غبن فاحش ملكيت هاي اتحاديه ملي كاركنان افغانستان واقع چوك دهمزنگ
هیات بررسی کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه هیات بررسی کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه

 

 

دستبرد وغارت در اين قضیه به دو بخش ذيل قابل توضيح مي باشد.

الف: - قرار داد به استجاره در آوردن تعمير و دكاكين

ب : - معامله مخفیانه موازي  420.6 متر مربع زمين با بانک ملی و شرکت ساختمانی اونکس.

ج : - آقاي محمد قاسم احساس ريس پيشين وهيات اجرائيه ایشان در خصوص اولین عاقد قرارداد مسوليت دارند.

 

متكي  به اسناد در هر دوبخش (الف) و ( ب) آقاي محمد ظاهر كارگر وهيات اجرائيه  ايشان مسول ومتهم به ارتكاب غبن فاحش اند.

طبق مندرجات قباله شرعی شماره 385 مورخ 17/5/1370 محکمه ولایت کابل ملکیت امکا واقع دهمزنگ عبارت از یک باب اپارتمان سه طبقه ای با (960) متر مربع زمین که بعد از ختم جنگ ها مجدداٌ به فعالیت آغاز نموده، در این تعمیر برعلاوه دوکاکین و رستورانت دارای کلپ ورزشی، کلپ انترنت و سه پایه انتن مخابراتی که از جانب قراردادی در بام آن نصب است برای شرکت سفید چهر برادران در بدل کرایه یکصدوچهل هزار افغانی برای دو بار به مدت سه سال سپرده شده بود که قرارداد ها کلاٌ ناقص و غیر قانونی بوده. در هیچ مورد قانون تدارکات مراعات نگردیده است.

اتهامات وارده 

1-جدول شهرت داوطلبان فاقد معيار قانون تداركات بوده وهمه به يك خط وكتابت تحرير شده صرف در جداول دو نمبر جواز درج شده  و جداول اخذ آفرها كاملاً ناقص بوده فقط براي زمينه سازي ها جهت اخذ قرارداد جمع آوری و تهيه گرديده است.

2- از جانب امكا درهمین موقعيت اندازه كرايه ماهوار دوكاكين و تعمير به نرخ روز جهت راه اندازي مجلس مزايده ثبت و ترتيب نگرديده  بايد جهت تثبيت وتشخيص اندازه كرايه دوكاكين وتعمير اين اجراآت قانونمند صورت ميگرفت

3- هيات بررسي امكا در صفحه 6 گذارشات 15 صفحه اي خويش نگاشته كه ( شركت ها واشخاص انفرادي حاضر اند تا دوكاكين وتعمير را به مبلغ  500000 افغاني به كرايه بگيرند).

اگر اين رقم را که بآنهم خیلی نازل است معيار قرار دهيم  ماهوار امكا مبلغ 360000 افغاني كه مجموعاً در يكسال 4320000 افغاني در 6 سال مبلغ 25920000 افغاني معادل 518400 دالر امريكايي به ضرر قطعی مواجه  ساخته شده است.

4- ما هيات بررسي حينيكه به تاريخ 9 سنبله از ساحه دیدن نمودیم اگر چه هيچ شخصي از مستاجرين دوكاكين به استعلام ما طوري كتبي جواب ندادند ولي تثبيت شد كه در منزل اول تعمير مذكور 24 باب دوكاكين قرار دارد وكرايه هر باب دوكان خورد مبلغ (10000) افغاني وكرايه دوكاكين كلان ورستورانت به مبلغ 100000  افغاني بوده كه بدين ترتيب در پائين ترين حد كرايه ماهوارعموم دكاكين را 15000 افغاني محاسبه نمايم مبلغ 360000  افغاني عايد بدست ميآيد  هرگاه  مجموع عايد دو منزل ديگر را باعايد سه آنتن شبكه مخابراتي نصب در بام تعمير در حد نازل ترين قیمت ماهوار مبلغ دوصد هزار افغاني مدنظر بگیریم.

امکا در فی ماه از درک کرایه  دوکاکین مبلغ  360000  و از درک كرايه دومنزل ديگر جمعاٌ ماهوار مبلغ 200000 افغانی منجمله  مبلغ 560000  افغاني به  ضرر قطعي مواجهه شده است كه بدين ترتيب  در طي 6 سال جمعاً مبلغ 40320000 افغاني معادل 806400 دالر امريكايي بالغ ميگردد  .

                                             

نتيجه گيري

تزوير در اسناد جهت زمينه سازي ها به مشاهده ميرسد كه طبق ماده 313 قانون جزا و ماده 94 قانون تداركات خواهشمندیم تا بالاي متخلفين مركب از ( محمد قاسم احساس ريس پيشين وهيات اجرائيه ومحمد ظاهر كارگر ريس وهيات اجرائيه سابق امكا ) تطبیق گردد تا با مجازات متخلفین در عرصه مبارزه علیه فساد اداری و تحقق فرمان 45 مقام زیاست جمهوری به مردم اطمینان دست بدهد.

 

 

بخش ( ب) واگذاری موازی 420.6  متر مربع زمين به شرکت ساختمانی اونكس

به استناد اوراق انضمامي بايد گفت كه آقاي محمد ظاهر كارگر ريس امكا در ابتدا  قبل از معامله زمين امكا طي استعلام (  99 مورخ 2 جوزا 1389 و مكتوب 149 مورخ 8 سرطان 1389 همچنان مكتوب 266 مورخ 19 سرطان 1389 ) به طوري جدي از جايداد هاي امكا دفاع نموده اما حينيكه پاي معامله فساد داخل شده يكسره از آن حقوق طرفه رفته است وسكوت اختيار نموده اند.

همچنان متکی به اسکیچ انجینران شاروالی کابل بايد اظهار داشت كه يك قسمت از ساحه آزاد را به مساحت 420.6  متر مربع زمين مي شود به همكاري  وزمينه سازي هيات رهبر تحت تصرف بانك ملي قرار داده شده كه شركت اونكس بالاي آن به احداث تاسيسات پرداخته، اما کار ساختمانی توسط جناب محترم الحاج مولوی صاحب رحمانی عضو مجلس نماینده گان متوقف ساخته شده است.

دراین مورد به بررسیو تحقیق هيات ارتشاء وفساد اداري  مراجعه شود ایشان ذريعه استعلام از بانك ملي جهت اثبات اينكه زمين متذكره ملكيت بانك ملي مي باشد طالب ارايه اسناد گرديده بود كه متسفانه كدام اسناد اصولي وقانوني ارايه ننموده اند صرف در استعلاميه از موافقه وتفاهم فيمابين بانك ملي و اتحاديه تحرير نموده اند كه تفاهم وموافقه فيمابين را از بانك ملي واتحاديه ملي كاركنان افغانستان رسماً ذريعه استعلام مطالبه نموديم كه هيچ نوع اسناد ومسوده يا فيصله بما از طرف هر دو جانب ارايه نگرديده است وهمچنان به مكتوب شماره ( 1634/2402 ) مورخ 2/ 4 / 1389 مقام وزارت عدليه وگزارش رياست حقوق ولايت كابل آنهم به اساس تفاهم كه فوقاً ذكر گرديد صورت گرفته است استناد ميگردد وساحه متذكره توسط انجينير رياست ساختمان های اساسي شاروالي كابل به اسم بسم الله سكيچ گرديده است ودر مورد به سكيچ وقانونيت آن از محترم انجينير بسم الله ذريعه استعلاميه پرسش بعمل آمد كه موصوف چنين تحرير نموده است.

((1- سكيچ كه از ساحه ملكيت امكا واقع دهمزنگ عقب خانه علم وفرهنگ شوروي اسبق كه شامل تعمير واحاطه بوده به اساس درخواست اتحاديه امكا وهدايت مقام محترم معينيت امور فني وساختماني شاروالي كابل وهدايت رياست كنترول ساختمان هاي اساسي صورت گرفته است .

2- در جواب جزء سوال دوم شما احتراماً نگاشته ميشود.

سكيچ ساحوي كه صورت گرفته نظر به نشان داده گي وسفارشات عيني مسوولين امكا كه در ساحه موجود بودند كه از این ديوار الي اين ديوار ساحه ملكيت مايان بوده نشان داده شده ومتباقي ساحه مربوط ما نميشود كه درساحه عملاً ديوار وجود داشته ومساحت تعمير سه منزله آن 539,68  متر مربع را احتوا ميكرد وساحه آزاد وحويلي ساختمان كه در عقب ساختمان كه شامل احاطه بوده ، به مساحت 420,6   متر مربع را احتوا ميكرد و قابل تذكر ميدانيم كه سكيچ مرتبه سند قانوني و اجرائيوي نبوده وسند ملكيت نظر به قانون نمي باشد ، صرف سكيچ ساحوي بوده وسند قانوني قباله شرعي وقيديت ملكيت در كدستر مي باشد . البته در قسمت تثبيت ملكيت وساحه آن مراجع ذيربط ابراز نظر خواهند نمود )).

درج قباله شرعي شماره (66/ 385) مورخ 12/5/1370 از يك باب اپارتمان سه منزله با 960 متر مربع زمين قيديت دارد ولي گفته نشده 960 متر مربع زمين معه يكباب اپارتمان سه منزله ويا 960 متر مربع زمين شامل يكباب اپارتمان سه منزله كه نيز اوراق قيد دوسيه قابل ملاحظه دانسته ميشود .

از جانب اتحاديه ملي كاكنان ملي افغانستان در جواب استعلاميه قيد اوراق دوسيه چنين نگاشته اند.

(( محترماً !

ملكيت اتحاديه ملي كاركنان ملي افغانستان واقع دهمزنگ كه تعمير آن موازي 539,68  متر مربع وحويلي آن 420,6   مترم مربع زمين را احتوا مينمايد ، فعلاً در اختيار امكا بوده ويك سلسله سؤ تفاهم بين امكا وبانك ملي ايجاد گرديده بود با ميان جيگري به وزارت محترم عدليه سكيچ شاروالي كابل رياست حقوق وزارت عدليه يك زمين كه طي چند سال مورد استفاده امكا قرار داشت دوباره با حضور داشت نماينده گان شاروالي كابل بعد از متراژ دقيق به جانب بانك ملي تسليم داده شد)).

نتیجه: از لابلای اسناد در می یابیم که شاروالی کابل و امکا از قضیه طرفه رفته و ابهام و نادرستی در اجراُت ایشان جهت اغفال قضیه بملاحظه میرسد. که دقیقاٌ ایجاب بررسی و بازنگری مسلکی را میکند. زیرا ارزش زمین در این موقیعت طلایی درحد یک بسوه تا سیصدهزاردالرامریکایی بوده که منجمله بیشتر از یک میلیون دالر خساره مستقیماٌ از درک زمین امکا مواجه به ضرر شده. موضوع کرایه سازش با مستاجرین نیز خسارات دیگریست که بر پیکر مالی امکا وارد شده است.

از مقام عدالت احتراماٌ میطلبیم تا متخلفین در پرتو قانون تشخیص و محکوم به مجازات شوند تا به دیگران مایه عبرت گردد.

 


December 21st, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها