ظهور وزوال اردوهای افغانستان
   نوشته کریم پوپل نوشته کریم پوپل

جهادیها دارای تشکیلات اردو منظم نبودند صرف متشکل از قومندان ومجاهدبود.سربازان پیاده این گروه دارای مهارت جنگی قوی بودند


August 3rd, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی