محمد اسحاق ثنا محمد اسحاق ثنا

گردد نصیب باز چو دیدار روز عید 
بینم مگر که یار وطندار روز عید 
دارم هوای دیدن دیدار هموطن
یکبارنی و بلکه به تکرار روز عید 
مرغ خیال پر کشد تا برد مرا
باخود مگربه کوچه و بازار روز عید
خواهی ثواب عید دو چندان شود ترا 
مرهم گذار بر دل افگار روز عید 
گرکینه است بغض و حسد یا که دشمنی
از سینه کن بدور به یکبار روز عید 
سیروصفا خوش است به پغمان و چهلستون
با شادی  و سرور وطندار روز عید 
آیم به کوچه ات به گدایی صدا زنم 
بنمای چهره از پس دیوارروز عید 
این آرزو "ثنا"ست مرا سالها چنان 
بینم جمله سر خوش و سرشار روز عید 

 
ونکوور کانادا 

October 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان