فصل ششم و فصل هفتمقوای مسلح
دگر وال انجینر نصرالله( نصرت) دگر وال انجینر نصرالله( نصرت)

 

                          

 تحکیم انضباط ودسپلین قوای مسلح درشرایط کنون                                                                    

داشتن انضباط ودسپلین,نظم ,ضابط ها,مقررات وخودکنترولی ازضروریات زندگی هر انسان روی زمین است . روایت است البته درآیات واحادث بطور موثق من(نویسنده)  ندیده ام ولی بگونه روایت و سرزبانها اینست که وجود و ظهور مبارک ادم وحوا(ع)ویابعبارت دیگر  یکی ازدلا یل بروز ادم(ع) وبی بی حوا که بعد از ان سلسله ای پیغمبران آغاز گردیدند  آن بود که اد می زاد راازحا لت توحش و بی خودی وبیابان گردی وبی نظـــمی نجات داده بداخل یک نظام ,یک چوکات ویک مقررات  توام با عفت خانوادگی که فامیل نام گذاشته شد تنظیم نمایند که هم چنان کردند. و  بعدآزآن فرامین واوا مر  الهی یکی پی دیگر توسط سلسله ای از پیغمــبران نازل گردیده و برای بشر تشریح وتفـــهیم نمودند. یا بعبارت دیگر آدم را به آدمیت وانسان را به انسانـیت ارتقاءدادند و...برای هر انسان عادی داشتن نظم دسپلین ازضروریات زندگی شان است ز یراکه : انسان بی نظم,لگام گسیخته ,بی پروا وبی اعتناء,بی تفاوت و ولگرد منفور جامعه بوده ودرهیچ جای اعتبار, حیثیت وعزت وآبرو ندارند. بهمین ترتیب در کانون خا نواده ها ازبرکت موجودیت بعض ارزشها مانند: داشتن نظم , قانون , مقررات , مشخص بودن خردی وکلانی ,اطاعت وفرمانبرداری ازبزرگترها , داشتن احترام بهمد یگر وشفقت نمودن به خردسالان وغیره است که یک فامیل مرتب , منظم , بااتوریته , باآداب وآدات وباحیثیت درجامعه بروز کرده و برای تمام اهل کوچه ,قریه , محیط  ومنطقه الگو ونمونه میگردد.و بهمین ترتیب  موجودیت نظم و انضباط و دسپلین در میان شهرها وشهر نشینان نیز تبارز دهنده  فرهنگ و اداب و آدات وکلتور عالی تمام شهروندان بوده که  بحیث یک ارزش ازخود به نمایش میگذارند.بهمین سبب قوای مسلح واردوها که مسئولین درجه یک ومتضمین تا مین امنیت ,تحکیم حاکمیت  وقانون,حافظان نوامیس ملی وتمامیت ارضی کشورهااست پس انضباط ودسپلین زیورهـــــر منسوب قوای مسلح وار دوها  در افغانستان وحتی در سطح جهان نیزمیباشد.                                                                                                            

افراد واعضای  اردوی بادسپلین ـ پلــیس باد سپلین وکارمند امنیت با د سپلین برای دائیم موفق میباشد چون افراد بانظم وباد سپلین همیشه اگاه , هوشیار, بیدار وموا ظب به همه حرکات خود وهم قطاران خویش میباشند. بهترین ا فراد بادسپلین وبانظم ان افرادی است که داوطلبانه و بصورت خودبخودی وبد ون کدام فشارو جبر وتحکم ازجانب کسانی دیگر (امرین )خویش,  حاکم بر خود , کنترولرخود, مواظب خود, قانون پذ یری داوطلبانه , داشتن ترحم ومهربانی وشفقت با مادونان , اطاعت از امرین  و داشتن احترام به امرین رابشکل طبیعی جزءعادات شان  بگردانند وچــنین افراد چه افــسر باشد, بریدمل باشدویاسرباز , همینکه مسلک شمولیت درهریکی ازارگانهای قوای مسلح را داوطلبانه ,خودبخود وبدون کدام فشار بیرونی پذیرا شده اند پس قانون ,مقررات وضابط هارا نیز باید داوطلبانه پذیراشده  وبالای خودتطبیق نمایند.                                                                                                        

                                                        

قطعات بادسپلین وباانضباط چگونه تشخیص میگردد؟                                                                                                    

-          منسوبان قوای مسلح چه درحضر ویاسفر اوامرو هدایات قوماندانان وامرین خود رابصورت دقیق میشنوند وانجام میدهند

-          تقسیم اوقات 24ساعته را که دران تمام اوقات انجام وظایف مانند:( صرف غذا , اشتراک به دروس, اوقات استراحت , بیداری از خواب,اوقات نماز ,انجام سپورت وغیره ) کاملا قید شده قدم به قدم  مراعا ت وبالای خود تطبیق نماید.

-          مناطق مربوط مانند:کاغوش ها , آشپز خانه ها , طعامخانه ها, درسخانه ها , دفاتیر , حمامها وتشنابها  , دیپوها ,پار کها ومسا جد  وغیره بصورت دوامدار پاک ومرتب و منظم میباشد.

-          ازسلاح ووسایط مواظبت دائیمی صورت گرفته باشد یعنی که  بروز های پارک وسایط درست ومنظم چالانی گردیده وپا ک کاری وچربکاری گردد.

-          بطور دائیم لباسها پاک ,قیافه ها آراسته وحرکات کاملا منظم وزنده و  متبارز میباشد.  منسوبان قوای مسلح افراد متین , شکیبا, پرحوصله ,پاک نیت ,پاک طینت ,ازخود گذر وهمیشه مشفق ومهربان میباشد

-          هیچ منسوب قوای مسلح ملبس با یونیفورم نظامی (اردو ویا پلیس ) درروی جاده وسرکها ،شهرها باپشتاره به پشت ویا باوزن سنگین دردستها گشت وگذارنمینمایند ویا روی جاده وشهر چیزی نمیخورند ،بیخود وبی تفاوت بطور شل وشول گردش وتماشا نمی نمایند به رویداد های شهری وتعاملات مردم عادی که از وظایف شان نباشد مداخله نمی نمایند و...غیره

    صفات فوق: مبین قطعات دارائی انضباط ودسپلین عالی ونظم  برجسته میباشد وتمام افراد چنین قطعات برای دائیم احساس غرور , افتخار و سربلندی مینمایند وواقعا موفقیت ها هم همیشه نصیب  همین گونه قطعات میشوند چون درقلب  وضمیر منسوبان چنین قطعات روحیه ای اعتماد به نفس ازخودگذری وصداقت وراستی ودرستی  موج میزنند .

 

       

 

      

فصل هفتم

داشتن مکافات ومجازات:

قبل از پرداختن به اصل موضوع باید دو اصطلاح( مکا فات) و (مجازات)را مورد تشخیص وشناسائی  بهتر قرارداده وبعداء روی انگیزه وعلل کاربرد آن مفصل تر بحث گردد:

   الف- مکافات : یعنی تشویق, تمجید, ترغیب وغیره قدرشناسی که از اثر انجام کار های خوب ونیکو , کارات برجسته وقابل لمس , اجرای وظایف شایسته وهمه پسند وتبارز توانمندی وقدرت کارائی بالا تر از انتظار ازنگاه کمیت وهم ازدیدگاه کییفیت میباشد .  

       واین تشویق و قدرشناسی هم میشود به دوصورت به آدرس مستحق شان تفویض گردد , یکی لفظی ومعنوی مانند : تحسین , آفرین ,تشکر, سپاس ویا هم دوعا وخواهان مو فقیت بهتر از بارگاه خداوند درحق فرد مستحق میباشد ودوم هم تشویق ومکافات مادی مانند: تفویض مدالها ونشانهای افتخاری بخصوص که امتیازات نقدی ویا جنسی هم داشته باشند  ویا تحسین نامه ها وتقدیر نامه ها , ارتقای رتبه ومقام  دادن رخصتی ها وغیره میباشد.چنانچه درقانون ذاتی افسران وبریدملان اردوی ملی منتشره ای جریده رسمی وزارت محترم عدلیه ج.ا.ا وتوشیح نمبر(6495)مورخ 30/4/1389 محترم حامد کرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان درصفحه 28 ماده سی ویکم درمورد تقدیر افسران وبریدملان چنین آمده است: (افسران وبریدملانیکه درفعالیت های محاربوی یا وظایف محوله ازخود شجاعت ،قهرمانی وشایستگی تبارزدهند ، با اعطای نشانها،مدالها ،القاب،علائیم افتخاری ومکافات نقدی طبق احکام قانون تقدیر شده میتوانند) .

   ب – مجازات : یعنی تنبه کردن , جزا دادن , متوجه ساختن و...بخاطر انجام ندادن کارات درست یاخیانت کردن درحق یک کلیکتیف یا یک جمعیت وانجام کارات خراب ویا هم تعلل وبی تفاوتی درکارات,وظایف ومسئولیتها میباشد که برای مرتکب آن داده میشود . مجازات هم اشکال وانواع گوناگون دارد : مجازات نقدی مثل جرم وجریمه یا توقیف وزندانی کردن , تنزیل رتبه ومقام دادن وتاحد اعدام به خائینین ومرتکیبین جرائیم سنگین میباشد. عمل مکافات ومجازات نه تنها برای انسان که دارای عقل وخرد ودارای قدرت تفکرو تکلم وانتخاب است داده میشود بلکه برای دیگر حیوانات وجانورانیکه صرف دارنده شعورو غرایز اند  نیز قابل تطبیق واجرا میباشد. بطور مثال سکهای تعلیمات دیده اگر درست کار نمایند ازجانب صاحبان شان مورد نوازش وتقدیرقرار میگیرند سکهای که خوب شکارنمایند و... چنانچه حتی بمشاهده رسیده بود که روسها بهترین سکهای مین پا ل خود را مدال به گردن شان می آویختند بهمین ترتیب اسپ که درمسابقه دوش میدان را میبرد و... ویاسک و گربه که درخانه صاحب شان خرابی کند ازجانب صاحب شان تنبه ومجازات میگردد و...

   اما این دواصطلاح درمورد انسان ایجاب کاوش بیشتر وبهتر رامینمایند. برای اینکه بدانیم کدام انسان باید مکافات وتقدیر شود وکدام یکی مجازات گردد. باید معیارها را درنظر بگیریم در این مورد عالم ومتفکر  بزرگ( مرتضی مطهری درکتاب خود

 بنام گفتارهای معنوی ازصفحه 221تا صفحه 235 ) درباره معیارهای انسانیت مطالب ارزشمندی را به تفسیر گرفته است :

متفکر بزرگ درصفحه 222 همان کتاب خویش بگونه سوال  چنین مطرح کرده اند ( ان انسانی که ازنظرعلوم انسانی ,ازنظرعلوم اخلاقی ,ازنظرعلوم اجتماعی ممکن است کامل باشد وممکن است ناقص , قابل ستایش وتقدیروتکریم باشد ویا بهیچ وجه قابل ستایش وتعظیم نباشد بلکه شایسته تحقیرباشد, کدام انسان است ؟ معیار انسانیت چیست ودرکجا ست؟) ودر صفحه 223 همان کتاب نوشته است ( درقرآن انسان های را برتروبالا ترازفرشته وشایسته مسجود یت ملائک میداند چنانکه میگوید ما به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید. ولی درمورد انسانها ئی نیز میگوید که چهار پایان براینها برتری دارند.) ازبحث فوق چنین نتیجه گیری میگردد که مسئله مکافات ومجازات ممیزات آدمیت وغیر آدمیت , تفاوت انسانیت وغیرانسانیت احساس مسئولیت وغیر مسولیت اصطلاح عقلانیت وغیرعقلانیت تبارزاخلاقیت وعدم اخلاقیت جرئت ازخود گذری وسست عنصری غیرت خدمت گذاری وروزگذرانی را برای آدمی زاد برجسته وبرملا میسازد که درانصورت یکی باید مکافات وتقدیر ودیگری باید مجازات وتنبه گردد.داشتن علم ودانش شرط از انسانیت میباشد نه اصل ومعیار چون اگرکسی دانش داشته باشد اما درپهلوی آن تربیت , آداب ,اخلاق ,عطوفت , احساس مسئولیت وازخودگذری وعفت نداشته باشد وازخود اراده نداشته باشد نمیتوان حکم  نمود که آدم معیاری وشایسته مکافات است. پس مسئولین محترم بلند پایه قوای مسلح براین باندیشند که مکافات ومجازات ازضرورت های درجه اول برای منسوبان قوای مسلح میباشد یا خیر , اگربلی پس کدام معیارهارا شما درنظر میگیرید واگرضرورت نباشد سرنوشت عدالت را شما چگونه رقم زده اید. آیا شما بحیث مسئولان دربرابر پرسونل ومادونان تان بری ءالزمه خواهید بود؟

 


April 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب