤقت ایفای وظیفه نماید. این قوهء مقننه مؤقت با انتخاب رئیس ،معاونین و منشیان که بصورت مستقیم،آزاد و سری به اساس حکم ماده ۱۵۶ فصل ۱۱ قانون اساسی تحت نظارت کمیسون انتخابات صورت خواهد گرفت به اساس فرمان رئیس جمهور الی انتخابات شورای ملی تمام وظایف شورای ملی را که در قانون اساسی تعین گردیده الی ختم دوره سه ساله انتقالی به پیش خواهند برد.

ب:- شورای عالی متخصصین و دیوان محاسبات.

اورگانهای عالی متخصصین و دیوان محاسبات که بنامهای ریاست عمومی متخصصین و ریاست عمومی دیوان محاسبات میباشند دارای یک بورد عالی مشترک تحت ریاست معاون دوم رئیس جمهور بصورت جداگانه در چوکات اساسنامه ها ، لوایح و مقرارت خود فعالیت خواهند کرد یعنی.

۱- ریاست عمومی متخصصین :-

ریاست عمومی متخصصین که متشکل از متخصصین ورزیده افغانی و بین المللی در شقوق مختلف چون تخنیکی ،مالی،پلانگذاری،تکنالوجی،تعلیمی،هنری و دیگر امور اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و نظامی خواهند بود مطابق به اساسنامه خود در چوکات لوایح و مقررات وضع شده با قوائی سه گانه دولت که عبارت از قوهء اجرائیه،قوهء تقنینیه و قوهء قضایه و ریاست عمومی دیوان محاسبات همکاری           و رهنمائی های لازمه علمی و تخنیکی را برای بهبود بخشیدن امور از نگاهء کیفیت و سرعت عمل انجام خواهد داد.

۲- ریاست عمومی دیوان محاسبات:-

ریاست عمومی دیوان محاسبات که متشکل از اشخاص و متخصصین پاک،با تقوا ووطندوست با دانش در امور اداری و حسابی خواهند بود در اصلاح سیستم اداری و حسابی با قوای سه گانه یعنی قوهء اجرائیه،قوهء مقننه و قوهء قضایه و ریاست عمومی متخصصین در سطح مرکز و ولایت رهنمائی های لازمه را برای ایجاد سیستم اداری و حسابگیری و حسابدهی با کیفیت مدرن و عاری از فساد اداری را که طرف اعتماد ملت افغان و جوامع بین المللی باشد کار و فعالیت خواهد کرد.

ومن الله توفیق.

Engineer Fazel Ahmed Afghan.

8449 Cambie St Vancouver BC.

V6P 3J9. Canada.

Tel;- 604 325 5271

Cel 604 561 9401

E-Mail – Afghanfazel@hotmail.com

 

 

 


October 2nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها