فهم سخن
محمد اسحاق ثنا محمد اسحاق ثنا

در چشم بی نظر گل و خار چمن یکیست

درگوش کر نوای هزار و زغن یکیست

آنرا که نیست درک سخن فهم امتیاز

شعر ضعیف و اوج بلند سخن یکیست

در نظم اجتماع بشر در جهان زیست

اندر حقوق مرتبت مرد و زن یکسیت

درچشم روزگار که نامرد پرور است

مرد گریز آدم دشمن شکن یکیست

آزاده مرد را نبود بیم از خطر

برتن کند لباس و یا هم کفن یکیست

قدر هنر هرآنکه نداند "ثنا" دریغ

خرمهره در برابر در و عدن یکیست

ونکوور کانادا

دوشنبه 8-4-2013


April 8th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان