فرخنده باد چهل و پنجمین سالگرد تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، حزب قهرمانان وشهیدان !
عبدالوکیل کوچی عبدالوکیل کوچی

آرمان ها وآرزو ها آبستن یک تحرک تازه ای بود، فعالیت های سیاسی موج به موج ومرحله به مرحله آرستن یک تشکل نوین !

درست چهل و پنج سال قبل همفکران باقیمانده از دوره های مشروطیت واندیشمندان تازه نفس در ژرفنای تنگاتنگ  اندیشه ها با طرح استراتیژی بزرگ، برای برنامه علما تنظیم شده ای می اندیشیدند  که بالا ثر آن تشکل همفکرانه در چهارچوب  یک اصول ومیکانیزم جدید، آرمان های بهم گره خورده را در متن یک مرام بزرگ میهنی منسجم میساخت .اندیشه های بزرگ بهم پیوسته مستلزم میدان وسیعی ازمبارزه بود که همفکران طی سالها کوشش وفعالیت در جستجوی جریان واحدی بخاطر رنجهای بیکران خلق ستمدیده افغانستان تلاش می ورزیدند ، با مساعد شدن شرایط نوین وبر پاییه دیدگاها ی مشابه ونزدیک باهم ، حلقات سیاسی پس از توافق باهمی بتاریخ 18 سنبله  1342 طی نشستی در منزل کرایی ببرک کارمل شخصیت پرتحرک و مرکزی این گرد هم آیی کمیته تدارک را برای تدویر کنگره موسس (جریان )ایجاد نمودند . بعد ازین مبارزه تحرک تازه ای را بخو د گرفت، کمیته تدارک کار خودرا ادامه داده وکار( کمیته های کار) سیاسی را رهبری میکرد. با گذشت یک سال وچند ماهی با تغیر نسبی شرایط ، اندک اندک فضای کابل از تیره گی ها رهایی می یافت. تقریبا همه جا روشن بود. زمین در زیر آسمان سبز ونیلگون، فرش نقره یینی بخود گرفته وکوها نیز سفید پوش گردیده بود. بامدادان دهم جدی تابش نور خورشید قله های نقره یین آسمایی را جلوه خاصی می بخشید، تا هنوز گلهای خزان دیده نخشکیده بود ومردم در انتظار  طلوع خورشید بودند .تا از انجماد سرمای زمستان رهایی یابند . خورشیدی که گرم وهمیشه بتابد .درین روز مردم به روال عادی مصروف کارخود بودند ولی موسسان جنبش ومبارزه با قلب های ملهم از شور وشوق عاشقانه برای یک سنگ بنای بزرگ وتاریخی، بخاطر اعمار کاخ آرمانهای والای مردم افغانستان آماده گی گرفته و در سیمای شان مژده آزادی خوانده میشد و هر آن موج خروشانی را با ظاهر آرام سمت وسو میدادند. در آنشب کهکشان آبستن ستاره جدیدی بود شب 11 هم جدی شهر کابل فضای استثنایی داشت .گرمی مبارزه ، گرمی امید ها ، گرمی قلب ها وگرمی عشق به آرمان ها برابر با گرمی خورشید بود وقلب ببرک کارمل کمتراز گرمی خورشید نبود زیرا او نیز مانند خورشید گردنه های پرخم و پیچ مبارزه وسیاست را بخاطررنجهای بیکران خلق ستمدیده افغانستان درنوردیده بود که بربنیاد آن کمیته تدارک سر انجام تدابیر تدویر کنگره را روی دست گرفت وساعتی قبل از اول جنوری 1965  میلادی مطابق 11  جدی 1343 خورشیدی ، کنگره موسس درمنزل نور محمد ترکی دایر گردید و درآن اصول کلی وساختار تشکیلاتی بتصویب رسید .

 تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان  در واقع طلوع ستاره درخشانی بود که در آسما ن  مبارزه  آزادی خواهی مردم افغانستان از سپیده دم جنبش سرتاسری خلق افغانستان مژده میداد وجریانات فکری وهمسو را در یک جریان واحد رهنمون میشد . جریانیکه حاصل تلاش های خلاقانه سالهای سال بود که همفکران را به یک تشکل واحد دموکراتیک فرا می خواند .تدویر کنگره موسس درحقیقت مقطعی از تاریخی ترین روز در تاریخ افغانستان  و عطف زمانه ها به شمار میرود . دیگر خورشید آزادی بر فراز کوهای آسمایی کابل تابش خاصی داشت که فروغ آن تا به شهر ها ، قرا وقصبات کشور راه میگشود .کنگره موسس به ابتکار ببرک کارمل وجمعی از موسسین در راس آن نورمحمد ترکی کمیسیون های کاری ای را بخاطرطرح  جامع برنامه واساسنامه حزب برگزید . کاربزرگ،عظیم  وتاریخی رفقا تاسپیده دمی که نیزه های زرین خورشید خیمه شب را  می درید ادامه داشت.وفردای آن صدای  رسا و تاریخی  آرمانهای  خلق ستمدیده افغانستان بگوش کارگران ، دهقانان  وسایر زحمت کشان ،روشنفکران واهل کسبه افغانستان در نقاط دور ونزدیک کشور طنین افگنده بود وچون خورشید آزادی گرمی آفرین دلهای کارگران وتوده های میلیونی کشورگردید. که برغم تندباد حوادث وتوفانهای مدهش، تابش آن روز بروز گسترده تر شده وراه خود را به برونمرزی کشورگشوده  ودر سطح منطقه ومقیاس جهانی بیانگر آرمانها ، معرف مبارزات و قهرمانی های خلق کبیر افغانستان گردید که بر بنیاد آن جلب همکاری واعتماد روز افزون مردم وگسترش شبکه های حزبی درشهرها وولایات کشوروگرایشات  گروهای روشنفکری نشان داد که

حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، به مثابه وارث با لا ستحقاق وادامه دهنده سنن پر افتخار مبارزات آزادی خواهانه جنبش های مشروطیت این مرزوبوم نقش ارزشمند ، مرکزی ، رهنمود دهنده واجرا کننده را در زمینه رشد وتکامل نهضت دموکراتیک ومترقی افغانستان ایفا نموده است که اعلام موجودیت آن درمنطقه وجهان برافتخارات تاریخی اقتداروشجاعت مردم افغانستان صحه میگذارد. درمکتب سیاسی این حزب قهرمانان وشهیدان هزاران وصدها هزار جوان وطنپرست راه ورسم وطنپرستی ومبارزه را درپیش گرفتند . مردم وبخصوص روشنفکران، اصول زندگی نوین وراه ورسم کار ومبارزه ء عشق به انسان واحترام به مقام انسانی را فراگرفتند .هزاران هزار وصدها هزار انسان این سرزمین رابه کار مبارزه ، وطنپرستی ، خود گذری ، فداکاری شجاعت وشهامت و آزادگی سمت وسوداد .حزب دموکراتیک خلق افغانستان مظهر شجاعت وطنپرستی وتحولات دموکراتیک ومدافع تمامیت ارضی ، استقلال وآزادی کشوربوده وبخاطر  رهایی انسان از ستم ونابرابری ، در جهت ترقی کشور تا آخرین توان رزمید .

ــــــ  حزب چهارده ساله در مقابل دشمنان هفتاد ساله وسه صد ساله وپنجصد ساله چنان از خود وسرزمین افغانستان دفاع کرد که برای جنبش های آزادی خواه جهانی سرمشق وبرای دشمنان صلح و آزادی درمنطقه وجهان به مثابه خار چشم غیر قابل تحمل گردیده بود .با آنهم در حراست از استقلال وتمامیت ارضی کشور قهرمانی از خود نشان داد که مایه افتخار نسل آینده کشور خواهد بود زیرا دشمنان تاریخی افغانستان مجال دیدن وشنیدن دستاورد های بزرگ وتاریخی حزب دموکراتیک خلق افغانستان  را از دست داده بودند .

ـــــ چنانچه تشکل بیشتر از نیم میلیون آزادی خواه بخاطر دفاع از استقلال ملی وتمامیت ارضی   شرف ونوامیس کشور آماده دفع هرگونه تجاوز بودند . که برغم دروغ پراگنی های دشمنان تاریخی وطن ، هم اکنون یاد خیر وشهامت وطنپرستان و ترقی خواهان کشوربرسرزبانهاست .

ــــ هموطنان عزیزوجهانیان بخوبی میدانند که  حزب دموکراتیک خلق افغانستان حزب وطن درجنگ علیه تروریستان وخرابکاران پرتاب شده ازآن سوی سرحدات وخاک پاکستان، نه تنها  در موجودیت نیرو های نظامی یک کشور دیگر، بلکه در شرایط دفاع مستقلانهء نیز شهامت وشجاعت از خود نشان داده که دلیری این حزب قهرمان ثبت زرین تاریخ افتخارات مردم افغانستان گردیده است .با وجود تلاش های دشمنانه بخاطر کمرنگ ساختن آن، ولی مبارزات این حزب در دفاع وطنپرستانه از منافع علیای کشور اظهر من الشمس است .   

ــــــ  یکی دیگر از دستاورد های حزب د خ ا، رشد همگانی فرهنگ وکلتور وزبان ،هنر وادبیات، تعلیم وتربیت وراه اندازی جنبش سرتاسری سواد آموزی است که برمبنای اصل برابری حقوق مردم اعم از زنان ومردان اقوام وملیت ها ی باهم برادر وبا هم برابر کشورراه رشد را می پیمود. واعزام جوانان جهت تحصیل به خارج در تاریخ کشور بشکل گسترده ای صورت می پذیرفت .درحالیکه درگذشته این فقط مال آقا زاده هابود که بعدا به شکل همگانی تعمیم داده شد .

ـــــــ تشویق مشارکت مردم در دستگاه دولتی بدون تعصبات قومی مذهبی لسانی ومنطقه وی وگزینش شخصیت ها برمبنای شایستگی ،معیارهای وطنپرستانه ،کارایی وموثریت دراداره معین میشد چنانچه در دوره حاکمیت حزب د خ ا، برای نخستین بار در تاریخ این سرزمین بشکل یک کشور از برادران  قوم عزیز هزاره تاسطح مقام صدارت عظمی معاون ریس جمهور وجنرالان عالی رتبه نظامی ، از برادران عزیز هموطن ازبیک وزارت خانه ها، زنان درمقامات وزارت ومعینیت وریاست ها ، از اهل هنود درسطح ریاست های مقامات کلیدی اقتصادی کشور ، از اقوام بزرگ پشه یی در سطح کمیته مرکزی ورهبریت زونها واز اقوام برادر بلوچ درسطح وزیر وکیل والی وریس واز برادران عزیز ترکمن درسطح وزارت ولایت ونورستانی های باغیرت این مرزو بوم درسطوح وزارت ولایت وکالت ورتبه های جنرالی ،از اقوام پشتون وتاجیک درسطوح عالی ارگانهای حزبی ودولتی عزمقام حاصل کرده بودند .

ــــــ حزب دربیداری مردم وتشکلات آنها به دور اصناف وکارگاه های شان وایجاد کوپراتیف های زراعتی  ، باغداری ، مالداری ، تشکل اهل کسبه در اصناف مربوط وحاکم برسرنوشت خویش ، تدویر لویه جرگه های تاریخی ، راه اندازی انتخابات ارگان های محلی دولتی ، تصویب قانون اساسی

ــــــــ کوپراتیفی ساختن حاصلات وتولیدات وصنایع ، تقویت سکتور دولتی اقتصاد رشد تولید ومحصولات زراعتی توجه به مامورین دولت واجرای معاش کافی ومعشیت کوپونی مجانی دولتی ورشد خدمات صحی مجانی ، ایجاد شیر خوار گاه ها ، پرورش گاه ها ونهاد های معشیتی وپرورشی معلولین وکمک به فامیل های شهدا .

ـــــــ کار همه جانبه در عرصه ساختمان منازل وبخصوص اعمار مدارس ،مساجد ،تکیه خانه ها حسینیه ها ، وتوزیع عادلانه زمین به مستحقین  وتوجه به امور زندگی کوچی ها .

ـــــــ ایجاد روابط دوستانه با سازمانهای صلحدوست جهانی ، سازمان حقوق بشر ، سازمانهای صلح وهمبستگی ، سازمان ملل متحد ودیگرنهاد های خیراندیش جهانی ، ایجاد روابط دوستانه با کشورها وتحکیم علایق دوستی با سایر دول برمبنای همزیستی مسالمت آمیز احترام متقابل وعدم مداخله درامور یکدیگر ، دفاع از آزادی ، صلح برادری وبرابری حقوق ملت ها تامین حقوق انسان بر مبنای هویت انسانی عاری از تعلقات زبانی ، لسانی ، نژادی ومنطقه وی از دستاورد های حزب دموکراتیک خلق افغانستان وهزاران دستاورد دیگری میباشد که در طول تاریخ فراموش نخواهد شد   البته گرد وغبارپاشیده بروی واقعیت های عینی وتاریخی، نخواهد توانست که مردم را از حقایق بدور نگه دارد .هرگردی برخواسته زپایی وبنشسته بجایی ورفته چو کاهی به هوایی  بروی واقعیت ها برچسپی نخواهد داشت واگرداشت هم موقتی به اندازه مقاومت یخ بروی خورشید .  بگزاربا یک قضاوت آزاد ، عینی وریالیستیک اذعان شود که بعضا شتابزدگی های ناشی از کمبود تجربه در جریان خدمت بمردم افغانستان واشتباهات نسبی در جریان کار و مبارزه در شرایط جنگ تمام عیار واعلان ناشده ای که از سوی خارج بر حزب تحمیل گردیده بود ، به هیچ وجه با  دستاورد های بزرگ وتاریخی ح د خ ا قابل مقایسه بوده نمیتواند. زیراخدمات حزب دموکراتیک خلق افغانستان به حدی گسترده وموفقانه

بود که با توجه به شمه ء از روی کرد های آن، دولت ، بی بدیل ، با افتخار ،با اقتدار وخدمت گذار را رهبری میکرد. اکنون وضع زندگی مردم بیانگر آنست که به گذشته ها با دیده تحسین می نگرند وبا حرمت بی پایان از آن یادهانی میکنند وبا زبان حال نبود آنرا یک ضایعه بزرگ میخوانند .جنگ دفاعی حزب د  خ ا بر علیه نیروهای عقب گرا ، فنده منتالیست ، ترور، تفنگ ، تجاوز ، تهدید وتریاک جنگ عادلانه وبرحقی بود که بخاطر صلح ترقی ،دموکراسی وعدالت اجتماعی میرزمید.وباکسانی می رزمید که هم اکنون جامعه به همان خطر ها ی تروریستی وخراب کاری دست وگریبان است .راهی را که حزب د خ ا درپیش گرفته بود راه حراست از آرامش صلح ودموکراسی وحقوق انسان وراه اتحاد وهمبستگی مردم بخاطر دفاع از منافع علیای کشور دفاع از صلح ، استقلال ، دموکراسی وتامین حقوق وآزادی های دموکراتیک مردم  بوده است. به یقین کامل باید گفت که راه نجات مردم رنجدیده افغانستان در اتحاد وهمبستگی صلح خواهانه وبرادرانه میباشد که همه دست بدست هم داده با توجه به حوادث اخیر سی ساله جنگ درافغانستان تمام مردم با وحدت وبرادری بدون تعصب وتبعیض قومی لسانی وسمتی ورنگ وجنسیت در یک صف واحد آرمان وطنی بسیج گردیده تا وطن را از حالت بد بختی نجات داده ، صلح دموکراسی ،عدالت اجتماعی   وحقوق مردم تامین گردد .وبه این ترتیب روح وروان شهدا وقربانیان حماسه آفرین حزب گلگون کفنان که با امید های بیکران به پای درفش های ارغوانی هزاران بار جانهای شیرین خود را براهش فدا کردند وگلها ی سر زده از خون پاک شان نماد قربانی ، ایثار وفداکاری  ، که گذر گاهان نبرد واپسینیان را لاله باران کرده ودرس بزرگ وطنپرستانه ای را به نسل های بعدی به ارث گذاشتند شاد خواهند گردید وحزب دموکراتیک خلق افغانستان را جاودانه  .

زنده باد آرمان های والای خلق ستمدیده افغانستان .

زنده باد صلح ، دموکراسی ، عدالت اجتماعی .

زنده باد عشق به انسان واحترام به مقام انسانی .

شکوهمند باد چهل وپنجمین سالگرد تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان.

شاد باد روح موسسین ح د خ ا.        


December 26th, 2009


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی