عاشقانه بگو
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

 

       لویزیاناامریکا 13/22/09

بیا بساز دلــــــم شــــعر عاشقانه بگو

به شاخــــسار خـــیالم شبی ترانه بگو

کباب آتــــش دوری میــــان خانه شدم

صبا به یار گـــرامی تو محر مانه بگو

ز نا بکــــــــــاری ایام سر گران هستم

بمن حکا یــتی از گردـــشی زمانه بگو

ز دره های جــــــــفای زمان کبود شدم

شکایتی تن مـــــــن را بـه تازیـانه بگو

ز جــــــور پنجه ی پائیز آنچه من دیدم

به ســـر و بید و سپـیدار دانه دانه بگو

(ظفر) ز غربت این شهر سخت دلگیرم

حدیث کوچـــــــه ی اغیار بی بهانه بگو


September 23rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان