طلب بخشش به سبک اونا...!
اسماعیل هوشیار اسماعیل هوشیار

 

بعد ازانتخاب روحانی نوشتم که درتابلوی استحاله فرضی؛ اونا قرار است از خارج کشور شروع کنند ! درادامه این خط به چند خبر توجل کنید !

 


محمود علوی، وزیر اطلاعات حکومت اسلامی
وزیر اطلاعات ایران به خبرنگاران گفت: "به تمامی کسانی که مرتکب خلافی نشدند و از کشور رفته‌اند، تضمین می‌‌دهیم که در صورت بازگشت هیچ مشکلی نداشته باشند ." موضوع بازگشت برخی مهاجران و اشخاصی که بعد از انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 از ایران خارج شدند و نحوه برخورد با آنها؛ تاکنون از سوی برخی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده است.....

 

 

البته وزیراطلاعات حکومت اسلامی مشخص نکرد که اندازه و شکل خلافها اگر چه بوده باشد......تضمین دارد ؟ "برخی مهاجران"هم خیلی مبهم است......مثلا ندا آقا سلطان و سهراب و ستاره و ترانه و بقیه بچه هایی که مهاجرتشان دادید به دنیای باقی....هم میتوانند برگردند ؟ و یا چون جرمشان سنگین است اصلا شدنی نیست ؟ به هدر دادن فشنگ خلیفه مسلمین خلاف کمی نیست !!

 

 

منتها خبر وقتی تیترمیشود معنی سیاسی خودش را دارد . بین کسانی که درجریان جنبش 1388 ازایران خارج شدند ؛ تا کسانی که هنوز زندانی همان جریان جنبش 1388 درداخل ایران هستند ؛ طبعا ازنظراستحاله چیان حق تقدم با خارجی هاست ! منتها به شرطی و شروطها ! به احتمال قوی هرکسی خواهان بازگشت است باید اول توبه کند و ازمقام معظم عظما... عذربخواهد و حداقل ازپاسداران کهریزک باید عذرخواهی کند که شرایط تجاوز به خودشان را فراهم کردند ! والا آن برادران متجاوز مسلمان ، اگربا جنبش 1388 تحریک نمیشدند ؛ دست به تجاوز نمیزند و به سوراخهای اهل بیت قانع بودند ! پس اول توبه تصوح و یا همان غلط کردن و گُه خوردن......

 

 

هربی سواد تازه کاری هم میفهمد که شاخص اولین قدم جدی از داخل است و اینکه حداقل همه زندانیان مرتبط با جنبش 1388 آزاد شوند و ازتمام بازماندگان قربانیان رسما عذرخواهی شود وغرامت هم بایدی ست ! فعلا تا همین حد و برای شروع کافی است؛ عذرخواهی ازتمام مردم ایران برای 35 سال جنایت مستمروکشتاروفقروسرکوب پیش کش....یعنی باشه برای قدم بعد !

 ولی این همه داستان نیست . یعنی درتابلوی فرضی استحاله ؛ حکومت اسلامی به دلیل تضاد ماهوی با کل جامعه انفجاری ؛ تصمیم گرفته تا ازآخرشروع کند ! مسئله اولش داخلی نیست ؛ نه زندانی ها هستند و نه کل مردم . به همین دلیل تضمین خیلی مکفی برای مهاجران میدهد . مثلا دارد پیام میدهد که مسیراستحاله از خارج شروع وهمین است ! طرح بردن موضوع هسته ای به وزارت خارجه که آب غربی ها را از لبشان سرازیر کرد ....و رفسنجانی هم 2 موضع گیری داشت . یکی اینکه : اگربا دنیای خارج لجبازی و ماجراجویی نداشته باشیم ؛ میشود کنارآمد ! دوم اینکه انتخاب روحانی برای رفع نگرانی ازجنگ بود ! خلاصه این یادآوری ها به جهت این است که بدانید وبدانیم که حکومت اسلامی و غرب ؛ قواعد بازی را بلدند و رعایت میکنند !

 

 

این وسط تکلیف پدیده عجیبی است به نام اپوزسیون که خیلی توهم زده است . این اپوزسیون مورد نظر بیشتربه صفت جریانات مختلف است تا افراد مستقل ! جریاناتی نو و کهنه که تازه کار نیستند؛ ازدوران خاتمی گیج میزد و تا همین الان که گیجترهم شده است. فکرش را بکنید که این جماعت تئوری بافته است که ثابت کند روحانی با خامنه ای فاصله نوری دارد و این همان مردیست که میتواند......

 

 

به جرات میشود گفت حتی کسانی که درداخل ایران جبرا پای صندق رای رفتند چنین توهمی نزده اند . آنها میدانند که بین روحانی وخامنه ای در کل سیستم شکافی نیست . اختلاف برسرمنافع حتما دارند ولی شکافی برسرموجودیت خودشان ندارند . خط استحاله را اگر بخواهند و بتوانند... باید با هماهنگی کامل هم پیش ببرند و اگر خط فریبی مجدد باشد بازهم هماهنگند و تقسیم کاردارند . این یک سیستم فکری و پراگماتیسم است که 35 سال دوامش فقط روی توهمات چاه جمکرانی سوار نبوده است . برعکس اپوزسیون خارج کشوری که متاسفانه طی همین 35 سال روی توهمات ذهن هپروتی و بی مسئولیتش سوار است وهنوز هم قدرت تشخیص درستی ازصحنه سیاسی ندارد ! شاید هم داشته باشد ولی خوشش نمیآید و تحلیلش با ذهن جمکرانی خودش تنظیم و خوشش میآید تا واقعیات سرسخت زمین سیاست ......

 

 

میدونید درد اصلی من چیه ؟ حکومت اسلامی هرچقدر طول عمرش بیشترمیشود ؛ حداقل ازجهت تشخیص منافع خودش تجربه اش بیشترو پخته ترمیشود . اپوزسیونش هرچه طول عمرش بیشتر میشود پراکنده تر و بی خاصیتر و پیرتر میشود و قدرت تشخیص منافع خودش را هم از دست داده است . پیدا کردن ربطی منطقی یا غیرمنطقی بین این 2  متغیر ؛ سخت است ولی غیرممکن نیست .

 

 

 

 

24.08.2013


August 24th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی