قوای مسلح
دگر وال انجینر نصرالله( نصرت) دگر وال انجینر نصرالله( نصرت)

 فصل اول

         کیفیت ترکیب قوای مسلح بالا برده شود(دقت درپذیرش)                                           

 ازخواستهای فطری انسانها وجامعه ای بشری است که درایجاد کلیکتبیفها ,تشکلها مانند ساختن اجزاب,شوراها اتحادیه ها ,انجمن ها مراکز علمی وفرهنگی ارگانهای کارگری دهقانی وتجارتی وحتی درایجاد وتشکیل خانوادگی ازنهایت توجه ودقت کارمیگیرند تا درگیرافراد مضر,بدکاروبیکار زشت وبدسر شت نیافتند که پس فردای آن ندامت وپشیمانی سودی نخواهند داشت وجلوگیری از زشتیها وانحرافات بمراتب مشکلترازآنست که درابتدا باید توجه نمود. بطورمثال درتشکیل خانوادگی فامیلهای درزندگی موفقیت خواهند داشت که درآغاز زندگی ازتوجه ودقت بیشترکارگرفته باشند وشناخت دقیق-ازکان وکیف جوانب همدیگرداشته باشند وسرانجام باتوافق کلی جانبین خویشاوندی اساسگذاری گردیده باشند.بناء افسران وخوردضابطان قوای مسلح هم که تقریبا نصف عمر وبهترین فصل زندگی خودرا درخانواده قوای مسلح بخاطرخدمت بمردم ووطن خویش سپری مینمایند برای هردوجانب جذب کننده وجذب شوندگان ضروری است که توجه ودقت بیشتر صورت گرفته ودارای اوصاف ذیل باشند:

الف-  کسانیکه ازطریق پوهنتونها ویامکاتب وکورسهای کوتاه مدت وارد قوای مسلح میشوند باید: متعهد ووفادار به مردم,وطن ووظیفه باشند

ب-  افسران سابق کادری وجهادی که ریفورم میشوند اولویت درتخصص ,تعلیمات ,تجربه کاری داده شده وسوابق جرمی(اعتیاد, مبتلا به قاچاق,رشوت وعادات بدنام کننده دیگر) نداشته باشند

ج-  دارای استعداد عالی باشند بخصوص کسانیکه جدیدا درپوهنتونها جذب میگردند

د-   اسناد ومدارک تابعیت جذب شدگان بادقت بررسی شوند وازفلترارگانهای کشفی واستخبارات باید بگذرند

ف-  وضعیت صحی وفزیکی جذب شدگان جداء کنترول شوند(دقیقاءازفلتر دوکتوران وهیئت تربیت بدنی بگذرند)

ق-  درصورت بروز وثبوت حرکات منفی زیان آور وبدنام کننده تدابیرجلوگیری باید سریع,دقیق وقاطع باشند

گرچه دروضعیت موجود که قوای مسلح ما نظربه ضرورت به انکشاف سریع نیازمند میباشند بسیار کار مشکل است اما غیر ممکن نیست ,فقط ایجاب یک هیئت پذیرش کارشناس, مقتدر ودلسوز دائیمی رامینمایند مانند:  

     الف- نخست ازهمه غزیزان خواننده اعتراض خواهند نمودند که چگونه درکوتاه مدت ممکن است که ازصداقت وفاداری ,تعهد بوظیفه شناس بودن  یک شاگردیکه جدیدآ در مکاتب عسکری ,کورسها ودانشگاها جذب میگردنداطمینان حاصل نمود .

بلی درشرایط موجود واپراتیفی شما حق بجانب میباشید ,اما برای ساختن قوای مسلح ایده آ لیکه آرزوی همه مردم افغانستان است کار یک سال , پنج سال  حتی ده سال نیست . قوای مسلحیُ کاملا مضمحل شده ای نظیر افغانستان حد اقل به نیم قرن نیاز دارد که با ا وصاف متذکره ساخته شود اما تهداب ازهمین اکنون گذاشته میشود. واین کار طوریکه گفته شدازطریق یک هیئت مقتدر,متداوم,کار شناس ودلسوز که درارتباط دائیمی باریاست های معارف ولایات ومکاتب بصورت رسمی,دوامدار ودرمیان گذاشتن آنها ازچگونگی برنامه واهداف معقول واستمداد جستن ازایشان براساس اطلاع قبلی اقلا یکسا ل پیش که بطور مثال درسال آینده به این تعداد محصل به پوهنتونهای نظامی  به این تعداد متعلم به مکاتب عسکری وبه این تعداد به کورسهای قصیرالمدت با اوصاف فوق برای سپری نمودن امتحا نات کانکور دارای چنین شرایط آماده نمایند ممکن میباشد. بدون شک روئسا ومنسوبان معارف ولایات هم ازهمین خاک اند اگر رسماء علما ومنطقاءچنین تقاضای همکاری دائمی ازایشان شوندویا روابط خوب فیمابین مقامات وزارتهای دفاع,داخله آمنیت دولتی ووزارت معارف باشند مطمئناء همکاری مینمایند چون ایشان شناخت دقیق از اوصاف شاگردان که زیر تعلیمات شان میباشند دارند .

زمانیکه هیئت منظم ومعظم ومحترم قوای مسلح برای پذیرش به ولایات طبق برنامه ای قبلا تنظیم شده مراجعه مینمایند آنها ازاینکه آگاهی وآمادگی قبلی دارند بدون ضیاع وقت آماده ای دسترسی وهمکاری میباشند ,هیئت محترم یک نکته را هم درنظرداشته باشند که ممکن درریاست های معارف نیز واسط بازیها ,خویشاوندی ,قومی وده ها مسایل منفی دیگروجود داشته باشند برای اجراآت دقیقتر هیئات محترم خود شان برویت اسناد ودرجات کامیابی وجدول نمرات شاگردان را انتخاب نمایند که این تجربه تلخ ازسرخودم (نویسنده ) سپری گردیده است درسال 1347ازصنف ششم مکبت ابتدائیه خود سوم نمبر فارغ شدم درماه حوت دوران شاه هیئات محترم وزارت دفاع درولایات سرد سیر میامد ازاول نمره الی سوم را درحربی شونخی وقت میپذرفت اول نمره ودوم نمره مابااینکه فرزندان غریب وبی واسط بودند ازنگاه جسامت هم نسبتاضعیف الجسه بودند امامن ازنگاه جسامت مطابق به نورم بودم مگرهیج کدام مارا درمکتب حربی نگرفتند بعوض ما یک پسروکیل وقت وپسران خانان وملکها انتخاب شدند مارا درمکا تب ابن سینا ولیسه میخانیکی کابل تقسیمات نمودند ومن شخصا بعدازفراغت ازصنف دوازدهم باز به اکادمی پلیس مراجعه کردم که دوران سردار محمد داودخان بود قبل ازاینکه امتحان بگیرند به اندازه گیری قدو بینی من شرع کرد دربینی من عیبی نیافته و گفتند یک سانتی قدشما ازنورم ما کم میباشد یعنی نورم ما 173 سانتی متر است وقد شما 172 سانتی متر است اما ماهرسه نفر هم   صنفی اول,دوم وسوم نمره دوره ابتدائی بعدازفراغت ازپوهنتون های ملکی به عسکری مراجعه نمودیم چون شرایط سختگیرانه قبلی تغیرکرده بود پذیرفته شدیم همین فعلا افسران اردوی ملی میباشیم  .

      ب- دراین بخش ( افسران کادری وجهادی )که ریفورم میشوند اولویت درتخصص,تعلیمات,تجربه کاری داده شود باید خیلی محتاطانه منصفانه وعادلانه بدون کدام سوءنیت پذیرش صورت بگیرند. بیائید باجرئت قوی وطنی وقانونی این مسئله را بپذیریم که قوای مسلح یک موسسه ای خیریه یاصلیب سرخ نیست ویاجایگاه برای فقرای که شکم شان ازنان سیرشوند(دارالمساکین)ویا مریضانیکه تداوی شوندویا دارالتاءدیب برای  هرعنصر بدکار,راهزن ,قاچاق بر  واوباشان نیست که دران تاءدیب شوندبخاطررسیدگی به چنین مشکلات جایگاه های دیگر وجود دارد که مراجعه شود,درانجا پلانها وبرنامه های دیگراست وبودجه جداگانه ومسئولیتهای بخش دیگری کاری است . مسئولیت دربرابرقانون ,خواستهای قانون ,مطالبات قانون ,نیازمندیهای قانون بخاطر اعاده حقوق اتباع افغانستان که عبارت ازتامین امنیت ومصئونیت مردم درکشور مااست میباشد. قانون حق مردم وده ها وجایب دیگررا فقط بدوش هرمنسوب قوای مسلح گذاشته است این یکطرف قضیه وترحم ,مصلحت بینی,خویشاوندی  علایق قومی ومذهبی ,سمتی وده ها مسایل دیگرجانب دیگری قضیه است که موشکافانه,بیطرفانه ,منصفانه وعادلانه طوریکه تذکررفت مورد بررسی قرار داده شود خواست قانون ،حق مردم ومنافع علیای کشور عزیز ما افغانستان قرمانی اینگونه مصلحت بینیها ودلسوزیهای بیجا نگردند.

بطور مثال من ازنگاه ترحم فردی رادرقوای مسلح می پذیرم که هیچگونه آشنائی وآگاهی درهیچگونه وظایف قوای مسلح ندارد عاطل وباطل ویایک مریض مزمن چونکه قبلا منسوب قوای مسلح (کادری ویاجهادی )بوده جذب میشود ویا فلان شخص مصلحتاءازاینکه سابق چطوربوده واکنون اگر پذیرفته نشوند فلان شخصیت ها آزرده میشوند درحالیکه کسیکه باید پذیرفته شود نه تعلیمی دارد ونه به فنون نظامی وعسکری بلدیت دارد,پس کدام بخش اولویت دارد قانون ومسئولیت امنیت مردم   ویامصلحت بینی ,ترحم ,دلسوزی بیجا . کشور ومردم ازما چه میخواهند ؟ قانون ازما چه مطالبه دارد وحق مردم چگونه باید اداشود وجایگاه ترحم ودلسوزی ومصلحت دراین جا درکجا است . ده هاراها وطرق کمک وهمکاری دیگری برای رسیدگی منسوبان قبلی قوای مسلح (کادری وجهادی ) که توان اجرای خدمت درقوای مسلح را درشرایط کنونی نسبت بمعاذیریکه ذکرشد  ندارند ,جستجوشود ویا ایجاد شود چون واقعا آنها هم ازهمین خاک است ودرهمین خاک زحمت کشیده ,قربانی داده و...پس بهتر اینست که اولویت درحق مردم وقانون داده شود افسران تحصیل کرده وتعلیمات دیده ,اشخاص باتجربه دارای سوابق کاری خوب وقابل اعتماد اول باید ریفورم شوند از ورود افراد نامعقول جداءپرهیز شده وحتی آنهائیکه بگونه ای وارد شده تدابیرعاقلانه ,عادلانه وجسورانه اتخاذ گردند .  چقدر حادثات  را درقطعات ماشاهدیم ,صریحا دشمنان داخلی وخارجی درحریم قوای مسلح ما نفوذ نمود ند وجدآ قوای مسلح باید دقیق فلترشوند.

                            

    ج- دارای استعداد عالی باشند بخصوص کسانیکه درپوهنتونها جذب میگردند وبحیث افراد مسلکی به اردوتقدیم  میشوند. برای همه گان روشن  است که اجرای وظایف درقوای مسلح خیلی سنگین است در هر صنفیکه باشند برعلاوه که هرلحظ برای قربانی آماده اندوسرمیدهند وبالفعل دروظایف مانند: طبابت,انجنینری وساختمانی ,زریهی وتوپچی, تخنیک ,لوژستیک واکمالات,پیاده نظام ,کشف واستخبارات ,هوائی وتخنیک هوایی,رادار استعمال وکاربرد انواع راکتها مثلا درسابق نوع راکت های پیچور ,دیوینا,لونا,سکات وانواع توپها وتانگها ی روسی درچوکات اردومورد استعمال بودند که درانصورت قوای فزیکی وفکری واستعداد بالاتری را میطلبند زیرا ممکن درآینده ما باسلاح,تخنیک, وسایط واسنادوفنون  دیگری سروکار پیدانمائیم مثلیکه اکنون نسبت به ده سال پیش تغیرات زیادی درسلاح وتجهیزات واردشده   . این نیازمندی بیشترازطریق راه اندازی کانکوردقیق ویا تخنیک ونحوه ای امتحانات کانکورممکن است یعنی ایجاد شرایط دقیق تررا میخواهند وبیشتر علایق فرد که بخواهند واقعا درچوکات قوای مسلح دربخش مورد پسند شان وظیفه را انتخاب ,تحصیل واجرا نمایند هم مرتبط است  ,بسیاری کسانی هستند که استعداد فوق العاده دارند از امتحانات هم به حسن صورت میگذرند اما علایق چندانی  به فراگیری فن نظامی وعسکری وانجام وظیفه درین چوکات را ندارند . که در این مورد در ابتدای کار پذیرش هیئات محترم باید توجه بیشتر نمایند.  

 د- اسناد ومدارک تابعیت جذب شدگان قوای مسلح بادقت بررسی شده از فلتر ارگانهای کشفی وامنیتی بگذرند: درین مورد بخاطربادقت توجه صورت بگیرد که بسیاربسادگی نه تنها دشمنان ازداخل بلکه کشور های همسایه ای ما نیزمیتوانند عمال خودرا نفوذ بدهند آنها زمانیکه  درارگان های نسبتآ بلند دولتی تقررحاصل بتوانند وقتکه یک فرد تابع کشورهمسایه ای ما بتوانند عضو پارلمان شوند وازهزاران موکل این کشور رای ببرند مگر مشکل است که یک افسرویا منسوب قوای مسلح شوند ؟ زیرا که دین ,فرهنگ,زبان ,رسوم وعادات حتی قیافه های  ما (کشورهای همسایه) باهم شباهت کامل دارند وبکلی خلط شده هیچ تفاوتی دروضعیت فزیکی ظاهری ما دیده نمیشوند وغیرممکن نیست که دردفاتراسناد محرم وجاهای حساس دیگر نفوذ نموده جابجاشوند. همچنان بهتر اینست که بعد ازتامین صلح سراسری درکشور وتحکیم حاکمیت دولتی درتمام قراءوقصبات درشرایطیکه تذکره های تابعیت الکترونیکی هم ازجانب مسئولین بخش توزیع شده باشند سربازان قوای مسلح افغانستان هم ازطریق اجباری مانند تعامل قبلی مکلفیت عسکری را سپری نمایند که ازنظر اقتصادی بحال کشورمفید است وهم ازنگاه امنیتی تا حد محدود میشوند.

        ف -  وضعیت صحی وفزیکی جذب شده گان بادقت کنترول شوند(دقیقاءازفلتردوکتوران وکارمندان تربیت بدنی بگذرند):طوریکه قبلا درمورد تماس گرفته شد که منسوبان قوای مسلح درتناسب به سایر اتباع بیشتروپیشتر اماده قربانی است ؛یعنی اینکه باکارات دشوار وشرایط مشکل وبعضا تاقت فرسای جوی واقلیمی  نیزایفای وظیفه مینمایند. چنانچه ازدیدگاه مذهبی نیز درهنگام اجرای مراسم حج شرایط قربانی برای تمام کشورهای اسلامی معلوم,معمول وحتی واجب است که قربانی مریض,ضعیف الجسه ,ناقص الاعضاء ونحیف  حتی ازطرف خدا قابل قبول نیست قربانی باید دارای اندام وجسامت استخوانی وقوی,گوشتی,سالم و مکمل الاعضا باشند.بهمین گونه حق مادروطن ورسالت مردمی که قانو بعهده منسوبان قوای مسلح گذاشته کمتر ازمراسم حج نمیباشد،بناء قربانیان  قوای مسلح هم باید همانگونه اوصاف راداشته باشند چونکه بصورت متداوم بادوش وپرش وافتادن وشکستن  وگرسنه ماندن وخنک زدن وصد ها مشکل وپیش آمد های دیگر سروکاردارند که افرادضعیف و نحیف ومریض نه تنها خودش به عذاب دوامدار مواجه بوده  بلکه برای دیگران نیزمشکل ساز ،باردوش ومزاحم خواهندبود  که دراین مورد هم دلسوزی ,ترحم وهیچ مصلحت اندیشی دیگر جایگاهی ندارند.

                                        

     ق-  درصورت بروز وثبوت حرکات منفی وزیان آوروبدنام کننده تدابیرجلوگیری باید سریع,جدی وقاطع باشد:

منسوبان قوای مسلح خود باید سمبول انسانیت,اسلا میت ,اخلاق ,آداب وعادات نیک ,دارای کلتوروفرهنگ بسیارعالی,صادق,راست کار،دلسوز وامانت دار والگوساز برای دیگران باشند زیرا که آنها ضامین امنیت وآرامش ومسئول حفظ جان ومال مردم اند ودراین رابط سوگند یاد نموده اند. اجرای اعمال ناشائیست مثل دزدی سرقت وغارت اموال مردم ودارای های عامه دست بردن به قاچاق وآدم ربائی , اقدام به آزارو اذیت مردم وزورگوئی ازکسرشان هرمنسوب اردو وقوای مسلح میباشند, به عظمت وحیثیت قوای مسلح صدمه وارد مینمایند وحتی اتوریته رهبری قوای مسلح ودرکل دولت رازیر سوال میبرند  باعث صلب اعتماد مردم نسبت به قوای مسلح میشوند و اگر با مرتکیبین چنین جرایم برخورد سریع,جدی وقاطع صورت نگیرند این پدیده زیان آور واین مرض مهلک قابل سرایت به دیگران خواهند گردید که جلوگیری ازآن باحجم وکمیت بیشتر دشوار تر ازآن است که اگر مکروب درنطفه خشک  وخنثی گردد. قوای مسلح درهرکشور بمثابه پناه گاه مردم شان است بناء: پناه گاه دارای چگون اوصافی باید بوده باشد که دیگران دران با اطمینان تکیه نموده مصئون ودر امان بمانند .

 


March 31st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب