قسمت
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

   13/16/04

 

قسمت نشد که چـــــــهرهء دلدار بنگرم

گل پیــــــکرم به خلوتء بی خار بنگرم

روزی رقیــــــــــب را ز تبهکاری فزون

بر چـــــــوبه هــــــای پر ستم دار بنگرم

شاید شود که نرگـــــس شهلای خویشرا

در گلشن خــــــــــــزان زده بیدار بنگرم

مشکل بود به مسکن و ماوای خویشتن

بر چهره هــــــــای ناکسء اغیار بنگرم

ممکن شـــود ز بخت نیکو سر کنم بلند

دل را بدون غـــــــــــصهء ادوار بنگرم

نازم زمانهء که در آن شیخ و شاب را

فارغ ز قید و ســـــــــــنت دستار بنگرم

دارم (ظفر) امید که روزی دیار خویش

بی جنگ و بی ستـــیزه و پیکار بنگرم

 


April 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان