طفل فروشی در افغانستان ویا فشار سیاسی برکرزی
غلام مصطفی بیدار غلام مصطفی بیدار

گویند یک پادشاه بیسواد برمردمی سالها حکومت کرد وقتی مرگش فرارسید
پسرانش را جمع کرد گفت منبعد حکومت متعلق شماست وباید شما حاکمان آینده
باشید ونگذارید حکومت از دست تان برود، پرسیدن پدرجان تاکه برایمان چل
وتخنیک ته نشان نتی نمی توانیم ای وظیفه را اجرا کنیم، گفت : بالای مردم
باسواد بی سوادان وکم خردان را مقررسازید باسوادها تا ایشان را میفهمانند
سرشان سفید میشود.
امروز بدبختی ما از این بدتر است ریزش میلیونها دالر از جانب 47 مملکت به
افغانستان وطفل فروشی چرا؟
آیا همین رهبرانی که با 2 میلیون دالر هر روز درجاده ها میگردند وایا
جناب کرزی از مهاجرین زابل که به قرغه آورده شده اندوصدها فامیل دریک
منطقه خیلی نزدیک حدود چند سال درخیمه ها زنده گی میکنند بیخبر است وآیا
همین رسانه های که راپورطفل فروشی را بنشر رساندن از حال همین بیجا شده
ها خبر دارند یا عقب کاسه نیم کاسه ای موجود است؟
به هر حال اینکه این راپور صحت داشت ویا نه موضوع بحثم نیست ولی چند چیزی
وجود دارد که بالای دولت کرزی ومردم افغانستان مستقیما تاثیردارد که
رسانه باید متوجه باشند:
اولا :
ازجمله جرایم جنگی که امریکا ومتحدین داخلی وخارجی شان انجام دادند یکی
هم جینوساید است ، اقوام افغانستان خصلت های بومی و محیطی خود را دارند
از جمله قوم پشتون نیز چند خاصه مختص بخود رادارند، حیا، غیرت، غرور،
شهامت و پشتونوالی
لهذا بیرون راندن مردم بومی از محل بودوباش دایمی شان برای دلایل ذیل صورت گرفت:
•       تغیر خصلتی و محیطی
•       تغیر جنیتیکی و میوتیشن و تشریک نسل
•       پشتو یک ضرب المثل است(خوار مه وژنی شلی یی واخلی همدا مرګ یی بس ده)
•       ترویج فحاشی وگدا شدن جبری بخاطر کشتن غرور وغیرت پشتون ها وافغان ها،
چون نظام خیمه ای حیا وآبرو خانواده ها ومحیط حریم شخصی پامال میشود.
•       دوری از مکتب وتحصیل یک قوم وسرمایه دار ساختن اقلیت ها
•       ...
نظر به دلایل امنیتی نمیتوانم بیشتر درین باره سخن بگویم ولی آنچه مبرم
وهویدا است حتی کشیدن وتغیر مکان دادن حیوانات بر خصلت شان تاثیر بسزای
دارد ، این مهاجرت های اجباری اقوام افغانستان و زیستن درکمپ ها تاثیراتی
سوء متعدد وغیر قابل ارجاع کوتاه مدت را داشته ودارد که برای غلام ساختن
دایمی افغانها گامی نخست وخصمانه است.
ازین پسران ودخترانی که در کمپ  ها مجبور وگرسنه اند برای اهداف تبشیری
تنصیری وحتی به فحشا کشانیدن الگوسازی اجباری میکنند وهم چون غیرت مردان
شان کشته شده است وزنان شان را به گدایی وفحاشی کشانیده اند درعین حال
عده ای را ثروت داده ویا در رسانه های مزدور شان وهم در مؤسسات تنصیری
شان تربیت میکنند تا زمینه سیکولاریزم ولیبرالیزم عقیدوی ونسل کشی سوم را
محیا سازند.
نظربه مطالعاتی که من از چنین رویداد ها وجنگ های متعدد استعماری دارم
شاید کرزی وحکومت فاسدش درین جرم شریک باشد ویا شاید همین پشتون ها در
قرغه چنین نظام را خوش دارند که بعید بنظرمیخورد ولی هست یک قوم دیگری که
خصلت شان چنین است ولی اینجا بحث فرق میکند وسوالاتی ذهنم را آذار میدهد:
•       چرا با ورود میلیون ها دالر کمک برایشان یک شهرک نساختند وزمین برای
خانه برای شان توزیع نشد؟
•       چرا احزاب کنونی خاموش هستند
•       چرا جامعه به اصطلاح مدنی که خود را مردم شمول میدانند ولی خاموشند
•       چرا کمیسیون حقوق بشر تجارتی افغانستان تا بحال خاموش هست؟
•       چرا اپوزیسیون به اصطلاح سیاسی افغانستان که جمعا 2000 نفر هستند که یک
روز خود را احزاب سیاسی قلمداد میکنند وروز دیگر خودرا اپوزیسیون سیاسی
قلمداد میکنند وگاهی هم سرشان از پارلمان میبراید وخودرا مستقل مینامند
خاموش اند
درین جرم طالب نما های قدرت طلب واحزاب مخالف مسلح نیز شریک هستند چو ن
همانند زنان مردم عام وخانه های عوام را سپر ساخته اند اگر واقعا بر ضد
اشغالگر خارجی میجنگید لهذا مرگ تان شهادت است که هر مسلمان وافغان واقعی
ولو در پولیس اردو و امنیت ملی هم باشد آرزویش هست ولی اینجا بازی فرق
میکند وبه نظر نویسنده فکرمیکنم شما درین بازی بزرگ شریک هستید وبودید
دیروز در لباس مجاهدین و کمونیست ها امروز درلباس طالب وامپریالیست ها
ولی در هردو وقت:
•       قربانی را مردم عام دادند
•       جهاد را مردم عام کردند
•       شهید مردم عام شدند
•       بی خانه شدند از طرف افغانها ی آنطرف خط دیورند برایشان مهاجره گفته شد
وآبرویش لیلام شد.
•       بیعزت شدند واز طرف ایرانی ها برایش صدها دشنام داده شد ولی باز هم
خانه شان آباد که همین عوام را جاداده اند. درمکاتب وپوهنتون هایشان
•       ثروت شان بتاراج رفت
•       حقوق انسانی، روانی، روحی و بشری شان پامال شد
•       معیوب، یتیم وگدا شدن
•       به فحشا وخود فروشی مجبورشدن
من از کسانی حمایت میکنم که دیروز درمقابل مهمان ناخوانده ای روسی جهاد
میکرد وهم امروز دربرابر اشغال میرزمد ولی من تنفر شدیدم را از کسانی
ابراز میکنم که:
•       خط دیورند رامرز رسمی ساخته ویا افغانستان را به سه حصه پشتونستان
وبلوچستان وافغانستان محصوربه خشکه تقسیم میکنند
•       ویا افغانستان امروزی را به دوحصه شمالی وجنوبی تقسیم میکنند ویا به
پلان C  میروند وبه هشت حصه صحبت میکنند.
•       کارمندان امنیت ملی، اردو وپولیس را به اقوام ، مذاهب وگروه ها تقسیم
ساخته وهویت ملی شان را پامان میسازند وتکفیر شان میکنند وفتوای انگلیسی
پاکستانی درجیب دارند
•       معلم ، انجینر، عالم دین، ملا ، مولوی و طلبای دین را میکشند ونامشان
را جاسوس میگذارند.
•       ...
آنچه بالا ذکر کردم طی سی سال بالای مان تجربه شد وادارات خیرات دهی چون
سره میاشت، صلیب سرخ، WFP وامثالهم شاهد آن است که بالای اقشارمختلف
ومتعدد مان تجربه شد گاهی موقعیتش بامیان وغزنی شد ونسل کشی هزاره ها
راانجام دادند گاهی هم کندز ودشت لیلی شد، گاهی کندهار وهلمند ، گاهی هم
کنر شد وازطرف حرامزاده انگلیس 16 ماه راکت پرانی را بالای شان انجام
دادن واین مردم را آنقدر مجبور ساختند که به 3000 دزد وقاچاقبر اسلحه،
آب، جنگلات، هیرویین ساختند و300 نفر را هم قهرمان سازی کردند ولباس شان
را تطهیر سیاسی کردند ...
حال برمیگردم به اصل موضوع:
چرا خبر طفل فروشی وامروز !
کرزی صاحب شاید با اذهان مردم بازی طفلانه میکند:
•       گاهی رییس امنیت ملی را هدف میسازد وحیثیت اداره را ضرب صفر ساخته و هم
نتیجه کار کمیسیونش معلوم نمیشود
•       گاهی هم رییس شورای صلح میرود تحت نام صلح با طالبان از پاکستانی که
عنقریب سقوط میکند هیرو میسازد وبر سر دیورند معامله میکند ودست به دامان
انگلیس میبرد
•       گاهی هم لندن وترکیه وپاریس و یوناما گپ ازصلح میزنند ولی باز هم
معامله سیاسی بن وسپردن سرنوشت افغان ها به قاتلین شان ومجرمان جنگی
•       گاهی هم انتحاری وانفجاری
•       گاهی هم هویت تصنعی ایرانی زن  افغان که داخل پولیس جرم شخصی را انجام
میدهدکه اگر موضوع مرتبط به پیمان امنیتی نباشد که مرتبط بحث مانیست.
خوب هر چه باشد شاید بازی با اذهان عامه امروز در شکل طفل فروشی جا گرفته
باشد که جای بسیار تاسف است.
یک جانب کرزی
•       سال 2014 مسولیت امنیتی را گرفته نمیتواند وگذارش کاذب موسسه دیده بان بحران
•       افغانستان در فساد اول شد
•       یک نفر که وظیفه اش دیپلوماسی است ولی اعلان میکند من خط دیورند را
برسمیت میشناسم که کرزی ردش میکند ولی پاکستان حل شده اش میشمرد وکمیسیون
ها وشورای ها وهم احزاب استخباراتی نیز حق السکوت خود را اخذ میکنند که
بشیر بلور نیز نشانه همین پلان شد
•       وقتی موضوع سقوط پاکستان پیش می آید انگلیس واسترالیا به امریکا اخطار
میدهد که 5000 نفر خودرا از افغانستان میکشد وبه اصطلاع خروج انگلیس از
افغانستان معادل از دست دادن حمایت بین المللی امریکا
•       فشار ایران و پاکستان از جانبی دیگر
•       معامله پاکستان با روس و چین وحتی کوشش معامله باهند از سوی دیگر
•       فشار اپوزیسیون سیاسی (تقلبی) واحزاب و ادارات فاسد و ناکارا از سوی دیگر
•       طالب نما ها و انتحار وانفجار از سوی دیگر
•       جنگ قلمی و آزادی خواهی افغان ها که از تمامی موارد فوق بسطوح آمده
اندو هم درمقابل استعمار گران قرن 21 واشغالگران از سوی دیگر
•       رخنه نوکران وجواسیس MI6، ISI استخبارات عرب وامریکا در دوایر دولتی
بشمول ارگان های امنیتی از سوی دیگر
•       جنگ استخبارات روس، ایران ، چین وهند وامثالهم از سوی دیگر
•       جنگ آب وانرژی افغانستان از سوی دیگر
جانب دیگر (امریکا)
•       قدرت نمبر یک اتومی جهان
•       قدرت نمبر یک نظامی ویکه تاز جهان
•       نفوذ سیاسی قدرت مند بر تمامی ممالک جهان
•       قدرت اقتصادی وتجارتی جهان
•       داشتن همکاران استراتیژیک چون انگلیس ، جرمنی، فرانسه ،
اسراییل،عربستان سعودی، قطر وکویت (تیل فروشان)
•       داشتن کنترول ادارات بین الملل چون … UN, UKAID, USAID, AUSaid, NATO
•       داشتن غلام درجه اول واساسی مار آستین ودشمن افغان (پاکستان)
•       مهره های القاعده ، وهابی وسلفی ،آغاخانی
•       هزاران ادارات استخباراتی در افغانستان ISI,  و امثالهم در اشکال مختلف
وموسسات مختلف
•       تربیه ۳۰۰هزار اجنت وجاسوس افغانی که فقط پول مذهب شان است وبه FBI
,CIA  کار میکنند
•       دستبرد وسیع در سیستم تدریسی معارف افغانستان
•       دستبرد وسیع در قوانین ؛ ادارات و محاکم افغانستان
•       سرمایه دار ساختن ومسلح ساختن قاتلین افغانستان که وظیفه شان هر آن
تخریب نظام است
•       ایجاد 20 حزب کونتر پارت برای دفاع از منافع امریکا
•       ایجاد 10 ها رسانه تصویری و تبلیغی برای پروپاگندمثبت ومنفی در افغانستان
•       مصرف بیش از 4 بیلیون دالر
•       کشتن بیش از 15 هزار عسکر امریکایی درافغانستان
•       ایجاد پایگاههای دایمی وموقتی افغانستان
•       کشتار علما وطلبای واقعی ، رهبران واقعی افغانها ، کشتار بیش از 2 هزار
سران قوم پشتون طی 10 سال جنگ ناکام علیه تروریزم و القاعده (که مرکز
اصلی شان از پل اتک درآنطرف در ایبت آباد است نه افغانستان واحد)
•       بیجا ساختن اقوام و مصروف نگهداشتن آنها در جنگ های طالبی کرزیی
•       بستن دروازه تورخم از سوی حرامزاده انگلیس بدست پشتون های ناخلف
لهذا جرگه امریکایی (عنعنوی) که شامل بیش از دوهزار نفر بود شامل :
•       مشرانو جرگه
•       اعضای ولسی جرگه
•       والیان
•       سفرا خارجی
•       نماینده های ملل متحد ، بانک جهانی
•       تدویرکننده های خود همین جرگه امریکایی
•       بعضی از خبرنگار های منحصر
که نام ها ولست آنرا نظر به ملحوضات امنیتی فعلا منتشر ساخته نمیتوانم
بودند که زمینه اش
•       منتقدین
•       مستکلبین
•       مبلغین و همین به اصطلاح سیاسیون محیا ساختند
طبق پروژه انتخاب تقلبی دوباره کرزی وپارلمانش وظیفه اصلی که به وی سپرده
شد سه موارد بود:
•       آماده سازی معدن ها برای داوطلبی
•       آماده سازی اذهان عامه برای قرارداد وحضور دایمی امریکا ومتحدینش در منطقه
•       رسمی ساختن خط دیورند وقرارداد استراتیژیک میان حکومت امریکایی کرزی
وحکومت انگلیسی زرداری
•       مصروف ساختن مردم وخروج دوباره پول به اصطلاح کمک شده از طریق بانک ها
و حتی قاچاق وغیره تا پول سایکل طبیعی اش را مکمل سازد.
روی همین موضوع بود که موضوع انتخابات اقایان کرزی وداکتر عبدالله بدرازا
کشید ودوباره موضوع پارلمان با 6 نماینده تقلبی اش بدرازا کشید، بعدا
موضوع کابل بانک وامروز مسله حقوق بشردوباره زنده شد.
چنانچه دیده میشود تمامی شان همین چند شخص هستند که گاهی به پارلمان ،
گاهی به ریاست جمهوری، گاهی به چوکی وزارت، گاهی به چوکی ولایت وگاهی هم
در ادارات به اصطلاح مدنی سر وکله ایشان پیدا میشود. عده ای هم که بیکار
بوده گهی در یک تلویزیون وگاهی در تلویزیون دیگر گاهی به پاکستان ومنافعش
تبلیغ میکنند و گاهی هم به اصطلاح جنگ زرگری با کرزی مخالفت شدید نشان
میدهند ولی معاش از کرزی میگیرند وگاهی هم به لهجه انگلیسی دری وپشتو
صحبت میکنند واز اهداف امریکا وانگلیس قاطعانه دفاع میکنند ولی اگر قسم
برای شان بدهی که از افغانستان دفاع کنید میگویند این نداریم وآن نداریم
، این قدرت اتومی است وان اردو دارد دیگری هم مرا به تاجکستان به عیاشی
میفرستد،
رهبران به اصطلاح جهادی که طی سی سال به شر وفساد ادامه دادند ودیروز به
دامان پاکستان وامریکا پناه برده بودن وعلیه نظام افغانستان میجنگیدند
ولی امروز خودشان زمینه اشغال امریکا ومتحدینشان را مساعد ساختند ، گروهی
دیگری که اسلام را نقاب ساخته ولی طی 15 سال حدود هزاران عالم دین را
بخاطر ای اس ای کشتند ونتیجه آن این شد که امروز در افغانستان واحد از
آمو الی بحر هند ورود سند فقط صد نفر عالم واقعی که فقط حق بگویند هم
یافت نمیشود ، عده ای در لست سیاه رفتند وتروریست شدند ،عده ای به
گوانتانامو وبگرام فرستاده شدن، عده ای را در پلچرخی فرستادید، عده ای هم
ملا های درباری شدند وعده ای را حق سکوت دادند ولی عده ای را تحدید
کردند.
یکباردیگر به مردمم گوشزد میکنم که بخاطر الله ، اسلام و افغانستان دیگر
بخود آیند و بازی را قطع کنید افغان کشی بس است، ما هر طرح تان را
میشناسیم ومردم دیگر بازی نمیخورند.
انچه بالا ذکر کردم دو موضوع را بیان میکند:
•       کرزی (حکومتش) ، پارلمان، جامعه مدنی کونترپارت، اپوزیسیون سیاسی وحزبی
که تمامی برادرها وبرادرزاده های شان در دولت اند ویا پروژه های بزرگ
گرفتند وتاجر شدن وفعلا در شهرک سازی مقابله میکنند تمامی شان برای یک
هدف کار میکنند وباهم دست دارند که تقریبا عقب پرده است وصحت دارد.
•       شاید مخالفین کرزی بشمول شوری صلحش رو به انگلیس وپاکستان کرده اند
وکرزی امروز درنهایت مجبوریت بسر میبرد که فعلا تنها مانده است.
لهذا اگر طفل فروشی را سیاسی بگیریم :
جناب کرزی دیگر رویی ندارد تا به حد اقل با بادارش صحبت کند چون حدود
یازده سال است که دستاوردش فقط:
•       حکومت با قلمرو 300  متری که دیوار های سمتی نمایانگرآن است
•       حاکمیت با قلمرو الی اطراف مراکز
•       فساد ورشوت خوری گسترده
•       نفوذ وسیع مخالفین در نیروهای امنیتی بشمول ارگان امنیت ملی با قتل مربی خود
•       سرازیر شدن میلیونها دالر وبه اصطلاح عدم جذب آن که خنده اور است چون
دونر خودنمیخواست ونمیخواهد عجیب است حتی یک طفل هم پولش را به کسی
نمیدهد
•       قانون اساسی که ملی گفته نمیشود حزب اسلامی ودانشمندان افغانی تعدیلش
را وطالبان تجدید آنر میخواهند
•       انتخابات تقلبی
•       البته تربیت عساکر واردو که بنظر بنده بزرگترین دستاورد است ولی اگر
معاش دالری شان قطع شود آیا آماده دفاع از ملت هستند وایا بر اساس عقیده
درمقابل اشغالگر میجنگند؟
•       ایجاد اقتصاد تصنعی که در اخیر به تولید رو آورد
•       عدم ظرفیت سازی وعدم جلوگیری از فرار ظرفیت فکری افغان ها
که برای من همین سناریوپلان امریکا بود وبرنامه DDR آن تخریب تاسیسات
روسی حین حملات ب۵۲ مثال آن است و هیچ بادار نمیخواهد که غلامش بادار شود
وهیج شیربان نمیخواهدشیر سرکسش باعث شود تا خود کشته شود که یک امر طبیعی
است ولی بازهم بازنده ملت افغان شد چون جناب شان وبرادر جناب شان حدود یک
ونیم بلیارد دالر سرمایه یافتند وصاحب شهرک ها شدن
ازجانب دیگر امریکا است که فقط ارقامش معلوم است :
•       من به افغانستان بخاطر آزادی شما افغانها 15000 هزار عسکر از دست دادم
•       اقتصادم به رکود مواجه شد ومیلیون ها دالر برای پروژه ها مصرف کردم که
کیفیت آن یکبار مصرف است
•       تقریبا حمایت جهانی را ازدست دادم
•       دست دیگر بالای که دارم بالای همه تان اسناد است اگر چیزی بگویید
کمیسیون حقوق بشر بنشر میسپاردوجرایم تان را فاش میسازم.
لهذا یکبار دیگر طفل فروشی اگر فشار سیاسی باشد برکرزی تا چشمش فقط به
پاهای اوباما باشد وبس ولی بازی خیلی ها دشوار میشود حرکات جناب جلالی در
کویت ودیدن با امریکایی ها،  حرکات اپوزیسیون و شوری امریکایی صلح که
جدیدا دست به دامان پاکستان زده اند ازجانب دیگر ، فشار مردم و جامعه
مدنی از سوی دیگر، فشار رسانه ها از سوی دیگر؛ جنگ با مخالفین که بخاطر
اهداف پاکستان میجنگنند از سوی دیگر، فشار حملات خودی برمربیان شان از
سوی دیگر
کرزی صاحب من میدانم درچی مجبوریت عظیمی هستی ولی میگویند خودکرده را نه
درد است ونه درمان، شعر جهانی صاحب بیادم آمد (دلوی ښار څخه دباندی یو
دره وه – جوړه کړی یو شیخ پکی ...) که خواندش را برایت توصیه میکنم.
من درک میکنم امروز60 درصد تجارت های بزرگ بسته وبیشتر سرمایه ها درحال
فرار اند،اکثر نیروها متحد امریکا درحال فرار اندو یا حق خواهی میکنند،
انگلیس دیورند میخواهد، دیگران مارکیت ومعدن ،امریکا ایران وچین وممالک
همجوار روسیه
بازی خیلی سخت است که افغانها امروز تنها مانده اند وباز افغان ها ضرر
میکنند ، همچنان میخواهی دوباره حمایت مردمی داشته باشی، میخواهی همسایه
ها را از دست ندهی و امریکا را نیز خوش کنی ،میخواهی دیورند خواهی را به
اهستگی رسمی سازی ویا از سرت بتاخیر اندازی، میخواهی فساد وارتشا را
بشمول شر وفساد از اداره گم کنی ونظام را اصلاح سازی ، ... اما خیلی دیر
است ولی ناممکن نیست!
من وامثال ما با وجود هزاران مخالفتی که با اشغال داریم، با هزار مخالفت
که با دیموکراسی از نظر عقیده داریم ولی بازهم به نظام وقانون وقرآن
ضرورت داریم تا به مردم مان خدمت کنیم مارا مجبور ساخته اید تا تمامی
کارهایمان را گذاشته از تجزیه ورسمیت وحاکمیت دفاع کنیم که در اصل وظیفه
دولت وحکومت است. یکبار دیگر برایت اذهان میکنم تا از طرحم استفاده کن
چون یگانه راه نجات خودت و مردمم ماست، رجوع به دانشمندان وعلمای واقعی
میتواند کمکت کند، ما برای ده سال ویا حد اقل دوسال دیگر به نظام کنونی
ضرورت داریم تا کدرهای نیم جان گرفته مان جابجا شوند ویا اکثر شان
تعلیمات شان تکمیل شود.
دراولویت کار خود اداره امنیت ملی وشوری امنیت ملی را ملی ساز که دیگر
وظیفه شان دستگیری مخالفین نظام نباشد بلکه وظیفه شان دستگیری مخالفین
قلمرو  ومنافع ملی کشورباشد که هنوز معلوم نیست . دیگر وظیفه پولیس را
انجام ندهند و نه هم وظیفه اردو را. ما دیگر به ارگان امنیت ملی با شکل
کنونی که دشمن طالب باشد ویا اسلام را بپذیرد وهندو های افغانستان را
بکشد ویا هم خلق را بپذیرد و پرچم را بکشد ویا حزب اسلامی را بپذیرد
وجمعیت را تضعیف کند ضرورت نداریم.
ثانیا هرچه عاجل الی دوماه دیگر منافع ملی باید تعریف شود، روابط خارجی و
حقوق بین الدول تعریف شود، بلوچستان حمایه شود وپشتونستان باشد برای
5-الی 10 سال بعد.
ما به امریکا ضرورت داریم  وبالمقابل به ما ضرورت دارند
افغانها هیچگاهی غلامی نپذیرند (شعاری خوب است ولی باشد برای صد سال بعد
) امروز در تجارت، استخبارات، اقتصاد دولت وحتی ارزش ها غلامیم ومردم مان
بجای افغانیت خواب دختران انگلیسی وسویسی میبینند. لهذا هر اقدامی که
منجر به خیر دراز مدت افغان ها است ولی امروز درکوتاه مدت شاید مخالفت
های بوجود اید بخیر ماست بجز رسمیت دیورندوعیسوی سازی افغانستان و مصؤنیت
قضایی عساکر.
بخاطر عمق استراتیژی خود به هند، ایران ، روسیه و چین وممالک شمالی ضرورت
داریم ولی هیچ سیاست نمیتواند قربانی نداشته باشد که این قربانی باید
حرامزاده انگلیس واگرامکان داشت خود انگلیس باشد ، مشکلات اتومی ایران
برای 4 سال بعد با تقرر دوباره اوباما به تاخیر افتاده است ، لهذا همین
چهارسال موقعیت مناسب به افغان ها است.
ما به انتخابات ضرورت نداریم ولی اصلاحات خوب است روی صلح واقعی سرعت
ببخش ولی اینبار شکل مصلحت ومعامله ات را تغیر داده وازجناب شان اشخاص
تحصیل کرده تقاضا کن ولی درین معامله ما سه ارگان را مستقل کارداریم
اردو، پولیس، امنیت ملی ولی اگر باز یک قطره خون افغان ریختید منتظر قیام
مردم ونفرین تاریخ باشید.
معامله با امریکا ومتحدینش باید برای ده سال باشد ، بعداز ده سال جانبین
تجدید نظر خواهند کرد، امریکا از افغانستان حق حمله برایران را ندارد ولی
برپاکستان ما مشکل نداریم چون انها عین عمل را اجراکردند.
ونه هم به ایران اجازه میدهیم تا براهداف امریکایی درافغانستان حمله کنند
ولی اگر چنین شد باز تصمیم به لویه جرگه رجعت داده شود.
لهذا من موقعیتت را درک میکنم : میتوانی تصمیم بگیری ولی مشکل است. که به
قربانی ضرورت دارد ، برای من مهم نیست این قربانی پاکستان باشد ویا
انگلیس درمقابل من دیگران را ضرورت دارم.
وقتی تمامی خاک افغانستان با مردمش فروخته شد باشد یکی دوتای که به این
شکل به رسانه ها کشانیده میشود ودر چنین وقت حساس و وقت معامله بنظرمن
بازی سیاسی است.
هر چه هستی برای ده سال دیگر به وجودت ضرورت داریم ولی نه به فسادت
واداره اشراری ات
ولی اگر خط دیورند پذیرفتی منتظر جنگی دیگر باش که اولین فرد آن من خواهم
بود، اگرمصونیت قضایی دادی باز موضوع بالای مقاله ام بالای ات صدق میکند
لهذا درینصورت هرکه مقابلت میجنگد برحق است.
ما ضرورت داریم به:
•       اردو ، پولیس مجهز وتحصیل کرده ، پولیس محلی برای کوتاه مدت خوب است
ولی در دراز مدت خیانت است
•       امنیت ملی را کاملا مستقل، خودکفاه وبدون دخالت ISI,MI6,CIA  و عرب
کارداریم حتی مشاورین شان را درینجا ضرورت نداریم بهانه جنگ علیه تروریزم
دیگر بس است پوهنتون امنیت ملی باید ایجاد شود.
•       به ادارات مسلکی وغیر مفسد ضرورت داریم
•       تمامی کمک های موسسه ای دیگرباید افغانی ودولتی شوند وهر کمک طبق ماستر
پلان ومنافع ملی ورنه جواسیس خارجی کشتن شان لازم وملزوم است.
•       پروژه های معادن ومنابع طبیعی وغیره به رقابت آزاد گذاشته شود. ولی
کاریگر شان افغانی باشد برای تربیت شوند.
•       به افغانستان تولیدی ضرورت داریم
•       وزارت خانه ها فعال ضرورت داریم
•       پالیسی ودیپلوماسی فعال میخواهیم ، تبلیغات  دولتی وتلویزیون ها اصلاح
واسلامی شوند
•       انتخابات آزاد الی 25 سال آینده نمیتواند برگذارشود چون آنانیکه شما
ومتحدین تان کشته اید و هنوز ادامه دارد هنوز فرزندان شان سر بلند نکرده
اند وامریکا هم طرح نسل کشی دوم شان را دارد.

حرف های زیادی دیگر دارم ولی باشد برای بعد...
دشمن دشمن مردم افغانستان
اگرکشته شدم مرا درجوار پل اتک بخاک بسپارید


December 29th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي