فقره هشتم
هیات بررسی سمع شکایات ولسی جرگه هیات بررسی سمع شکایات ولسی جرگه

 

غارت شرکتهای تجارتی در زمان تصدی آقای عبداستار پردلی

 

الف: در زمان تصدی آقای عبدالستار پردلی شرکتهای تجارتی را امکا، به مقصد تقویه بنیه مالی خویش تأسیس نموده بود و یا امکا سهمدار با آنها بوده است و این شرکتها عبارتند از:

1: شرکت تجارتی قافله.

2: شرکت تجارتی کاوه آهنگر.

3: بخش ترانسپورتی باربری.

4: فابریکه افغان لکس.

5: دستگاه آمو فلز.

در باره غارت و اختلاس دارایی های اتحادیه که توسط  آقای پردلی صورت گرفته بود محترم آقای شهبال موسس و بنیادگذار اتحادیه کارگری نیز مواردی را منحیث شاهد به تفصیل و مستند در زمان حاکمیت جمهوری دموکراتیک افغانستان نیز منتشر نموده بود، آقای محمد شریف رزمان رئیس مطابع دولتی وقت به تاسی از گذارش مستند قضیه را خود سرانه بدون استیذان مقامات حکومتی تکثیر و نشر نمود در حالیکه به قول آقای شهبال شخصاٌ رئیس جمهور داکتر نجیب الله از انتشار آن بنابر مصلحت ممانعت بعمل آورده بود.

جهت معلومات و دریافت اسناد موضوع طی استعلامیه شماره 52 تاریخی 1391.6.11 استفسار بعمل آمد. ریاست مالی امکا به پاسخ آن چنین نگاشته است.

( محترما: در سالهای 1368 از طرف رهبری (ستار پردلی) قبلی یک تعداد موسسات انتفاعی برای خودکفایی اتحادیه های صنفی وقت ایجاد گردیده بود که بعد از ایجاد اتحادیه های مسلکی به هر اتحادیه طور سهمیه داده شد ولی اسناد آن بدسترس ریاست مالی و اداری قرار نگرفته و اسناد های قبل از دولت اسلامی افغانستان یعنی سال 1380 به پیش موجود نمیباشد).

ب: به هیأت بررسی اطلاعیه واصل گردیده که طی استعلامیه شماره 43 مورخ 1391.5.25 چنین پرسش بعمل آمد.

( محترم هیأت رهبری امکا: اطلاعاتیکه به کمیسیون بررسی آگاهی داده شده است میرساند.

1: حیف میل 13 عراده موتر مربوط اتحادیه که پنج عراده آن سرویس و متباقی موترهای مختلف النوع بوده و به دوره رهبری گذشته امکا حیف و میل گردیده است.

2: موضوع مفقودی موتر رئیس شورای مرکزی قبلی آقای محمد قاسم احساس نیز از مسائل مبهم است که باید کمیسیون بررسی را برویت اسناد آگاهی دهید.

3: همچنان از موترهای موجودیکه در فعالیتهای امکا از آن استفاده میشود اسناد خریداری (فوتوکاپی) آنرا در اختیار کمیسیون قرار دهید.)

ریاست مالی و اداری امکا به پاسخ استعلامیه چنین نگاشته است.

( در مورد سیزده عراده موتر باید معلومات ارائه گردد که قبلا در چوکات امکا یک ریاست ترانسپورت باربری که محترم سید بسم اله مرتضوی رئیس آن بود موجود بود و وسایط سرویس دو عراده آن تحت نظر نمایندگان مراجع ذیربط لیلام گردید، اسناد و غیره آن فعلا به دسترس قرار ندارد و صرفاً معلومات داده شد.)

ج: سند موثق و انکار ناپذیر دیگر عبارت است از ارائه پیشنهاد به مقام ولایت بلخ جهت دریافت زمین در پروژه شهر نو مزار شریف بوده که در پوشش و بهانه کارکنان اتحادیه ولایت بلخ طراحی گردیده و والی بلخ در حشوه پیشنهاد عنوانی ریاست شهرداری چنین احکام داده اند.

(ملاحظه شد ریاست محترم شهرداری نمرات مستردی طبق متن پیشنهاد اجرات کنند.)

آقای ظاهر کارگر رئیس شورای مرکزی اتحادیه های صنفی ذریعه آویز تحویلی شماره 20144 مورخ 1389.12.12 مبلغ 30220 افغانی از بابت قیمت زمین مستردی 1323 قسمت پنج شهر نو به اساس تعرفه شماره 3647 مورخ 1388.12.12 پول متذکره را به نام خویش تحویل نموده است توسط هیأت موظف خط اندازی که امضای مدیر عمومی توزیع زمین در آن درج است زمین مذکور را به نام الحاج محمد ظاهر ولد محمد نبی ولدیت محمد علم ثبت و تسلیم نموده است.

د: در رابطه به تخطی و اعمال فساد دوره کارکرد قاسم احساس اطلاعات دو صفحه ای به کمسیون بررسی مواصلت نموده است اما آقای قاسم احساس با وصف تماس  تلیفونی حاضر به جواب نگردید.

ح: در رابطه به صادرات 90 تخته قالین به انگلستان، مبل و فرنیچر، موترهای کاماز باربری و نیز سرنوشت فابریکه رنگ سازی افغان لکس و آمو فلز که امکا سهم دار آن بود ذریعه استعلام شماره 45 مورخ 4 سنبله 1391 طالب معلومات شدیم در جواب استعلامیه معاون اول امکا آقای شبرنگ نگاشته که جریان فعالیت و سرنوشت آن متعلق و مربوط به آقای پردلی بوده و بنا بر هر ملحوظی که بوده اسناد آن در اداره موجود نبوده و از بین رفته است.

خ: کمسیون بررسی بوسیله صادره شماره 71 مورخ 12 میزان 1391 طالب جواب استعلامیه های 47 مورخ 1391.6.6 و استعلامیه 53، 56،57 مورخ 11 و 12 سنبله 1391 طالب راپور تست خاک، نقشه ها، ژورنال و محاسبات روزمره انجینیری شده اداره امکا به جواب شماره 224 مورخ 15 میزان 1391 خویش یک قطعه راپور تست خاک و 11 قطعه نقشه ها را با غیره اسناد انضمامی ارسال داشته است.

در رابطه با راپور تست خاک و نقشه ها  مختصراً توضیح گردد که:

1: دو قطعه سند تست خاک شرکت ساختمانی و انجینیری مروان را در مقاسیه میگیریم به وضاحت اصلی و جعلی ثابت میگردد.

الف: سند اصلی که از منابع فعالین به کمسیون سپرده شده بدون قلم خورده گی دارای نمبر مسلسل (163-6) مورخ 1390.1.22 بوده در صفحه دوم دارای مهر و امضای انجینیر محمد خواجه (سمندری) رئیس شرکت انجینیری مروان است و تمام ساحه دامنه غربی تپه نادر خان را مورد مطالعه و تصدیق قرار داده است.

ب: در سند تست خاک که از طرف اداره امکا ذریعه مکتوب رسمی 224 مورخ 15 میزان 1391 به کمسیون تسلیم داده شده تزویر فاحش و آشکارا به ملاحظه میرسد. در صفحه اول این سند بلاکهای AوB با قلم و همچنان ارتفاع 8 منزل دارای قلم خوردگی بوده این سند شماره بندی نگردیده در صفحه 4 ارتفاع اضافه گردیده و نیز دارای قلم خورده گی است همچنان در مجموع صفحات راپور متذکره به نفع قراردادی تغیرات دلخواه وارد شده است.

ضمیمه: استعلام 43

ضمیمه: استعلام مورخ 1391.6.2

ضمیمه: پیشنهاد محمد ظاهر رئیس عمومی اسبق اتحادیه کارکنان افغانستان.

ضمیمه: تعرفه بانکی و سند توزیع زمین.

ضمیمه: اطلاعیه به داخل دو ورق درباره قاسم احساس.

ضمیمه: دو قطعه راپور تست خاک دارای متون متفاوت.

ضمیمه: تعداد 11 قطعه نقشه بلاکهای رهایشی.

 

 


January 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها