قوای مسلح پلیس:همکار شاروال درتنظیم شهرها(نظم عامه)
دگر وال انجینر نصرالله( نصرت) دگر وال انجینر نصرالله( نصرت)

فصل پنجم –

درمدت حدودیازده سال (2001الی 2012)  اگردرپا یتخت خود شهر کابل وسایر شهرها  متوجه شویم ساختما نهای زیا دی بطور شـــــخصی ودولتی , نظامی وملکی قـــــد برافراشته است و زیب و زینت خوبی را برای شهرهای ما به نمایش گــــذاشته اند وچنین مینما یاند که بدین گونه اگر تداوم پیدا کند تا ده سال دیگر با موجودیت فساد ورشوت و اختلاص ظاهراء انشا الله  شهرهای ما رنگ و رونقی خوبی خواهند داشت!!

اما اگر کیفیت کاری ساختمانها را درمطابقت با ماستر پلان شهرها ,دررابطه باسیستم کانالیزاسیون ها وکانال کشی بدرفت ها ,در رابط باکیفیت مواد بکار رفته ساختمانی وکاربرد آن مطابق باستندردهای عصرکنونی ,دررابط به دیکورهای تیپ شرقی وغربی ,شرایط جوی واقلیمی ,مطالعات خاکهای تحت ساختمانهای ثقیل تاسیسات را مسلکی وموشکافانه مورد دقت وتوجه قراردهیم وهمچنان پولی هنگفتی را چه شخصی ویا دولتی که درین استقامت به مصرف رسیده ویادفن گردیده بمثابه سرمایه کشور درنظربگیریم , خیلی زود وقبل از وقت خواهد بود که نظر منصفانه نسبت به درست یا نادرست بودن آن داده شود ومجریان آنرا مورد تمجید وتقدیر  ویا  تنقید قرار داد. هیچ چاره جز این نداریم که حد اقل ده سال و یا اندی بیشتر مدت صبر وشکیبائی را از خود نشان بدهیم بعدا زمان خود بخود برای همه ای هموطنان ما بالخاصه آنانیکه واقعا دلسوزان بالای سرنوشت کشور میاندیشند ثبوت خواهند کرد که چقدر فاجعه درین کشور غریب وعقب نگهداشته شده ما صورت گرفته است . منصفانه تنها چرا شاروالی کابل را مقصر همه نارسائیها بدانیم درکشوریکه زورگویان درتداوم وتوافق بازورمندان بلند پا یه ای حکومتی و دولتی گوشه  گوشه ای از شهر ها را طبق روال وخواهش شخصی  خود بدون درنظرداشت ماستر پلانها وصاحب نظران مسلکی شهری بطورکاملاخودسرانه سکیچ ,نقشه کشی وتاسیسات ایجاد نمایند دران صورت شاروال وشاروالیها یکجا با وزارت  محترم ساختمانی  وشهر سازی چه کرده خواهد توانست همین ارگانها اگر ترکیبی از فرشته ها هم باشند کاری بروفق مراد نخواهند توانست .  زیرا ما در شرائیط بسر میبریم که شار والی ووزارت محترم شهر سازی به سطح بسیار پائین توانمندی کاری خودقرار دارند که بتوانند طبق پلانها واولویت بندی های کاری خود بگونه مستقلانه  کارکنند, این ارگانها حد اقل به سه اصل بسیار ضروری وعمده نیازمند ی دارند :

                        

1-      کارمندان وانجینران  بسیار مسلکی ,کارکشته , پاک نفس وبا تقوا نیاز دارند که مقرر نمایند درحلیکه چنین تقرری ها دروضعیت موجود کشور یک خواب بیش نیست وفقط در حیط ای یک ایدیه باقی خوهد ماند.

2-      به بودجه کافی نظربه پلان واولویت بندی ها نیازمند است درحالیکه چشم ما بسوی جیب دیگران دوخته شده است واگر حبه ودیناری هم میدهد ده ها شرط و شروطی را درپیش پا میگذارند ویاده های اژدهای دیگر درراه به کمین نشسته همینکه پول اختصاص یافت ازنیمه راه قاپیده میشوند.

3-      شا روالی ووزارت محترم شهرسازی بیک نیروی  امنیتی بسیار مخلص,مستحکم وبا ایمان نیاز دارد تا درمقابل چپاولگران وزورگویان با لفعل قدعلم کرده بتوانند . چون د رکشوریکه هنوز قانون حاکم نباشند هرارگان کشور بیک نیروی امنیتی بسیار قوی نیاز دارند تا دارائیها واملاک دولتی راازچپاول نجات بدهند بدان سبب است که شهرها مثل لاشه های مرده درزیر پای پرندگان لاش خوار ودرندگان قرار گرفته هرکس طبق توان لقمه ای را برمیدارند . فرهنک شهر داری وشهر نشینی ما مصیبت دیگری است که دامنگیر کشور ما درکل گردیده است .این درست است که مردم زیا دی نسبت مشکلا ت بیشمار که در اطراف سالها قبل دامنگیر شان بودند وهمین اکنون هم دارند از زندگی اطراف متنفر وبیزار گردیده وبه شهر ها روآورده اند ازیکطرف وخشک سالیها وبیکاری های پی هم  ازطرف دیگر مردم را وادار به کوچیدن به شهرها نموده اند ودلیل سوم هم اینکه فطرتاء انسان ها بر وفق زمان به رفاه وآرامش رومیاورند واین دلیل بران شده نمیتوانند که مردم عقب ماند ه است فرهنگ زیست شهری را مراعات نمیکنند وما دست به الاشه بنشینیم. وواقعا  بسیارهم دیده شده ومیشوند که قطیهای خالی سگرت وقطیهای نوشابه ای خالی  از دریچه موتر های بسیار لکس ومودل جدید دولتی وشخصی در بیرون روی جاده های عمومی پرتاب میشوند،صدای هارنهای فاقدمعیار ونورم و بی مورد درهرموقع وهرجا که خواسته باشد بلند است نه حرمت مریضان وشفاخانه ها مراعات میگرددونه آسایش واستراحت محلات زیست مردم ،هیچ شهروندی ازپیاده روها ,زیرزمینیها وپلهای هوائی استفاده نمیکنند ,فامیلها وخانواده ها کثافات خود را درجای مناسب تعین شده نمی اندازند مارکیت ها برای مفروشات دست فروشها وجود ندارد اما اجراات ما منورین ومسئولین (شاروالی با نواحی ووکلای گذر،وزارت محترم داخله درقدم نخست ,وزارت محترم شهرسازی ,وزارت محترم اطلاعات وفرهنگ,وزارت محترم حج واوقاف ,مساجد وعلمای دینی  ) درین رابط چه است ؟ با موجودیت این همه دشواریها راه حلها چه خواهند بود ؟ بازهم برمیگردیم به حاکمیت وکارکرد های حکومت و دولت که چنین تو ضیح میگردد : دولت وحکومت ووزارت محترم داخله که یکی ازقوای مهم اجرای آن است هرعملکرد شخصی  ودولتی را که به حیثیت واوتوریته یک شهر چند ملیونی ویا یک کشور نظیر افغا نستان صدمه وارد می نما یند مدنظر بگیرند چنانچه که هرساعت رسانه ها مارا می بینند دررابط به فرهنگ ما ظرفیت ما واقعات شهری ما سیما های شهری ما تماشامیکنند و  قضاوت مینمایند .

درامور زندگی شهری وشهر داری تنها نمایش تلویزیونی ازخرابیها بروی جاده هاوسرکها درصفحه  چند رسانه ها وراد یوها درشهر بیش از چهار ملیونی به هیچگونه کافی نبوده ونمیباشند, باید تمام نواحی شاروالی وپلیس(حوزه های امنیتی) با وکلای گذرخود بصورت فعالانه درهمکاری با ملاها ومولویهای محل موسفیدان ومتنفذین شخصیتهای خیر اندیش ومتدیین  ازطریق مساجد ومحافل درهمکاری با ارگانهای امنیتی وزارتهای اطلاعات وفرهنگ , شهرسازی وحج و اوقاف کاملا هم آهنگ تدابیربگیرند وعمل کنند طوریکه اولا زمینه ها وسهولتها را برای مردم فراهم ساخته بعدا درسیستم کار برد واستفاده ازآن مردم را تشویق ترغیب وتنویر نمایند. شاروالی میتوانند درنواحی خود حد اقل ماهانه محا فل را بکمک و اشتراک وکلای گذر, متنفذین موسفیدان وملا امامان مساجد ترتیب داده از ایشان دررابط به مراعا ت نمودن تنظیمات وتنظیفات ودیگرنزاکتهای شهری استدعای کمک ومعاونت نمایند. مانند تدابیر راه اندازی کارهای حشر وداوطلبانه ,ترغیب فامیلها درانداختن کثافات واشغالات به اشغال دانیها ,پاک نگهداشتن دکاکین هریک پیشروی کارخودرا واستفاده نمودن ازپیاده روها وپلهای هوائی  مراعات نمودن نوبت به بالا شدن به سرویسهای شهری بخصوص برای خانمها واطفال مکتب و...غیره مردم را تنویر ومتوجه بسازند.

               

فصل ششم – رسالت پلیس درحفظ ونگهداشت مراکز دیپلوماتیک (سفارتخانه ها) وارگانهای دولتی

وزارت محترم داخله قطعه تشریفات بسیار مدرن ومجهز را باید ایجاد نمایند، زیرابنا برعرف دیپلوماتیک ومطابق به قانون ومقررات بین المللی وموازن دیپلوماتیکی جهان کنونی کشورهای میزبان بصورت عام وتام مسئولیت حفظ ونگهداشت وحتی سکورت سفراومهمانان خارجی را عهده دارمیباشند که بشکل بسیار مجلل وپرطنطنه سفرا ومهمانان خارجی را درهنگام حرکت ازیک نقط به محل دیگر مورد بدرقه شانداری قراربدهند.ازنظرامنیتی کاملاشرایط وفضای مصئون رادرمواقع حضر وتحرکات

  

بسیار  مجلل تشریفاتی راذریعه وسایط نقلیه ای عصری وموتورسایکلها ی پیشرفته دروضعیت سفربرای آنهامهیا بدارند.سفارتخانه ها ومحلات زیست کارمندان دیپلوماتیک ازهرگونه تعرض،تجاوز،تجسس وتلاشی مبرا ومصئون میباشند .کارمندان سیاسی ودیپلوماتیک درهنگام مسافرتها درمیدانهای هوائی وترمینلها مورد بازرسی وتلاشی قرارنمیگیرند.

 


June 1st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب