فروزی و فرنود حلقه های شکننده یی در ماجرای مالی کابل بانک
محراب الدین مشید محراب الدین مشید

فروز و فرنود قربانیان فرنگشتاین (5)مالی کابل بانک

9 مارچ 2012- به آرمان ملی رفته است

روزی رادیو آزادی را می شنیدم تا برنامۀ مروری بر رسانه های خارجی آغاز شد . گردانندۀ برنامه به خوانش تبصره های روزنامه های نیویارک تایمز و انتر نشنل هرالد تریبیون آغاز کرد . وی به ادامۀ پرده دری ها و افشاگری های تازۀ  فساد در دستگاهیان و بر دستگاهیان در درون حاکمیت کابل و بیرون از آن ، به دوسیه های اختلاس شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی اشاره کرده و به سخنان خود چنین دامه داد : شیر خان فرنود و خلیل الله فیروزی که به اتهام اختلاس 900 ملیون دالر از کابل بانک زندانی شده اند . روزانه از زندان بیرون شده و اولی غذای غذای چاشت خود را در هوتل سرینا و دومی در قهوه خانۀ کپه چینو در شهر نو صرف مینمایند . به ادامه گفت : فرنود 143000 دالر را در بازی سنوکر در اروپا برد و به کابل آمد و از پول آن کابل بانک را تاسیس کرد . در واقع فرنود کابل بانک را با پول قمارتاسیس کرد و سرنوشت این بانک را هم در سایۀ سخاوتمندی های دولت کابل در تختۀ قمار خود نهاد .

برای اولین بار روزنامۀ ویسا گزارش داد که شیر خان فرنود رییس سابق و خلیل الله فیروزی و مدیراجرایی کابل بانک به اتهام اختلاس بازداشت شدند . وی را در از جمله ۲۰۷ مقام ارشد دولتی حساب کرده بود که از کابل بانک 504 ملیون دالر بصورت غیر قانونی بدست آورده و از خلیل فیروزی نیز نام برده بود که 66.9 ملیون دالر را از این بانک غیر قانونی بیرون کرده اند . در این خبر از توافق بریتانیان برای پناهنده شدن فرنود به بریتانیان نیز سخن گفته بود . (1) که این نشاندهندۀ دست دلالان مالی خارجی در این تاراج است .

نیویارک تایمز از یک سلسله فساد های گستردۀ مالی در کابل بانک پرده برداشت که بخش عظیم آن پول ها طور رشوت به مقامات ارشد دولتی داده شده است . از پرداخت 200 هزار دالر امریکایی بوسیلۀ مسؤولین این بانک برای مبارزۀ انتخاباتی کرزی یاد آورشده و هم ار پرداخت تحفه های ده ملیون دالری برای زاخیلوال بوسیلۀ این بانک سخن گفت . دلیل سکوت مقامات دولت کابل را در برابر قانون شکنی ها و به حیف و میل رفتن پول های این بانک ناشی از معاملات پشت پرده عنوان کرد که با اخذ رشوت از بررسی آن امتناع کرده اند . در حالیکه این مقامات از فساد های گستردۀ مالی در این بانک آگاهی داشتند .

به دنبال این گزارش وال استریت ژورنال از غارت ملیون ها دالر کابل بانک بوسیلۀ  مقامات ارشد د رکابل سخن گفت که ده ها ملیون دالر از این بانک به نام تحفه به مقامات دولتی از جمله زاخیلوال وحنیف اتمررشوت داده اند تا اسناد شان مورد بررسی قرار نگیرد .. وال استریت ژورنال می گوید که اسناد را از یاد داشت های فرنود و شماری مقامات دیگر کابل بانک به دست آورده است  . از صرافی به نام انصاری یاد کرده است که  قرار بود در رابطه به فساد مالی در کابل بانک مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد . شیر خان فرنود اعتراف کرد که به ارزش 160 ملیون دالر خانه ها و  جایداد ها را در دوبی برای مقامات ارشد دولتی از جمله برادر کرزی ، برادر مسعود و ...خریداری کرده است. (2) پس از آن گزارش هایی به نشر رسید که دست داشتن مقامات ارشد دولتی را در اختلاس این بانک دخیل میدانستند .

عزیزالله لودین علت این اختلاس را بی کفایتی بانک مرکزی عنوان کرد . وی گفت که 467 ملیون دالر برای شخصیت های سیاسی و شرکت های بدون نام و نشان داده شده و از لیستی یاد کرد که 207 نفری یاد آوری کرد که بیشتر شان  اشخاص بلند پایۀ دولتی هستند . وی به گونۀ نمونه از محمود کرزی نام برد که از او پرسیده بود که  22  ملیون دالر را چه کردید . وی پاسخ داده بود که از آن پول ها یک خانه در دوبی خریده و  6 ملیونآنرا برای خرید جنس و 4 ملیون را هم برای کار های دیگر سرمایه گذاری کرده است.

عثمانی عضو کمیتۀ مالی ولسی جرگه با رادیو آزادی از نشست ولسی جرگه پیرامون موضوع بحران کابل بانک یاد آوری کرده و از ابراز نگرانی های ولسی جرگه برای فطرت یاد آوری کرد . وی همچنین به گزارش های پیهم بانک مرکزی اشاره نمود که حاکی از عدم نگرانی ها بود . وی دلیل به تعویق افتادن بررسی کابل را از سال های 2005 و 2006 به سال 1389 سفارشاتی عنوان کرد که سبب امتناع کابل بانک از نظارت گردیده بود . وی نیز بیشترین قرضه گیرنده گان را مقامات ارشد دولتی خواند .

دیانی در گفت و گو با رادیو آزادی گفت : : بعد از چند روز تقرری فطرت خط هوایی پامیر با قرضهٔ کابل بانک ایجاد گردید و از نامۀ بانک مرکزی یاد آور شد که سرمایه گذاری ها را در حوزه های گونه گون مجاز میدانستت . موازی به آن بانک های شخصی به سرعت رشد نمودند و به عکس بانک مرکزی از رشدباز ماند . وی از چشم پوشی بانک مرکزی پیرامون خرید خانه ها وسایر جایدادها یاد آورد گردید . وی به چشم پوشی طیاره ها در دوبی از سوی بانک مرکزی یاد آور شد که  سبب توقف ده طیارۀ آریانا در میدان های هوایی مختلف گردید و هزینۀ ته جایی آنها بیشتر از بهای آن ها شده است .   

بالاخره عبدالقدیر فطرت لب به سخن گشود و گفت  912  ملیون دالر ازکابل بانک کشیده شده و از اشخاصی چون حاجی حسین فهیم ، غفار داوی ، شیرخان فرنود ،  کرزی ، گلبهار حبیبی ، صوفی نثار ، طاهر ذاهب و غیره یاد آور شد که در میان شان نام شماری وزرا نیز موجود است . وی همچنین از شماری شرکت ها مانند گازگروپ نیز نام برد که ازقرضۀ غیرقانونی کابل بانک تاسیس شده اند. وی شمار پول های کشیده شده را 417 ملیون دالر ذکر کرد که 504 ملیون دالر آن را شیر خان فرنود، 66.9 ملیون دالر  آن را، خلیل فیروزی، 78 ملیون دالر آن را حاجی حسین فهیم، 37 ملیون دالر داوی و 27 ملیون دالر  آن را محمود کرزی بصورت غیر قانونی اخذ کرده اند و افزود که 49 ملیون دالرش از پول مشتریان است .

اسحق علوی مشاور بانک مرکزی افغانستان گفت که اداره کننده گا کابل بانک دو نوع اسناد را نگهداری میکردند . یکی در کابل نگهداری میشد که بیشتر جعلی بود و دیگری صورت حساب حقیقی که در دوبی در صرافی شاهین که مربوط شیرخان فرنود رییس کابل بانک بود نگهداری می شد. وی گفت که هیچگاهی صورت حساب حقیقی در اختیار بانک مرکزی و یا در اختیار محاسبین خارجی که امور بانک را تفتیش می کردند گذاشته نشده است. وی زمانی این سخنان را گفت که صندوق وجهی بین المللی و یک تعداد از دیپلومات های غربی در مورد مجازات تخطی کننده گان ابراز شک و تردید کردند . (3)  پس از یک سلسله هیاهو های رسانه یی بالاخره دستور بازداشت شماری تخطی کننده گان صادر شد .

نظری معاون لوی سارنوال (4) به رسانه ها از بازداشت دو تن اختلاس کننده گان کابل بانک خبر داد و افزود که تا کنون 75 ملیون دالر پول های کابل بانک را بدست آورده است و هم چنین گفت : نیم گلبهار سنتر از کابل بابل بانک بوده و  از پیدا کردن 140 موتر نیز خبر داد. وی چندی بعد از دریافت 372 ملیون دالر قرضۀ کابل بانک به رسانه ها خبر داد .  وی دارایی های کابل بانک را چنین برشمرد که شامل ۵۰ موتر جدید کاماز٬ یک طیاره در کابل٬ ۱۰۸ دوکان و  ۳۴ خانه در گلبهار سنتر٬ پنجا درصد گلبهار سنتر پل محمود خان٬ شرکت امنیتی خراسان و شماری دیگر هستند . (5)

از سلسله گزارش های رسانه یی که در واقع زیر هر گزارش نیم کاسه رازی پنهان مینماید . به دشواری می توان پیرامون ماجرای مالی کابل بانک داد سخن راند و با انگشت گرفتن بر اتهامات فرنود و فیروزی به مثابۀ حلقه های شکننده در این ماجرا به قضاوت نشست؛ اما با  این هم  دو سوال عمده در ذهن هر خواننده خطور میکند که چرا مقامات دولتی افغانستان در وقت و زمان آن زودتر اقدام نکردند و چگونه مقامات و سهم داران کابل بانک بیش از 900 ملیون دالر را به اساس روابط سیاسی بصورت غیر قانونی قرضه دادند؟ تا بالاخره با به قربانی رفتن فرنود و فیروزی به گونه یی به این افتضاح پایان بخشیده شد . شاید پاسخ گفتن به این سوال ها امری ساده نباشد؛ زیرا این پول ها در نتیجۀ یک بازی خیلی مرموز و زیرکانۀ مافیایی ربوده شده است . طبیعی است که دستکاری های مافیایی کلافۀ سر درگمی را ماند که یافتن سر نخ آن چندان ساده نیست؛ اما در این میان یک چیز مسلم است . آن این که اداره کننده کان کابل بانک خیلی آگاهانه دست به دزدیده زده و در این بازی قاعدۀ " میم زبر ما کلش از ما را " خوب حفظ  کردند . مقداری از این پول ها را زیر نام قرضه بجای حق سکوت به مقامات ارشد دولتی شامل وزرا، نماینده گان مجلس و ... پرداختند و مقداری را هم برای شماری وزرا تحفه دادند که یک مقدار کلانی هم از این تحفه به مقام ریاست جمهوری زیر نام هزینه های انتخاباتی رسیده است . بنا بر این اداره کننده گان کابل بانک از این که مقامات را از راس تا قاعده در زیر زانو داشتند، کمتر فکری به عواقب فرنگنشتاین(6) مالی آن نمودند .

پس از آخرین فرمان رییس جمهور در مورد افتضاح مالی کابل بانک برای پرداخت تمام قرضه های این بانک از سوی قرض گیرنده گان آن از صد ها بازی پشت پردۀ رسوایی این بانک پرده یی را افگند . چنانچه دلاوری رییس کابل بانک مرکزی حسین فهیم و محمود کرزی را از جمله قرصداران کلان کابل بانک معرفی کرد که به گفتۀ او وعده سپرده اند تا یک هفته قرضه های شان را از 21 تا 31 ملیون دالر به این بانک خواهند پرداخت و اما  محمود کرزی به تلویزیون یک گفت که نه تنها از کابل بانک قرضدار نیست؛ بلکه این بانک پنجا هزار دالر از او طلبکار است. (7) .

این در حالی است که رییس بانک مرکزی مدعی است، با پرداخت قرضه های موجود و فروش جایداد های این بانک  80 درصد پول های اضافه تر از 900 ملیون دالری آن حاصل میگردد؛ مقامات بانک مرکزی میگویند که اضافه تر از 600 ملیون دالر این پول ها  قرضه ومتباقی آن پول تکتانه یا مالیه است .  فیروزی و فرنود در واقع قربانیان این بازی خطرناک مالی هستند . در حالیکه بیشتر از 207 تن در این ماجرای مالی دخیل اند که بیشتر شان مقامات درجه اول، دوم و سوم دولتی هستند و تا کنون به دلایل سازشکاری های پشت پردۀ مقامات نام های شان افشانگردیده اند . چگونه شده است که از جمع این ها تنها قرعۀ مجازات مالی این بانک را به نام فرنود و فیروزی زدند و از میان 207 تن قرعۀ فال را به نام این دو تن زدند. دلیلش آشکار است که زنجیرۀ فساد مالی کابل بانک به هر میرانی که در قاعدۀ قدرت سنگینی دارد، بیشتر از آن در راس هرم قدرت سنگینی دارد. مقامات دولتی هم برای جلوگیری از رسوایی ها و خاموش کردن منابع بزرگ تمویل کنندۀ افغانستان مانند صندوق وجهی پول ناگزیر به قربانی دادن بودند که با گزینش فرنود و فیروزی پای خود و همراهان خود را  از ماجرا به سلامت بیرون کردند . در این اواخردو بار محاکمۀ  22 تن از متهمان کابل بانک دایر گردید که در دور اول فرنود و فیروزی در دور دوم محاکمۀ دو تن از متهمان دیگر آن دایر گردید . فرنود به صراحت در دادگاه گفت که 20 ملیون دالر پول های گم شدۀ کابل بانک به مصرف پیکار های انتخاباتی حامد کرزی رسیده و 178 ملیون دالر حصین فهیم برادر مارشال فهیم بدهکار کابل بانک  هستند .  همچنین بخشیدن تکتانه های کابل بانک بوسیلۀ رییس جمهور را خلاف قانون خواند. محکمه در میان سر و صدا های متهمان که همراه با جنگ لفظی بود، بدون نتیجه به پایان رسید .

این محکمه بعد از مدت ها صورت گرفت که شاید هم برای هر دو چراغ سبز نشان داده شده بود تا از افشا گری ها خود داری کنند که رد پای اختلاس کننده گان اصلی گم شود . در این صورت نه تنها که رها خواهند شد؛ بلکه حرمت شان در زندان هم حفظ خواهد شد . بنا براین چندان غیر مترقبه نیست که فرنود و فیروزی غذای شان را در هوتل سرینا و قهوه خانۀ کپه چینو نوش جان کنند و شاید هم شب ها را مصؤون در خانه های خود سپری کنند . این ها چندان ملامت هم نیستند؛ زیرا ماجرای مالی کابل بانک آنقدر ساده نیست که بتوان با به زنجیر کشیدن فرنود و فیروزی به آن نقطۀ پایان گذاشت؛ اما ماجرای محکمه نشان داد که اوضاع به گونۀ دیگری به پیش می  رود و ممکن نیست تا افتضاح کابل بانک را پشت در های بسته حل کرد و پروندۀ آن را بست . هنوز هم که هنوز است ، روشن نیست که این رسوایی به کجا خواهد انجامید .

 

 

یاد داشت ها :

1 - ویسا ٬ شمارهٔ ۱۵۱۰ ٬ ۲ جولای

2 - ویسا ، شمارۀ 1294 ، 2 سپتمبر ،

3 - پي پي سي

4 - رادیو آزادی ، اخبار صبح ۱۴ نوومبر

5 - ویسا ٬ شمارهٔ۱۶۰۴ ٬ ۲۶ نوومبر

6 - فرنکنشتاین قصهٔ داکتری است که بااستفاده از اعضای بدن مرده گان انسانی را ساخت و با بهره گیری از الیکتریستهٔ رعد و برق به او جان بخشید تا حدی که بحیث یک موجود مستقل به حرکت در آمد و اما بالاخره از کنترولش بیرون شد .

7 - تلویزیون یک ، 14 مارچ- فرنگشتاین


November 18th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات