علت گسترش بیکاری خونریزی و بیماری در کشور چیست؟
فخرزاد فخرزاد

اگر این چشم بیدارم نمی بود

                                     کنون باغم سرو کارم نمی بود

ولیکن گر دلم دردی نمی داشت

                                    بشر بودن سزاوارم نمی بود

                          (مرحوم رازق فانی )

باموجودیت چهل و سه کشورهای جهان وسرازیر شدن قریب به هفتاد میلیارد  دالرطی قریب به یازده سال گذشته زیر نام کمک به کشورما هنوزهم بیش از چهل فیصد مردم  در زیر خط ف فقر زیست نموده در حالیکه جوانان هفتاد فیصد نفوس کشور راتشکیل میدهند اکثریت آنها درعالم بیکاری به سر برده به آینده بهتر کمتر مطمئن میباشند قریب بیک میلیون تن به مواد مخدر مبتلآ بوده بیش از شصت و پنج فیصد به امراض های روانی و فزیکی که اکثریت شانرا زنان تشکیل میدهند مبتلآ بوده سرقت های مسلحانه ،ادم ربائی ،ماین گذاری روی جاده بواسطه مخالفین مسلح ادامه داشته بالای یک تعداد دیگر بواسطه بمباردهای هوائی کشته و زخمی شده بالای عدئی اززنان کودکان تجاوز جنسی صورت گرفته چالش های ناامنی رو به افزیش میباشد کشور کشایان و توسعه طلبان زیر بهانه های مبارزه بامواد مخدر تروریزم احیا و بازسازی دفاع از حقوق بشر زن وغیره کشور مارا به پایگاه  بین المللی مافیای مواد مخدر میدان نبرد کشورهای متخاصم تهیه کننده مواد خام و بازار مصرفی جهانبان مبدل ساخته اند .

آگاهان امورمداخله صریح کشور های منطقه و جهان را در امور داخلی کشور و موجودیت عدئی از عاملین متهم به فساد ، غاضبین زمین، جنگ سالاران ،مافیای اقتصادی ،مواد مخدر،عاملین دامن زدن خشونت های خانواده گی و انواع خصومت های قومی ،لسانی ،سمتی ،مذهبی ،تنظیمی ،حزبی را  دربعضی  از نقاط کلیدی و کنارزدن افراد مسلکی ماهر دلسوز به وطن و صادق را  ازمقام متذکره یکی از عوامل عمده بیکاری خونریزی وبیماری درکشوردانسته میافزایند که غرض جلوگیری از گسترش بیکاری خونریزی بیماری وسایر دشواریهای خونین به اتخاذ تصامیم عاقلانه ، صادقانه ، بیطرفانه ، بی غرضانه و ایجاد اداره سالم کارائی متکی به قانون نیاز است بباور ما بادر نظر داشت دشواریهایی فوق الذکر موضوعات ذیل نیز در گسترش بیکاری و خونریزی و بیماری اثر گذار میباشد .

1.عدم حمایت ازتولیدات داخلی و تورید اجناس و موادبی کیفیت غیر ضروری ،تجملی ویااجناس مواداتیکه در داخل کشور تولید خواستهای هموطنان مارامرفوع میسازد سبب گردیده که هزاران موسسات و دستگاهای کوچک وبزرگ ورشکست میلیونها تن کارمندان وکارگران ماهرآن غرض کاریابی باقبول توهین و تحقیر به کشور های منطقه و جهان مهاجرت نمایند که صد ها تن آنها قربانی هوسهای قاچاقبران انسانهای شده میلیونها تن در کشور های ایران و پاکستان به زنده گی فلاکت بار باادامه داده روزانه هزاران تن رد مرز شده قریب به پنج هزار تن در زندانهای ایران و پاکستان زندانی بوده عدئی ازآنها به اعدام محکوم شده انتظار مرگ رادارندده ها هزار تن درکشور استرالیا کشور های اروپائی ،عربی بی سرنوشت بوده شب ها را در هوای گرم وسرد در پارک ها سپری مینمایند حکومت پاکستان در هفته دوم ماه سنبله سال جاری خواهان خروج یک میلیون مهاجر افغانی که کارت مهاجرت ندارند طور عاجل از کشور خویش گردیده باوجود احکام حامد کرزی رئیس جمهوردولت اسلامی افغانستان عدئی زیاد ارگانهای و موسسات داخلی و خارجی اجناس و مواد مورد ضرورت خویش را ازتولیدات داخلی خریداری نکرده به نسبت لیلام نمودن نهادهای دولتی مختلط به نرخ کاه ماش صد ها هزار کارگران کارمندان ماهر آن بی سرنوشت غرض کاریابی به کشور های منطقه و جهان مهاجر شده اند .

در آغاز هفته دوم سنبله ماه جاری یک کشتی مسافر بری بین آبهای اندونیزیا در حرکت بودغرق چندین تن آن تاهنوز لادرک میباشند.

به نسبت تثبیت مالیات غیر عادلانه موالدین ازجمله اصناف و پیشه وران نتوانسته اند با اجناس و مواد خارجی رقابت سالم نمایند

به نسبت فشار غیر مستقیم زورمندان وسود جویان تاهنوز قانون ضد احتکارو انحصار به تصویب نرسیده بعد از غیر فعال و منحل ساختن بانک های رهنی و تعمیراتی ،صنعتی ،انکشاف زراعتی ،شرکت توزیع کود تخم های اصلاح شده و ادویه ضد آفات زراعتی شرکت های میکانیزه و صدها موسسات بزرگ تولیدی خدماتی ،تجارتی میلیونها تن نتوانسته اند قرضه های مورد ضرورت خویش راباربح عادلانه غرض خریداری مواد و ماشین آلات مورد ضرورت وبازاریابی تولیدات در مارکیت های داخلی و خارجی بدست آورند .

باموجودیت اداره نورم استندرد مسولین آن نتوانسته اند ازتورید اجناس مواد و دوای بی کیفیت در داخل کشور جلوگیری نمایند استفاده از دوا و مواد غذائی بی کیفیت ، آلوده شدن شهر ها ازجمله شهر کابل ، توزیع تیل های مضر در تانکرهای خصوصی ، افزایش ترس وحشت ازناحیه حملات انتحاری ،ماین گذاری رویجاده، سربریدن اطفال ،جوانان ،زنان ،مردان بواسطه مخالفین مسلح  بمباردهای هوائی بیش از شصت فیصد مردم از جمله زنان و کودکان به امراض های روانی و فزیکی مبتلآ شده اکثریت مردم در شهرها و روستاها به تداوی مجانی دسترسی نداشته قریب بیک میلیون تن ازجمله زنان کودکان به مواد مخدر مبتلآ بوده کیلینک های خصوصی و دولتی توان تداوی بیش از دو فیصد آنها را نداشته .

خشونت های خانواده گی رو به افزایش بوده ازدواجهای اجباری قبل از وقت ادامه داشته به نسبت گسترش فرهنگ معافیت و عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی بالای عدئی اززنان، کودکان تجاوزات جنسی صورت گرفته غرض بازاریابی تولیدات داخلی در داخل و خارج کشور اقدام لازم صورت نگرفته صادرات صنایع دستی از جمله قالین نسبت به سالهای گذشته شصت فیصد کاهش یافته به نسبت سرازیر شدن صنایع تقلبی زیر نام صنایع ظریفه ازکشور های منطقه صنایع ظریفه که پنج هزار سال قدامت تاریخی درکشور ما داشت و کشور مارا به جهانیان معرفی کرده بود اعتبارخود را از دست داده صد ها خانواده پوستین دوزان و جاکت دوزان از پوست های لیلامی خارجی استفاده مینمایند در حالیکه روزانه چندین موتر پوست خام حیوانات به پاکستان ارسال بعداز پروسس با افزیش ده ها مرتبه قیمت بالای کشور های جهان بفروش میرسد.

باوجود سرازیراشدن قریب به هفتاد میلیارد دالر زیر نام کمک به افغانستان در زندگی ده ها میلیون مردم تغیرات رونما نگردیده بلکه چندین مرتبه نسبت به سابق خراب شده هشتاد فیصد کمک فوق الذکر طی ده سال گذشته به هدررفته هشت میلیاد دالر اسفالت و اعمار شاهراهای عمومی هزینه برداشته هنوز هم روزانه صد ها هزار تن از ناحیه خرابی شاهراه سالنگ وغیره به مشکلات فراوان مبتلآ میباشند مجبور هستند که ساعت هارا در ایام سفر انتظار بکشند گردانندگان امور عملآ و قصدآ نخواستند که در بخش های زیربناهای اساسی بخصوص تولیدی و زراعتی سرمایه گذاری نمایند اگر بجای مصارف میلیارد ها دالر بخاطر انتقال لین برق ازکشورهای آسیای میانه پول متذکره رابخاطر اعمار بندها ،نهرها ،کانالهای آبیاری مصرف مینمودند امروز برعلاوه اینکه میلیونها خانواده از روشنی برق مستفید میگردید صد هاهزار هکتار زمین های بکروبایر آبیاری و در زنده گی میلیونها تن تغیرات اساسی رونما میگردید باتاسف هنوز هم قاچاق سنگهای قیمتی آثار باستانی قطع جنگلات مثمر و غیر مثمر ادامه دارد .

تولید ترافیک و اقاچاق مواد مخدر کاهش نیافته  بیش از هشتاد فیصد آن در مناطق مانند هلمند، کندهار وغیره ولایات کشت میشود که قوت های امریکائی ،انگلیسی ،کانادائی در آنجا مستقر هستند.

مردم می پرستند هزاران تن مواد مخدر چطور از زیر نظر قوت های فوق الذکر بارگیری از راه زمین و هوابه اروپا، آسیا ،امریکا وکشورهای خلیج انتقال داده میشود به نسبت مشکلات اقتصادی صد ها هزارتن از جمله زنان ،کودکان جوانان به مافیای مواد مخدر مخالفین مسلح پیوسته اند جنبش کوپراتیفی که بخاطر انسجام موالدین پراکنده بخصوص در روستاها ازاهمیت خاص برخوردار میباشد غرض تقویه آن کارمناسب صورت نگرفته بلکه مطابق خواست سود جویان زورمندان و مافیای اقتصادی اجازه شرکت درداوطلبی هابرای شان زیر بهانه های مختلف داده نمیشود .

بانک جهانی و صندوق وجهی پول باطرح پلانهای غیر واقعی کشور مارا بیک کشور مصرفی وتهیه کننده مواد خام کشور های منطقه و جهان مبدل ساخته اند واردات سالانه رسمی و غیررسمی شش میلیارد دالر امریکائی و صادرات سه صدو نود میلیون دالردر سال 1390 یک مثال برجسته آن میباشد زورمندان جنگ سالاران ،عاملین فساد گسترده با بدست آوردن پول های نامشروع هزاران قصر بلند منزل ،شهرک ها ،تجارت خانه ها که اکثریت شان خلاف قانون میباشد در داخل و خارج کشور اعمار چاهای سپتیک آن آبهای زیرزمینی را ملوس ساخته است خلاصله اینکه دشورایهای فوق یکی از عوامل اساسی گسترش بیکاری خونرزیزی، بیماری در کشور بوده.

این عمل سبب گردیده که مردم ما در گرداب های خون و کوره های آتش دست پا زنند بخاطر بیرون رفت از وضع موجودو ایجاد پل ها بین فرسنگ ها فاصله که بواسطه گرداننده گان امور و گماشته گان شان در کشور عمدآ ایجاد شده .

بباور آگاهان امور بیک تدابیر عاقلانه و عالمانه که ذیلآ از ان یادآوری مینمایم نیازاست .

1) جلوگیری از مداخله کشور های منطقه و حهان بخاطر ایجاد یک پالیسی علمی ،انطباقی،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نظامی .

2) حمایت از تولیدات  داخلی جلوگیری ازتوریدات اجناس بی کیفیت غیر ضروری ،تجملی و اجناس و موادیکه درداخل کشور تولید خواستهای هموطنان مارامروفع میسازد .

3) حمایت از چهار نوع مالکیت ،دولتی ،‌مختلط ،خصوصی ،کوپراتیفی که عملآ در کشور وجود دارد

4) احیا و بازسازی واقعی تمام نهاد های دولتی ،‌مختلط ،‌خصوصی ،کوپراتیفی و تطبیق عدالت بین آنها احیا و بازسازی بانک های رهنی و تعمیراتی  انکشاف زراعتی ،صنعتی ،شرکت توزیع کود کیمیاوی و تخم های اصلاح شده ادویه ضد آفات زراعتی شرکت های میکانیزه زراعتی در تمام  ولسوالی ها وسایر شرکت ها و موسسات تولیدی ‚ خدماتی ‚  تجارتی  .

ایجاد و احیا دستکاهای پروسس میوه صنایع دستی ،عسل ،لبنیات ،سنگهای قیمتی اعمار هنگرها ،سردخانه ها ،گدامهای ذخیره در اکثریت ولایات که نیاز دارند

5) تصویب و عملی ساختن قانون ضد احتکار و ضد انحکار تثبیت مالیات عادلانه تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی ایجاد یک اداره سالم و کارائی متکی به قانون .

6) مبارزه جدی یاقاچاق ترافیک وکشت مواد مخدر قاچاقبران سنگهای قیمتی آثارباستانی غارتگران جنگل های مثمر وغیره مثمر غاضبین میلیونها هکتار زمین های دولتی و شخصی و عاملین فساد گسترده .

7) خریداری اجناس و موادازتولیدات داخلی طبق احکام مقام و ریاست جمهوری

8) توزیع زمین برق برای موالدین واقعی غرض اعمار مارکیت های تولیدی ،خدماتی ،تجارتی تثبیت کرایه مارکیت هادولتی وخصوصی به قیمت عادلانه بازاریابی تولیدات داخلی در مارکیت های داخلی وخارجی مساعد نمودن زمینه اشتراک هئیت رهبری کوپراتیفی در همه بخش های اقتصادی ،‌اجتماعی ،ساختمانی ،تولیدی ،تجارتی

9) احیا و اعمار کانالهای بندهای آبیاری غرض آبیاری میلیونها هکتار زمین های بکروبایر استفاده از ابتکارات موالدین ازجمله نو آوری انجنیر عزیز الله که وی توانست واتر پمپ های را بسازد که بدون مصرف نفت ،برق به ارتفاع چهل متر سه انج آب راانتقال دهد .

جلوگیری از فرار اسعارو پول شویی

خلاصه اینکه  باعملی شدن طرحها و نظریات فوق الذکر میتواند در کاهش بیماری خونریزی و بیکاری اثرگذار باشد .

درغیر ازان باوعده های بلندبالا طرح و تصویب پلانهای و  راهبری های غیرواقعی نمیتوان ازین وضع نجات موجود یافت .


September 4th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي