فرهنگ ترور
حسن پیمان حسن پیمان 

  1.  در"خانۀ خدا"روزجشن مذهبی"عیدقربان"در

میمنه مرکزولایت باستانی فاریاب

 

 

درسوگ - 5-عقرب خونین

 درمیمنه         

 

خلق به خون نشسته ام میمنه

مهربان وصلح دوست ام میمنه

مردم ارامم و بی ازارم

خلق داغدار خسته ام میمنه

درگرو گان فاشیسم قبیله

درخون خود اغشته ام میمنه

تودیارمرد خیز قهرمانزا

بسته  به زنجیر اسارت ام میمنه

خونت ریخت درعید "قربان" دشمنانت

برخیزبپا واحدوهمبسته ام میمنه

ریخت خونت بهر تحریکت به مسجد

خلق،"طالب" شکسته ام میمنه

جهان لرزد ازغیرت پهلوانت

زنجیر و زور بشکسته ام میمنه

خون تو درنزد ارباب ستم

بی حد بی ارزش شده ام میمنه

خلق دلیرمیهنم یاسا دهد

خون طالب مباح شدسته هم میمنه

رسیسم وتیروریسم بهم یار ویاور

به زنجیر تعصب بسته ام میمنه

اسلام و"جهد!؟"و"شمشیر"امدبزور

خونین دیار خراسان خسته ام میمنه

جهد"و"قربانی"به مسجدشدفرهنگ"

گوشت مسلم مفت شده ام میمنه

مهد فرهنگ مهد غیرت وقهرمان

خلق دشمن شکسته ام میمنه

درجنگ ودرمبارزه وغیرت

جهان ظلم وزر لرزانده ام میمنه

ملاعمر"و"کرزی" وهربرترجو"

به اهداف همه همدستند هم میمنه

دست خونین تعصب باری تاخت

مسجدشدست به کربلا ام میمنه

هرطرف هرکس سر و پا میکردجمع

ده ها تابوت گلگون رنگ ام میمنه

از زبونی دریدند قلب ترا

روز عید به غم نشسته ام میمنه

مادری را "کله!"بردست بانک میداد

کجا شد " اه !!! "پسرجانم میمنه

پنج عقرب خونین فاجعه بار

الهام به یک انقلاب هست هم میمنه

 

فرزندانت به انتظار"عیدی"ر

پدران قربان شده ام میمنه

گوسفند گونه ازانسان شد قربانی

چهل "قربانی "صدها پارچه ام میمنه

هردزد و  قطاوءالطریق  نتواند

بشکند عزم وپیمانت هم میمنه

خون مسلم به مسجدفوران میکرد

به غم واندوه نشسته ام میمنه

خیزد طوفان خون اخر  از این روز

روفد طالب تیروریست هم ،میمنه

قطره خونی ریخته نرود درهدر

خشم طوفنده دارد هم میمنه

اسکندر وعرب وانگریز مکار

زانو زده پیش خشمت هم میمنه

ترا گویند زغیرت ات درهذر بود

که خشمت هستی سوز ست هم میمنه

نازد "پیمان" دران روزطوفانی

شود مرغ طوفانزایت هم میمنه

با تک تک خلق خود هستم غمشریک

سرو جانم فدایت جان ام میمنه

"حسن پیمان"

عقرب/6/1391       

بادرد ودریغ واندوه فراوان خبرجانگداز والم انگیزخونینی راکه تجاران دین و"جهادیهای اسلام فروش!؟"ومزدوران زرخرید وفروخته شدۀ پاکستانی عربی وایرانی وغیره یکباردیگرمانند سائیرولایات کشوروبویژه حوادث ترادژی خونین محرم درکابل دستان ناپاک خودرا به خون پاک مسلمانان واقعی فاریاب زمین درروز عید وضحا"عیدقربان"درمسجدجامع میمنه  تا ارنج فروبردند  مردم بادیانت وصلح دوست وارام میمنه که بعداز ادای وجائیب وفرائیض دینی خود دراین جشن مذهبی دررز جمعه میخواستند برای رفع کدورتها وتأثرات واندوه های  تراکم یافتۀ خودها یک دیگررا به اغوش کشند؛که توسط یک حیوان بی احساس وبی عاطفه ولاشعور ابلیس ادم نمای ساخت پاکستان دریک حملۀ انتحاری به خاک وخون کشانیده میشوند. که به این ترتیب یک باردیگر وحشت وبربریت وتاریک اندیشی وکوردلی وحسادت وتعصب انتقام جویانه وچهرۀ کثیف ومزدوری بربرمنشانۀ خودرا به جهنیان به نمائیش گذاشتند.که قلب هر انسان بااحساس را سخت به تپش اورده؛ذهن واحساس وعواطف هرموءمن را خدشه دار متأثر ومتألم نموده است.دشمنان وحشی درنده خوی حیوانی ضدصلح وضدارامی وابادی وخوشی مردم ما که  بی شک تحت رهبری مستقیم ای-اس-ای- پاکستان درکشورماصادرواعزام میگردند؛نگذاشتندمردم ما غمهای خودرا دراغوش هم فراموش کنند وخوشی نمایند؛ عفریت سیاه وغول دهشت وتیرور نخواست،برادران،فرزندان وارجمندان وجگرگوشه های خودرا به گرمی دراغوش گرفته رفع غم وخستگی نمایند وبا دادن "عیدی"باهم خوشی کنند ومراسم اسلامی وانسانی خودرا بجا اورند؛بل برعکس برغم واندوه وپریشانیها ومصیبتهای انها بیشترافزودند ومردم را ازاین نوع مسلمانی حقا که بیزارنموده اند؛غمی دیگری بالای هزاران غم بی پایان این سرزمین خونین وخسته افزودند.مزدوران طالبی،گلب الدینی وطالبی وحقانی وسائیرتجارپیشه گان د ینی وجهادی؛بنابرضعف ونا توانی وبدنامی ومزدوری انگریزی خود درصفحات شمال بویژه درمیمنه دربین مردم مسلمان سخت منفورگردیده اند.این گروه های خائین ومتعصب اسلام فروش ومیهن فروش ودکانداران دین ماهیت غلامی وزر خریدی خودرا که با مردم دلیر نمیتوانند رودرروشوند؛ازنهایت ترس وبیم ازخشم وغضب مردم بطورزبونانه درهر جای بصورت تک تک به تیرورهای انتحاری انتقام جویانه دست می یازند ودربین مردم بدنام ،شکست خورده تجریدومنفورشده معروف شده اند.ومردم غیور ومسلمان ما ازهمچوگروه های فرمائیشی ودستوری الۀ دست اجنبیها سخت به تنگ امده به شورشها وانقلابات درسراسرکشوربپا خاسته اند.که این حادثۀ خونین بنام روز(پنجم عقرب خونین1391خ.مصادف با26/اکتوبر/12)الهام بزرگی برضد تیرور وتیروریسم؛برضدطالب وتعصب،ظلم وجنایات وفساد،ضدمحرومیتهای قرون متمادی بوده درفش انقلاب ازادیبخش ملی خودرا برای نجات ازگروگان گیری توده های اسیرظلم واستبداد،فجائیع وفساد ونژادپرستی وبرضد اجیران فروخته شدۀ ان به اهتزاز درخواهنداورد.حاکمیت فاسد-فاشیستی طرازقبیلوی قومگرا همیشه بانشخوارنمودن تکراری حرفهای متحدالمال دیماگوژیک واغواگرانه ی"ما متأثرهستیم واین اعمال را محکوم میکنیم !؟و..."اکتفا نموده رفع مسئولیت نموده است.طالبان تیروریست"برادران ناراض؟!"خودرا حتا اززندانها بامعذرت خواهی یعنی  که تاحال چرادرزندان بوده؟! باتحائیف نوازش نموده انها را دوباره به درنده خوئی ودهشت افگنیها وبا تقویۀ مورال جنگی وتیروریستی انها به جان مردم بی دفاع ومظلوم روان میکند.بیشترازاینکه به غم واندوه ومصیبت وبیماری مردم  وملت خود باندیشد؛به غم رهائی"برادران طالب ناراض خود؟!"وبه قدرت رساندن دوبارۀ انها تلاش نموده وبه طرح مصالحه وسازش بااین قاتلین اصلی مردم افغانستان می اندیشد.روحیۀ نیروی رزمی قوای مسلح ومردم غیور وتسلیم ناپزیر افغانستان رابااین اعمال و معامله گریها وزدو بندهای تیم حاکم وحلقات فاشیستی مسلط دردستگاه فاسد وپوشالی دولت باطالب وتیروریستها وبا پاکستان ،میخواهد تضعیف ومأیوس سازد.اما مردم باشهامت ودشمن شکن این سرزمین مردخیز ازین حیلها ونیرنگهای انگریزی شیطانی معامله گرانه ومغرضانه وفریبنده سخت به تنگ امده اند.ونهایت جالب ومصداق به ادعاهای فوق انست که؛براساس گزارشات از معتبرترین ارگانها خبررسانی"تلویزیونهای -سی-ان-ان-؛بی-بی-سی- واریانای افغانستا 26/اکتوبر/12"دراین روزحملۀانتحاری که بیش از70 کشته که مجموعأ بیش از100 تن کشته وزخمی افراد بیگناه را بجا مانده است؛همزمان با ان اقای کرزی رئیس جمهورافغانستا"دران روز50- تن ازاین تیروریستهای جانی وجنایت پیشه رابمثا بۀ نمونه های وحشت ودهشت وقاتلین اصلی مردم افغانستان این جنایت پیشه گان لومپن وقطاوءالطریق را به بهانۀ عید قربان ازمحبس ازاد مینماید؛وچند لحظه قبل ان این برادرهای ناراض ویا برادرخوانده های خودرا دعوت نموده میگوید که؛درروزهای عید دست به کشتارنزنند و..."یعنی به این معنا که ایشان واقف هستند که این رهاشده گان اززندان تیروریست بوده وهست.وچنان معنا میدهد که؛غیرازروز عید انها میتوانند دیگرروزها بازهم به تیرورهای خوددست یازند.دیگر چه تعبیری دارد؟!.بجای انکه انها بمثابۀ مجرم وجنایت پیشه ی حرفوی به اشدمجازات وبه اعدام محکوم گردند که هرکدام به صدها انسانرا قتل عام کرده اند؛به انها رحم صورت میگیرد.اما به فوران خون مردم درمساجد،تکایا وخانه ومنازل،درجادها ومکاتب و شفاخانه ها ودرسراسرجامعه فواره میکند وجویهای خون راهمین قاتلین مردم وفرستادۀ پاکستان اسلامی و به کمکهای مالی عرب فحاش وعیاش وحشی تحت نام اسلام وجهاد درسراسرافغانستان جاری ساخته اند؛به انها رحم صورت نمیگیرد.واعمال تیروروجنایات انها با گفتن"برادران ناراض؟1"بانوازش پدرانه ازچنگ قانون رها ساخته میشود؟!-از انرومردم نسبت به دولت بی اعتماد گردیده است که دولت بااین موضعگیری کجدارومریز ابلهانه ومبهم درحقیقت امر درراستای تحقق پلانها واهداف شوم پاکستانیها راه میرود وسرمیشوراند. درنزدنژاد پرستان مردم اهمیت ندارد؛بل هرگاه طالب ویا هرتیروریست واوباشی هم که باشد واو حاکمیت تمامیت خواه مرکزی ونژاد پرستی را به هرچهرۀ که باشد حفظ کرده بتواند ؛باید اهمیت داشته باشد!.زیرا انحصارطلبی قدرت سیاسیرا میراث تغییرناپذیرپدری واجدادی صدسال پیش خود میداند وتأریخ پیش از دوصد سال را برسمیت نمشناسدکه بیش ازده هزارسال قدامت دارد.طالبان وحکمتیار ملا عمریاحقانی و یا مثل انهاسائیرمزدوران پاکستانی؛بهترین چهره های حفظ حاکمیت میراثی مرکزی تک قومی وانحصارقدرت سیاسی دراینده افغانستان خواهدبود که منافع بیگانه گان رانیز خوبتر تأمین کرده بتوانند.نه منافع افغانستان را.که دراین راستا تمام حلقات فاشیستی واحزاب نازیستی(افغان ملتی ها)وحامیان ان مذبوهانه تلاش میورزندتا ازایجاد یک نظام دموکراتیک فدرالی پارلمانی وازنقش وارادۀ ازاد توده ها درانتخابات وتشکیل شوراهای مردمی محلی صاحب اقتداروصلاحیت؛ و تااز ملی سازی انحصار قدرت مرکزی بدنام ناتوان ضیف وفاسد وناکاره وبیکاره ورسوای کابل جلوگیری به عمل اید.واین حادثۀ خونین فاجعه بار درمیمنه دربین مسجد وانهم بروزجشن مذهبی وعدم توجه جدی حکومت وعدم برخوردهای جدی قانونی برعلیه دهشت افگنان؛نماد عینی تلاش وحمایت ازطالبان وتیروریستان وایجادشرائیط مساعد برای رشد وگسترش هرچه بیشترفعالیتهای انها دراین مناطق تلقی میگردد.درحالیکه همچواعمال شنیع به نفع هیچ قوم وقبیله وطائیفه درافغانستان نبوده ونیست.بل خشونتها وخشم اتشین مردم وبی اعتمادیها رابین دولت ومردم بیشترباراورده وهرگزنمیتواند صلح وثبات وارامی را درافغانستان تأمین نماید.وزمینه توطئه های مغرضانۀ دیگردشمنان مردم ومیهن مارابیشترازپیش افزائیش میدهد.دولتی که خودقانون گریز باشد؛به معنای انست که او خودضدقانوناست.وقانون زیرپا وحاکم نیست.جنایتکاروتیروریست که خلق وخق الله اورانمیبخشد؛اما اقای کرزی حق مردم وقانون رازیرپا نموده بدون اراده ودادگاه قانونی مردمی وبیدون محاکمه قانونی وتعین جزا اورا میبخشد ولک بخشی مینماید.درجامعۀ که وقتا حاکمیت پوشالی وبی کفایت وفاسدطرازفامیائی ان بیدون یک مشی شفاف وروشن سیاسی میهندوستانه درتاریکی روان باشد.وهرروزتلاش صدد برجسته سازی نقش پاکستان وتیروریستهای اجیران درروند صلح وبا دادن امتیازات ودستباز برسرخود اقا وباداربسازد وعملأنقش افغانستان راناچیزوکم نقش جلوه دهد.ونقشحاکمیت خود ومردم خودرا دیده ودانسته واگاهانه درحشیه براند.وخودرا انقدرضعیف وناتوان وتسلیم ودستها بالا نشان دهد؛وهمه صلاحیتها وامتیازات رابه پاکستان وبه تیروریستهای ان مستقیم وغیرمستقیم بسپارد وصدای اعتراض شدید مهندوستانه وقاطع وانقلابی نداشته باشد.پس درانصورت ازدشمن مکار ودرکمین نشسته مثل پاکستان چه توقع که بااستفاده ازاین ضف دولت مرکزی ما که بادست ازاد وبیدون کدام تشویش وممانعت گاه درکنر ونورستان وکاه درکابل وامروزهم توسط تیروریستهای خود درمیمنه وبسا جاهای دیگرمداخله وخون مردم بیدفاع وبیگناه مارا جاری ساخته است ومثل گوسفند حلال وبه قربانی گرفته است.؟1 -درحالیکه پاکستان هیچ حق ندارد دریک کشورمستقل دارای حدود واربعۀ مشخص وبه رسمیت شناخته شده بین امللی ودارای حق وحقوق مسلم وعینی قانونی ملی وبین امللی پذیرفته شده ؛مداخله وتجاوزنماید .کی این حق رابرای اوداده است  که راکت بارانی کند تیروریست صادرکند وهزاران انسان بیگناه را امده حتا دربین مساجد مکاتب و شفاخانه ومنازل ودرهرجائیکه تجمع مردم باشد باتیرورهای پیشرفتۀ انتحاری جویهای خون راجاری ساخته است.ومیخواهد حاکمیت دخواه خودرادرافغنستان تحمیل کند.؟؟؟.که سکوت وخموشی مرگباردولت  وحامیان دراین زمینه ها چه معنا دارد؟!-واین امتیاز وتجاوزرا برخاک ما کی مجاز ومجال داده است وبا سکوت استقبال میکند؟!کدام مواد ونصوص از قوانین داخلی وخارجی ومیثاقهای بین ن المللی به پاکستان این حق مداخله  وکشتارهای جمعی را درداخل افغانستانرا مجازدانسته است وچراجلو ان گرفته نمیشود؟وامروز که به اصطلاح قوتهای بزرگ ونیرومند جهان خارج ناتو وامریکا تحت عنوان ائتلاف ضد تریوریسم وبرضد هرنوع مداخله درکشورما افغانستان بخاطرتأ مین صلح وثبات ونابودی تیروریسم عملأ حضوردارند وهنوزهم ازخروج کامل انها تا حدود 2سال سال دیگر باقی مانده است وهمه یکسره سکوت نموده نموده اند.وبازهم باهمه خصومت اشتی ناپذیری ودوستی مغرضانه واستفاده جویانه غرض الود یک جانبۀ پاکستان که بابار به اثبات رسیده وبرهیچ تعد خود نتنها وافانکرده وبل انرا زیرپا نموده وبه دنبال منافع شخصی خود بوده است.وایا به این دوستی چند بعدی وچند پهلوئی کذائی وفریب کارانه وصد درصد دروغ شیطانی انگریزی پاکستان و-ای-اس-ای-تیروریست ان؛اعتباری واعتمادی مانده است واین همه خیانتهای افشا شده ودوستی های دروغین اثبات شده ان کافی نیست که باوی ازدر دوستی وصلح پیش امد کردکه این سکوت وخاموشی بمقابل ان دوامدار شده است؟!بلکه همین پاکستان بودکه نتنها افغانستان بلکه امریکا وناتو وتمام کشورهای ائتلاف ضد تروریستی را بدنام وشرمسار وبرشکستهای نظامی واقتصادی وبه تلفات وخسارات سنگین مالی وجانی ازطریق سپورت وتقویۀ مزدوران طالبی وملیشه های نظامی وشبه نظامیان خود ؛مواجه ساخت.اگر بن لادن کشته شده  به معنای ان نیست که القاعده دربین پاکستان ازبین رفته است.هرگاه ملا عمرویا کدام زرخرید وغلام حلقه به گوش دیگر زنجیری کشته شود؛معنای انرا نداردکه طالبان وتیروریستان نیز ازبین میروند.ده ها ملا عمر وبن لادن وحقانی وحکمتیار دردستگاه تیروریست پرور وتولید تیروریست دردستگاه ها ومدارس تربیتی نظامی پاکستان که به هزاران میرسد وازشمار خارج است درانجا ها پرورده میشوند.وپیشۀ تیروریست درپاکستان امروز به بزرگترین بزنس یاتجارت وعاید مبدل گردیده است.هزاران استاد تربیت کنندۀ تیروریستی ازاین مدرک بهترین عایددارند واستاذان تربیت دهندۀ تیروریست وخود تیروریستها بدون عمل تیروریستی وتیروریسم" وشکل انکشاف یافته تران "تیروریسم انتحاری"نمیتوانند بقا داشته باشند وادامۀ حیات نمایند باید هزاران دستگاه ومدارس تعلیمی تیروریستی و دستگاه ها وفابریکات تولید سلاح  به هرقیمت ممکن باید فعال وپیوسته تولیدنماید. وبازار جنگ وتیرور باید همیشه گرم نگهداشته شود که افغانستان که ازیک طرف بهترین منبع مواد مخدر برای تقویۀ تیروریسم وجنگ وازسوئی کوهستانی برای جنگهای چریکی وتیروریستی بوده ازانرو تنور جنگ وتیرور باید همیشه شعله ورنگهداشته شود.!!وباید به کنه وقائیع وانکشافات اوضاع به خوبی پیبرد. از انرو مردم به خون نشسته ودرد ومصیبت دیدۀ افغانستان به صدای بلند اذعان میدارند که:و

یک:-پاکستان ازطرف غرب باید به هیچ صورت حمایت مالی ونظامی واقتصادی واجتماعی نگردد.وهرنوع کمکی که با او باشد بکلی قطع گردد.ا

دو:- دوستی باپاکستان وحمایت ازان درحقیقت امر به معنی دوستی باتیروریسم واشتی  وحمایت از تیروریسم وحمایت ازپیگاه ها وپناه گاه های تیروریسم نوع القاعده،طالبان،حقانی حکمتیار وسائیر تیروریستها وتربیت گاه های انها وبه مفهوم حمایت ازاحزاب تندرو افراطی اسلامی ومدارس تربیتی ان درداخل پاکستان است..ا

سه:- باید تمام انواع تیروریسم وتیروریستها ،پناه گاه ها وتربیت گاه ها ومدارس نظامی تیروریستی که شمار ان به هزارها میرسد بویژه که درمرزبین افغانستان وپشتونستان قراردارند وبرای القاعده وطالبان وحقانی ووغیره تیروریستها فعالیت مینمایند.واحزاب تیروریستی اسلامی ورهبران سفاک ان وبشمول پایگاه اتمی پاکستان که قرار پیشبینی وگهتار جنرال سفاک وقاتل اصلی مردم افغانستا پرویز مشرف رئیس جمهورمخلوع پاکستان که؛حتمأ تیروریستان  روزی دران دست میابند باید که بکلی باید نابودساخته شود تا توازن قدرت درجهان بطورعادلانه برقرار گردد

چهار:-هرگونه مداخله درداخل افغانستان مهار گردیده وپاسخهای کوبنده وقاطع به پاکستانیها داده شود.ا

پنج:-سلاحهای دوربرد اتمی پاکستان که هرلحظه تیروریستان دران میتوانند دست یازند وبه اختیاربگیرند؛بایدنابودگردد واین منطقه باید به یک منطقۀ صلح وثبات پیدارمبدل گردد.ا

شش:-هرگاه خط دیورند به رسمیت شناخته شود؛باید سرحدات افغانستان ازصدور وعبور ومرور تیروریستا ن محفوظ و با اتخاذ تابیر عملی امنیتی شدید  باایجاد پوستهای مجهز وبانصب الات ذره بینی ودوربینهای نظامی وکامره های خود کارالکترونیکی که هرگاه پاکستان بخواهد میتواند دراین عرصه مساعدت نماید اما پاکستان هرگز نمیخواهد جلو تیروریستهای تربیتی خودرا بگیرد وضد خود عمل کند؛ زیرا که ازتیروریستان همیشه به حیث ابزار فشار بالای افغانستان وحامیان کارمیگیرد.ا

هفت:-پلان واهداف قوای بین امللی ائتلاف ضدتیروریسم اصلأ واساسأ ودرواقع برضد تیروریزم وپایگاه ها وپناه گاه  وتربیت گاه ها وحامیان انها که درداخال پاکستان بود ؛نه درداخل افغانستان ،باید ازنخستین روزهای حضور خود درداخل افغانستان  یعنی درسال 2001 یازده سال پیشی باید برضدپاکستان عملی وپیاده میگردید وبه این موش وپشک بازیها وسیاستهای مبهم چند بعدی غیرشفاف که هیچگاه قاطعیت  نداشت و صرف پاکستان ازان برای تقویت خود استفاده برد وحامیان را گول زد وبدنام ساخت ودروغ گفت وسراسر به نقص وضررافغانستان وقوای بین المللی ائتلاف ضد تروریسم منجرگردید.که باید از ابتدا ریشها وسرچشمه های تیروریسم درداخل پاکستان صادقانه  وقاطعانه خشکانیده میشد ومسئولانه برخورد میگردید وتا به این اندازه مورال تیروریستان تقویه ورشد داد نمیشد وازپاکستان دراین زمینه ضمانتهای رسمی ازطریق شورای امنیت سازمان ملل متحداخذ میگردید ودرصورت تخلف سرکوب میگردید.ا

واساسأ ضرورت موجودیت یک دولت متمرد تیروریست مجهز باصلاح اتومی مانن پاکستان غیر قابل کنترول دراین منطقه که هرلحظه صلح وامنیت نتنها درافغانستان بل حیات بشردرمنطقه وجهان تحت تهدید اوقرار دارد؛برای چیست که سوال اساسی مردم افغانستان است؟؟؟

خلق افغانستان پاکستانرا به مثابۀ دشمن درجه یک وقاتل اصلی ملیونها انسان معیوب ومعلول سازی ومهاجرت ملوینها  شهروند مظلوم واواره وپریشان وبی دفاع وبیگناه خود بویژه درسه ده هۀ اخیرمیدانند.وبمثابۀ یگانه دشمن اشتی ناپذیر با مردم وبا صلح وثبات ودشمن ابادی وارامی وسربلندی خود مشناسند. ا

ده:-تجزیۀ پاکستان وسرکوب قدرت اتومی وپیگاه ها وذراد خانه های ان وبه محاکمه کشاندن کرنیلهای خون اشام معلوم الحال -ای-اس-ای-  ونظامیان بدمست  به خون مردم جان فدا وبیباک افغانستان را؛یگانه راه بسوی صلح وثبات درافغانستان ودراین منطقه وجهان تلقی مینمایند.ا- در غیر این صورت؛به هرقیمتی که تمام میشود باید ده مادۀ پیشنهادی بالای پاکستان تحمیل وضمانتهای رسمی ازطریق شورای امنیت ملل متحد اخذ وتحقق ان تحت کنترول شدید قرار گیرد.درغیران هیچگونه صلح وثبات درموجودیت و درهمچو موضعگیریهای غیرمسئولانۀ پاکستان درهیچ منطقه برقرار نمیگیرد.ا

حوادث خونین غم انگیز واسف بار26/اکتوبر/12درمسجد جامع میمنه درولایت فاریاب ،نمادعینی و مصداق مشهود برشکست مشی گم کرده وزبون حکام فاسد-فاشیستی وتیم تمامیت خواه درراستای تقویت وتطبیق پلانها واهداف شوم پاکستان وطالبان وحامیان وگسترش فعالیتهای تیروریستی دراین منطقۀ ارام صلح وثبات بوده؛این اعمال نابخشودنی ضدانسانی وضد بشری اجیران زرخرید وخود فروختۀ پاکستانی وعربی وسائیر دشمنان سوگند خوردۀ خلق افغانستان را به شدت تقبیح نموده؛وخودرابه ان خونهای که نا جوان مردانه ریخته شریک ودرغم واندوه فرد فرد خانوادۀ شهیدان عزیز که به صد ها خانوار دیگر پیوند خونی دارد خودرا سوگواراعلام نموده وبه روح پاک شهدای گلگون کفن این حادثۀ دلخراش درود های داغ و پرحرارت فرستاده وبه بازمانده های ایشان صمیمانه تسلیت گفته وبه همه شهدا وقربانیهای وطن که همه روزه درهر منطقۀ ازکشور  ظالمانه وخائینانه ووحشیانه به قتل میرسند؛درود های اتشین فرستاده روح شانرا شاد و به بازمنده گان شان صبرجمیل استدعا مینمایم.ا 

 

 

اکتوبر/28/12


October 29th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات