عوامل وانگیزه های عمدۀ قیامهای انقلابی خودجوش قسمت3-
حسن پیمان حسن پیمان

حکمت

 

یکی را شاه وجلال و ضل الاهی  داده   است

دیگری را رنج و ظلمت فقر وگدائی داده است

یکی را  سفرۀ رنگین همیش در مفت  خویش

دیگری را  ا حتیاج  قرص نان  با  جفت  خویش

خلق  عالم  کرد  ایجاد  از برای   " ازمون " ؟ا

چه نیاز دارد کند  این خلق " ناقص" ازمون  ؟ا

تا بکی ازمون کنی و  خون بریزی بی حساب

از  برای  از  مو  نت   خلق  بریان    و   کباب

"حسن پیمان"

چهار:-خموشی مرگبار وطولانی دولت وسکوت معنا دار ان که گویا به زعم خویش میخواهد خودرا ظاهرأ صلح خواه معرفی نماید؛ومعنای این صلح خواهی هم انست که با این انتظاریها میخواهد تا به پاکستان بیشترزمینه سازی شود وراکتبارینهارا بیدرد سر اجراکند وخوب داخل کشورگردد وبا نمائیش قدرت وزور پلان شوم "صوبۀ ششم"عملی وبخشی ازخاک افغانستانرا نیزبه این ترتیب مانندپشتونستان وبلوچستان که انگریزها توسط شاه شجاع های خود به اساس معاهدۀ ننگین با خط  تحمیلی منحوس دیو رند ازبدنۀ این سرزمین بزرگ بریده جدا ساخته بود؛ اینرانیز ملحق سازد وپلان تجزیۀ دیگری را ذریعۀ همین انگلیس تحمیل وتعمیل نماید تا  کسی دیگرنام ازمردمسالاری وحاکمیت مشروع مردمی وغیرمتمرکزفدرالی لب به سخن نکشاید.که اقای کرزی خموش ومنتظر همین ارمان است که چه وقت کاربردعملی پیداخواهدکرد.پس درغیر ان این سکوت وخموشی ازماه ها به این طرف درمقابل حملات راکتی وادمکشی واواره وبیجازی مردم توسط پاکستان برای چیست که ازهیچ طرف رسمی دولتی و حامیان ان صدائی برنمیخیزد؟؟؟؟.ا--که دلائیل زیررادراین ارتباط میتوان چنین موئجزساخت:و

الف:-طرح مصالحه باطالبان صلح ستیز وتیروریستان اجیرکه قاتلین اصلی مردم افغانستان هستند بعد ازیازده سال خونباربا تلفات وضایعات باخسارات وهزینه های بیشمار بازهم دوباره تلاش دارند که طالبان برسرقدرت اورده شوند؛باید که اقای کرزی به استقبال "برادران ناراض؟!" خود؛چنین خموشی وسکوت معنا داررا را اختیارنموده ومنتظربنشیند.زیرا تحکیم صلح به نفع طالبان وتریوریست هاو  -ای-اس-ای- وپاکستان نیست ؛چشمه های خروشان وسرشارعواید به گونه های مختلف ازغرب وشرق واعراب خرپول وغارتهای دگر مسدود میگرددوتیروریسم ضربه میبیند.وازجانبی باید اقدام قانونی برعلیه تروریستها باقاطعیت صورت نگیرد بویژه افراد وشخصیتهای سیاسی واجتماعی درراه صلح خواهی به ترورهای زنجیر ای درصفحات شمال کشور بسته شدند ومواجه ساخته شدند که عاملین ان پیگرد قانونی قرارنگیرند که این اعمال ضد انسانی وضد حقوق بشری اصلأ با منافع ملی پاکستان تروریست ونظامیان خون اشام ان مطابقت دارد.باید با خموشی بگزرندکه گره های پنهانی وکوردیگر ان باز نگردد.ا

ب:-این سرتسلیمیها مربوط به مشی تسلیم پذیرانه وابن الوقت مأبا نه توأم با ترس وهراس انست که؛قبل ازهمه ارتباط مشکوک انرا بویژه تیم تمامیت خواه ؛گروه ها وحلقات فاشیستی مسلط را دردستگاه فاسد-فاشیستی با پاکستان وگروه های تیروریستی وتنظیمهای ساخت جهادی طالبی،گروه حکمتیار ویا حقانی وغیره را به اثبات میرساند ویاهم منتظرجلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد بود که انها اگر کدام دلسوزی به این مردم بیدفاع وکشورشان داشته باشند .زیرا دولتی به مفهوم واقعی ان حامی مردم ومیهن اصلأ درعمل وجود ندارد.ا

ت:-خطاب نمودن طالبان بنام"برادران ناراض"که چندین باراقای کرزی روی ان تأکیدورزیده است وشمار زیاد عناصر تروریست خطرناک وادم کشان  مشهور را که صد ها انسان را به قتل رسانیده اند وبرضد مدم ومیهن وبرضد منافع ملی ومصالح کشور برضد استقلال وتمامیت ازض وبرای زمینه سازی به مداخلات خارجی جهاد نموده اند ؛انها را بانوازشهای برادرانه ودلسوزانه وبا تحایف خوداز زندان رها نموده است،که نمیتواند از این عمل خود انکار نماید؛ونمیتواند برضد این اعمال خود دوباره موضع گیری مخالف نماید؛باید باخموشی وسکوت ازکنار ان نیز عبورنماید.ا

ث:-برعلیه طالبان که اجیران حلقه بگوش وملیشه های پاکستانی اند.باز هم نمیتواند دربرابرانها با قاطعیت اقدام وطنپرستانه کند ؛زیرا ازیک طرف زدوبندهای مرموز ومشکوک وبارشتهای متعددی که سراپای دولت را تنیده ودرمحاصره گرفته ومستقیمأ تحت فشار وتأثیران قراردارد وسخت اسیب پذیرگردیده است.ودوم اینکه؛ماهیت ان مطلقأ ارتجاعی وسازشکار،دنباله رو وبی ابتکار،حیله گر وارائیشگراست که درکارکردهای خود نهایت سنگینی میکند.ازانرو نمیتواند با قاطیت ومردانه وباشهامت علی الرغم همه مشکلات وممانعتها برطبق قوانین نافذه وتعهدات ومیثاقهای ملی وبین امللی وبویژه مطابق به سوگند نامۀ خود دروقت حصول حلف اعتماد ازمجلس نمایندگان وهنگام جلوس برتخت ریاست جمهوری قاطعانه ازوجب وجب خاک مقدس خود دفاع نماید؛زیرا نمیتواند درمقابل پاکستان ومنافع ملی ان مقاومت وایستادگی نماید واین موضع کیری معنا دارو خموشی درواقعیت امر؛زیرپا نمودن منافع ملیافغانستان میتواند طلقی گردد که؛اقای کرزی قبلأ نیز به زبان وبه صدای بلنددرصحبتهای خود گفته بودندکه باید منافع ملی پاکستان را مدنظربگیرند.ا

ج:-اجازه دادن پاکستان به حملات راکتی ان؛یعنی خموشی وسکوت مرگبار دربرابرراکت بارانهای پاکستان که کیلومترها درداخل افغانستان پیشروی نموده وصدها انسان بیگناه را درکنر ونورستان هرروز به خاک وخون میکشد وهزاران خانوارملیت شریف خانه بدوش پشتون را اواره وازمساکن اصلی شان بیجای وخانه خراب نموده وبه عوض ان تروریستهای اجیر وطالبان مزدور وملیشه های فروخته شدۀ خودرا تحت رهبری مستقیم -ای-اس-ای-درانجا جابجای نموده است؛ بارهبرد این پلان شوم وخونبار شیطانی ؛دو هدف را نشانه میگیرد:یعنی ازیکطرف به جهانیان وقوای بین المللی ضد تروریسم؛چنین وانمود میسازد که:(پایگاه های تروریستی در افغانستان است ؛نه ،درپاکستان؟)!وبه این ترتیب جنگ را دوباره به داخل افغانستان انتقال وازسراغاذ مینماید ومردم بیدفاع مارا دوباره زیر بمباردهای وحشیانه وبیرحمانه قرارمید هد.-وازجانبی هم برای گسترش هرچه بیشترتیروریسم وجنگ به صفحات شمال کشور؛که ازراه کنر ونورستان بمراتب اسان ونزدیکتر صورت گرفته و با پایمالسازی شمال کشور تروریسم را توسعه میدهد ومناطق ارام اسیای میانه را نیز ناارام میسازد. که جنگها باید ادامه یابند. ا

ح:-که بمثابۀ رئیس جمهور وقوماندان اعلی قوای مسلح باید به ان واحداز اغاذ تأریخ حملات پاکستان با جمع اوری همه اسناد دقیق وموءثق رسمأطی یک پیشنهاد سازنده وعملی وتحققی وقانع کنندۀ به همه جوانب را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه نموده کمکهای نظامی عاجل وفوری را درزمینۀ توقف حملات پاکستان مطابق به قواننین وضوابط ومیثاقهای پذیرفته شدۀ بین امللی وحقوق بین الدول وغیره میبائیست به دفع وترد وخنثای ان  بایدفورأ بدون تعلل می پرداخت. قسمیکه پاکستان  میکند دروغ میگوید وپول میگیرد ؛درحالیکه درخاک ان کس نه  تجاوزکرده و نه هم میکند؛اما تحت نام تروریسم ومهاجر وجنگ وغیره با دلیل تراشی ها ودروغ سازیها وبا کذب وریا ومکارگی وبا زبان بازی های خود همیشه ازامریکا وجهان غرب واعراب پول وکمکهای مالی ومادی را صاحب گردیده ومیگردد ؛ واما زمامداران قبایلی ما از بیکفایتی ،ازعدم فهم ودانش و نبودزرنگی وشم سیاسی و نبود دانش دپلوماتیک واگاهی پیشرفتۀ سیاسی ونبود معلومات کافی ونبود درک وشناخت درست از وضع جاری داخلی ومنطقه وخارجی وبویژه ازتنوع خصوصیات وویژه گیهای پیچیدۀ وشیطانی پاکستان و-ای-اس-ای- ونبود برهان ودلیل قوی باقرائت ضعیف وبی محتوا وبعضأ هم تکراری وغیرمستند دربرابر دلائیل قوی پاکستان که استدلالات خودرا با مستند سازیهای گذائی که هر بی محتوای غیرواقعی خودرا با لفاظی ومداریگری با محتوا ودلچسپ نموده برخ جهانیان میکشد وغیره است که باعث شکست دولت دربسا شرکتها در جلسات گردیده؛ پیشنهادات ان ضعیف وغیرمنطقی و غیر مستدل بوده که انها یا شنیده نشده ویاشنیده نمیشود.ویاهم بمثابۀ قوماندان اعلی قوای مسلح کشورقانونأ ووظیفتأ که اگرکشته هم میشد شرفتمندانه بود؛به قوای مسلح ملی کشور(اردو-پولیس-وامنیت ملی)امرفو ق العاده جدی واکید مینمودتا دربرابراین همه تجاوزات ومداخلات صریح واشکارای پاکستان ونظامیان ادم کش وقاتل ان بمقابله پرداخته؛حداقل به حضور مردم خجالت زده نمیبود وباعث ارتقاروحیۀ رزمی قوای مسلح گردیده وشوروهیجان انقلابی ووطنپرستانۀ رابه روحیۀ توده های ملیونی مردم میدمانید.وهنوزکه قوای بین المللی ازافغانستان خارج نشده وظاهرأ هنوزهم بنام حامی درعقب این دولت وبه حمایت ازان قرارداشتند؛واینکه چراامریکا وناتو وشورای امنیت ملل متحد خود حضوردارند وبمنظورتحکیم صلح وثبات ومبارزۀ قاطع واشتی ناپذیربا تیروریسم وحامیان ان وبرای نابودی لانه ها وپناه گاه های ان ویا هرنوع تجاوز ومداخله ای که درافغانستان ازهرکشورصورت میگیرد وصلح وثبات را به خطر مواجه میسازد؛از وظائیف جدی وخدشه ناپذیرانۀ انهاست که مطابق به وظائیف وتعهدات خود وقوانین ومیثا قهای بین المللی برای نابودی کامل تروریسم وپناه گاه ها وتربیت گاه های ان که دردرون پاکستان ودرحمایت مستقیم -ای-اس-ای- است؛وظیفتأباید خود انها داخل اقدام گردیده حملات راکتی پاکستان راخنثا ومراکزتیروریستی وپناه گاه های انرا درداخل پاکستان نابود میکردند. بویژه که پاکستان یگانه مرکزالقاعده بوده واوسامه بن لادن که رهبر تروریست ان بود توسط امریکائها درقلب نظامیان پاکستان درابیت ابادپاکستان برای  شش سال نگهداری وسرانجام سرکوب وبه اصطلاح به جهنم رفت.که کشته شدن بن لادن این رهبرجانی تروریستهای جهانی باعث شد تا پاکستان دشمنی درونی خودرا با امریکافورأظاهربسازد.واما این درحالیستکه؛نتنها که نیروهای خارجی اقدام به این کارنکردند بل؛دربرابرکلیۀ این واقعیتهای تاریخی یک روش بیطرف گونه وسکوت وخموشی را نیز اختیارنموده امده اندکه هنوز خارج نشده اند والا سال 2014.م. وقت کافی وفرصتهای زیادی مانده است دران بی تفاوت مینگرند هرگاه دولت ما ناتوان ضعیف با غیرت به اصطلاح "نم کشیده"فاسد وبیکاره وسازشکار باشدو خودرا معذوردانسته باشد؛واین حامیان خارجی بااین طول وعرض پیشرفته ومدرن خود چرا نقش یک تماشاگررا به خودگرفته اند؟-ایا عمق وپهنای شکست به حدی رسیده که حتا امریکا وناتو وبیش از چهل کشورجهان باپیشرفته ترین سلاح های مدرن خود نمیتوانند درمقابل یک پاکستان وچند هزار تروریست مسلح ناچیزان به مقابله بپردازند وافغانستانرا ازچنگالهای خونین انها برهانند؟؟؟که همۀ اینها مسائیلی اند یکا یک زیرسوال قرار میگیرند.ا-که نگرانیهای زیادی را بین نهادهای مدنی وحقوقی و برای مردم وجامعۀ جهانی ببار اورده است.واما برای مردم بیدفاع ومظلوم افغانستان تروریستها ازهررنگ وقماشی که اند ؛یکی است وچندان تفاوتی ندارد؛چه انکه ازطریق پاکستان می ایند ویا اینکه پاکستان عین حملات اکتی را بطوررسمی دولتی خود مداخله گرانه مستقیمأتحت رهبری واستقامت  وسازماندهی  -ای-اس-ای-براه انداخته است ؛ما هتأ یکی است ویک هدف واحد رادرداخل افغانستان دنبال مینمایند.ا

خ:-نفوذهمه جانبۀ"برادران طالب"اقای کرزی وحلقات تمامیت خواه بدنام ومشکوک ؛انچنان باهم بشکل گسترده درسرا پای دولت واطراف ر ئیس جمهوررا چون تارجولا نسج وبافت نموده دورهم تنیده اندکه؛نمیتواند ازاین دام خطرناک وشوم خودرا رهاسازد.وبدون اراده واشارۀ این قدرت مافیائی شوم وریشه دار وبهم بستۀ ضدمردمی وضد میهنی یک گام بگذارد واین همه مافیا بازیهاراازدستگاه مافیائی خود به نفع ملت ازمیان بردارد که همه درمسائیل قومی-قبیلوی وخویشی ونژاد وزبان پرستی وسودجوئی وزر اندوزی خود مصروف هستند؛چه رسد به مسائیل بین المللی.نمیتواند دربرابرپاکستان ویا طالبان وسائیراجیران ان  اقدامات با المثل وطنپرستانه نماید.ا

د:- ترس وبیم زمامداران قبائیلی ازاین تارسیاه شوم جولائی که رشته های ان دردست های مرموزدرپاکستان است.هرحرکت ملی راکه مطابق منافع ملی افغانستان انجام یابد.پاکستان انرا ضدمنافع ملی خود قلمدادنموده هران میتواند-ای-اس-ای-انراخنثا وازریشه نابودنماید وعاملین اورا تیرورکند ویا تصفیۀ قومی نموده به عزلت وحاشیه براندکه تاحال چنین بوده وده ها مثال نیزدرین رابطه هاوجود دارد.ا

ذ:-بگونۀ مثال مصداق برادعاها؛به گزارش خبرگذاریهای"بخدی" جنرال حمید گل سابق رئیس-ای-اس-ای-پاکستان طرفدارطالب وبه حمایت ازطالب که یکی ازموئسسان وتشکیل دهندگان این گروه فروخته شده است؛درگفتگو با تلویزیون افغانستان تأکید نمودکه:"کسانیکه دررأس اورگانهای امنیتی افغانستان گماشته میشوند باید باپاکستان روابط خوبی وباهم گفتگو داشته باشند...که هدف وی ازنامزدهای وزارت دفاع وداخله وامنیت ملی واقوام وقبائیل است که برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان افغان معرفی شده بودند(1).ا

ر:-پاکستان که درطول تأریخ با افغانها زور ازمائی نموده وسرانجام به این حالت ابترو خراب رسانید وکشورمارا به ویرانه وزمین سوخته مبدل نمود؛وامریکارا نیزبمثابۀ حامی افغانستنا به اثر عقده های دیرینه وکامپلکستیهای نهفته ضد امریکائی که دراهداف استراتژیکی خودداشت ودارد وهرگزدر(عمل)دوستی باامریکا نداشته است و باکذب و فریب برای اخذ کمکهای مالی سرشار ازامریکا باریاکاری ودروغ ونیرنگ بازیها گولزده است،امروز امریکارا عملأواشکارا؛"دشمن" خطاب نمود وازانرو امروز اشکارا میخواهد با امریکا نیز زور ازمائی نماید.جنرال حمیدگل سابق رئیس شبکۀ تروریستی ای-اس-ای- پاکستان درگفتگو با روزنامۀ فرامنطقه الشرق الاوسط دراین رابطه به امریکا چنین اخطارامیز خطاب میکند:"...امریکا باید افغانستان را ترک کند واگردرین باره عاقل ودوراندیش نباشد وبه حضورنیروهای بین المللی درافغانستان ادامه دهد ؛این مسئله به انقلاب درپاکستان منجرمیشود..."(2)-یعنی این هوشدارباش به امریکا این مطلب را نیز میرساندکه مردم پاکستان برضد امریکائیها تحت رهبری -ای-اس-ای-انقلابی را برپا خواهندکرد وازین منطقه بیرون خواهند کرد ویا حادثۀ دلخراش سپتمبرثانی رادرهرجائیکه خواسته باشند خلق خواهندکرد؛چنانچه که میکنند وتیروریسم را بیشتربه رنگ وقماش مانند شبکۀ تیروریستی "حقانیها"درپیشکش های خوددارند.ا

س:-وافزون بران این سکوت وخموشیها نیز صرفأ یک بازی سیاسی دیگری برای شخص خود اقای کرزی است؛میداند که ازعمر سرشارازنعمت باد اوردۀ  افسانوی؟! تخت وتاجش کم مانده؛هرگاه درانتخابات پیروزنگردد؛بنا برنفرتی که درطی این حکومت داری افسانوی تأریخی خود ازمردم دارد؛فرایند سیاسی بعدی خودرا درخطر ودرنظردارد که؛مبادا بدست برادران بیرحم طالب خود ویا مردم غافل گیر و گرفتارایدوازوی پوست قرقلی نوعی از"تقر"(سورنما) نسازند وبه مردم وجهان عبرت انگیز نموده درعقب شیشه های موزۀ تأریخ نگزارند وهرکس لعن وطعن و وسنگچل نفرت خودرا روی ان خدا نخواسته حواله نکنند.ا --ودران وقت حامیان نیزرخصت شده وعملأ حضورنداشته باشندکه ازوی حمایت نمایند وپاکستان که همیشه درهمچو حادثات مانند روباه درکمین است؛انگارمعلوم نیست که(عوض یک نان بجای چند پتیر؛چند چپاتی خواهدساخت؟!)لذا بهتراست به اصطلاح"شوله ات را بخور وپرده ات رابکن"بهترین راه نجات برایش بوده ودم را غنیمت شمرده وصلاحیتها واختیارات را دراین باب به پاکستانیهاو انگریزها وجهانیان واگزارنموده است که انها به وی چه ارمغانی هدیه میکنند؛وخودش به فکر زر اندوزی وثروتهای خود بردران واقرب وخوشاوندان وسائیر عزیزان قومی وقبیلوی خودباید باشد وهم خرما وهم ثواب میگردد وهم دفع هرنوع بلا وهم غازی وهم شهید باید گردد.زیرابه این کاملأواقف است که هرنوع قربانیها وتلفات وضائیعات واستخوان شکنیها،ظلم واستبداد،قتل و غارتها ونسلکشیهای بعدی هم بعداز2014م.صرفأنصیب مردم مظلوم وبیدفاع افغانستان دراین تأریخ به تقدیرش؟! نوشته وحک گردیده است واین پلانهای شوم بر مردم توسط برادران بزرگ انگریزی وپاکستانی ونیک برای جنابشان که باهم وجوه مشترک دارند وباکی نیست که مردم بیدفاع ومظلوم افغان این مظالم را همیشه بدوش میکشند؛زیرا به تقدیرشان چنین بوده وعادت گرفته اند،دیگرقابل تشویش ونگرانی برای  شان باقی نمیماند؟.ا وبراحتی سکوت وخموشیرا باید اختیارکنند.ا

ش:-وبویژه که نهایت قابل تأمل ودقت است؛مصاحبۀ اخیری احمد رشید ژورنالیست مرموزسابقه دارپاکسات که براساس برخی رسانه ها که یکی ازاعضای مخفی سابقه دار سازمان جهنمی وتروریستی-ای-اس-ای-نیزمعرفی شده است؛بوضاحت دیدیدوشنیدید که،درمقرریها بویژه درتقرر رئیس امنیت ملی که نهایت مهم وکلیدی وحساس هست باید مخالف منافع ملی پاکستان وبخصوص مخالف -ای-اس-ای-نباشد وباید احتیاط شود واحمد رشید دریکی ازرسانه ها واضح میگویدکه:"..استخبارات پاکستان به تقرر رئیس امنیت ملی افغانستان حساس میشوند وایشان روحیۀ ضد پاکستانی درارند؛باید احتیاط شود..."(؟!)(3)-واین نشاندهندۀ مطلق نفوذ استخباراتی نظامیان پاکستان-ای-اس-ای-دردستگاه فاسد-فاشیستی نژادپرست دولت مرکزی وگسترش اراده واختیار ونفوذ ان کشوربمثا بۀ دشمن درجه یک افغانستان است که اقای کرزی بخوبی ازان اگاه است.!وبایددرهمچومواردو بویژه درمقرریها مانند همیشه مانند پرویزمشرف نخست وزیرمنافق وقت درپاکستان که اونیز اخطارداده بود که باید دستگاه دولتی افغان ازکادرهای صفحات شمال بکلی تصفیه گردد؛درغیران صلح برقرارنمیگردد را مدنظربگیردکه؛همیشه برضدمنافع ملی خود باسکوت وخموشی برای دفاع ازمنافع ملی بیگانگان با سکوت وخموشی پاسخ داده امده است.تا منافع ملی پاکستان این یگانه قاتل اصلی مردم افغانستان به هرقیمت بایدتأمین وبراورده شود وبربادی ونیستی افغانستان باعث هستی پاکستان گردد دیگر هیچ تعبیری ندارد.ا

ص:-وبه همین منوال بی کفایتی  نبود توجه ووارسی وعدم بازپرس وکنترول وبررسی ودسترسی حاکمیت تک قومی میراثی انحصاری مرکزی که ماهیت ان چنین است وسکوت وخموشی دربرابر کلی ای مشکلات ومعضلات از فقروغربت واز محرومیت ومظلومیت وازبیکاری وبیماری وبیسوادی؛ازکشتاروتیرور وجهالت وقتل وغارتهای ممتد ودوامدار وکشنده خلق که توسط جهادیهای رنگارنگ وبه چهره های گونگون طالبی،گلب الدینی،حقانی، اخوان المسلمینی پاکستانی وپنجابی وعربی وغربی وشرقی که همه به رقابت یک دیگربه این جنایات وفجائبع با هم پیش دستی میکنند،تا به پاکستان و-ای-اس-ای-وحامیان ،هرکدام به نوبۀ خود دراین جنایات وفجائیع ازخود نقش برجسته تروتعین کننده تری رادراعمال تریروریسم وبازیهای داده شده برای شان به نمائیش میگذارند وکریدت بیشترسیاسی وجنائی را به رنگ وجامه ولباس اسلامی بادرنده خوئی بدست اورند؛تا بیشترمورد شفقت  وحمایت وپشتیبانیهای مالی وتخنیکی وتربیتی ولوجیستیکی -ای-اس-ای- تریروریست وخون اشام قرارگیرند.ومانند ان سائیر تنظیمهای اسلامی جهادی وجانیان ساخت پاکستان وغرب وعرب است که تمامأمتراکم وتبلورشده بزرکترین عقده وکامپلکسیتی وسوکسی ضد این همه اعمال شنیع غیرانسانی درجامعه را باراورده است که؛بهترین"منبع الهام وانگیزه"برای خیزشهای توفندۀ این جنبشها وقیامهای  به اصطلاح خودجوش درکشورگردیده که بصورت روزافزون رشد ونضج یافته است.ا

پنج:-روند خروج نیروهای خارجی که بیدون یک نتیجۀ روشن وشفاف مطابق به جدول زمانی معین الاسال میلادی2014ازافغانستان وانتقال مسئولیتهای امنیتی ازنیروهای خارجی به نیروهای افغانی وانهم به ریاست اشرف غنی احمدزی که یکی ازمتعصب ترین عظمت طلب وشوئنیست افراطی که چندی پیش ازطریق رسانه ها به تیرورهای زنجیره ای شخصیتهای اجتماعی وسیاسی وصلخواه صفحات شمال نیز متهم گردیده بود؛با این نیروهای ناتوان،باتجهیزات وتعلیمات ناقص وناکافی،مهمترازهمه نبود شناخت درست ازانها نفوذ عناصرمشکوک ومرموزدربین این نیروهای افغانی وبا گشت وگذار تفنگداران مسلح مشکوک جهت ناارامیهای بیشتر وبویژه که خطر به قدرت رسیدن دوبارۀ طالبا وگروه های تروریست حکمتیار وغیره بعد ازخروج کامل نیروهای خارجی و...همه متراکم وتولبر گردیده اسباب وابزار افزائیش تشویشها ونگرانیها وسراسیمگیها را درجامه باراورده است.که شاید افغانستان دوباره به وضع وحالت خونین دهۀ قبل خودبرگردد.وازانرو مردم به این باور هستندکه نیروی امنیتی با نفوذ عناصرمشکوک طالبی وگل بالدینی وپاکستانی؛ان توانائی تأمین امنیت را که قوای ناتو وامریکا وبیش ازچهل کشورجهان داشت وباهمه تلفات وضائیعات وخسارات وهزینه های مالی وجانی قابل ملاحظۀ خود که طی یازده سال نتوانستند تیروریسم راکه مرکز ومقروپناه گاه های ان اصلأدرپاکستان است وازانجا بداخل افغانستان اعزام وصادرمیگردند؛نتوانستند نه درافغانستا ونه درپاکستان ازبین ببرند؛وعلت اصلی ان هم این بودکه با پاکستان داخل بازیهای گونگون شدند باقاطعیت عمل نکردند وپاکستان هم درهمه بازیهای خود برای کسب باج وخراج خود انها رارنگ رنگ بازیمیداد که سرانجام باعث شکست شان گردیده وپاکستان انها را دراین بازیها بدنام نیز نمود.ازانرو قادرنشدند تیروریسم پاکستانی را ازبین برده ؛صلح وثبات وامنیت رانتنها درافغانستان بل به منطقۀ سرحدی پاکستان نیزنتوانستند تأمین نمایند.پس این نیروی ناتوان ومشکوک افغانی چگونه میتواند دربرابر سیل تیروریسم مدهش وتباه کن که ازطریق خاک پاکستان ایرا ن وکشورهای عربی وغیره منظمأ دردرون افغانستان سرازیر میگردند وروز افزون است؛مقاومت ویا حداقل ازخوددفاع نماید.ناارامیهای که درلوگر واطراف ونواحی کابل وبه تعدادی ازمناطق کشور روی داده چنان خرابیها وبی ثباتیهارا باراورده است که وزارت دفاع ملی چندی پیش که ازتیم اقای کرزی بود وهنوزبرکنارنشده بود اعلام نموده بود که؛ازکنترول ان عاجز است واگروخامت پیداکند نمیتواند بااین ناتوانیها بدرستی ازعهدۀ دفاع خودبراید.لذا تأمین امنیت به تنهائی ودفاع"مستقلانه"را دربرابر تهاجمات کشورتیروریست منطقه واجیران ان به چالش وبه سایۀ ابهام قرار داده است ونگران کننده گردیده است.هرچند ظاهرأ دل اسائی وتسلیتهای کاذبانه وبا تدویر کنفرانسهای نمائیشی ونشستهای فرمائیشی وکاذبانه باپاکستان وانگلیس نیز درزمینه ازطرف مقامات وحامیان انها داده میشود که گویا چنین واقع نمیشود ووضع دهۀ خونین قبل دیگرتکرار نمیگرددکه؛این نیرنگ رفورم ماأبانه واصلاح طلبانه نیز یکنوع فروکش سازی این نگرانیها وتشویشها ارزیابی میگردد؛تا مردم خودرابه حوادث احتمالی بعدی کماکان اماده سازند.وغم خودرا به اصطلاح خود بخورند ویا باطالب وپکستان وپنجابی کنار ایند ویا بازهم ملیونهای دیگر اواره گیها وبیخانمانیها وجلای وطنیهارا وبی وطنی ومهاجرتهارا به ملکهای بیگانگان وبه ملک همین دشمنان وقاتلان اصلی مردم ما بپذیرند وتبعید وتحقیر واهانت گردند.ازانروسوال اساسی هم اینجا مطرح میگددکه:.ا

الف:-ایا پاکستان و-ای-اس-ای-این بزرکترین شبکه ای تیروریستی شیطانی انگریزی ویگانه حامی تیروریسم بین المللی،نه تنها درمنطقه بل درسراسر جهان ریشه دوانیده ویگانه دشمن سوگند خورده وقاتل اصلی مردم وویرانی وخرابیها وبربادیهای اصلی کشورعزیز ماافغانستان،امریکا وجهان که تا حال شناخته شده است؛وبویژه که براساس برخی رسانه ها وگذارشهای متعدد تأئید شدۀ رسمی وازقول وزارت دفاع وپارلمان افغانستان به اثرراکت بارانیها وقتل عامهای مردم بیکناه کنر ونورستان وننگرهار توسط عساکرپاکستان ونظامیان خون اشام ان که الا به مصا فۀ5 کیلومتر درداخال افغانستان پیش امده است وپوسته های امنیتی نظامی خودرا دران مناطق مستقر وتجهیز واکمال نموده است.وبه همگان به دولت وحامیان ان وجامعۀ جهانی ومردم شجاع باننگ وبا غیرت ودلیرافغانستان نیز که هزاران هزارهمشهری ازهرگوشه وکنار ازشمال تا جنوب وازشرق تاغرب امادۀ دفاع ازمیهن خود دربرابرتجاوزات ومداخلات بی شرمانه وروباه صفتانۀ وخائینانۀ پاکستان بپا خاسته اند وافغانستانرا درحالت اشغال وتجزیه قرارداده است.کدام قدرت جهان میتواند ازپاکستان تیروریست متجاوز مبنی برعدم مداخله راکت بارانیها وصدور تیروریسم درداخل قلمرو افغانستان؛تضمینات وضمانتها وتعهدات دائیمیرا برای تحکیم صلح وثبات درعمل ؛ بگیرد؟؟؟؟؟ که سوال اساسی وعمدۀ مردم افغانستان است.ا،

ب:-درعمل به اثبات رسید که هرگز وهیچ قدرت جهانی تاکنون ظاهرأ نتوانسته اند ونمیتوانند؛پاکستان و-ای-اس-ای- وسائیر تیروریستها واجیران وملیشه های انرا به همچو تعهدات وضمانتهای که به نفع صلح ومطابق منافع ملی افغانستان ومنطقه باشد وادارسازند؛ولو که به منافع پاکستان هم باشد که اوبه ارامی وابادی افغانستان تمام شود انرانمیپذیرد.حتا ازگذشته هابه بعد وبویژه امروز که ازنیروی اتمی دم میزند؛کسی ازپاکستان دراین رابطه یعنی درعدم مداخله درداخل افغانستان وتأمین صلح وثبات ضمانت گرفته نتوانسته ونمیتواند.ا

ت:-انچه که تاحال روشن است ودرعمل نیز ثابت گردید هیچ قدرت نمیتواند ونتوانسته است درافغانستان ومنطقه اصلأ صلح وثبات وارامی را بیاورد وانرا دائیما تضمین نماید.صلح وثبات وامنیت وارامی که یک مسئلۀ حیاتی وعاجل وفوری بویژه که درجامعۀ افغانی طلقی میشود؛باصدورتروریسم که ازطرف همسایۀ تیروریست معلو م الحال جنگ افروز مثل پاکستان ؛همه روزه با خطرات جدی وغیرقابل کنترول مواجه گردیده است واصلأ صلح وثبات هیچ وجودندارد.وکی وکدام قدرت میتواند انر برای ارامی مردم افغانستان تضمین نماید؟؟؟

ث:-دلسوزی بالای افغانستان وجودندارد.بل دلسوزی بالای منافع ملی خود این کشورها اولویت دارد وباید به حیث پیش شرطها اول مطرح گردد.که باید تأمین نیز گردد.کشورهای منطقه وجهان ازموقعیت جیئوپولیتیک وجیئو اکانامیک وجیئو ترانسپورتی این کشورها دررقابتهای شدید بین هم درگیرگردیده اند که هرکس به نفع خود طرحی،هدفی واغراضی دارد وکشورکشائیها دراندیشه ونیات شوم انها نهفته است.که هرگونه همچو طرح ها واهداف بیش ازانکه به نفع کشورماباشد به نفع کشورهائیکه به هست وبود ما چشم دوخته اند،میباشد.میتواندانگیزه ها والهامها به این خیزشهای انقلابی سراسری درکشورگردد.ا

شش:-قراراطلاعات رسیده ورسانه ها ومطبوعات همین اکنون هزارستان بطورمکمل درمحاصرۀ نظامی وسیاسی واقتصادی طالبان قرار گرفته است وطالبان میخواهند مانند دهۀ90م.همه ارتباطات وراه های ترانسپورتی را مسدود نموده وبعدأداخل شهرگردیده دست به نسل کشی بزنند که به اثران دردهۀ90 به بیش از80 تن ازگرسنگی جان داده بودند.عین برنامه رهبردی راباقطع ارتباطات با هزارستان وسائیر ولایات را امروز انجام میدهند.ارتباطات بین ولسوالیهای هزارستان باسائیر ولایات قطع گردیده است.با"مسدودسازی راه های ترانسپورتی بین ولایات بامیان بطورمسلح ازطریق طالبان وبین دایکندی ،غور الا اروزگان،قندهار وهلمند وولسوالیهای قره باغ،جاغوری،اجرستان، وناهورولایت غزنی"دال بربی اعتنائی دولت درمناطق هزارستان وتقویۀ تیروریسم دراین مناطق صلح امیز کشوراست.که همه روزه تعدای ازمسافرین دراین مناطق گرفتار وازطرف طالبان  متعصب وفاشیست به جامۀ اسلام سربریده وگردن زده میشوند.این حقائیق نماینگرانست که جنگها ادامه پیدامیکند؛حیات ملیتهای تحت استبداد وقبل ازهمه ملیت شریف هزاره جدأ درمخاطره افتیده استکه؛بویژه بمجرد خروج نیروهای خارجی به نسل کشیهای مجدد دست میازند.معذا این وقائیع نیزیک عامل عمده وتعین کننده دیگری برای بهترین الهام وانگیزۀ جنبشهای رستا خیزملی وقیامهای انقلابی خود جوش مردمی وتوده ای علیه این مظالم خونبار وجنایات وفجائیع طالبان مزدور وتروریستهای حکمتیار ویا حقانی  انگریزی پاکستانی که هرروزبا نامها وچهر های جدید جهادی اسلامی برای تحقق اهداف بیگانگان ظهور مینمایند از هزارستان باستان ما درراه است.معذا پیش ازانکه طالبان داخل شهرها شوند ودست به نسل کشی وقتل عام هزاره ویا سائیر ملیتهای تحت استبداد بزنند؛باید خلق یکپارچه ومتحد تحت استبدادوبی دفاع هزارستان وسائی ملیتهای تحت استبداد متحدآ؛همه پیروبرنا زن ومرد واطفال ،مکاتب وشاگردان روشنفکران ومردم متدین ومسلمان ما اهل کسبه ولایه ها وصنوف مختلف اقشاروطبقات دست بدست باهم اتحاد زنجیری ووحدت اهنین خودراازهمین اکنون حفظ نموده وبا همه وسائیل دست داشته خویش مردانه بپا خیزند؛ازخود وازننگ وناموس وازمرز وبومی ابائی واجدادی خودشجاعانه ودلیرانه دفاع نمایند وگروه های اجیر صادرشدۀ پاکستانی مانند طالبان،گروه فروخته شدۀ حکمتیار وحقانی ویااخوان المسلمین که بازبشکل ونقاب دیگری درحال ظهور خود است وسائیر اجیران دالر وکلدار وبنیادگران افراطی وابسته به پاکستان و-ای-اس-ای-ازدیار پدری وباستانی خودو ازاین سرزمین دلاوران ومردان بیرون برانند.ونگزارندازاحساسات مذهبی،وطندوستی شجاعت ومردانگی ازصداقت وبی الائیشی پاک قوم دلیر ومتحد هزاره وسائیرخلقها بیش ازاین علیه خود این خلقها اسفادۀ ابزاری نمایند وبه بیراحه کشانیده شوند.زیرا انحراف سازی هرحرکت وجنبش وقیامها وحوادث تأریخی راازاین بعد پاکستان تصمیم گرفته که باید ازطریق تنفیذ اجیران حلقه بگوش جهادی خود به هرقیمتی که باشد دررهبری ای جنبشها وقیامها قرار داده مسیر ملی ومردمی انرامنحرف سازد وبویژه که بامنافع پاکستان مباینت داشته باشد بزودی مسیرانرا تغیر داده ویا انرا ازهم میپاشد ویا به ماجراجوئیها میکشاند وبه سرکوبها مواجه میسازد وازاصل اهداف ومسیران منحرف ساخته میشودکه؛نهایت دراین ارتباط مهتاط بوده صفوف رزمنده وانقلابی خودرا ازهمچو عناصرمشکوک وجواسیس گماشته شده وتیروریستهای اجیر؛پاک ومنزه نگهدارند.ا

هفت:-طالبان نیز بابی طاقتی منتظر خروج نیروهای امنیتی خارجی بعد از2014م. هستند وتا ان زمان بهترین فرصت ونفس راحت برای تعلیم تجهیز واماده گیهای بیشتر برای انها میسراست.این حالت نیز به زمان خروج قوتهای شوروی میماند که با استفادۀ ابزاری ازتجارب ان حالات اکنون فرصتهای کافی دراختیاردارند؛پلانهای شوم وتاتیکهای جدید تیروروتیروریزم را باخاطر ارام ازهمین اکنون روی کاردارند؛عناصرومهره های که دردرون دستگاه دولتی رژیم حاکم فاسد-فاشیستی جهادی دارند ودارای صلاحیتهای کلیدی اند؛به کمک ویاری همه جانبۀ انها به پروسۀ به قدرت رسیدن طالبان تلاشهای نهائی خودرا نیزمینمایند.ازاینکه دولت وبرخی رسانه های مرتجع وابن الوقت و نویسنده گان طالبی ریشدار،بیریش،کمریش وبی نیکتائی ویا نیکتائی پوش وسائیر تمامیت خواهان نیز ازطریق برخی رسانه هاکه ازنحوۀ تحریر انها هویداست؛بی تب وتابانه ودلسوزانه به نفع طالبان وبویژه که ازطالبان تاریک اندیش وبربرمنش ودرنده یک"چهرۀ معتدل وصلح خواه "معرفی میدارند وبا یک سرو هزاران زبان به تبلیغات گسترده دست یازیده اند نیز این پروسه را بیشتر ازپیش تشدید بخشیده است.ا

هشت:-

ادامه دارد......و

 

سپتمبر/28/12


September 30th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات