فهرست پستانداران افغانستان
 نوشته کریم پوپل نوشته کریم پوپل

 

 

 

                                                                                                                                                  فهرست پستانداران افغانستان

شماره

نام فارسی

نام علمی

نام انگلیسی

 

زیر طبقه      Theria. :  داخل صنف:    Eutheria   :

راسته        Primatesorder  :زیرفامیل    :  Cercopithecidae :  ببون

میمون دنیای قدیم.

۰

ببون

Rhesus Macaque

Macaca mulatta

راسته جوندگان : Rodentia.

زیر خانواده   Sciuridae

۱

سنجاب پرنده

Hylopetes baberi

Afghan Flying Squirrel

۲

سنجاب سرخ پرنده

Petaurista petaurista

Red Giant Flying Squirrel

زیر خانوادهCallosciurinae  :  

۳

سنجاب بلوچی

Funambulus pennantii

Northern Palm Squirrel

زیر خانواده     :  Xerinae    :

۴

سنجاب ناخن دراز

Spermophilopsis leptodactylus

Long-clawed Ground Squirrel

۵

مار موت

Marmota caudata

Long-tailed Marmot

۶

سنجاب زمینی

Spermophilus fulvus

Yellow Ground Squirrel

خانواده:Gliridae «dormice»

۷

سنجاب جنگلی

Dryomys nitedula

Forest dormouse

. خانواده: Dipodidae (jerboas) زیرخانواده:Allactaginae

۸

دوپای کوچک یا پا مسواکی

Allactaga elater LR/lc

SmallFive-toed Jerboa

۹

موش دوپا پنج انگشتی بزرگ

Allactaga euphratica LR/nt

Euphrates Jerboa

۱۰

موش دو پا بلوچی

Allactaga hotsoni LR/lc

Hotson's Jerboa

. خانواده:  Dipodidae (jerboas)    زیرخانواده: Cardiocraniinae

۱۱

گونه موش دوپا

Salpingotus thomasi DD

Thomas's Pygmy Jerboa

۱۲

دوپای سه انگشتی بزرگ

Jaculus blanfordi LR/lc

Blanford's Jerboa

. خانواده     Calomyscidae

۱۳

موش دوپا بلوچی

Calomyscus baluchi LR/lc

Baluchi Mouse-like Hamster

۱۴

هامستر دم دراز مسجد

Calomyscus mystax LR/nt

Afghan Mouse-like Hamster

خانواده        Cricetidae

۱۵

هامستر مهاجر

Cricetulus migratorius LR/nt

Gray Dwarf Hamster

۱۶

ول نقرایی

Alticola argentatus LR/lc

Silver Mountain Vole

۱۷

ول افغانی

Blanfordimys afghanus LR/lc

Afghan Vole

۱۸

ول بوچارین

Blanfordimys bucharicus LR/nt

Bucharian Vole

۱۹

ول حفار افغانی

Ellobius fuscocapillus LR/lc

Southern Mole Vole

۲۰

ول سرو

Microtus juldaschi LR/lc

Juniper Vole

۲۱

ول تیانشان

Microtus kirgisorum LR/lc

Tien Shan Vole

۲۲

ول خراسانی

Microtus transcaspicus LR/lc

Transcaspian Vole

راسته:جونده گان.   

خانواده موش‌سانان: Muridae (mice, rats, voles, gerbils, hamsters, etc.)

زیرخانواده:Gerbillinae جربیلیان

جِربیل نام گروهی ازجوندگان کوچک است که در زیرخانوادهٔ جربیلیان از خانوادهٔ موش‌سانان قرار می‌گیرند. برخی از جربیل‌ها را بنام موش صحراحی یا جرد می‌نامند.

۲۳

جربیل سبزه یا موش صحراحی سبزه

Gerbillus aquilus LR/lc

Swarthy Gerbil

۲۴

جربیل بلوچستان

Gerbillus nanus LC

Balochistan gerbil

۲۵

جرد ناخن زرد

Meriones crassus LC

Sundevall's Jird

۲۶

جرد لیبی

Meriones libycus LC

Libyan Jird

۲۷

جرد بزرگ

Meriones meridianus LR/lc

Mid-day Jird

۲۸

جرد فارسی

Meriones persicus LR/lc

Persian Jird

۲۹

جرد زاردنی

Meriones zarudnyi EN

Zarudny's Jird

۳۰

جربیل بزرگ

Rhombomys opimus LR/lc

Great Gerbil

۳۱

جربیل هندی

Tatera indica LR/lc

Indian Gerbil

۳۲

موش کشتزار جهانی

Apodemus wardi LR/lc

Ward's Field Mouse

۳۳

موش صحراسیاه

Millardia gleadowi LR/lc

Sand-colored Soft-furred Rat

۳۴

موش و رامین

Nesokia indica LC

Short-tailed Bandicoot Rat

۳۵

موش صحرا تنزومی

Rattus tanezumi LR/lc

Tanezumi Rat

۳۶

موش ترکستانی

Rattus turkestanicus LR/lc

Turkestan Rat

راسته:Lagomorpha (lagomorphs)خرگوش سانان

خانواده: Ochotonidae پیکا. در.

۳۷

پیکا

Ochotona macrotis LR/lc

Large-eared Pika

۳۸

پیکا افغان

Ochotona rufescens LR/lc

Afghan Pika

۳۹

پیکا سرخ ترکستانی

Ochotona rutila LR/lc

Turkestan Red Pika

راسته:Lagomorpha (lagomorphs)خرگوش سانان

خانواده: Leporidae -rabbits,hares خرگوشان

۴۰

خرگوش صحرائی

Lepus capensis LR/lc

Cape hare

راسته:Erinaceomorpha (hedgehogs and gymnures)

. خانواده        Erinaceidae

۴۱

خار پشت گوش بلند

Hemiechinus auritus LR/lc

Long-eared Hedgehog

۴۲

خارپشت راجستانی (جوجه تیغی)

Hemiechinus hypomelas LR/lc

Brandt's Hedgehog

راسته: Soricomorpha (shrews, moles, and soledons)

. خانواده     : Soricidae (shrews)

۴۳

حشره خوار دندان سفید گیملین

Crocidura gmelini LR/lc

Gmelin's White-toothed Shrew

۴۴

حشره خوار کشمیری

Crocidura pullata LR/lc

Taiga Shrew

۴۵

حشره خوار دندان سفید

Crocidura suaveolens LR/lc

Lesser White-toothed Shrew

۴۶

حشره خوار زاوردنی یا بلوچی

Crocidura zarudnyi LR/lc

Zarudny's Shrew

۴۷

حشره خوار کوچک

Suncus etruscus LC

Etruscan Shrew

۴۸

حشره خوار خانگی

Suncus murinus LR/lc

Asian House Shrew

۴۹

حشره خوار

Sorex minutus LR/lc

Eurasian Pygmy Shrew

راسته     : Chiroptera

   خانواده: Vespertilionidae      زیر خانواده: Myotinae. خفاشان     (شب پرکچرمی)افغانستان

۵۰

خفاش گوش کوچک

Myotis blythii LR/lc

Lesser Mouse-eared Bat

۵۱

خفاش خون آشام

Myotis emarginatus VU

Geoffroy's Bat

۵۲

خفاش هادجسون

Myotis formosus

Hodgson's Bat

۵۳

خفاش فرادر

Myotis frater LR/nt

Fraternal Myotis

۵۴

خفاش کشمیری

Myotis longipes VU

Kashmir Cave Bat

۵۵

خفاش گوش موش دیوار

Myotis muricola

Wall-roosting Mouse-eared Bat

۵۶

خفاش سبیل دار

Myotis mystacinus

Whiskered bat

۵۷

خفاش گوش پهن

Barbastella leucomelas

Asian Barbastelle

۵۸

خفاش زرد

(Eptesicus bottae

Botta's Serotine

۵۹

خفاش نصواری بزرگ گوبی

Eptesicus gobiensis

Gobi Big Brown Bat

۶۰

خفاش سندی

Eptesicus nasutus

Sind Bat

۶۱

خفاش سروتین

Eptesicus serotinus

Serotine bat

۶۲

خفاش دورنگ (ساوی)

Hypsugo savii

Savi's Pipistrelle

۶۳

خفاش جنگلی

Nyctalus leisleri

Lesser Noctule

۶۴

خفاش کوهی

Nyctalus montanus LR/nt

Mountain Noctule

۶۵

خفاش گوش پیکانی

Otonycteris hemprichii LR/lc

Desert Long-eared Bat

۶۶

خفاش پیپی سترلیا هندی

Pipistrellus coromandra

Indian Pipistrelle

۶۷

خفاش همالیائی

Pipistrellus javanicus LR/lc

Java Pipistrelle

۶۸

خفاش بال سفید

Pipistrellus kuhlii LC

Kuhl's Pipistrelle

۶۹

خفاش لب کوتاه

Pipistrellus pipistrellus LC

Common Pipistrelle

۷۰

خفاش پپستریل 

کوچک

Pipistrellus tenuis LR/lc

Least Pipistrelle

۷۱

خفاش گوش بلند

Plecotus austriacus LR/lc

Grey long-eared bat

۷۲

خفاش بزرگ آسیائی

Scotophilus heathi LR/lc

Greater Asiatic Yellow Bat

۷۳

خفاش برفکی

Vespertilio murinus LR/lc

Parti-coloured bat

۷۴

خفاش بال بلند

Miniopterus schreibersii LC

Schreiber's Long-fingered Bat

۷۵

خفاش دم موش کوچک

Rhinopoma hardwickei LC

Lesser Mouse-tailed Bat

۷۶

خفاش دم موش مسکت

Rhinopoma muscatellum LR/lc

Small Mouse-tailed Bat

۷۷

خفاش دم آزاد اروپایی

Tadarida teniotis LR/lc

European Free-tailed Bat

۷۸

خفاش بال بزرگ

Megaderma lyra LR/lc

-

۷۹

خفاش نعل اسبی

Rhinolophus blasii NT

Blasius's Horseshoe Bat

۸۰

خفاش نعل اسبی بخارایی

Rhinolophus bocharicus LR/lc

Bokhara Horseshoe Bat

۸۱

خفاش نعل اسبی بزرگ

Rhinolophus ferrumequinum LR/nt

Greater Horseshoe Bat

۸۲

خفاش نعل اسبی کوچک

Rhinolophus hipposideros LC

Lesser horseshoe bat

۸۳

خفاش نعل اسبی بلیث

Rhinolophus lepidus LR/lc

Blyth's Horseshoe Bat

۸۴

خفاش نعل اسبی مهلی

Rhinolophus mehelyi VU

Mehely's Horseshoe Bat

۸۵

خفاش بینی برگه‌ای سه دندانه

Asellia tridens LC

Trident Leaf-nosed Bat

۸۶

خفاش بینی برگه مدور

Hipposideros fulvus LR/lc

Fulvus Roundleaf Bat

راسته  شنگلداران گیاه خوار: Artiodactyla.

 خانواده: Suidae pigs زیر خانواده:Suinae در.

۸۷

خوک

Sus scrofa LR/lc

Boar

گیاه خورانراسته : Artiodactyla.

      زیرخانواده:Moschidae در.

۸۸

آهوختن

Moschus chrysogaster LR/nt

Himalayan Musk Deer

راسته: Artiodactyla. خانواده: Cervidae deer زیر خانواده:Cervinae در.

۸۹

آهو سرخ آسیای مرکزی

Cervus affinis LR/lc

Central Asian Red Deer

۹۰

گوزن باختری

Cervus elaphus

bactrianus Linnaeus

راسته: Artiodactyla. خانواده: Bovidae (cattle, antelope, sheep, goats))زیر خانواده:Antilopinae.

۹۱

آهوی کوهی

Gazella bennettii LC

Chinkara

۹۲

غزال

Gazella subgutturosa VU

Goitered Gazelle

راسته: Artiodactyla. زیر خانواده Caprinae

۹۳

بز وحشی

Capra aegagrus VU

Wild Goat

۹۴

بز مارخور

Capra falconeri EN

Markhor

۹۵

آهو رنگ

Capra sibrica LR/lc

Siberian Ibex

۹۶

گورال پامیری

Nemorhaedus goral LR/nt

-

۹۷

آهو مارکوپولو

Ovis ammon VU

Argali

۹۸

آهو نخجیر

Ovis orientalis VU

Mouflon

سم دارانراسته     Perissodactyla.       

خانواده: Equidae

۹۹

گوره خر آسیائی

Equus hemionus

Onager

راسته گوشتخواران:   Carnivora                                                                                                      به انگلیسی carnivorans. زیر راسته:Feliformia خانواده:Felidae (پشک).

۱۰۰

تازی پلنگ

(Acinonyx jubatus)

Cheetah

۱۰۱

قره قل

Caracal caracal

Caracal

۱۰۲

پشک جنگلی یا سمونچه

Felis chaus

Jungle Cat

۱۰۳

پشک دشتی

Felis margarita

Sand Cat

۱۰۴

پشک وحشی

Felis silvestris

Wildcat

۱۰۵

پشک کوهی

Felis manul NT

Pallas's Cat

۱۰۶

سیاه گوش

Lynx lynx NT

Eurasian Lynx

۱۰۷

پشی پلنگ

Prionailurus bengalensis

Leopard Cat

۱۰۸

شیر

Panthera leo

Lion

۱۰۹

پلنگ

Panthera pardus

Leopard

۱۱۰

ببر

Panthera tigris

Tiger

۱۱۱

پلنگ برفی

Pantherauncia or Unciauncia

Snow Leopard

زیرراسته:  Feliformia    

  خانواده  : Viverridae    دله, موش خرما, etc .

۱۱۲

دله

Paguma larvata

Masked Palm Civet

۱۱۳

موش خرماخورد

Viverricula indica

Small Indian Civet

گوشتخوارانراسته:Carnivora زیرراسته:Feliformia خانواده:Herpestidaeنام انگلیسی (mongooses) (موشخرمایان)

۱۱۴

موش خرما هندی

Herpestes edwardsii LR/lc

Indian Gray Mongoose

۱۱۵

موش خرما کوچک اسیائی

Herpestes javanicus

Small Asian Mongoose

زیرراسته:   Feliformia    

   خانواده: Hyaenidae    انگلیسی(hyaenas) (کفتار

۱۱۶

کفتار

Hyaena hyaena

Striped Hyena

زیر راسته: Caniformia

 خانواده:Canidae انگلیسی(dogs, foxes) (روباه سگ (

۱۱۷

روباه خاکی

Vulpes cana

Blanford's Fox

۱۱۸

روباه قرسک

Vulpes corsac

Corsac Fox

۱۱۹

روباه دشتی

Vulpes rueppelli

Rueppell's Fox

۱۲۰

روبا سرخ

Vulpes vulpes

Red Fox

۱۲۱

شغال طلائی

Canis aureus

Golden Jackal

۱۲۲

گرگ خاکستری

Canis lupus

Gray Wolf

   زیرراسته:  Caniformia    خانواده:  Ursidae (bears)   خرس

۱۲۳

خرس نصواری

Ursus arctos

Brown Bear

۱۲۴

خرس سیاه

Ursus thibetanus

Asiatic Black Bear

زیرراسته             Caniformia     :

خانواده:Mustelidae  :

۱۲۵

موش تازی یا قاقم

Mustela erminea

Stoat

۱۲۶

راسو کوچک

Mustela nivalis

Least Weasel

۱۲۷

موش پلنگ

Vormela peregusna

led Polecat

۱۲۸

دله خفک

Martes foina

Beech Marten

۱۲۹

سمور

Mellivora capensis

Ratel

۱۳۰

سگ آبی

(Lutra lutra

European Otter

۱۳۱

گور کاو

Meles meles

European badger

 


October 18th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي