فرخنده باد چهل وهفتمین سالگرد تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، حزب قهرمانان وشهیدان !
عبدالو کیل کوچی عبدالو کیل کوچی

                               آرمان ها وآرزو ها بخاطر داد پیشرفت وطنپرستی انسان ، آبستن یک تحرک تازه ای بود، فعالیت های سیاسی  واعتراضات توده های میلیونی مردم موج به موج ومرحله به مرحله آرستن یک تشکل نوین !

درست چهل وهشت سال قبل وطنپرستان باقیمانده از دوره های مشروطیت ومبارزین تازه نفس در ژرفنای تنگاتنگ اندیشه ها ی تحول پسند ،  کار وعملی با طرح استراتیژی بزرگ ، برای برنامه علما تنظیم شده ای می اندیشیدند  که بالا ثر آن تشکل سیاسی نوین بر پاییه اندیشه های مترقی ،اصول زرین ساز مانی و همکاری ها ی پسندیده ،  آرمانهای بهم پیوسته را در متن یک مرام بزرگ میهنی منسجم میساخت .اندیشه های بزرگ بهم پیوسته مستلزم میدان وسیعی ازمبارزه بود که همفکران طی سالها کوشش وفعالیت در جستجوی جریان واحدی بخاطر رهایی انسان زحمت کش وپایان بخشیدن به رنجهای بیکران خلق ستمدیده افغانستان تلاش می ورزیدند ، با مساعد شدن شرایط نوین وبر پایه دیدگاها ی مشابه ونزدیک باهم ، حلقات سیاسی پس از توافق باهمی بتاریخ 18 سنبله  1342 طی نشستی در منزل کرایی ببرک کارمل شخصیت پرتحرک و مرکزی این گرد هم آیی ، کمیته تدارک را برای تدویر کنگره موسس (جریان دمو کراتیک خلق افغانستان )ایجاد نمودند . بعد ازین مبارزه تحرک تازه ای را بخو د گرفت، کمیته تدارک کار خودرا ادامه داده وکار سیاسی را رهبری میکرد. با گذشت یک سال وچند ماهی با تغیر نسبی شرایط ، اندک اندک فضای کابل از تیره گی ها رهایی می یافت. تقریبا همه جا روشن بود. زمین در زیر آسمان سبز ونیلگون فرش نقره یینی بخود گرفته  وکوها سفید پوش گردیده بود. بامدادان دهم جدی خورشید تابش خاضی داشت  .درین روز مردم به روال عادی مصروف کارخود بودند ولی موسسان جنبش ومبارزه با قلب های ملهم از شور وشوق عاشقانه برای یک سنگ بنای بزرگ وتاریخی، بخاطر اعمار کاخ آرمانهای والای مردم افغانستان آماده گی میگرفتند و در سیمای شان مژده آزادی خوانده میشد و هر آن موج خروشانی را با ظاهر آرام سمت وسو میبخشیدند. لحظات حیاتی ومهم رفته رفته دامن روز وشب را بهم میدوخت ، شب میثاق ومعیاد گاه ، درآنشب کهکشان آبستن ستاره جدیدی بود شب یازدهم جدی شهر کابل فضای استثنایی داشت ، گرمی مبارزه ، گرمی امید ها ، گرمی قلب ها وگرمی عشق به آرمان ها برابر با گرمی خورشید بود ، قلب مهر آگین ببرک کارمل همچو چشمه های خروشان خورشید می تپید  زیرا اوگردنه های پرخم و پیچ مبارزه وسیاست را بخاطررنجهای بیکران خلق ستمدیده افغانستان درنوردیده بود. بربنیاد  کار فرا وان وتلاش های خستگی نا پذیر، سرانجام کمیته تدارک تدابیر تدویر کنگره را روی دست گرفت . ساعتی پیش از اول جنوری 1965  میلادی مطابق 11  جدی 1343 خورشیدی کنگره موسس درمنزل نور محمد ترکی دایر گردید و درآن اصول کلی وساختار تشکیلاتی بتصویب رسید .

 تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان  در واقع طلوع ستاره درخشانی بود که در آسما ن  مبارزه  آزادی خواهی مردم واز سپیده دم جنبش سرتاسری خلق افغانستان مژده میداد، گرایش های فکری وگروهبندی را در یک جریان واحد بسیج میکرد . جریانیکه حاصل تلاش های خلاقانه سالهای سال بود که همفکران را به یک تشکل واحد دموکراتیک فرا می خواند .تدویر کنگره موسس درحقیقت مقطعی از تاریخی ترین روز در تاریخ افغانستان  و عطف زمانه ها به شمار میرود . دیگر خورشید آزادی بر فراز کوهای آسمایی وشیر در وازه  کابل تابش خاصی داشت که فروغ آن تا به شهر ها ، قرا وقصبات کشور راه میگشود .کنگره موسس به ابتکار ببرک کارمل وجمعی از موسسین در راس آن نورمحمد ترکی کمیسیون های کاری را بخاطرطرح جامع برنامه واساسنامه حزب برگزید . کاربزرگ وتاریخی رفقا تاسپیده دمی که نیزه های زرین خورشید خیمه شب را  می درید ادامه داشت.وفردای آن صدای  رسا و تاریخی  آرمانهای  خلق ستمدیده افغانستان بگوش کارگران ، دهقانان  وسایر زحمت کشان ،روشنفکران واهل کسبه افغانستان در نقاط دور ونزدیک کشور طنین افگنده بود وچون خورشید آزادی گرمی آفرین دلهای کارگران وتوده های میلیونی کشورگردید. که برغم تندباد حوادث وتوفانهای مدهش، تابش آن روز بروز گسترده تر شده وراه خود را به برونمرزی کشورنیزگشود ودر سطح منطقه ومقیاس جهانی بیانگر آرمانها ی خلقهای افغانستان گردید که بر بنیاد آن جلب همکاری واعتماد روز افزون مردم وگسترش شبکه های حزبی درشهرها وولایات کشوروگرایشات  گروهای روشنفکری نشان داد که

حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، به مثابه وارث با لا ستحقاق وادامه دهنده سنن پر افتخار مبارزات آزادی خواهانه جنبش مشروطیت وداد خواهانه این مرزوبوم نقش ارزشمند ، مرکزی ، سمت دهنده واجرا کننده را در زمینه رشد وتکامل جنبش دموکراتیک ومترقی افغانستان ایفا نموده است و اعلام موجودیت آن درمنطقه وجهان برافتخارات تاریخی،  اقتداروشجاعت مردم افغانستان صحه میگذاشت. درمکتب سیاسی این حزب قهرمانان وشهیدان هزاران وصدها هزار جوان وطنپرست راه ورسم وطنپرستی ومبارزه را درپیش گرفتند . مردم وبخصوص روشنفکران، اصول زندگی نوین وراه وشیوه مبارزه به  خاطرانسان واحترام به مقام انسان را فراگرفتند .هزاران هزار وصدها هزار انسان این سرزمین رابه کار مبارزه ، وطنپرستی ، خود گذری ، فداکاری شجاعت وشهامت و آزادگی سمت وسوداد .حزب دموکراتیک خلق افغانستان مظهر شجاعت وطنپرستی وتحولات دموکراتیک ومدافع تمامیت ارضی ، استقلال وآزادی کشوربوده وبخاطر  رهایی انسان از ستم ونابرابری ، در جهت ترقی کشور تا آخرین توان مبارزه کرد .

درست چهل وهفت سال قبل با تاسیس ح د خ ا درسال 1965 مبارزه ترقی خواهان وطنپرست کشور وارد مرحله تازه یی گردید . ح د خ ا بخاطر روشن کردن اذهان مردم وترویج روشنگری در کشور مطالعات کتب ،آثار وجرآید  اخبار ومجلات  علمی ،آموزش های وطنپرستانه را رویدست گرفت ومرام علما تنظیم شده حزب  د خ ا ،  را با دیگر مطالب ارزشمند وعلمی در نخستین جریده خلق ناشر افکار ح د خ ا به نشر سپرد .حزب با نشرجراید تابناک خلق وپرچم در ترویج  علوم سیاسی واندیشه های ترقی خواهانه وانکشاف فکری قشرجوان  وروشنفکر کشور را با اندیشه های وطنپرستانه مجهز میساخت ، حزب با موضع گیری  و بیا نات  فراکسیون حزبی در پارالمان افغانستان و راه اندازی میتنگ ها ،مارشها ومظاهرات خیابانی  ماهیت ضد دموکراتیک نظام را افشا میساخت وذهنیت عامه را در حمایت از مطالبات وخواستهای دمو کراتیک خلق رنجدیده افغانستان بسیج میکرد . ح د خ ا در زمان کوتاهی پس از تاسیس بمثابه یک فاکتور موثر سیاسی تبارز کرد ودر زمان کوتاهی اعتماد توده های میلیونی کشور را کسب نمود . برخی از رهبری دور اندیش حزب د خ ا ، انقلاب در شرایط آن وقت افغانستان را یک تولدی قبل از وقت دانسته بود که گذشت زمان ورویداد های تراژیک افغانستان صحت این در ک عمیق حزب را از روان جامعه وحساسیت های منطقه وی وبین المللی وانکشافات بعدی او ضاع را به اثبات رسانید که برجا معه تحمیل گردیده بود .

پس از رویداد ثور بآنکه اعمال نا بخردانه وغاصبانه عده یی از مقامات حزبی به حزب ضربه شدیدی وارد نمودند و نیمی ازمقامات رهبری را به تبعید مجبور ساختند وصفوف آنرا به زندان افگندند وبابرخورد غلط آنها ، مردم از حزب ونظام مردمی دور گردیده ودست به مخالفت زدند .

که در نتیجه آن افغانستان میدان تاخت وتاز رژیم های ارتجاعی منطقه وکشور های غربی گردید و پای ( اتحاد شوروی وقت ) نیز به جنگ کشانیده شد  .

با رویکار آمدن مرحله دوم قیام ثور زعامت حزبی بخاطر قطع جنگ واحیای صلح در کشور ، رهایی هزاران هزار محبوس سیاسی در کشور ، حل مسئله جنگجویان از طریق سیاسی ،ایجاد جبهه ملی پدر وطن ومشارکت عظیم مردم در حیات سیاسی ، اقتصادی واجتماعی کشور ، پیشنهاد آتش بس وایجاد روابط نیک با همسایه گان وهمچنان حل قضا یای مربوط به افغانستان از طریق مذاکره از جمله اقداماتی بود که دولت آنرا رویدست گرفته بود .

 حزب چهارده ساله در مقابل دشمنان  تاریخی افغانستان چنان از خود وسرزمین افغانستان دفاع کرد که برای جنبش های آزادی خواه منطقه سرمشق وبرای دشمنان صلح و آزادی درمنطقه وجهان به مثابه خار چشم وغیر قابل تحمل گردیده بود .با آنهم در حراست از استقلال وتمامیت ارضی  وحاکمیت ملی کشور قهرمانی از خود نشان داد که مایه افتخار نسل آینده کشور خواهد بود چنانچه تشکل بیشتر از نیم میلیون آزادی خواه بخاطر دفاع از استقلال ملی وتمامیت ارضی  وحاکمیت ملی  شرف ونوامیس کشور آماده دفع هرگونه تجاوز گردیده بود .

 هموطنان عزیزوجهانیان بخوبی میدانند که  حزب دموکراتیک خلق افغانستان حزب وطن درجنگ علیه تروریستان وخرابکاران پرتاب شده ازآن سوی سرحدات وخاک پاکستان، نه تنها  در موجودیت نیرو های نظامی یک کشور دیگر، بلکه در شرایط دفاع مستقلانهء نیز شهامت وشجاعت از خود نشان داده اند که دلیری این حزب قهرمان ثبت زرین تاریخ افتخارات مردم افغانستان گردیده است .   

 یکی دیگر از دستاورد های حزب د خ ا، رشد همگانی فرهنگ وکلتور وزبان ،هنر وادبیات، تعلیم وتربیت وراه اندازی جنبش سرتاسری سواد آموزی است که برمبنای اصل برابری حقوق مردم اعم از زنان ومردان اقوام وملیت ها ی باهم برادر وبا هم برابر کشور، راه رشد را می پیمود. واعزام جوانان جهت تحصیل به خارج در تاریخ کشور بشکل گسترده ی صورت می پذیرفت .

تشویق مشارکت مردم در دستگاه دولتی بدون تعصبات قومی مذهبی لسانی ومنطقه وی وگزینش شخصیت ها برمبنای شایستگی ،معیارهای وطنپرستانه ،کارایی وموثریت دراداره معین میشد چنانچه در دوره حاکمیت حزب د خ ا، برای نخستین بار در تاریخ این سرزمین، از برادران  قوم عزیز هزاره تاسطح مقام صدارت عظمی معاون ریس جمهور وجنرالان عالی رتبه نظامی ، از برادران عزیز هموطن ازبیک وزارت خانه ها، زنان درمقامات وزارت ومعینیت وریاست ها ، از اهل هنود درسطح ریاست های مقامات کلیدی اقتصادی کشور ، از اقوام بزرگ پشه یی در سطح کمیته مرکزی ورهبریت زونها واز اقوام برادر بلوچ درسطح وزیر وکیل والی وریس واز برادران عزیز ترکمن درسطح وزارت ولایت ونورستانی های باغیرت این مرزو بوم درسطوح وزارت ولایت وکالت ورتبه های جنرالی ،از اقوام پشتون وتاجیک درسطوح عالی ارگانهای حزبی ودولتی عزمقام حاصل کرده بودند .

 حزب دربیداری مردم وتشکلات آنها به دور اصناف وکارگاه های شان وایجاد کوپراتیف های زراعتی  ، باغداری ، مالداری ، تشکل اهل کسبه در اصناف مربوط وحاکم برسرنوشت خویش ، تدویر لویه جرگه های تاریخی ، راه اندازی انتخابات ارگان های محلی دولتی ، تصویب قانون اساسی

کوپراتیفی ساختن حاصلات وتولیدات وصنایع ، تقویت سکتور دولتی  ومختلط اقتصاد،  رشد تولید ومحصولات زراعتی توجه به مامورین دولت  وکارگران واجرای معاش کافی ومعشیت کوپونی مجانی دولتی ورشد خدمات صحی مجانی ، ایجاد شیر خوار گاه ها ، پرورش گاه ها ونهاد های معشیتی وپرورشی معلولین وکمک به فامیل های شهدا .

 کار همه جانبه در عرصه ساختمان منازل وبخصوص اعمار مدارس ،مساجد ،تکیه خانه ها حسینیه ها ، وتوزیع عادلانه زمین به مستحقین  وتوجه به امور زندگی کوچی ها .  ایجاد روابط دوستانه با سازمانهای صلحدوست جهانی ، سازمان حقوق بشر ، سازمانهای صلح وهمبستگی ، سازمان ملل متحد ودیگرنهاد های خیراندیش جهانی ، ایجاد روابط دوستانه با کشورها وتحکیم علایق دوستی با سایر دول برمبنای همزیستی مسالمت آمیز احترام متقابل وعدم مداخله درامور یکدیگر ، دفاع از آزادی ، صلح برادری وبرابری حقوق ملت ها .

به هر حال حزب دموکراتیک خلق افغانستان از استقلال سیاسی وحاکمیت ملی وهویت افغانستان بحیث یک کشور غیر منسلک در روابط خارجی با قاطعیت دفاع کرد وهیچ قرار داد اسارت باری برای کشور ومردم افغانستان را با هیچ قدرت خارجی امضاء نکرد . یک وجب خاک کشور در هیچ  سمت سرحدات افغانستان نه از طرف شمال ، نه از طرف جنوب نه از طرف شرق ونه از طرف غرب کشوراز حاکمیت دولت خارج نگردید. در حالیکه در حال حاضر وضع چنین نیست .

باید با سر بلندی گفت ،  برغم شرایط جنگ تمام عیار واعلان ناشده ای که از سوی خارج که بر حزب دموکراتیک خلق افغانستان ودولت قانونی ودموکراتیک افغانستان تحمیل گردیده بود ، به هیچ وجه با  دستاورد های بزرگ وتاریخی آن قابل مقایسه بوده نمیتواند.

 راهی را که حزب د خ ا درپیش گرفته بود راه حراست از آرامش ، صلح ودموکراسی ،حقوق انسان وراه اتحاد وهمبستگی مردم بخاطر دفاع از منافع علیای کشور، دفاع از صلح ، استقلال ، تمامیت ارضی ، دموکراسی وتامین حقوق وآزادی های دموکراتیک مردم  بوده است . البته آنچه که ما یه تئاسف  میگردد اینست که اقدامات سازنده حزب د خ ا به دلایل گونا گون واز آنجمله مو جودیت نیرو های( اتحاد شوروی سابق )مشارکت ونقش کلیدی عناصر نا مطلوب رژیم پس از هفت ثور در اداره دولت جدید ونقش خرابکارانه برخی کشور های همسایه ودول غربی نتایج مطلوب را بار نیاورد .

در حال حاضر با توجه به اوضاع جاری در منطقه وجهان وشرایط پیچیده نظامی سیاسی وامنیتی در

در کشور، راه نجات مردم رنجدیده افغانستان  از جنگ ونا امنی ،فقر وبد بختی ،جهل ومرض وعقب ماندگی ، بیشتر از هر زمان دیگر همانا راه اتحاد وهمبستگی صلح خواهانه وبرادرانه میباشد  ولازم است که با تمام قوت در پی آرمانهای والای انسان زحمتکش گام برداشته ودر قدم اول با همسو ها وترقی خواهان با مشارکت بی پایان مردم در راه وحدت وبرادری بدون تعصب وتبعیض قومی لسانی  سمتی ،رنگ وجنسیت در یک صف واحد آرمان وطنی بسیج گردیده تا وطن را از حالت بد بختی نجات داده ، صلح دموکراسی ،عدالت اجتماعی   وحقوق مردم تامین گردد .

 به باور این قلم بهترین تجلیل از چهل وهفتمین سالگرد تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان فقط همانا ازبین بردن  اختلافات وفاصله ها بخاطرنزدیک شدن با اعضا وگروه های جدا شده از بدنه ح د خ ا است تا به  این ترتیب به مردم زحمتکش افغانستان مصدر خدمت گردیده ، روح وروان گذشته گان و حماسه آفرینان حزب را شاد خواهیم ساخت وحزب دموکراتیک خلق افغانستان را جاودانه  .

                           زنده باد آرمان های والای خلق ستمدیده افغانستان .

                            زنده باد صلح ، دموکراسی ، عدالت اجتماعی .

                            زنده باد عشق به انسان واحترام به مقام انسانی .

                            شکوهمندباد چهل و هفتمین سالگرد تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان.

                            شاد باد روح موسسین ح د خ ا.        


January 1st, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی