عوامل ذهنیگری ومنفی نگری آقای امیری وهمقطارانش
سید عباس اندرابی سید عباس اندرابی

 

قضایای وحوادث بیش ازنیم قرن اخیردرکشورما بخصوص بعد ازبه اصطلاح دهه دموکراسی که سازمانهای متعدد سیاسی رابا پیروی ازعقاید مختلف ایجاد گردید،ضرورت به ژرفنگری، درک واقیعتهای آن دگرگونی ها وتحولات،باعوامل داخلی و خارجی که سیاست جهانی تحت تاثیرات وپیآمد های جنگ سرد قرار داشت، دارد. درعوامل داخلی کشوربالترتیب بیسوادی ، سنن و خرافات ناپسندیده،تقدم مناسبات قومی وقبیلوی برحقوق قبول شده انسانی وقوانین ،عدم فهم ودرک حقیقی ازهدف دین ونقش پارچه شدن دین به مذاهب متعدد،عدم شناخت دقیق ازجامعه سنتی افغانی با تعقیب و پیروری افکارراستی ، چپی و ناسیونالیزم افراطی بانظرداشت اختلافات قومی،سمتی ، لسانی ومذهبی .... قدرتهای بزرگ واستعمارگرطی قرنها تلاش نمودند تا وطنما نظربه موقیعت سوق الجشی که درمنطقه دارد،تحت تسلط خویش بگیرند،اما موفق نگردیدند لذا اثرات شدید جنگ سرد ازعوامل خارجی دگرگونیها وحوادث آن زمان برکشورما بود وفعلاْ که جهان یک قطبی شده،کشورما مرکزتوجه ابرقدرتها وکشورهای مداخله گرهمسایه،به خصوص پاکستان میباشد. بدبختانه یکتعدادافغانان جهت انتقامگیری ازرقباوحصول منافع شخصی، گروهی ،سیاسی ،مذهبی وغیره ملحوظات درایجاد وادامه حوادث ،دگرگونیها وبدبختیها مردم و کشورماکه باعث قتل، کشتاروانواع تجاوزبه حقوق وآزادیهای مردم وتخریب کشورما گردیده و میگردد، نقش داشتند ودارند. یکی ازعلل وقوع تحول هفتم ثور ۱۳۵۷ اقدامات هجولانه حکومت قبلی مبنی بر زندانی نمودن رهبران هردوجناح حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود.که بااقدام نظامی قدرت را بدست گرفتند. اما وحدت جناحهای حزب ارگانیک نبود تا زمینه های وحدت فکری، مرامی، سیاسی سازمانی ورهبری رابوجود بیآورد. چنانچه سلطان علی کشتمنددرصفحه 336 اثرخویش بنام یادداشتهای سیاسی و....چنین تحریرداشته است(...شایان یادآوری است که ازهمان آغازاعلام اختلافات جدی درمیان اعضای رهبری حزب بود.....) . اختلافات برسرقدرت نه، بلکه برشیوه تحقق اهداف حزب وشیوه عملکرد درآن زمان بود. درنتیجه جناح پرچم حاضربه همکاری با باند امین که هسته رهبری دولت راتصاحب نموده بودند،نگردید.یک تعدادانگشت شمار رهبری جناح پرچم تبعید وسایراعضای رهبری وصفوف تحت پیگرد حکومت حفیظ الله امین قرارگرفت که در نتیجه بیش از ( چهارهزار) اعضای جناح پرچم دستگیر وازجمع دستگیر شده گان (دوهزار) توسط گروپ باندامین درمرکز وولایات کشورشهید گردیدند. بدبختانه آقای حسن سیغانی ـ امیری وهمقطارانش بنابرعوامل متعدد واختلافات شخصی،فامیلی،عقده های سیاسی حوادث و جنایاتیکه بعداْ یک تعداد شان مرتکب شدند، فرزندان صدیق کشور را که زیرشکنجه باند امین درمحابس و کشتارگاه ها قرار داشتند، متهم به قتل،کشتاروزندانی شدن پنجهزار هموطنانما بین سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ مینمایند. ازآقای امیری و..توقع صداقت،راستگوئی وسخنان نیک از شما نمیرود وقابل گله وشکایت هم نمیباشند.امابرداشت کمیته فاروباچنین ذهنیگریها وبرخورددرقضایا جای تاْسف میباشد. جنابان عالیقدر! اعضای محترم حزب دموکراتیک خلق افغانستان را که ذیلاْ اسمای شان را یاد آور میگردم درسالهای ۱۳۵۷ و۱۳۵۸درزندان بودند شما آنان را متهم به قتل وکشتار مینمایند خیلی مزخرفانه میباشد:

عبدالبصیر دهزاد ،اسحاق توخی ،جنرال محمدرفیع ،جنرال عبدالقادر،داکترضمیرمیهنپور داودناصری کاویان ، محمد ظاهرطنین، جنرال جلال رزمنده ، اسماعیل محشور، زمریالی جهش،آدینه سنگین، احمدمریدهنرمند، حبیب منگل، بسم الله محشور، جنرال محمد نبی عظیمی ،جنرال عبداعزیزحساس، جنرال محمدآصف دلاور، امتیازحسن ، نجم الدین کاویانی ، جمیله پلوشه ،انایتا راتب زاد،کنیشکا راتب زاد،محمود بریالی،داکتر فاروق، داکترنبی کوهستانی عبدالفتاح قوماندان هوائی، بشیر رویگر،سید کاظم رئیس درخاد، دکتورفرزام،جنرال جفسربادیگارد داکترنجیب،جنرال گل آقا، یاسین معین وزارت معارف محمد نبی قوماندان اکادمی پولیس که به اثرشکنجه کورشد،جمشید پایمرد،اسد الله کشتمند، جنرال مومن، فرید مزدک، عبدالحق علومی، نورالحق علومی،مسعورجمال،بشیرلایق، ضمیر صافی ، بارق شفیعی ، آصف الم، ذبیح الله زیارمل، نوراحمد نور،داود رزمیار، معلم عمر، ظهور رزمجو ،ثریا پلیکا،سلطانه امید،نظام الدین تهذیب،کریمه کشتمند، محبوبه هوتکی، شریف کریمزاده ، نورشاه سنگر،مقیم پیکار،نجیبه وینوس« آرش»، ظاهره سخیداد دادمل ، یارمحمد معین وزارت امنیت ،جلال بایانی، سیلمان لایق، سلطانعلی کشتمند، سرورمنگل ، احمدشاه سرخابی ،جنرال باقی، عبدالصمد اظهر، جنرال طارق کوهستانی، داکترنبی کوهستانی، عبدالقادرمیاخیل ،عارف سخره، فدامحمد دهنشین ،حشمت کیهانی،حشمت اورنگ ،وکیل وزیرمالیه ،اکبرهوتکی وفا، عتیق الله رحیمی، نثار احمد بهین و..........

ای مردان غافل (دروغگو حافظه ندارد ) اتهاماتی راکه شما بالای مبارزین کشوروارد مینمائید ناشی ازعقده ها مختلف که بعداْ توضیح مینمایم، میباشد . هرگاه هدف شما مجرمین که بعد از ششم جدی ۱۳۵۸ زندانی ویا به اشد مجازات محکوم گردیدند،باشد، ناشی ازاعمال جنایت کارانه شان که مرتکب قتل ،کشتار تجاوز به حقوق وآزادیهای هموطنان ما درمرکز وولایات کشورگردیده بود که درهمکاری بااستخبارات کشورهای همسایه بخصوص پاکستان نقش خیانت کارانه خویش را انجام دادند . لذا جزای جرایم انجام داده شده شان را که درقانون جزای افغانستان پیشبینی شده بود ،بالای شان تطبیق گردید. ای امیری ! شعله افگنی با دروغ وتهمت توبشکل پوف کردن سرنائی وطن پرستی برای افغانان، تمثیل اخلاق شخصی خودت میباشد.طبق مطالب جناب احمدی که هفته گذشته چلوصاف جنایات شما را از آب بیرون نمود،تکتیک جدید تو درعقب بازی اوپراتیفی برعلاوه اخذ معاشات استخباراتی ، ربودن پول های هموطنان ما تحت عنوان تادیه پول جهت پیشبردبه محاکمه کشانیدن ناقضین حقوق بشرمیباشد، چنانچه به اساس کست ویدوئی ازمصطفی ظاهرنواسه شاه سابق خواهان صدهزاد دالر گردیدید. که بالذریعه تعداد انگشت شمارهمقطاران و چوب خطی های خود ذهنیت هموطنانما که ازحوادث وجنایات مطلع نمیباشند، میخواهید تغیر بدهید. درحالیکه هموطنان عزیزما طبق معلوماتهای مستند ودقیق محترمان( نجیبه آرش، زرغونه ژواک، سادات،عبدالقادراحمدی ،غفاری،بگرامیوال،عتیق گل، دهزاد، بایانی وسایرین که اکثرسایتهای انترنتی داخل وخارج کشوربه نشر رسید، بخصوص آریائی، مشعل ،اصالت ، سپیده دم ،کابل نات ،آزادی ، پندارو....) ازیکطرف شخصیت اصلی وتقلبی جناب امیری راشناختند وازجانب دیگرجنایات گروپ مربوطه شان به اصطلاح بیان کننده حقیقتها آقای عتیق گل (موسیچه های بیگناه مینامند) را برملا نمود،هموطنانما روز به روز از حقایق مطلع شده میروند. دراین جا ضرور دانسته میشود تا مطالب عتیق گل که مستند وبا شواهد تحریرگردیده به لسانهای انگلیسی وهالندی ترجمه گردد وبه مراجع عدلی کشورهای هالند و امریکا ارسال گردد که ازجنایات چنین اشخاص مطلع گردند تا مبدا درمقابل اخذ مبلغ بیشترعلیه مردم کشورمقیم مرتکب اعمال تروریستی گردد.ویا جلو تبلیغات مملو ازتوهین، تجاوز به کرامت انسانی که درقوانین کشورهای متذکره جرم پنداشته میشود بگیرند، و امکان دارد که آن تخلفات اثرات منفی برتلویزیون آقای مسکنیارنماید. چراآقای امیری وهمقطارانش ذهنیگری ومنفی بافی مینمایند دلایل متعدد دارد: ـ حوادث فوق الذکربخصوص بعد ازهفتم ثور ۱۳۵۷ تعداد کثیر هموطنان ما بنابرعوامل مختلف (اختلافات سیاسی ، ادامه حیات ،همکاری با کشورهای مداخله گر که جنگ را درکشورما شعله ور میساختند و.... ) مجبور به ترک وطن خویش گردیده و به کشورهای مختلف از جمله اروپا ،امریکا وسایرکشورهای جهان مهاجرگردیدند. زنده گی مهاجرت مملو از مشکلات،دوری ازفامیلها،وضع ناهنجار وطن که جنگ تحمیلی روزانه جان دها هموطنما را میگرفت وقرارگرفتن شان دربیخبری ازاوضاع کشور درد آوربود. اخبار و معلومات ازحوادث و قضایا داخل کشورتوسط چند رادیو وابسطه به کشورهایکه طرف وکمک کننده جنگ تحمیلی بودند بشکل مغرضانه پخش میگردید که مسئولیت همه قضایا وکشتارها را بدوش حزب دموکراتیک خلق افغانستان می انداختند.آقای امیری وبعضی همقطارانش که درپخش اکاذیب ودروغپرانیها تعلیمات لازم رادر مراکز تربیه چرئیکی فرا گرفته بودند،طبق دساتیراستخبارات آنکشورها موازی با اعمال تروریستی پیش میبردند.چنانچه در مطالبیکه تحت عنوان ( نشرلست پنجهزار زندانی دروره امین یا بازی اوپراتیفی استخباراتی ) در باره جنایات گروها ی تروریست تحریرشده آمده است که : انفجاردردروازه دخولی میدان هوائی کابل توسط گروپ تروریستی ماوئیستی وشرکای جرمی شان که اضافه ازصد نفرشهید وزخمی گردید. عاملین قضیه گرفتار و به جرم خود اعتراف نمودند. انفجاردرسینمای آریانا ، انفجاردرهفت رستورانت مختلف شهر کابل، حوادث ناهنجارراکتپرانیها گروه های مختلف تروریستی از مناطق کوه صافی، للندر دره پغمان،چهارآسیاب،شکردره وسایرنقاط، به شهرکابل به خصوص منطقه ایستگاه سرویس پهلوی وزارت معارف ،مکروریانها ، میدان هوائی، پل باغ عمومی ،مناطق دشت برچی، افشار،خوشحال خان ،مینه شهرکهنه ،خیرخانه ،کارته پروان ودیگر نقاط شهرکابل. طبق هدایت استخبارات پاکستان( درکتابی تلک خرس تحریرشده بود) که باید آتش جنگ همیش در کابل روشن باشد. تازمامداران کابل مصروف نگهداشته شود. و....... اما این دشمنان قسم خورده مردم افغانستان مسئولیت حوادث فوق الذکر را که خود و همکاران شان انجام میدادند بدوش دولت افغانستان می انداختند.با این عمل ازیکطرف هزاران هموطن ما رابه خاک وخون کشانیدند وازجانب دیگر با اتهام بستن به اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان وتغیرذهنیت مردم درداخل وخارج کشورگناه بزرگ دیگررا مرتکب گردیدند. ـ اکثریت هموطنان گرامی که به کشورهای امریکا،اروپائی مهاجر گردیدند ، جهت ادامه حیات آبرومندانه خود واطفال شان با استفاده از امکاناتیکه وجود داشت به ادامه تحصیل خود واطفال خویش مصروف گردیدند وتوانستند که خود و فرزندان شان به مدارج عالی تحصیلی برسانند که ما شاهد هزاران افغان هستیم که دررشته های طب،انجنیری، حقوق و رشته های مختلف علمی تحصیلات خویش راانجام داده ومصروف خدمت میباشند اما با تاسف جناب امیری وهمقطاران شان مصروف عیاشی ودروغپرانی شدند که گرفتن سه زن ورها نمودن آنان،رهانمودن اطفال بی پدر درمحیط مهاجرت نمونه ازعیاشی هایش میباشد . ای امیری تو که خود راافغان میگوئی آیا کلتور واخلاق افغانیت چنین حکم مینماید که چشم بد به خانم خسربره ات بدوزی ؟ وبعداْ او را از شوهرش جدا نموده و بااو ازدواج کنی، شاید بگوئي که از جمله محارم حساب نمیگردد ولی ازنظرکلتور وعنعنه افغانی حیثت خواهر تورا داشت. بناءْ ای امیری دیگر کلمه افغان وافغانیت را به خود اتلاق نه کن تو که به ناموس فامیلت خیانت کردی، چیطور میتوانی برای سایرافغانان مصدر خدمت گردی. ازاخلاق واهداف شوم تو باید افغانان مطلع گردند. ـ یکتعداد محدود اعضای سازمان دموکراتیک نوین باهمان عینک سیاه، ذهنیگری ومنفی بافی طی سالهای متمادی مهاجرت، انتقاد ،توهین ،دشنام واهانت جزاخلاق شان شده است وبا هر پدیده وقضیه بدیده شک مینگرند وعلیه آن جبهه گرفته وبصورت سازمانداده شده میخواهند جلو آن رابگیرند. طورمثال ایجاد انجمن حقوقدانان افغان دراروپا که جهت کمک به افغانان ،با حضورپیش ازصد حقوقدان افغان بدون درنظرداشت عقاید وپیوند های سیاسی ،که داری تحصیلات عالی وتجارب حقوقی بودند بااهداف ذیل درسال ۲۰۰۹ درشهرهامبورگ ایجاد گردید وهیات رهبری خویش را با رایگیری سری انتخاب کردند: انجمن حقوقدانان افغان دراروپا یک نهاد اجتماعی،مسلکی ـ حقوقی وغیر انتفاعی بوده که به منظورتبادل تجارب مسلکی حقوقدانان افغان، کمک وارائه مشورت های حقوقی رایگان به افغانان دراحقاق حقوق شان،بخصوص افغانان مقیم اروپا ایجاد گردیده،که حقوقدانان افغان مقیم اروپا رابطورداوطلبانه متحد نموده وطبق اهداف مندرج دراین اساسنامه فعالیت مینماید.با رعایت متن مندرج این اساسنامه سهم خویش را درروند حاکمیت قانون وحمایت ازحقوق وآزادیهای هموطنان خویش ادآ مینمایند. انجمن یک نهاد اجتماعی ـ مسلکی مستقل ،بیطرف وغیروابسطه به سازمانهای سیاسی بوده مبرا از هرگونه تبعیض و تمایزمذهبی ، لسانی ،قومی وجنسی فعالیت مینماید .

انجمن سعی مینماید تاجهت ارتقاء سطح آگاهی حقوقی افغانها دراروپا،ازطریق تبلیغات حقوقی، توضیح وتشریح قوانین درعرصه های مختلف حقوق وارائه مشوره های حقوقی رایگان به افغانان مقیم اروپا مصدرخدمت گردد. انجمن بمنظورسهمگیری ومشارکت حقوقدانان افغان دراروپا،جهت ارائه خدمات حقوقی ،ارتقا سطح دانش وتبادل تجارب حقوقدانان خارج وداخل کشورایجاد گردیده ودرجلب حقوقدانان جوان،استفاده مثمرازدانش جدید حقوقی وارتقاء دانش علمی شان فعالیت مینماید. انجمن بخاطرایجاد مناسبات وجلب همکاری مسلکی حقوقدانان،سازمانهای حقوقی اعم از داخل و خارج کشوروسازمانهای بین المللی،زمینه تبادل تجارب ومعلوماتهای جدیدعلمی ومسلکی را فراهم مینماید. انجمن وظیفه خود میداند تاازحقوق افغانان (بخصوص مهاجرین افغان مقیم اروپا) طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر،کنوانسیونهای قبول شده بین المللی طبق قانون حمایت ودفاع نماید. انجمن علیه هرگونه تخطی ازقانون مجادله نموده واستفاده هرگونه خشونت رامنحیث حل پروبلمهای فامیلی واجتماعی مردود میشمارد. انجمن ازتحقق عدالت ،قانونیت وبررسی جنایات علیه بشریت دریک روند عدالت خواهانهء کاملاً حقوقی ،بدورازنیات واغراض سیاسی پشتیبانی مینماید. انجمن سعی مینماید تا ازطرق ممکن درروند بازسازی نظام حقوقی افغانستان سهم فعال داشته باشد. آیا ایجاد چنین انجمن حقوقدانان دراروپا به نظرشما جرم میباشد؟ که علیه انجمن وشورای رهبری آن تاخت وتازنمودید وبا توهینها واهانتها که جزاخلاق وکلتورشما شده است اقدام نمودید. کمیته محترم فارو ! هرگاه شما به اعلامیه های خویش دقیق گردید با آنکه دانشمندان و فارغان فاکولته ادبیات عضویت کمیته شما را دارند نواقص درمتن ، محتوا تصامیم واعلامیه های شما وجود دارد. اما اینکه تعداد قابل ملاحظه روشنفکران افغان دورهم جمع شده تامصدر خدمت برای مردم ووطن خویش گردند قابل قدروشتایش میباشد . امید وارم تا در بررسی پروبلمها،حوادث وقضایای افغانان وافغانستان با دید ریالستیک و بدون ذهنیگری برخورد فرمائید تانقش خویشرا درایجاد صلح وآرامی کشور اداء فرما جناب امیری و..... طبق اعترافات ضمنی شان بتاریخ دهم نوامبر۲۰۱۳ در کست ویدوی به ارتباط نکوهش وتوهین بیان کننده حقیقت ها عتیق گل، توضیح دادند که ما عاملین و شریک قضایای حملات وتجاوز به حسین کوت،نهرین،غند مخابره ،قیام چندوال ،هرات ، سوم حوت کابل ،قیام بامیان ،کنر ، لغمان ، نیمروز،اندراب ،فراه و.....بودیم . آیا ازآن سلاحهای مختلف النوع که استخبارات پاکستان وسایرکشورها جهت قتل وکشتار مردم وتخریب افغانستان برای شما داده شده بودید وطبق اعترافات شما که برضایت و بدون هیچ گونه تهدید وشکنجه اعتراف نمودید ، چه تعداد هموطنان ما شامل طفل،زن ، پیر وجوان ،شهید ومعیوب گردیدند قاتل وجنایتکار هستید یا نه ؟ وچه تعداد منازل ،پلها وساختمانهای شخصی ودولتی تخریب گردید.این عمل شما جرم بود ومیباشد ؟ آیا طبق اعترافات خودشما جنایت کار هستید یا نه ؟ دها جنایت دیگررا طبق اعترافات خویش مرتکب شده اید. هرگاه ادعا کنید که ما سربازان دولت کمونیستی را کشتیم، همه سربازان همان فرزندان افغان بودند که جهت سپری نمودن دوره مقدس عسکری مصروف دفاع از خاک وناموس مردم وفامیلهای شما که درداخل کشور زنده گی میکردند، بودند. شما با همکاری دشمنان کشورعلیه دولت قیام مسلحانه نمودید. که جزای شما وهمکاران شما طبق قانون جزای افغانستان اعدام پیشبینی شده بود.دها مطالب دیگر که در آینده سایر هموطنان ما در باره جنایات شما تحریر خواهند نمود.

ما امید واریم تا صلح وآرامش درکشورما برقرار گردد وچنین جنایتکاران دریک پروسه عدالتخواهانه مورد باز پرسی قرارگیرند .

بااحترام 


December 2nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها