فصل هجده همقوای مسلح
دگر وال انجینر نصرالله( نصرت) دگر وال انجینر نصرالله( نصرت)

فصل هفدهم

صنف کوماندو ونقش آن درارتقای قدرت رزمی کشور:

بی مورد نخواهد بود که اگر صنف کوماندورا سرتاج نیروهای مسلح دانست : چون عقابان بلند پرواز وشکاری اند که  دشمن را در دشوار ترین نقاط سوق الجیشی ازنظرتاکتیکی ووضعیت اراضی مورد تعقیب وپیگرد قرار میدهند . گرچه نیروهای  پیاده نیز رسالت بس بزرگ وخطرناک را درجبهات بعد ازضربات ثقیله ویابدون انداخت سلاح سنگین انجام میدهد طوریکه دربخش مربوط تماس  گرفته شد اما کامندو دراوضاع واحوال واراضی خیلی مغلق وپیچیده وظایف سنگین را تن به تن درمقابل دشمن مخفی و درکمین نشسته انجام میدهد. جرئت وغیرت و شهامت ومتانت وپایمردی صنف کوماندو حرکات وسرعت عمل وپرش کوماندو،مورال وشهامت وغرور عالی کوماندو نه تنها باعث افتخار وسربلندی قوای مسلح افغانستان خواهد بود بلکه برای مردم افغانستان نیز سبب غرور وسربلندی وعظمت آفرین میباشد. قابل یاد آوری میدانم که درمورد تعلیم  وتربیه ای آن دررابط با اعاشه واباط وسایر امتیازات دران صنف ودرمورد تجهیز واکمالات آن هرقدر هزینه که  بمصرف برسد ارزش آنرا دارد.پرسونل کامند و کسانی اند که در سخت ترین شرایط  ودام محاصره ازهرنوع حیوانات وحشی ،حشرات ونباتاط خود را تغذیه نموده وبا دشمن مستقیماء مشت وگریبان اند                                                           

                                                                                         

فصل هجده هم

قوتهای زمینی:

ازدید گاه شخصی من قوتهای زمینی درکشورهای و ازجمله دراردوهای بسیار عمده وضروری پنداشته میشوند که :                                       1- ازنظرکمیت اردو- وقوای مسلح دارای حد وحدود بسیار بلند وبالاباشند( حد اقل ازپنجصد هزار تا یک ملیونی  پرسونل داشته باشد )چون اردوی دارای کمیت بالا سوق واداره آن ازتوان یک وزیر،لوی درستیز ومعاونین شان بیرون است .

2- مسئولیت ومشکلات فوق العاده جهانی و بین المللی داشته باشد مانند ابرقدرتهای جهان چون : ایالات متحده امریکا ،روسیه سابق وحتی قسما هندو  چین نیز که دارای نفوس بیشتر وکمیت اردوی بیشتر میباشد

3- دارای اقتصاد فوق العاده قوی وازهرنگاه متکی بخود باشند نه چون افغانستان که چشم بجیب دیگران اماایجاد تشکیلاتیکه بمراتب ازآن تشکیل کرده به ده ها وصد هانیازمندیها وضروریات دیگرنظامی وتسلیحاتی ملموس ومحسوس  ومحتاج میباشد

درکشور عزیزما افغانستان اردوی ما درکل به دوصد هزار نمیرسد ،مشکل تروریزم ،القاعده وبنیادگرائی معضله تنها کشورمانیست این یک معضله جهانی ومنطقوی است که درایجاد آن نیز ازابتدا خود اولیا ی امورشان مقصراند وازطرف دیگر تازمانیکه نقاط عمده اقتصادی وتجاتی دنیا وبسیاری شهر های بزرک کشورهای جهان موردتهاجمات قرارنگرفت هیچ  کسی بسراغ مردم افغانستان نیامدند ،ملیونها انسان وخانواده هادرصفحات مرکزی وشمال کشور بخاک وخون کشانیده شد وازمحل وجایگاه های خویش متواری گردیدند ولی یک قطره اشکی بحال ایشان ازجوانب کس و کسانی ریختاند ه نشد. بلی معضله منطقوی وکشورهای همسایه گان ما تنها مشکل امروز مانیست این وضعیت ناهنجارو ناگوار بطورهمیشگی دامنگیر ما بوده است . بناء اگر دوستان بین المللی ما واقعاء میخواهندکه هم جهان وهم کشور ما درمجموع از مشکلاتیکه ازآن تذکربعمل آمد فایق آیند اردوی مارا ازنگاه کیفیت ،تسلیحات وتجهیزات آنچنانیکه قبلا داشتیم آماده بسازند پیروزی وموفقیت بدون شک تضمین میگردد.

کیفیت : به این معنی که مسئولین مجهز باعلم ،بادانش،باتجربه،مسلکی ،با عزت وباعفت وتقوای نفسی،با احساس ومردم دوست درراس امور قراربگیرند دراینجا حرف سرترکیب هیئت رهبری قوتهای زمینی نیست زیرا هیئت رهبری موجود قوتهای زمینی بخصوص قوماندان آن چنانچه که تجربه این ده سال نشان داد ازاوتوریته ،درایت وکفایت خوبی برخورداراند وتوانمندی مقام بالاتر رانیز دارا است. اما حرف بالای بد نه وزارت محترم دفاع ملی وضرورتهای عاجل آن میباشد. بطورمثال قوماندانان وروئسائی دارای تحصیلات عالی ( دوکتورین علوم نظامی وارکان حربی )باشروط که درفوق ازآن یادآوری گردید درراس قرار بگیرند .مسئولینیکه درقدم نخست خود نمونه آداب واخلاق وکرکتربلند عسکری ونظامی باشد که برای پرسونل امروز قابل قبول وباعث اعتماد نسبت باچنین مسئولین بگردد زیرا علم ودانش و تدبیرو ابتکاروصداقت و خلاقیت وحاکم بودن به نفس توام باصلاحیت کارساز وپیشتاز اند نه رتب بلند بی مایه وگسترش واحدات وتشکیلات نظامی بی کیفیت وبی صلاحیت.درشرایط موجود جهان وکشورما که نیروهای تجربه کار جهان درکنارما قراردارند تحکمات خشک،حرکات تند وزشت وخودخواهانه ،تهدیدات وتحقیرات مادونان وپرسونل ویاکاربرد روش های فریب وخدعه ونیرنگ بازیها نه تنها جاه گیر وکارساز نیست بلکه ده ها مشکلات ومعضلات دیگررا خلق مینمایند وباعث صلب اعتماد خود مسئولین بلند پایه درنزد صفوف وپرسونل میگردد . درسوق واداره عسکری ونظامی درشرایط کنونی  چه واحدهای خرد باشند ویابزرگ فقط قبل ازهمه علم ودانش وتجربه توام باقوانین ومقررات نظامی وعسکری وانضباط ودسپلین آهنین که آنهم برپایه ای قانون ومعیارهای حقوقی وعدلی استوار باشند مفید ومثمرثمر واقع میگردد. اردوی موجود افغانستان قبل ازهمه  درعوض انکشاف تشکیلات به تاسیسات نظامی که حداقل گرنتی پنجاه سال باآنهمه مصرفیکه 25ملیون دالرامریکائی درتاسیسات یک کند ک والی 85ملیون دالرامریکائی برای تاسیسات یک لوا اختصاص داده میشوند. برای منسوبان قوای مسلح قبل ازهمه خانه های مسکونی ورهایشی ضرورت میباشد الی رتب دگروالها هزارها نفرهنوز خانه شخصی نداشته کوچهای شان به پشت کوچه به کوچه میگردند،دیپوهای مطمئین ومصئون وذخیره گاهای ممر ازهمه بیشتر اولویت دارند،درسخانه های مسلکی وورکشاپهای تخنیکهای زمینی وهوائی ازاولویتها میباشند من مینحیث انجینر منسوب به وزارت محترم دفاع ملی افغانستان ازچنین تاسیسات که تا کنون ساخته شده بامصارف هنگفت که بپای ملت ما محاسبه شده وباچنین کیفیت پائین هرگزراضی نبودم ونیستم ومطمئینم که مسئولین ومردم کشورهای کمک کننده به افغانستان( کشورهای اعضای پیمان ناتو) نیز هرگاه به واقعیت به جزئیانات  موجود افغانستان قراربگیرند بامن وهزاران متخصصان وباشندگان کشورما همنوا خواهند بود چون فرزندان شان کشته ویا معلول میشوند ،پول شان بمصرف میرسند وهیچگونه ثمری هم بدست نمیایند مردم افغانستان که سالها ازبی امنیتی رنج میبردند واز امدن نیروهای خارجی بخاطرآوردن صلح وصفا درکشورشان با گرمی استقبال میکردند اکنون روزبروز امید خودرا ازدست داده وعنقریب عقده مندانه ازترس تهدید دشمن به صفوف مخالفین بپیوندند چون حکومت وقوای مسلحیکه امنیت مردم را دردورترین قراءوقصبات گرفته نتوانند ناگزیر مردم اهالی ازترس وهراس بخاطرزنده ماندن خود قومانده واوامر مخالفین را پذیراگردند مثلیکه سه سال قبل ازامروزمردم ولایت هلمند طی ملاقات با محترم حامد کرزی رئیس صاحب جمهورافغانستان باصراحت ابرازداشتند که: ( محترم رئیس صاحب جمهورشما حکم میکنید که خشخاش کشت نکنیم اما دشمن میگویند که کشت کنید ولی خودت اقلا مارانمی کشی اماآنها مارا ازتیغ میکشند بگوکدام یک دستوررا قبول نمائیم؟ ) به تجهیزات  چون سلاح ،وسایط وتخنیک پیشرفته مانند طیارات قوی بم افگن مانند :  16-f امریکائی ویا میک 21 ،میک23یامیک 25روسی ومعراج فرانسوی باهلیکوبترهای محاربوی وانتقالاتی محموله ای وطیارات ترانسپورتی باتوناژبلند، تانگها وزرهپوشهای قوی تجهیزات کشف کننده وخنثی کننده ماینها وواسکتهای انتحاری وغیره استحکامات انجینری که امروزقوای مسلح افغانستان با چنین نحوه جنگ مواجه است ضرورت بیشتراحساس میگردد. چنین تجهیزات  توام با  هیئت رهبری متصف به صفاتیکه درفوق ازآن تذکربعمل آمد هم جوابگوی توطئه های منطقوی شده میتوانند وهم ریشه تروریزم والقاعده را ازبیخ وبنیاد بیرون میکشند درغیر آن وضعیت ان چنانیکه هست بدتر وبدترخواهندشد.

 


May 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب