فصل چهارم و فصل پنجم قوای مسلح
دگر وال انجینر نصرالله( نصرت) دگر وال انجینر نصرالله( نصرت)

 

اکما لات  تجهیزات, سلاح و وسایط د ر تناسب  با حجم وظایف موجود 

گرچه نحوه ای جنگ درافغانستان نسبت به ده هه های قبل کاملا دگرگون شده ومانندگذشته ها صف بندی هاروی تقابل ایدیالوژیکی , تغیر رژیم ها وسیستمهای دولتی وحکومتی نیست بلکه جنگ کاملا سیاسی ،استخباراتی,امتیاز گیری وامتیاز دهی اند, حتی کشمکش ها دربین خود کشورهای اعضای پیمان ناتو روی نحوه ای حضور وجای پا داشتن درافغانستان ملموس ومشهودمیباشد هرکس  وهر گروه در سطح ملی وبین المللی تلاش دارند تا ماهی دلخواه خود را ازاب بدست آورند .    بادرنظرداشت تبصره  ای کوچکی که   تذ کر داده شد اگر بطور مسئو لانه دورنما ی افغانستان ازدیدگاه سیاسی- نظامی وسوق ا لجــــــــیشی مورد تحلیل و ارزیابی قراربیگیرند ,کشمکش های منطقوی رانیز تاثیر گذار برروند امنیت داخلی وتمامیت ارضی کشور توام با سوءنیت ها دست درازیها واقدامات عهد شکنانه که تاکنون ازکشورهای همسایه درساحات سیاسی- نظامی واقتصادی نسبت به مامکرراءتجربه شده مورد مداقه قراربدهد وحوادث وتوطئه های پی هم دیگرنیز پیش بینی شود درمقایسه با امکانات موجود- قوای مسلح افغانستان قادر به جوابگوی خواسته ها و وظایف محار بوی حداقل بخاطر دفاع ازخود نخواهد بود, انهـــم در شرایط که بهترین کارشناسان نظامی قوای مسلح ماازبدنه نظام بدورنگهداشته شده وحضورفزیکی ندارند(یا درجنگها ازبین رفته یانسبت کبرسن متقاعد وخانه نشین شده ویا هم متواری ومها جر دربیرون ازکشورقرار دارند) و در وضعیتی که  نیروها ی خارجی متعهـــد به افغانستان هم به تدریج کشور ما را ترک خواهند گفت. تکیه برگذشته  قوای مسلح افغانستان زمانی ازدفاع مستقلانه و مطمئینانه حرف میزد که هیچ کمبودی درسلاح وتجهیزات خویش نداشت: صدهابال جیتهای جنگی ,صد ها پروند هلیکوبترهای ترانسپورتی ومحاربوی وده ها بال طیارات ثقیل با توناژ خیلی  ها بلند  ترانسپورتی مانند :ان-2 ,ان-12, ان -26,ان -30وان -32 را دراختیار داشت .

راکتهای سکات ولونا همچنان راکتهای دافع هوامانند:پیچور ودیوینا بدسترس داشت صدها چین تانک,صدها عراده زرهپوش وده ها بی ام چهل فعال و همه وقته درحال آماده باش بودند صدها ضرب توپهای دی-  سی, اورگان, بی- ام40 , بی –ام- 21 وبی-ام - 13 با متخصصین ماهر اماده پیکار بودند ,سلاحهای کلاشینکوف گرینوف,پیکا وزیوو درزمره سلاحهای عادی ومعمولی پنداشته میشدند پرسونل ماهر ومتخصص وورکشاپهای مجهز تخنیکهای زمینی وهوائی درعقب قوتها قرار داشتند صد ها عراده وسایط ترانسپورتی مانند کاماز-کراز-تیلری ها –بوزرها وتانکرهای  اکمال کننده تیل وآب ووسایل ووسایط استحکامات درچوکات قطعات آماده فعالیت بودند بر علاوه پایپ لین های تیل که الی بگرام امتداد دشت هر قول اردو ازخود  تانکر های ذخیروی باظرفـیت هر کدام  تا40000  چهل هزار لیتره در زیز زمینی ها داشتند. اما امروز صرف باچند پروند هلیکو پتر یا طیاره محد ود محار بوی وترانسپورتی که تعداد همه شان حتی به صد پروند نمیرسند وبا چند عراده هاموی- انتر نیشنل و رنجر باسلاح  خفیفه  (ام -16) هیچکاری ساخته نخواهد بود . بناء  دولت مردان سیاست مدا ران و کار شناسان نظامی ما موضوعات را باید دست کم نگرفته ومسئولانه بی اندیشند و تدابیری بگیرند که باسیاست دولتها وجوامع بین المللی مطابقت داشته باشند.   دراین رابط بهترین طرح اینست که :قبل ازهمه  مشکل بین شرق وغرب(امریکا – روسیه )درسطح جهانی- بخصوص درمورد قضیه افغانستان باید حل باشد زیرا افغانستان دیگر با ید پا  مال بزکش های شرق وغرب  نشود درآنصورت اسانترین راه برای امریکا وپیمان ناتو و جوانب افغانی اینست که قوای مسلح افغانستان با  سلاح وتجهیزات ساخت روسی تجهیز شود زیرا که اکثریت افسران وکارشناسان قوای مسلح افغانستان باسیستم سلاح ,مهمات وتجهیزات روسی تحصیل کرده وهم سالها استعمال نموده و درست بلدیت دارند که ضرورت به اموزش جدید را ندارند به مربی , متخصص ودرسخانه کاملا جدید کمتر نیاز است وبامصارف بسیارکم ورکشاپها وترمیم خانه ها فعال واحیاشده کاررونق زودتر پیدامنمایند. وهم برای جانب ناتو وامریکائی ها ازنگاه اقتصادی (خریداری با حمل وانتقالات شان)  بسیارارزان تمام میگردد تا ازامریکا انتقال داده شود ودوباره برای اموزش آن درسخانه ها وورکشا پها تهیه شود استادان برای آموزش اعزام گردند ,ترجمان ها استخدام گر د ند و...غیره                                                                                                                                                                    

                                                          فصل پنجم  

ارتقای وضعیت کنترول , تفتیش وباز پرس

           تفتیش یعنی چـــــــــــــــه ؟

           تفتیش بمعنی جستجو کردن ,بازرسی کردن, کاویدن وکاوشگری را گویند.

           برای چه مقصد عمل  تفتیش صورت میگیرد ؟   

بیشتر عمل تفتیش درجاهای باید صورت بگیرد که کار به روال عادی جریان نداشته بلکه ضعفهای کاری پی هم ومکرر وجود داشته باشد ویا درجاهائیکه نارضایتی وشکا یاتی وجود داشته باشد که جهت اصلاح کار,بهبود بخشیدن کار ثمردهی درست تر کارونتائیج بهتر کار ها کنترول ,بازرسی وموضوعات موشکافی میگردند. ویا در بعض ارگانهای که ازنظرکاری درنهایت حساس وبا اهمیت میباشد ولی مشکلات وکمبود پرسونل متخصص درانجا متصور است برای اینکه اعتماد کافی

حاصل شده باشد کاستیها وخلا ها بیشترنگردد تا مسلط شدن کارمندان موجود مقا مات ذیصلاح توصیه مینمایند که زود تر بررسی ورسیدگی صورت بگیرد تا غفلت رخ نداده واشتباهات  بیشتر نگردد . درکل تفتیش یعنی نشان دهی بهترین راها ,جستجووکاوش بهترین طروق برای بازدهی بهتر ومثمر تر امورمیباشد. ومفتیش در اصل به مفهوم خوبترین همکاران وراهنماهان در پروسه های کاری برای منسوبین که موردبازرسی قرار دارد  میباشد.

    مفتش یا مفتشین دارای چگونه اوصافی باید باشند ؟

مفتشین خوب که درحقیقت بهترین مدد رسانان وراهنما ها درپروسه های کاری شان با ارگانها ی مختلف میباشند دارای اوصاف ذیل باید باشند :

1- درکاریکه میخواهندبررسی بکنند متخصص باشند.

2- باقوانین مربوط ,مقررات وستندردها ی کاری بلدیت داشته باشند.

3- ضابط گرا بوده نه مصلحت گرا (منافع عامه ملاک ) باشد.

4- بسیار مهربان , راز دارودارای وسعت نظر باشند

5- دارای عزت نفس (پاک نفس) باشند

6- با آداب وبا اتوریته باشند       

                                                                                                 

 1-   تخصص:  بخاطر دارای اهـمیت است که مثلا برزبان داکتر فقط داکتر میدانند وخصوصیات وجــزئـیات کاری داکتر را- داکترمیفهمند ,کیفیت خوب وخراب معاینه وتداوی را  درشــفاخانه ها  دوکتوران میدانـند نه انجینر یا افسراداری وکارمندان دیگر.  دوکتوران تخـــصص دارند که  دواها تولید  کدام کمپنی اند , کــیفیت وترکیب آن چگونه است , تاریخ  تولید ومدت مصرف آن چـــقدر میباشد. داکتر میدانند  که  معاینه  وتداوی دلسوزانه است یا روز گـذرانه آیا عدالت وصداقت درتداوی ومواظبت از مریضان بمثابه( زمینگیران ومحتا جان ) وجود دارند یا خیر. وآیا مریضان از نحوه کار دوکــتوران راضی اند و...غیره.  وهمچنان مفـــــتشین کارات ساختمانی وانجینری  باید برتمام زوا یای کاری ساخـتمان ما نند:   ازنقـــشه شرع تا مــقاوله نامــه مشخصات زمین که تاسیسات روی آن اعــمار میگردد, شناخت کا فی ازمواد بکاررفته ما نند نوعــــــــــیت خشت,مارک ونوعیت سمنت ,سنگ,گادر,سیخ,انواع رنگ شبکه های آبرسانی ,برق, نحوه ای کاری ,ظرافت های ساختمان مراعات نمودن نورم وستندردهای مروجه درمطابقت با معیارهای شرایط موجود و...غیره . را باید بدانند . بهمین ترتیب درامور معارف, تعلیم وتربیت وتحصیلات, درمسایل فرهنگی واجتماعی ,دربخشهای اقتصادوتجارت ووضعیت بازار درامورقضاءوعدالت, درپیشرفت ها وعقب گردهای سیاسی وپالیسی سازی درسطح کشوری ودرامور تاءمین امنیت (اردو وپلیس)وجز ئیات زندگی موظفین امنیتی مثل بخشهای  لوژستیک ,اداری ,محاربه , اوپراســـیون و کارات اسنا دی اگـــرواقعاء مفتشین مهارت کافی   داشته باشند بدون شک زحمات را که درساحات کاری مانند: وزارتها, ریاست ها ومدیریت ها میکشند نتا ئیچ غنی وپرباری خواهند داشت. در این نوشته بیشتر تکیه روی جوانب کاری نظامی وامنیتی بخاطر صورت گرفته که بعد ازسقوط رژیم وحشت ناک طالبان کشور درقدم نخست به امنیت کلی وقطعی ضرورت داشت ودارند   که اول باید ارگانهای ازهم پاشیده شده امنتی ما(اردوی ملی,پلیس ملی,وامنیت ملی) بپا استاد میشد ومردم رنج دیده مابیک آرامش نسبی میرسید وفرصتی برای  گرفتن تدابیر بهتر جهت باز سازی ونوسازی کشور ازجانب متخصصین وکارشناصان دلسوز ما اتخاذ میگردید تا درنیمه راه بمشکلات گوناگون مواجه نمی شدیم که متاسفانه اکنون مواجه شدیم .چون امنیت وجلب اعتماد مردم به آرامش- از اولویت ترین اولویتهای ما بودند.                                                                                                        

2 - باقوانین مربوط,مقررات وستندردهای کاری بلدیت داشته باشند.                                                         

این موضوع دارای دوبخش میتواند باشد :                                                                                                

        الف- قوانین کلی:- یک مفتش خوب وبرجسته باید با قوانین ,مقررات ,اصولنامه هابلدیت وآشنائی داشته باشند، زیرا طبق ضرب المثل پولیس ضد جرائیم مجرم( خیانت کاران یا راهزنان) یک قدم از پولیس پیشتر است زیرا ابتکارعمل دردست آنها میباشد چون اوتمام حرکات ,تکتیکهاوعملکرد های پولیس را تحت نظارت وکنترول خود دارند که طرح یا پلان خودرا درعمل تطبیق مینمایند. بناءهیچ مجرم وخیانت کاری پیدا نخواهد شد که بسادگی مسا یل را ازخود بیرون بدهد قبل از همه او تفتیش را زیر نظارت میگیرند که از کدام در داخل شوند وچطور تفتیش را گول بزنند وغیره  که این مطلب مرتبط با فهم, درک وهوشیاری مفتیشین است که فرق بین تقلب,خیانت ,غفلت,اشتباه,حرکات عمدی وسهوی را کرده - بتوانند:     تانشود خدانخواسته بجای خیانت کار عنایت کار بسوزد مثلا کسی بانیت پاک میخواسته کاری بکند    وبرای همان جایگاه ویاارگانیکه مربوط است خدمت وکمکی رسانیده باشد اما سهوا حادثه مصادف میشود که او هیچ نیت چنین نداشته  بوده پس مفتیشین خوب ،بادرک ،بااحساس وقانون فهم چنین پیش آمدهارا چگونه باید مورد مداقه قراربدهد.                                                                    ب- آشنائی بانورمهاوستندردهای مروجه داشته باشند زیرا درتمام بخشهای کاری معیار های جدید ی  رویکار میآیند که  یک کنترولر اگربا ظرافتها ,معیار ها وستندردهای نوبلدیت نداشته باشند و طبق روال سابق  قضاوت نمایند  نیز به خطارفته کوششها بارآور نخواهد بود. بخصوص درشرایط موجود که بکلی وضعیت تشکیلات وادارات نسبت به سابق دگرگون شده است ودرتمام عرصه ها مانند تعلیم   وتحصیلات,طبابت, ساختمانی مسائیل نظامی ومحاربوی:( تاکتیکهای جنگی دشمن) نسبت بگذشته کاملاعوض شده است.                                                                                                                            

 3- ضابط گرا باشد نه مصلحت گرا.                                                                                                       

این موضوع کمی ارتباط به صداقت توام با جسارت وجرئت کاری دارد چنانچه که اگر یک  مفتیش یا مفتیشین براین بیاندیشند که اگراین ضعف کاری را برملا کنیم  به فلان وزیربه فلان معیین ورئیس یا مدیریاهرمقام دیگربرمیخورد ویا ملاحظات قومی ,زبانی ,سمتی ,گروهی وتنظیمی بالای ایشان سایه بافگند وغیره اینها همه امراضی اند که  اگردرتداوی ان بموقع تدابیرجدی اتخاذ نگردند مرض گسترش یافته و جلوگیری ازآن بمراتب سنگین تمام خواهند شد. ودران  صورت باز شفا فیت وصداقت کاری حتی منافع عامه نیز زیرسوال رفته وانتظار ازنتائیج خوب کاریرانداشته باشیم .  درست است که مقام تفتیش فرق میکند کار یک مقام را مقام بالا بررسی میکند کاررده های پایان را رده ها ی همسطح شان کنترول مینماید اما برای مفتشین هر سطح که با شد همت وجسارت درکار است تااصلا حات و بهبودی بمیان بیاید درغیرآن کنترول وتفتیش مفهومی    نمیداشته باشد.  به  نظرمن داشتن چنین خصیصه   برای مفتیشین بارزتر وبا اهمیت تر از هرچیز دیگر پنداشته میشود. با ذکرمثال ازگذشته های کشور توجه خوانندگان محترم را معطوف میدارم  که مینحیث یک تجربه برای خوانندگان عزیز خالی ازمفاد نخواهند بود:                                                                                                               

گروپی از مفتشین درتمام استقا مت های کاری توظیف میشدند البته باشناسای ذریعه ای مکتوب رسمی به ارگانیکه ازآن تفتیش باید صورت میگرفت. کاربررسی  درتما م زوایای کاری ارگان مربوط آغاز میگردیدند. درختم هر چند روزی راکه دربر میگرفت درکل یک گزارش تهیه میشد   واین گزارش توسط رئیس هیئت اگر ازنظرمقام همسطح یا یک پته بالاتر از رهبری همان ارگان میبود  در    محضر تمام پرسونل همان ارگان (اعم ازمادون تامافوق ) قرائت میشد واگررئیس هیئت هم سطح هیئت  رهبری  ارگان بررسی شده نمی بود حرمت همان ارگان جداءدرنظرگرفته شده گزارش مرتبه بمقام با لا تر  تقدیم میشد از مقام شخص بلند پایه تعیین میگردیدند ودوباره برای ارگان بررسی شده خبر داده میشدند که درفلانروزو در...ساعت تمام پرسونل شما با هیئت رهبری شما درتالار حاضرباشند که گزارش کاری تفتیش درمحضر همگان توسط فلان شخصیت بلند پایه قرائت میگردند . ودران گزارش تمام بخشهای کنترول شده خوانده میشد بطورمثال:                                                                                                                

فلان –فلان جوانب کاری شما بسیارخوب بود مسئول شان فلان شخص بوده هیئت ازایشان تشکرمینماید و اینک به این تشویقیه پیشنهاد مینما ئیم.  درآن زاویه ءکاری تان غفلت صورت گرفته  وبرای مسئول فلانی توصیه میگردد , دراین جنب کار اشتباه بزرک صورت گرفته به فلان مسئول بار اول اخطار داده شد وخلاصه درآن بخش کاری عمدا خیانت شده وبه این مقدار ضرربه منافع عامه ویا هرمقام که مربوط است وارد شده به چنین جزا پیشنهاد شده که بالایش تطبیق گردد .درآخر کدام سوالی ویا اعتراضی دررابط به  گزارش موجود است ؟ اگرکدام شکایت یا نارضایتی وجود میداشت جواب مقنع داده میشد ویا ممکن  تفتیش دربعض موارد متوجه نشده اشتباه شده بود درمحضر همه اصلاح میشد وبعدا همان گزارش قرائت شده درمطبوعات مربوط هم منتشر میگردیدند.که چنین پروسه ای تا کنون دیده وشنیده نشده وهیچ دیده نشده که کس وکسانکه عمداءخیانت کرده ودارائیهای عامه را غارت نموده جهت بازپرس به محاکمات معرفی شده باشــــــند و  حتی دربسیاری موارد ازجانب سارنوالان ثبوت هم داشته مگر مجرمین وجنایت کاری دیده نشده که بپای میز محاکمه کشانیده شده باشند وجزای دیده باشند. واگرشده که   ما اطلاعی نداشته باشیم معذرت میخواهیم. ودرغیر آن ختم کار با مشت پوشیدخودسوالبرانگیزوغیرشفافخواهدبود.                                                                                                                                                   

-    بسیار مهربان ,رازدار وبا وسعت نظر باشد                                                                              -4

باز رسانان ومفتشان خوب اگرواقعا بخواهند تا اعماق کاری به سهولت برسند وخوبتر کاوش کرده بتوانندوتما م زوایای تاریک را روشن وبرجسته کرده باشد,مویه رگهای مکروبی شده را بهتر تشخیص وتداوی کرده بتوانند باید نخست ازهمه فضای اعتماد را ایجاد نمایند وعملا نشان بدهندکه واقعا بمثابه دلسوز ترین ومهربانترین همکاران برای اصلاح کار درمحل تحت بازرسی آمده اند. وچنین فضا بامیتود  ملا یمت میسر شده میتواند .  با چـــنین روش انسانی ارگانها  ئیکه عمدا وقصدا  نیت خرابکاری را نداشته باشند,بلکه کاستیها ونواقص صرف بربنیاد غفلت  ویااشتباهات ویا هم عدم تخصص وکم تجربه گی تبارز کرده باشد کارمندان تحت بازرسی تمام کاستی ها وموفقیت ها ی خود را پیشروی  بازرسا نان باز میگذارند زیرا آنها دیگر مفتشانرا مینحیث مستنطیقینیکه  ایشانرا بپای میز محاکمه میکشانند   نپــنداشته بلکه آنهارا دلسوزترین همکاران خود برای اصلاح کار وتبادل تجربه درجمع خود میدانند . به این شیوه تمام کاربدون شک وتردید بافضای اعتماد وشفافیت بروفق دلها برای اصلاح به پیش میروند. قابل تذکر اینست که اگر درجاهای کار براساس خیانت واستفاده جوی هم پیشرفته باشد باروش زشت وخشن نمیشود که نتائیج دلخواه را بدست آورد. چیزی دیگریکه بسیار مهم  است تا حد راز داری باشد جای شاید دیده نشده باشد که درا نجاسهوء یا اشتباهآ وحتی خیانت واستفاده جوئی وجود نداشته باشد اما اگرباحوصله مندی باوسعت نظروباتامل کار پیش برود وتاجای ممکن باشد که بدون افشای قضایای منفی و مضر اصلاح پذیری صورت گرفته مییتوانند با چنین راها باید متوصل شد . قوانین ومقررات را اگرکس وکسانی بخواهند که تطبیق نمایند به هرصورت دیریا زود تطبیق شدنی است اما احیای دوباره  حیثیت وکرامت بربادرفته انسان کاری مشکلی است .                                                                                       حتی دربرابرخیانت کاران واستفاده جویان حرفوی هم راهی وجود دارد که قوانین بادرنظرداشت حرمت وکرامت انسانی شان تطبیق گردد.                                                                                                                      

                                                                                                      5- با اداب وبا اتوریته باشد

باید یاد آورشد که کنترولران ومفتشان محترم اگر این نوشته رابخوانند خرده نگیرندکه گویا تاکنون خدا نا خواسته آیشان بی آداب بوده اند؟ولی این یک تکرار احسن میباشد که بیشتر وزنه کارمندان خوب راآداب واتوریته نیک بلند میبرند. گرچه کرکترهای نرمش ,ملایمت ,مهربانی وغیره هم داشتن چنین مفهوم رامیرسانند اما کافی نیست زیرا علم ودانش توام با آداب وتربیت برای انسان اتوریته ایجاد میکند واتوریته درهرجا ایجادگرابهت وعظمت میباشد وقتیکه درجای عظمت خلق شد بدون شک درانجا تمام گفتارها و کردارهاو پندارها  موثر تمام میشود وازآنجا است که اصلاح کاری ,پند گیری ,الگوگیری وتبادل تجارب آغاز میگردد. وسرانجام منجر به نتائیج بهتر امور میگردد. اما با تاسف عده داشتن اتوریته را اشتباه میگیرند : به تصور ایشان تحکم خشک حرکات زشت,ژست وخیز های نمایش نامه ای وقیافه گرفتن میدانندو حتی فحش وتوهین و تحقیرکردن رانیز همراه دارد.                                                                             

دارندگان چنین عادات غافل ازآنند که بیشتر خودرامسخره مینمایند تا دیگرانرا تحت تاءثیرقراربدهند بخصوص درشرایط کنونی ودرفضای حاکم موجود . درحالیکه قبلا گفته شده اتوریته محصول علم وفهم ودانش و تجربه وآداب وآدات نیک انسانی است که برای شخص واشخاص وقار خلق میکند واوقادر میگردد که هرسرکش ومتخطی را مهار بزنند نه حرکات مضحک کودکانه .آدم بااتوریته وبا وقار الگوساز است ,مدیریت داشته میباشد صفت لیدرشیپی را دارا است وچنین صفت رابه مادونان خود منتقل مینمایند . بدین ملحوظ مفتشان چنین اوصاف را حتمی است که دارا باشند ,زیراوقتیکه ایشان عیب و عیوب یک ارگان را برملامیکنند وزیرنواقص و کمبودی ها خط میکشند درحقیقت امر مدیریت ولیدرشیپی آن ارگان رازیرسوال میبرند ,ازضعف مدیریت ورهبری است که کاستی ها تکراروتکرار ادامه دارد .پس خلاصه بازرسانان ومفتشان دارای چنین اوصاف بایدباشند.                                                                                                                       

6- عزت نفس (نفس پاک ) داشته باشد.                                                                                      

گرچه این یک طرح خــیلی سبک میباشد اما با تا سف تجارب نشان دهنده آنست که سبک نگری این مسئله  نیز زیان آوراست به همه جوانب صدمه میرسانند بخصوص نفس همواره که رفیق شیطان هم شوند خرابی های زیادی را ببارمیآورند . مفتشین باعزت وبا تقوا حتی متوجه خوردوخواب شباروزی خود نیز میباشند                  که مبادا کدام اشتباهی رونما نشوند . مفتشان وباز رسا نان درحقیقت مهما نان بسیار باعزت ارگا نهای تحــــت بازرسی میباشند واما به میزبان مربوط است که به مهما نان خود چگونه رسید گی نمایند . بهترین مفــــتش انست که امکانات وداشته های مروج همان ارگان را درنظربگیرند توقع بالاتر ازآن خدشه ایجاد مینمایند.                                            خلاصه : چنین نتیجه گیری مینمائیم که بدون داشتن یک اداره ای قوی, منضبط ,منظم وبا اتوریته غیرممکن است که ما کاروان خودرا بمنزل مقصود برسانیم . سیستم حکومتی  ایدیال مارا هیچکس برای مانمیسازد بجز خود ما- طوریکه محترم حامد کرزی رئیس جمهورافغانستان دربیانیه خویش بمراسم تعیین کمیسیون صلح کشورگفتند که:(هیچکس کشورماراآبادنمیکنندغیرخودما هیچکس دل شان بحال مانمیسوزند غیرخودما)واقعادرست گفته اما دردآور درینجا است که چرابخاطر بیرون رفت ازاین وضعیت موجود بطور دقیق ودلسوزانه تدبیرگرفته نمیشوند ازکه انتظار استمدادرامیکشند؟از همسایگان؟ همسایگان ما نه تنها نمی خواهند بلکه تحمل داشتن چنین نظام با عظمت را نداشته ونه دارند پس برماست انچه را که دراختیار داریم همه با دست هم برسی ,اصلاح وبپا ایستاد نمائیم درقدم اول پای اردووقوای مسلح  ما ازسیاست بازی ها وتنظیم بازی ها ومافیا گرائیها  باید کشانیده شود وتوجه بمنافع علیای کشور ,قطع جنگ وتامین صلح مبذول گردد.                                                                                                         

 


April 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب