فصل چهاردهم قوای مسلح
دگر وال انجینر نصرالله( نصرت) دگر وال انجینر نصرالله( نصرت)

 

   فعال ساختند نمایندگیها ویا آتشه های نظامی درمیان کشورهای دارای روابط نیک با افغانستان

ما درعصری به سرمیبریم که یکه تازی ،زورگوی ،قدرت طلبی ،تعرضات نظامی ،سیطره جوی ومطلق العنانی ازجانب هیچ کشوری وحتی توسط ابر قدرتها غیرممکن بوده وبرای جهانیان غیرقابل قبول میباشد، چه رسد که کشورهای تازه انکشاف یافته ویا کشورهای روبه انگشاف وهم چنان کشورهای عقب مانده نظیر افغانستان خواب و خیالات واهی زورگوی وهوسهای سیطره جویانه را بسربپرورانند. چراروحیه تعاون ،همکاری ، همزیستی مسالمت آمیز،بشردوستی ،عدم خشونت ،حق شناسی وحدشناسی درسطح دنیا بیشتر برفضا حاکم است. بهترین راه برای رشد وترقی ارتباطات دائیمی دوستانه ،تبادل تجارب وانتقال تجارب بهمدیگر،تشریک مساعی ،ایجادروابط حسنه ،ایجاد روحیه تفاهم وتعاون ،ارتفاء وانکشاف تعالیم نظامی ،بلند بردن سطح فنون عسکری میباشد که فقط درصورت بوجود آمدن فضای اعتماد وهمدلی وروابط حسنه فیمابین کشور ها وجهان میسر است. بخصوص برای کشورهای عقب مانده مانند کشورعزیزما افغانستان که ضرورت ازضروریات محسوب میگردد. زیرا ما بیشتر ازهرکشوری دیگر به کسب دانش وتعلیم و تحصیل نظامی نیازمندیم ما بیشتر به تیکنالوژی پیشرفته نظامی عصرکنونی محتاجیم ، تبادل تجارب ازارکان حیاتی وضروری قوای مسلح نوپای مااست . مکاتب ومراکز تعلیمی موجود بهیچ صورت نیازمندی هرچه عاجل مارا مرفوع کرده نمیتواند. پس چه بهترکه نمایندگیهای نظامی ما درکشورها وشهرهای چون واشینگتون ،پاریس ،لندن، آلمان ،مسکو ،پیکن ،جاپان وکشورهای همسایه توظیف واستخدام شده وروابط مطمئینانه را فیما بین وزارت های دفاع کشورها ومقامات ذیصلاح ایشان مستحکم تر سازند. ودرفضا پر ازاعتماد کمک های مادی وتخنیکی جهانیان را بسوی قوای مسلح افغانستان جلب بدارند.

 

                                                         فصل پانزدهم

   استرداد ملکیتها ی غصب شده وایجادمنابع درامد وتولیدی قوای مسلح

گرچه وزارت های قوای مسلح درکل ازجمله وزارتخانه های مصرفی است ،اما اگر تدبیر درست وسنجیده شده اتخاذ گردد ود لسوزی درزمینه وجود داشته باشد این امکان وجود دارد تاجائی با فعال سازی بخشهای ترمیماتی وتولیدی جلو فشار بیشتر مصارف را گرفت بطور مثال درسابق فابریکه ریاست تخنیک ،ترمیمخانه اردو واقع پل ارتل ،فابریکه ترمیم طیارات بگرام ازجمله موسیسات بودند که مصارفات هنگفتی ترمیماتی سلاح ووسایط قوای مسلح را متکفل وجوابده بودند برعلاوه ورکشاپهای که درخود قول اردوها وفرقه های سابق درمحلات سوق الجیشی شان وجود داشتند. مثلا فابریکه ترمیم طیارات بگرام پس از ترمیم دوباره طیارات جنگی وشکاری و یا هلیکوپتر ها از صد تا سه صد ساعت دوباره ریسورس پرواز برای طیارات میدادند. علاوتاء بسیاری ازپرزه جات خرد وریزه درهمین فابریکات تولید میشدند. مزید برآن درافغانستان وزارت محترم دفاع ووزارت محترم داخله چقدر زمینها ی پرمنفعت دراختیار داشت برعلاوه زمینها ی زراعتی ، تجای برای دکان ها،بارگینها وبعضا باغات  درنفس شهرها وحواشی شهرها وجود داشت که اگرد لسوزانه ومسئولانه سازماندهی میشدند حاصلات آن مصارفا ت زیادی قوای مسلح را جواب ده میبود ند ازجمله میتوان زمینهای حاصل خیز جلال آبادرانام برد بااینکه دست برد وکم توجهی مدت چند سال دررابط صورت گرفته بود بازهم درسال 2005چند صد تن گندم به کابل انتقال یافت ویا مسلخ که کنترول واداره آن اگربصورت درست سازماندهی گردد چقدر نیازمندیهای نه تنها اردو که بسیاری از فامیلهای افسران وحتی شهریان کابل را مرفوع میسازند. چشم دید عینی دیگری را بطورنمونه تذکر میدهم :هرخواننده ومسئولین محترم وزارت دفاع خود ازبی توجهی ها وبی اعتنائی ها قضاوت خواهند کردند: درماه جون ویا جولای 2006کمپ کانادائیها که در جای تعمیر جدید پارلمان مابین هردوقصر دارالامان مستقر بودند به معاونیت مادی وتخنیکی وزارت محترم دفاع وریاست محترم تنظیم واداره تاسیسات خبردادند که آنها پس ازسه ماه به قندهار کوچ مینمایند مقامات مسئول وزارت محترم دفاع تدابیر برای تسلیم گیری آنچه دارائیهای غیرمنقولیکه از ایشان باقی میماندند بگیرند من شخصاءخودم (نویسنده ) که دران وقت معاون مدیریت عمومی تسهیلات انجینری ریاست تنظیم واداره تاسیسات بودم ازجانب ریاست مربوط توظیف شدم که برای اول ببینم که چگونه اجناس واموال ودارای چقدر ارزش اند که بوزارت محترم دفاع تحویل میگردد تورن الفت آمر دفتر رئیس تیظیم واداره تاسیسات نیز با من همراه بود، وقتیکه ازمحل دیدن نمودیم دستگاه بسیار قوی استخراج، تصفیه وتقطیر وتولید آب معدنی باظرفیت روزانه هشت هزار (8000) لیتر باارزش ده ملیون دالررابرای وزارت محترم دفاع بطوررایگان تحویل میدهد که ماشینهای لباس شوی وخشکه شوئی هم درجوارخود داشت وبیش ازسه ماه هم فرصت بود چون بعد ازسه ماه محل راترک میگفتند.برایم بسیار جالب تمام شد گذارش مکمل کاری خودرا بریاست تنظیم واداره تاسیسات ومعاونیت محترم مادی وتخنیکی سپردم . باردوم همراه بادگروال صاحب عصمت مدیرانجینری ریاست محترم تنظیم واداره تاسیسات باجمع دیگر درمحل رفتیم ودرحدود یکساعت با کانادائیها صحبت مفصل داشتم خلاصه توافق ایشان را گرفتیم که اگرما افراد مستعد را برای شان معرفی نمائیم آنها برای کنترول واداره دستگاه ازسه تاشش ماه برای ما درهمان محل تعلیم میدادند باز هم  گذارش خود را برای مقام مسئول ارایه کردیم وچند باردیگر انجینر صاحب همایون انجینر مدیریت پالیسی ریاست تنظیم واداره تاسیسات به محل رفته طوریکه شنیدم گذارش کاری خویش را بمقام مسئول ارائه داشته چون من بکارات دیگری مصروف شدم اما تااکنون کسی ازمقامات مسئول همین سوال را مطرح نکرد که همان دستگاه با ارزش وبدرد بخوررا که تسلیم گرفت ؟ وهمان اجناس کجاشد؟ چهار چاه عمیق حفر شده بود ذخائیر آب مشکی وتانکری باظرفیتهای  از 45000 الی 90000 لیتر آب جابجا بودند. حتی حوض ها ودستگاهای تصفیه ای آبهای بدرفت تشنابها رانیز همراه داشت که آبهای بدرفت را دوباره تصفیه نموده برای شستشو مساعد میساخت وازمواد اضافی کود (پارو) درست مینمودند. به همین شکل چقدر زمینهای وزارتخانه های قوای مسلح ما درکابل ،خوست ،قندهار ،جلال آباد وغیره جاها غصپ گردیده اند.

                                                        فصل شانزدههم

     ازچگونه حقوق منسوبان قوای مسلح بخصوص متقاعدین  برخوردار باشند :

اکثر هیئات رهبری قوای مسلح ما ودرکل هیئت رهبری دولت اگر درخارج ازکشور عزیزما افغانستان تحصیل کرده باشد ویا درعالم مهاجرت درخارج ازکشور وحتی کشورهای همسایه های ما متوجه شده باشد ویا دیده باشد که منسوبان قوای مسلح درامریکا ،دربریتانیا ،درجرمنی ،درروسیه سابق وسایر کشورهای اروپائی،امریکائی وآسیائی ازچگوه حقوق وامتیازاتی برخودار است.بخصوص اردوهای شان که درپاکستان بنام فوج ودرایران بنام لشکر یاد میگردد. بهترین خانه های مسکونی توام باپارکها وساحات سبز برعلاوه پارکهای تفریحی ،بهترین مکاتب وزمینه های تحصیل برای اطفال شان یعنی تمام اطفال افسران درمکاتب توسط وسایط نقلیه ای اردو با افراد امنیتی به مکاتب شان برده وواپس آورده میشوند،کلپ ها وذال های سپورتی ،رستورانتهاومهمانخانه های خاص دراختیار شان قراردارند. در اتحاد شوری سابق بهترین (dom afficer)ویابه اصطلاح انگلیسی (night clupes ) ها ساخته شده که درهنگام تعطیلیها بالخاصه درشبهای رخصتی فامیلهای منسوبان قوای مسلح بانهایت فضای آرامیش ومصئون بتوانند اوقات غیر رسمی خودرا سپری نمایند .منسوبان قوای مسلح ازبهترین امتیازات زندگی ومعیشتی وازبلند ترین معاشات برخورداراند . متقاعدین شان هیچگونه دغدغه وتشویشی در دلها ندارند که پس فردای بازنشستگی چطور سرنوشتی نصیب شان خواهد گردید بهترین حقوق وامتیازات باز نشستگی درقوانین شان تسجیل وتوشیح گردیده ست.منسوبان قوای مسلح افغانستان درتناسب با کشورهای نظیر امریکا وشوروی سابق چه که درمقایسه باکشورهای همسایه از10٪ آن حقوق وامتیازات برخوردار نیستند .بالخصوص در سه دهه ای اخیر نمیدانم این کم توجهی وبی تفاوتی   را بعهده که وکیها خواهد گذاشت .اگر کس وکسانی این اعتراض راداشته باشد که گویا تمام جامعه ما فقیراست ودرتنا سب با سایر اقشار فقیر وبیکار جامعه منسوبان قوای مسلح زندگی بهتر دارند ،باید گفت که درست است ولی سایرین مانند افراد قوای مسلح مدام العمر مسافر وازخانه وکاشانه واطفال معصوم خود محروم وبدورنیسند، اطفالیکه هر لحظ به توجه ورسیدگی والدین خویش نیازمند امیباشد.خانواده ها وکودکان منسوبان قوای مسلح سال تمام کوجهای شان درپشت کوچه به کوچه وداخل خیابانها پشت خانه وسر پناه سرگردانند. شاهد بسیار زنده دیگراینکه افسران ومنسوبان اردو،پلیس وامنیت دولتی زمان آخر محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان وپنجسال دوران سردارمحمد داود ومنسوبان اوایل حکومت حزب وطن که دراین دهه ای آخر مستحق تقاعد شده بودند ازچگونه حقوق تقاعد برخوردارشدند واینکه کشور به چگونه میدان رقابت - بزکشی وکشمکشها  قرار گرفت فامیلهای آنها چه قصوری داشتند ودارند ،رئسای  خانواده های شان خدمت کردند،کشته داد ند،معلول شد ند بالاتر ازآن چه  میکردند.

 


May 18th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب