فیصلۀ علمای دینی ولایت فاریاب بخاطرمنع دخول هنرمندان مرد،درعروسی هاومحافل زنانه !
 عزیزه عنایت عزیزه عنایت

                   

بتاریخ 12 عقرب سال روان که مصادف است با 2/10/2012 میلادی  درجریان

پخش خبراز تلویزیون آریانای بیات به اطلاع رسانیده شد که علمای دینی ولا یت

فاریاب درضمن اینکه روی تطبیق قانون شریعت سخنانی ردوبدل کرده اند فیصله

نمودند که منبعددرمحافل و عروسی ها، هنرمندان مرد حق ندارند که وارد سالون

زنانه شوند . که این خبر بسیارشگفت انگیزبود. زیرا آنان میدانند که همین اکنون و

قبل از فیصله ایشان دربعضی ازولایات کشوردرسا لون عروسی ها ودیگر محافل

زنان، حتا پسران هفت ساله حق وارد شدن را ندارند چه رسد بآنکه هنــرمند مرد

با شد .تعجب آور اینکه علمای دینی ولایت فاریاب دراین شرایط اساس کشورکدام

موضوع دیگری را نیافتند که روی چنین موضوع پیش پا افتیده می اندیشند ؟

           این علمای بزرگواردینی میتوانستند که بخاطر منع خشونت علیه زنــان

ازدواج های اجباری،خریدو فروش دختران جوان، استفادۀ جنسی ازاطفال

ضوضوع انتحاری، دختران را دربدل حیوانات دادن،زنان ودختران جوانرا

به کارهای ناشایسته وا داشتن وو... فیصله نموده وخلاف دین مبین اسلام و

شریعت نبوی اعلام میداشتند .تا جنایت کاران میدانستند که مــانـع دررا ه

کارهای ضد انسانی آنان وجود دارد .زیرا  افغانستان کشور اسلامی است

و ملت شریف آن  نسبت به همه چیز روی مسایل دینی خویش پابند بوده و

سعی میکنند مطابق دین اسلام رفتار نمایند . ولی آنهای که نمیدانند ودربی

خبری بسر میبرند فکر میکنند که زنان  متاع آنان هستندوهرچه دل شا ن

خواست میتوانند که بالای زن تطبیق کنند.همه شا هد اند که دراین اوا خر

چه مصیبت های نیست که دربرابرزنان  افغان  قرار نمیگیرد که نظیرآنرا تا

حال کسی درتاریخ ندیده است . میهن ما که بیشتراز سی سا ل میشود که

در آتش جنگ میسوزد و دراین شعله های جنگ بیشترین صدمه را زنا ن

دیده اند تاحال ستم، گران جنگ را بردوش میبرند.دراین گیرودارکه جنگ

خانه و کاشانۀ مردم را ازدست شان ربوده است و فقر گستردۀ روی تما م

مسایل دامن پهن کرده ،بی کاری جوانان ، ناامنی،بی عدالتی،که درهرگوشه

وکنار فریا د میزند،بیشترین این درد هارا زنان میکشند.مادرانی هستند که

فرزندان شان را یا دراین جنگ سی ساله از دست داده اند ویا هم ازبیکاری

فرزندان وروآوردن شان به مواد مخدررنج میبرند ویا دختری جوانی است

که دربدل پول بخاطرفقیربودن خانواده فروخته میشود.ویاهم خواهری است

که ازبد رفتاری برادر، دربرابرحق انتخاب همسرکشته میشود.

          دولت مردان افغانستان که به کرسی های نرم آرام تکیه زده انـــد

وسالانه چند باربرای سیاحت به خارج ازکشور میروند، چه فرقی میکند که

  مردم وطن درچه حال اند ودراین سرمای زمستان بالای شان چه می گذرد.

          افغانستان وملت شریف آن، امروز به کمک یاری بیشترضرورت

دارند درهمه عرصه ها ومخصوصاًزنان این کشور، به تطبیـق قانون منع

خشونت علیه زنان، تا زنان درپرتواین قانون بتوانند که ازاین رنج مصیبت

رهایی یافته درکارهای اجتماعی مانند مردان  سهم فعال داشته باشند و بــا

خدمت نمودن برای وطن و فا میل خویش دیوارهــای راه آزادی را ازسر

راه خویش بردارند وبه یک زندگی سعادت بار نایل آیند.

      دراین تلاش ومبارزه توجه جدی دولت ،علمای دین، روشنفکران ،

مبارزین راه عدالت و مساوات، نویسند گان را خواهانیم.مخصوصاً علمای

کرام، چه هرفیصله مثبت آنان را ملت شریف و مسلمان افغانستان پذیرفته

وبه آن عمل میکنند.که با این اقدام نیک وانسانی هریک  وظایف دیــنی و

میهنی خویشرا درراه آزادی ،عدالت , صلح و مساوات  انجام داده اند.

                                                                         

                                                                  3/11/2012                      

 

 


November 4th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي