فصل دوم قوای مسلح
دگر وال انجینر نصرالله( نصرت) دگر وال انجینر نصرالله( نصرت)

     توجه به تعلیم وتربیه مطابق به ارزشهای دینی وفرهنگی کشور    

                                                                                                                                  طوریکه روشن است درتمام جهان چه درکشورهای اسلامی ویا غیر اسلامی تعلیم وتربیت ازکانون خانواده بخصوص ازدامان مادر آغاز میگردند بالخاصه تربیت . بعدا درکشورهای پیشرفته که امکانات داشتن  شیرخوارگاها,کودکستانها جایگاه های خوب ومزید دیگر برای تربیت اطفال دارد توجه صورت میگیرند وبهمین سلسله مکاتب ابتدائی, متوسط, لیسه ودانشگاهی ,چنانچه درمکاتب افغانستان الی صنوف دوازدهم مضمون تهذیب شامل پروگرام درسی شان بودند که همین حالا هم شاید باشند . زیرا تعلیم وتربیت بمثابه دوبال یک پرنده ازضروریات جسمی آدمی زاد اند , اگرصرف تعلیم شخص تعلیم یافته درزندگی اجتماعی کافی می بود ودرپهلوی شان تربیت ضرورنمی بودند انسان بی باک وفاقد تربیت  بمانند پرنده یکبال را میمانند.مثلا آن تعلیم یافته ایکه فاقد تربیت,آداب ,آدات ,اخلاق,معاشرت وانسانیت باشد جایگاه خاص درجوامع نخواهند داشت ویا برعکس شخص دیگراگرصاحب آداب وآدات واخلاق ومعاشرت نیکوباشند اما درعصرکنونی از تعلیمات محروم باشند مثل یک صنم  می ماند که درطاق با لابگذاریم وتماشای شانرا نمائیم موثریت انسانی,اخلاقی و وجدانی درترقی وپیشرفت جامعه ای بشری نخواهند داشت و چنین اشخاص حتی دین مصارف روزمره زندگی شخصی خودرا هم در برابرجامعه اداکرده نخواهند توانستند.

      باتاسف فراوان که جریان سه دهه جنگ ,نا امنی ,بی ثباتی ,قتل ,کشتار وده ها حق کشی دیگرباعث شدند که چندین نسل کشور ما از تمام ارزشهای عصرکنونی محروم بمانند وروزبروز به لشکر ویلگردها وایله جاریها زیاده  گردند , مکاتب ودانشگا ها سرجایش باشد,حتی که نوزادان واطفال افغانستان نیز ازتعلیم وتربیت والدین شان بی نسیب گشتند چونکه ایشان بیشتر بخاطر زنده ماندن وسیر شدن شکم های خود واطفال شان مصروف بودند .درکشورما بسیاری دروازه های مکاتب همین اکنون (قرن بیست ویک 2012) بروی اطفال معصوم ما مسدود اند , ازچنین وضعیت دردآور نه تنها مردم افغانستان بلکه دنیا آگاهند ومیدانند. وضعیت موجود برای تمام دولت مردان وشخصیتهای عالی رتبه ای قوای مسلح افغانستان درکل وبرای مسئولان تعلیم وتربیت بصورت خاص مشهود وقابل لمس اند, مسئولان  اثرات منفی این وضعیت را که درقطعات شان ازجانب مادونان ,زیر دستان وسربازان شان بصورت متداوم وشباروزی مشاهده مینمایندجداءرنج میبر ند .  اما بار دیگر برای ثبوت چنین قضایا وبیشترآگاهی ازعمق این بدبختیها واتخاذتدابیرجدی پیشگیرنده تردرزمینه کارمندان تعلیم و تربیت خودرا بمثابه  مسئولان درجه یک زحمت بدهند ویک کمره فلم بردار را با خود بگیرند یک روز ازطرف صبح وقت تاغروب ازشرق شهر تاغرب واز شمال تا جنوب را مکمل انچه در روی صفحات جاده ها,اطراف جاده هها وشیوه های رانند گی وسایط,موتور داران وبایسکل داران ,پیاده روها ,حرکات وکار کردهای دکانداران وفروشندگان روی جاده داخل قطعات عسکری وضعیت مساجد  ...همه وهمه را تصویر برداری نموده شب هنگام که راحت شد یک بار باز نموده با چشم عقل وخرد تماشا نمایند درانصورت تخمین زده میتوانند که حجم مشکلات درکشور ما درکل  چقدر زیاد بوده ودردآوراست .پس نسل جوان ازآن چه درس وانتباه بگیرند ودربخشهای جامعه مصدرخدمت گردند. بخصوص قوای مسلح که باید سمبول آداب ,آدات ,اخلاق ومعاشرتهاباید باشند. بناءچون هدف ومخاطب قوای مسلح میباشد ازاینرو درقوای مسلح انسانیت ,آداب وآدات وتربیت بیشتر بازبان وجودی وحرکات جسمی منعکس ومتبارز میگردد تاتکلم وکلمات وصحبت مثلا ادای احترام ,درست ایستاد شدن ,درست نشستن ,حرکات نمایشی ادبی هنگام عبور از دوروپیش آمرین ,بوظایف روزمره صادق و  جدی بودن ,بیدار وهوشیار بودن ,بموقع خوابیدن وبموقع ازخواب برخواستن وغیره(که درتعلیماتنامه قوای مسلح درست استادشدن وگوش به امر آمرین خود گرفتن وپذیرش واجرای درست وبموقع آنرا  بنام وضعیت اساس )یادمینمایند میباشد .

بدین ملحوظ کارمندان عقیدتی وسیاسی یکجا با کارمندان تعلیم وتربیت در دو نحوه ای زبانی پیشبرد وظایف تعلیم وتربیت را باید آغاز نمایند:

                                                                       

   الف:- دادن آموزش تربیت وپرورش توسط تکلم وزبان

    ب:- دادن آموزش وتربیت توسط زبان بدن (حرکات وجود)

قبل از اینکه درمورد انحاء تربیت صحبت نمائیم مهم اینست که درموردانسان و انسانیت ؛ رسالت واصالت آن درروی این کره ای خاکی مکس شود چون انسان که خلیفه ای خدا درزمین است دارای چگونه اوصاف و مسئولیتهای دراین سیاره باید باشند: دانشمند ونویسنده مقتدر وتوانای افغانستان (دا ی فولادی )در کتاب (ایمان وآزادی )خود انسان را دارای اوصاف ومسئولیتهای ذیل میدانند که ماصرف به فهرست از عناوین آغازین اثر ارزشمند موصوف اکتفا مینمائیم اگرباتفسیر هریک عناوین بی پیچیم بیش از 200 صفحه ای دیگرنیاز است .

محترم دای فولادی درکتاب خود نوشته اند:انسان؛(معتقد به شریعت باشد,انسان موحد,متفکر,متوکل,انسان دوست,پلورالیست,تمدنساز,باعقل وباخرد,باعلم ومعرفت وداناو فرزانه باشد انسان متخصص,مترقی ,قانون پسند,نیکوسخن باشد ,انسان متقی وپرهیزگار ,اصلاحگر,حقگرا وعادل و دادگر باشد انسان ضد استبداد وتباهی وفساد وخیانت باشد انسان باصله رحم ,صبور وشکیبا ,متعادل وباگذشت وپاک وعملگرا باشد .)واقعاء اگرچنین نباشد چگونه خلیفه خدا درروی زمین شده میتوانند؛ پیغمبران هم ازجمله همین خلیفه های خدا درروی زمین بودند آنها ازسرشت سوای آدمی نبودند اما باهمین پارسائی واوصاف که ذکرشد به درجه رسالت وپیغمبری رسیدند. کارمندان عقیدتی وسیاسی وتعلیم دهنده گان محترم قوای مسلح باتوصل به اوصاف فوق انسانی به تعلــــــــــــــــــــــــیم وتربیت  بآغازند:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

الف:- آموزش دهی توسط زبان وکلام ؛

سخن گفتن ,تقریروتکلم چه نعمتی است که خداوند برای ما عطا فرموده اند, یکی ازممیزه های جهان انسانیت از دنیای دیگر حیوانات (تفکروتکلم ) است چه زیبا است که بایک عزیز خود بایک دوست خود وبایک کسیکه به آن عشق میورزیم بازبان خود ازطریق تکلم وسخن گفتن داخل ارتباط شده افهام وتفهیم نمائیم مانند:رفیقم ,عزیزم ,دوستم ,پسرم ,خواهرم,برادرم ,مادرم ,پدرم,هموطنم ,هم دینم ,هم آئینم ,هم مسلکم هم سرشتم ,هم سرنوشتم و... ویا باهمین زبان پاکترین کلیمات وجملات مانند ( بسم الله الرحمن الرحیم وادای کلیمه شریف ویا قرائت قرآن کریم واحادث بسیارآموزنده ای دیگررا میخوانی وقرائت مینمائی ,بهترین متون ,قوانین ,مقررات واصولنامه هارا از زبان بهترین اسا تیت وراهنماها که تقریر,تدریس ,تفهیم وبه گوشها ترزیق میگردد ؛به حافظه ها سپرده میشوند) ازنعمت همین آموزش زبانی است.ویا اگر مناجات ورازونیازی باخدایت داشته باشی مانند( !پروردگارا! کمکم کن ازبدیها برحذرم بدار !روزی حلال برایم بده ,صحت خوب وبدن سالم برایم اعطا کن ازوسوسه هاو زشتیها وخرابکاریها مصئونم نگهدارو...)

سربازان وبرید ملان قوای مسلح اززبان معلمان ,راهنماها وآمرین خود کلیمه مبارک وطن ,حق وطن ,وظیفه وانواع تاکتیکهای جنگی درمقابل تعرض دشمن آموختن انواع سلاح ومهمات وده ها وصدها واژه ها واصطلاحات عسکری ونظامی را بخاطر حراست ازحریم پاک میهن ودفع وترد دشمن متعرض ازطریق زبان فرامیگیرند. ضرب المثل پشتو داریم که( ژبه هم قلاده هم بلا) برحق که چنان است بازبان شرینت میتوانی وسیله ای نجات خود وصدها خویشاوندان واقارب وهمنوع وهموطن خود شوی وسبب نزول رحمت وبخشش پروردگارت شوی وسبب تجمع ومحوریت طیف وسیع ازانسانهای دیگری دارای چنین اوصاف گردی وبه رضایت خدا قدم بگذاری  چون زبان بهترین وسیله ای تبارز شخصیت آمیخته با آداب ,اخلاق ,نیات نیک ,صداقت ,رفاقت وشرافت و ده ها جوهره ای انسانیت انسان موا لدب وتربیت یافته میباشد   آما (ژبه هم بلاده) میتوانی مصیبت خلق نمائی ,رنج بآفرینی به دشمنی ها کینه توزیها ,انتقام گیریها وبه صدها  آتشسوزیهای بیشتربیافزائی وتوسط زبان نا مطلوب,نا مودب ویافحش وزشت گفتن درکمتر ازیک ثانیه خودرا  بیک فرد متنفر وزشت وبی تربیت مبدل نمائی  وشخصیت خود را برباد فنا بدهی, زیرا برای ساختن شخصیت انسانها بسالهاوقت   نیاز دارند که  تاساخته شوند واما درکوچکترین اشتباه درکمتر ازچندم حصه ثانیه ازبین میرود سرانجام زمینه خشم وعذاب خدا وبنده گان خدارا خود بدست خود وبرای خود مساعد میسازد؛ که چنان شیوه-راه سالم ,معقول وانسانی نیست وبخصوص برای منسوبان قوای مسلح بمثابه امید مردم شان بسیار زشت ونا گوار وغیرقابل قبول خواهند بود .

             DSC_0000485                    DSC_0000484                   

                    نمونه آموزش توسط تکلم وزبان استادان درصنوف                                                        آموزش توسط حرکات وجود ووضعیت قیافه

    ب:- دادن آموزش وتربیت توسط زبان بدن(حرکات وجود)

درعصر کنونی بشریت بحد ازرشد واگاهی خود رسیده اند که؛ صرف تما شابه هیکل یک فرد برای بیننده کافی است ,محض با یک نگاه بسوی یک فرد, تمام اوصاف ,خصایص وسجایای شانرا درک میکنند وتوضیح میدهند . واقعا هم چنین است هرنحوه ای حرکت ما کرکترما ,ظرفیت ما وحتی طرز تفکر ونیت مارا تشریح مینمایند,چگونه مینشینیم راست,کج,باپاهای دراز, چارقد,کمروشانه راست ویا بکدام متکای تکیه دادن . چگونه می ایستیم ؛رقصیده ,خودرادورپیج داده یا باقامت راست ,درحالت ایستادن چگونه استقرار داریم ؛پاهای ما جفت است ؟یاکج وراست ,دستهای مادرحالت اویزان است ویا درکمر ویاسروگردن خودرا می خاریم ,چگونه نگاه میکنیم ؟نرم ,ملا یم ,بامحبت باعشق بامهربانی باشفقت یاباکینه توزی باتنفر وکم مهری ودید دشمنانه وانتقام  جویانه ,با آمرچگونه می بینی ,بارفیق وهم سطح خود چگونه نگاه میکنی ,بادشمن چطور با دانشمند ,باهنرمند وآواز خوان بامعشوقه و...چگونه لبخند به لب داری ؟ با آمرچگونه لبخند ویا هیچ خنده نباشد چرا؟تا چه وقت ؟ و با اقارب,باخواهروبرادرکلان چگونه لبخند باخواهر وبرادرخورد چگونه لبخند؟ ,با هم سطح وهم کلاس,باهنرمند بادکاندارسرکوچه درهنگام غذا ,درهنگام اجرای وظیفه و...سروگردن چگونه باشد راست یاپیش پا خم,چگونه راه برویم  تندوتیز یا آهسته قد راست یا شل وخسته وکفته و...چگونه لباس به تن میکنیم ؛چرک وچروک ,تکه وپاره ویا پاک ,منظم ووطوشده ,یخن ماچگونه میباشد دوگمه هاباز است؟پاچه پطلون یاتنبان یکی بالازدگی تاپشت زانو  ودیگری تاپشت کفش با یک زنجیریا یک تسبیح درگردن یابرعکس یخنها دوگمه شدگی تنبان وپطلون منظم قیافه راست ودرست ,کلاه برسر بوتها رنگ شدگی میباشند,  یک منسوب قوای مسلح درشهر چگونه بگردند ؟چگونه حرکات از خود نشان بدهند ؟افسران ,بریدملان وسربازان ملبس بایونیفورم نظامی آیا مجاز است که با وزنه های سنگین بدست ویا به پشت به شهر وبازاربگونه ای کج و وج راه بروند ویا بایونیفورم عسکری درروی جاده درحال رفتارچیزی بخورند؟ درحالیکه بایونیفورم عسکری درروی جاده به محضرعام چیزی خوردن نهایت زشت اند ,پشتاره به پشت یابدست راه رفتن خلاف آداب عسکری اند منسوب قوای مسلح به روی بازار بایونیفورم پاک ,منظم ,آراسته ,بوتها رنگ شدگی ,کلاه برسر یخنها دوگمه شدگی,کمر بند بسته ,گردن راست ,شانه ها راست ,کمرراست ,سربلند چشمها فقط پیشرو با قدمهای درست وسریع راه بروند مثلیکه کدام جای کارجدی دارند باید هرچه زودترخودرا به هدف یامنزلگاه برسانند ,نه شل وشول چهارطرف بدون کدام موارد دیدن ,بیجاه استاد شدن وکاملا بی خبر ازحال واحوال ودهن وسایرحرکات خود بهمین ترتیب آداب درطعامخانه آداب درکاغوشها وهنگام استراحت ,آداب درمسجد استفاده معقول ازمسجد,آداب دراستفاده ازحمام وتشنابها ,پاک وصفا نگهداشتن اطراف بارکهاومیدانهای تفریح وسپورت نشان دهنده قطعات دارای تربیت نیک وسطح عالی معاشرت اند درین رابط توجه بیشترکارمندان عقیدتی- سیا سی وکارمندان تعلیم وتربیه معطوف میگردند. به این سبب است که درعسکری اصطلاح خاص دارد بنام(وضعیت اساس) وضعیت اساس تنها چهارکلیمه ای میخانیکی نیست که سربازدرپیشروی آمرین خود باصدای بلند تقریرمینماید وضعیت اساس یعنی که اگرفردیاشخص وضعیت اساس درست داشت وگوشها بطرف آمرین باشند؛مبین دارندگی آداب ,ادات ,اخلاق نیکو, انسانیت ,شرافت وشخصیت نیکوی یک فرد میباشد ,مبیین کیفیت بالای تعلیمات درسطح قوای مسلح است گویای آنست که ازهردوزبان خداداد یکه درفوق ازآن توضیح دادشد بهره ای کافی برده اند باعث افتخار نه برای صرف ارگانهای قوای مسلح بلکه سبب افتخار دولت خود میباشد وسیله افتخار مردم خود است که گویا دارای چنین قوای مسلح است وباعث سربلندی وافتخار فامیلهای محترم خویش اند که چنین فرزندانی را برای خدمت  درچوکات قوای مسلح فرستاده اند.مزید برآن توجه خوانندگان محترم را به (تعلیم نامه جمع نظام ) که خوشبختانه جدیدا ازطبع ونشر برامده جلب مینمائیم که واقعاء اگر منسوبان قوای مسلح ما آن آموزش را درحضر ویا سفر ،درمیدانهای تعلیم ویا درهنگام محاربه فراگرفته باشد آنچه صفات که درفوق ازآن تذکر بعمل آمد را دارا بوده هم درزندگی عادی بین مردم شان وهم در داخل نظام وقطعات سبب فخروسربلندی خود ،مردم وکشورخویش خواهند بود چون دران کتاب جمع نظام تمام حرکات انفرادی وجمعی ونظم ونظام را بصورت درست :تخنیکی ،تاکتیکی واساسی بصورت روشن ،واضیح توام باتصاوروگرافها توضیح نموده اند.

 

          DSC_0000476                       DSC_0000491

                   درتشریفات                                    در محاربه                                       

 


April 2nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب