غرض بیرون رفت از وضع موجود به اتخاذ تصامیم بنیادی نیاز است
فرهاد فرهاد

 

جمعی به تلاش تاج سلطانی خویش

جمعی به خیال به گنج پنهانی خویش

                                                   این ملت بیچاره درین جنگ و ستیز

                                                   پیشی که بنالد از پریشانی خویش

                      

                                     مرحوم فانی

                                                   

کشورکشایان به رهبری ایالات متحده امریکا طی یازده سال اخیر زیر بهانه مبارزه با مواد مخدر تروریزم ‚ احیا و بازسازی دفاع از حقوق زن ‚ بشر ‚ رشد دموکراسی وغیره بخاطر شعله ور نگهداشتن جنگ های خونین توانستند گماشته گان غیر ماهر و فاسد خویش را بر فرق ده ها ملیون مردم ما میخ کوب نمایند آنها با انجاام  اعمال شوم خویش سرزمین جنت نشان مارا به پایگاه بین المللی مواد مخدر ‚ میدان نبرد کشورهای متخاصم منطقه و جهان ‚ آزمایش انواع ایدولوژیها ‚ سلاحهای پیشرفته محاربوی ‚ بازار مصرفی و تهیه کننده مواد خام کشورهای منطقه و جهان مبدل سازند .

ازهمین لحاظ است که باوجود سرازیر شدن قریب به هفتاد ملیارد دالر زیر نام کمک به افغانستان هنوزهم بیش از چهل فیصد مردم در زیر خط فقر زیست نموده و در زندگی ملیونها خانواده تغیرات رونما نگردیده .

قاچاق سنگهای قیمتی ‚ آثار باستانی ‚ قطع جنگلات مثمر وغیر مثمر ادامه داشته قریب به یک ملیون تن به مواد مخدر مبتلا شده اند بیش از هفتاد فیصد مردم به امراض های روانی و فزیکی مبتلا بوده کلینیک های خصوصی صحی طبابت را به تجارت مبدل ساخته اند نزدیک به پنج ملیون اولاد کشور بواسطه مخالفین مسلح از مزایای تحصیل محروم شده اند زورمندان ‚ جنگ افروزان ‚ مافیای اقتصادی ‚ غاضبین ملیون ها هکتار زمین های دولتی و شخصی ناقضین حقوق بشر توانسته اند با دامن زدن انواع خشونت های خانوادگی و خصومت های قومی لسانی ‚ مذهبی ‚ سمتی ‚ تنظیمی ‚ حزبی ملیارد ها دالر ثروت های مادی و معنوی کشور و مردم را غارت در داخل و خارج کشور قصر ها ‚ بلند منزلها ‚ شهرک ها ‚ تجارت خانه ها اعمار نمایند .

فساد گسترده در کشور ادامه دارد به نسبت گسترش فرهنگ معافیت موجودیت قانون ستیزان ‚ زن ستیزان ‚ مردم ستیزان ‚ فرهنگ ستیزان در اریکه قدرت ده ها ملیون مردم از مزایای حقوقی شان محروم ساخته شده اند عاملین کشتار مردم بیگناه هراس افگنان زیر بهانه های مختلف طبق خواست اکثریت مردم مورد بازپرس قرار نگرفته اند تاهنوز اکثریت افسران سربازان قوای مسلح به انگیزه جنگ تحمیلی و اعلان ناشده از خارج پی نبرده از همین لحاظ تعداد فرار از قوای مسلح رو به افزایش بوده ده ها هزار لانه های تروریزم در آنطرف خط دیورند بواسط اداره استخباراتی ای اس ای ‚ کشورهای ایران ‚ خلیج ‚ سران عربستان سعودی تمویل تسلیح آموزش داده شده غرض تخریب کاری به نام جهاد به کشورما اعزام میشوند به نسبت اعمال نفوذ هراس افگنان و مداخله ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان صدها تن سربازان خارجی بواسطه یک عده افراد در لباس پولیس کشته شده اند .

در حالیکه آقای اوباما در انتخابات دور اول خویش وعده تغیر اساسی در سیاست خارجی امریکا به جهانیان وعده داده بود نظر به گفته اگاهان روسای جمهور امریکا در اتخاذ سیاست خارجی نقش سمبولیک داشته و نقش اساسی را در پشت پرده ادارات استخباراتی کشور مذکور داشته و دارند ازهمین لحاظ بود که آقای اوباما طی دوره اول ریاست جمهوری خویش نتوانست در خاموش ساختن جنگ خونین و اعلان ناشده به وعده های خود عمل نماید .

آقای جبار قهرمان عضو ولسی جرگه میگوید .

اگر رهبران امریکا متحدین جهانی و منطقه ئی آن خواهان خاموش ساختن جنگ در کشور ما می بودند آنها توان آن را دارند که با یک تیلفون در ظرف چند ساعت شعله های جنگ را در کشورما و کشورهای منطقه خاموش سازند .

تجارب گذشته ثابت می سازد که منافع امریکا و متحدین آن در شعله ور نگهداشتن جنگ در کشورهای جهان بخصوص در کشورما و کشورهای منطقه بوده نه خاموش ساختن آن .

اگر چنین نیست پس چرا باوجود دادن سالانه یک ونیم میلیارد دالر به نظامیان پاکستانی زیر نام مبارزه با تروریزم  و هراس افگنان ده ها هزار لانه های تروریزم در آنطرف خط دیورند مسدود نگردید و چرا بالای ادارات ای اس ای کشورهای ایران سعودی و سایر کشورهای خلیج که آموزش دهنده تمویل کننده و تسلیح کننده هراس افگنان میباشند صادقان فشار وارد نمی نمایند .

از طریق وسایل اطلاعات جمعی اطلاع حاصل نمودیم که آقای اوباما با کسب 281 حوزه انتخاباتی توانست رقیب خود را ورشکست سازدو به پیروزی دوباره دست یابد .

مردم افغانستان زمانی پیروزی دوباره آقای اوباما را یک گام مثبت می پندارند که صادقانه بخاطر خاموش ساختن شعله های جنگ و تامین صلح و ثبات واقعی تصامیم بنیادی و اساسی را طبق خواست های ده ها ملیون مردم اتخاذ نماید و در قدم نخست زمینه یک انتخابات آزاد شفاف را در سال 2014 بخاطر محدود نمودن صلاحیت های جنگ افروزان زورمندان مافیای اقتصادی مواد مخدر عاملین فساد گسترده غاضبین ملیون های هکتار زمین قانون ستیزان مردم ستیزان زن ستیزان ناقضین حقوق بشر مساعد سازد تا به یاری خداوند متعال و همکاری ده ها ملیون مردم جلب همکاری سازمانها ‚ نهاد های صلح جو ازجمله پارلمانهای کشورهای جهان مداخلات کشورهای خارجی قطع و زمینه یک صلح وثبات واقعی رشد و ترقی برای ده ها ملیون مردم بی نوای ما مساعد گردد .

در غیر از آن با ادامه وضع موجود انتظار داشتن یک افغانستان آزاد و مترقی تخیل بیش نبوده و نخواهد بود  .


November 7th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات