قوای مسلح- بخش دوم (پلیس وسارندوی)
دگر وال انجینر نصرالله( نصرت) دگر وال انجینر نصرالله( نصرت)

پلیس وسارندوی:

تذکر: درکل (چه درافغانستان ویاکشورهای منطقه ویا درسطح جهان پیشرفته )اردو- یافوج به اصطلاح پاکستان ولشکر به گفته ایرانیها مسئولیت دفاعی کشوررا دربرابرتجاوزات خارجی عهده دارمیباشند اردوبا مردم وشهرها ها ُکمتر سروکار داشته بیشتر دردشتها ،دامنه ها ،تپه ها مقیم بوده دقیقا متوجه اوضاع واحوال بیرون مرزی کشورخویش بوده تا کدام خطرات وتعرضات وتجاوزات ازخارج مرزها متوجه کشورشان نگردند.باشهرها ،قراء و قصبات ،دهات ومردم چه درمسایل امنیتی مانند کشف جرم وجرائیم وموارد خدماتی ویا هم درمسایل تشریفاتی بیشترپلیس مسئولیت دارند که درایجاد نظم وتنظیم امورعامه نقش کلیدی را ایفاءنمایند .بسیارمشترکات بین اردو وارگان پلیس موجود است مانند: چگونگی انتخاب، نحوه ای تعلیم وتربیه،اکمالات ولوژستیک،نقلیه وترانسپورت مسایل حقوق منسوبان پلیس و مواظبت دقیق ودرست ازفامیلهای شان مانند تهیه منازل رهایشی ،مکاتب وپارکهای تفریحی ، تدابیرصحی وتداوی مریضان منسوبان پلیس بصورت رایگان ودلسوزانه داشتن ذخیره گاها ودیپوهای مصئون وغیره آنچه که برای اردوضرورت میباشد برای ارگان پلیس نیز لازم است و دراینجا ازتکرار آن میگذریم وصرف دربعض بخشهایکه ازوظایف عمده ارگان پلیس میباشد بطور فشرده تماس میگیریم اما قبل ازتماس روی فصل وبابیکه دراین رابط اختصاص داده شده وارد شوم روی چیزی دیگری بیشتر ازهمه تاکید دارم و آن عبارت ازانتخاب درست منسوبان وافراد پلیس از ابتدای جذب بخصوص شاگردان ومحصلان که افسران آینده ومسئولات تعلیم وتربیت این صنف میگردند. پلیس مسئولین امنیت باشند ویاپلیسهای ترافیک دائم الوقت  درشهرها،ولایات ،ولسوالیها،نواحی وحوزه ها با مردم سروکاردارند بناء اگرپلیسان دارای تعالیم توام باتربیت وبا آداب واخلاق ،دلسوز ومهربان ،همکار ومدد رسان ،باعفت وباعزت ودارنده تقوای  نفس باشند مردم بمثابه نورچشمان خویش پنداشته ومطمئینانه بالای شان اتکاءمینمایند و همرای شان دربسیاری قضایا وحوادث صادقانه همکاری مینمایند چون یک ظرفیت ظریفانه وشریفانه را قبلا ازایشان دیده ولمس نموده زن ومرد خرد وبزرگ بمانند بهترین دلسوز وکمک رسانها مشکلات ومسایل خویش را  باایشان درمیان میگذارند . اما درغیر آن اگریکبار نسبت اعمال وحرکات نادرست ،کردارها وپندارهای ناسالم درنزد مردم بی اعتماد شد نه تنها آبرو وعزت خود بلکه حیثیت تمام ارگان مسئول خودرا زیر سئوال میبرند مثلیکه درجریان این ده سال که سپری شد بسیار فاکتورهای منفی درمراکز شهرها وشاهراها وبنادر ازجانب مردم ،تجاران ومسافرین به آدرس ایشان محول اند .خلاصه آن بخشهای که درشرایط کنونی کشور روی آن ضرورت درجه یک احساس میگردد عبارت ازچند فصل وباب ذیل اند :

 

 

 

   فصل اول - پلیس ورسالت آن: درابتدا اشاره گردید که منسوبان قوای مسلح ازنگاه آداب واخلاق وکرکترشخصی همچنان ازنگاه لیاقت وشایستگی دارای چگونه اوصاف و ظرفیتهای باید بوده باشند واما درارگان پلیس چنین اوصاف بمراتب نسبت به منسوبان اردو بالا ترباید باشد زیرا افراد ومنسوبان پلیس بیشتر با مردم واهالی سروکاردارند طوریکه ازشعارش پیدا است (پلیس دخلکو خدمتگار) با استفاده ازتجارب دنیا وازجمله کشورعزیزما افغانستان : تحلیل وتصوروبرداشت شخصی من اینست که درقطعات سارندوی وپلیس به دوبخش بیشتر نسبت بهمه مسایل توجه مبذول گردد:

1-      تعلیم وتربیت: مبنی برآداب ،آدات ،اخلاق ،ترحم ،دلسوزی ،ایجاد روحیه تعاون وهمکاری وهمدردی نسبت بامردم ودرپهلوی آن تعلیمات فزیکی وسپورتهای رزمی که درمواقع ضرورت بدون استفاده وکاربرد سلاح گرم قدرت مبارزه فزیکی را با مخالفان ومتجاوزان را داشته باشند ازقبیل خلع سلاح دشمن وازپا درآوردن مخالف ومتجاوز باقدرت وهنررزمی خویش مانند بوکس،کراته ،تیکواندو ،اوشو وغیره وضعیت رابسوی  ثبات وآرامش تغیربدهند. پلیسی  با چنین آراستگی بیشتر توجه عامه را بخود جلب نموده ومورد پذیرش وپسند عامه قرار میگیرد زیرا پلیسیکه پشتوانه عامه را نداشته باشند هزگز موفق نخواهد بود وبیشتر مردم ازاستعمال وکاربرد سلاح گرم دیگر خسته شده وحتی درمقابل آن حساسیت ن شان داده  ونفرت دارند.

                 

2-      درکشف جرم وجرائیم وخنثی سازی توطئه ها ،دسایس وحادثات، اتخاذ تدابیر- قبل ازوقوع ٱن بسیار عمده اند : ارزش واهمیت چنین وضعیت مانند طب وقایوئی رامانند که قبل از ابتلا وشیوع مرض بجان مریض جان انسانهارا نجات میدهند . بخاطر دست رسی بچنین تدابیر پیش گیرنده وکشف جرائیم وحادثات  درکشورهای پیشرفته شهرها ،نواحی ومحلات مسکونی جاده ها وپارکها وسرکها طبق قانون شاروالی بصورت درست نمره گذاری گردیده وبعدا تمام مناطق بخش –  بخش فی مابین کارمندان کشفی ،جینائی وحتی کارمندان امنیتی تقسیم میگردند بطور مثال :محدوده ای یک کارمند فرضاءامنیت ملی ویا جینائی دارای کدام نمبر ،بنام چه وچند فامیل دران زندگی دارند ،چقدر فامیلها دارای منزل شخصی اند وچقدر شان کرایه نشین بوده واین منازل کریائی ازاشخاص بود ه ویا دولتی اند وهرکدام ازفامیلها ازکدام استقامت کشوریاولایات وارد شده هرفامیل چند نفرعضودارند چقدر اطفال شان درمکاتب وکدام مکاتب شامل اند و چقدر درپوهنتونها به کدام رشته ها چقدراعضای فامیلها کارمند رسمی دولت بوده درکدام ارگان ودرچه رشته وبخشهای کاری ایفای وظیفه دارند ویا دربازار آزاد مشغول کار آزاد اند رژیم دخول وخروج هریک ازاعضای فامیل بسوی کار ووظایف درچه ساعات عیاراند درهنگام برگشت به خانه های شان اوقات غیررسمی را هریک ازاعضای خانواده ها بچه کارات ومصروفیتهای مشغول میگردند هریک ازاعضای فامیلها باچه عادات نوشیدنیها وکشیدنیها مبتلا اند دارای چگونه آداب وکرکترهای اند با چه کسان درداخل محدوده محل یاخارج ازمحل وحتی خارج ازمنطقه سروکاردارند ویا درخارج ازکشور با کدام کشورها وباچه گروه مخلوق سروکارودادوگرفت دارند با چنین تسجیل بندی وتصنیف بندی کارمندان جینائی وامنیتی با بسیارسادگی به وظایف شان رسیدگی کرده میتوانند چون همه گونه حرکات ،عادات ،ارتباطات وغیره قبل ازقبل برای مسئولین هر محله روشن وهویدا اند باداشتن چنین تخنیک وتاکتیک گرچه درابتدا بسیار مشکل اند بخصوص درکشورهای عقب مانده وعقب نگهداشته نظیر کشور ما اما درجلوگیری ازجرم وجرائیم واتخاذ تدابیر پیش گیرنده چنین روش 80 فیصد کارات را قبل ازقبل سربراه نموده اند.درغیر آن

بزرکترین سلاح ارگان پلیس وسارندوی بدست آوردن قلب مردم است : اگر همین ارگان با هرنوع روش واقعا اگراعتماد مردم را بدست بیاورند درانصورت اکثریت مطلق مردم خود بخود با چنین ارگانها همکاری ومددرسانی مینمایندوبزرگترین موفقیت هم دراین امرنهفته اند.داشتن سلاح های ثقیل هوائی وزمینی برای وزارت محترم داخله وارگان پلیس وسارندوی هیچ ضرورتی نمیباشد. به استثنای قطعات خاص که وظایف اوپراتیفی وعملیاتهای سنگین را اگرعهده دارباشند برای سایر منسوبان پلیس وسارندوی داشتن سلاح گرم ازاعتبار وحیثیت شان میکاهند چون پلیس بمثابه همکار،مددرسان ومشفق مردم باید متبارزباشند. نظربه شرایط واوضاع کشور سلاح گرم بسیارخفیف ویاسلاح جارحه صرف برای محافظت جان شان را باید داشته باشند منسوبان پلیس وسارندوی بیشتر باسامان ولوازم ارتباطی مجهز باشند تا پیش آمدها وحادثات را به ارگانها ومسئولین شان بتوانند به اسرع وقت اطلاع بدهند.


May 26th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب