قوای مسلح- فصل دوم - پلیس ترافیک
دگر وال انجینر نصرالله( نصرت) دگر وال انجینر نصرالله( نصرت)

 

     وزارت محترم داخله نه تنها درانتخاب پلیس ترافیک توجه دلسوزانه ومسئولانه مبذول بدارد بلکه درروش تعلیم وتربیه ومفردات درسی و آموزشی آنها در جریان تعالیم وآموزش وکنترول متداوم ایشان درعمل بروی جاده ها وچارراهی ها نیز ازبسیار توجه ودقت لازم کاربگیرند زیرا تاکنون هیچکس ازحرکات ورفتاروکردار ترافیکان روی جاده خاطره خوش ندارند ،بسیاری قوانین ومقررات ترافیکی درعمل بروی جاده ازطرف خود پلیس ترافیک نقض میگردد ویا تخلفات متخلفین باپول معاوضه میگردند ،بسیاری حقوق متضررین نه تنها اعاده نمیگردد بلکه بطوربسیاربیرحمانه چشم پوشی میگردد به تخلف رانندگان بخاطرکمک به راکبین بسیار کمتررسیدگی مینمایند بطورمثال درهنگام آغاز مکاتب رانندگان بسها ی شهری کمتر به اطفال خردسال مکاتب توجه دارند واکثراءآنهارا سواربسها نمیکنند ولی کمتر همکاری پلیس ترافیک ملموس است، درمورد اضافه ستانی کرایه ها ازراکبین درشهرها کدام نورم ومقررات معیین ،تثبیت شده وقابل قبول عامه وجود ندارند درهرسمت ودرهرفاصله هرکس هرقدرخواست ازمردم کرایه اخذ میدارند درست است که 80فیصد باشندگان شهرها بخصوص شهرکابل را مردم وارد شده ازقراءوقصبات ومحلات اطراف تشکیل میدهند بخصوص رانندگان نیزوآنها نه تنها ازقوانین ومقررات شهروندی وترافیکی چیزی رانمیدانند بلکه مطلق فاقد تحصیل وسواد اند ،پیاده روها ومحلات مفروشات دست فروشان هیچ تفکیک نمیگردد ،مسیر سرعت بیشتر،مسیرحرکت سلووقانون سبقط قطعاءمراعاد نیگردد وبکلی معمول شده که سبقط ازراست صورت بگیرد چون کنترولی وجود ندارند ولی نقش ترافیک درچه است؟ تا بچه وقت چنین وضعیت درشهرها حاکم باشد. پلیسان ترافیک روی جاده ها باید افراد بافهم ،قانون دان شکیبا وپرحوصله ،باترحم ودلسوزورسالتمند نسبت به شهروندان باشند زیرا سطح فرهنگ ،ظرفیت ووزنه یک ملت ازمشاهده شهرها وحرکات شهروندان درنزد دنیا سنجش میگردد آخر ملت شریف ما چه تقصیری دارند که به جرم یک مشت متخطی وقانون شکن ورشوت خوار عزت وآبروی شان درسطح دنیا زیرسوال بروند بیش ازیک دهه ازسقوط طالبان وطالبانیزم سپری گردیدند آیا دولت مردان ما دررابط باعزت وآبروی ملت وعظمت این خط کدام احساس مسئولیت ورسالتمندی نسبت بخود قایل اند یانه؟

                                                    

فصل سوم – تجهیزات وعلا مات ترافیکی

وضعیت که درشهرها وشاهراها حاکم اند نمیتوان تنها پلیس ترافیک روی جاده را بباد انتقاد گرفته وملامت نمودند!!!

چقدرشهرها ،شاهراهاوکارنرهای ما با علامات، سامان ،آلات ،اشارات واسباب ترفیکی تجهیز گردیده است که شهروندان ورانندگان عزیز وطن ما آنرابدانند ومراعات نمایند.آیا درچند چارراهی شهر که چراغها واشارات ترافیکی ساخته شد حد اقل دوسال بصورت متداوم وبدون کدام عارضه دوام داشت؟ همین اکنون که اکنون است سرنوشت همان اشارات وعلامات ترافیکی تازه ساخته شده چگونه است آیا همان شرکت های که چنین ساختار هارا قرارداد نموده است کدام تضمین وگرنتی به پیشگاه مسئولان امور وقرارداددهندگان ندارند؟اکثر مسئولان امور کشورهای پیش رفته دنیا را دیده اند ویا اگرندیده باشند میدیای امروز(تلویزیون وانترنیت ) کره زمین رادرکل بیک قریه کوچک مبدل کرده است نمی بینند که علامات وتجهیزات ترافیکی درشهرها وشاهراهای دنیا چگونه است .

لازم دانسته میشود که خاطره یک رفیق شخصی(نویسنده) خودرا که درجرمنی بیک صحرا بیش ازنورم تعیین شده رانندگی نموده بود یادآورشوم : دوست من صحبت نموند که درجلوتیزرفتار شخصی خود نشسته ام ازیک شهربه شهر دیگرمسافرت داشتم دریک دشت بی سروپا رسیدم شوق تیز رانی وطنم بسرم زد باسرعت 160 حرکت داشتم بفکر اینکه درینجا کسی مرانمی بینند ومانعی هم وجود ندارد بعد ازمدت به اولین جایگاه کنترول ترافیک که رسیدم پارچه جریمه بانمبر موتروسرعت ومحل تیز رانی ام  برایم سپرده شد. وضعیت دنیای پیشرفته سرجایش ما به ده فیصدکشور همسایه ءخود پاکستان رقابت کرده نمیتوانیم که درهرقدم مسیرسرکها وشاهراها با علامات:پل وپلچک، کوتلها ،چارراهی ها ،گولائی ها، پیاده روها،خطرعبورحیوانات وغیره مجهز اند.

 

فصل چهارم – قوای سرحدی

قوای سرحدی بالاتر ازنیروهای پیاده نظام وصنف کوماندو دارای اهمیت خاصی اند .زیرا آنهافرزندان راستینی مردم خویش اند که شب وروز ودرسخت ترین شرایط جوی وجنگی مرزبانی کشور شانرا درصحراها،سنگلاخها،قله ها،دامنه ها ودره های تنگ وتاریک ایفای وظیفه مینمایند.گرچه من ازحال واحوال قوای سرحدی کشورخود انچه که لازم است اطلاع کافی متاسفانه ندارم ولی انقدر گفته میتوانم که نظربوضعیت موجود کشور وشرایط خاص افغانستان ما دررابط با همسایگان که داریم امتیازات این قوا بهیچ صورت کمتر ازامتیازات صنف کوماندوی ما نبوده باشند.مهمات وتجهیزات ایشان بمراتب بالاتر ازهمه صنوف قوتها وازنگاه تعلیمات نیزباید ازسخت ترین شرایط ووضعیت طبیعی ودشواریهای  حربی وجنگی وانواع تاکتیکهای نظامیرا سپری کرده باشند.قوای سرحدی ما برعلاوه که باانواع سلاح ثقیل وخفیف مجهز باشند باید دوربین های بسیارقوی ودوربین های دید شب را دراختیار داشته باشند تابتوانند ازدورترین نقاط عبوری متجاوزان مرزی وقاچاقچیان مواد مخدر رانظارت وکنترول کرده بتوانند.صنف سرحدی ما برعلاوه سلاح زمینی اسلحه های دافع هوارا نیز دراختیار باید داشته باشند انواع راکتهای دافع هوا ،رادارها واندیکاتورها بخاطر ترصد ومواظبت دائیمی از فضا ی مرزی درقلل کشور ما باید جابجا باشند.قوای سرحدی ما باید پرسونل کشفی وامنیت دولتی درتشکیل خود داشته باشند ویا با ارگانهای کشفی وامنیت ملی تشریک مساعی متداوم داشته باشند تا ازعبور وترافیک مواد مخدر ویا ماینها وسلاخهای تخریب کننده ازمرزها وبنادر بصورت درست کنترول ورسیدگی کرده بتوانند.قوای سرحدی ما باید باوسایط نقلیه ای مجهز باشند که دربد ترین وضعیت اراضی ،کوهستانات،دره ها وسنگلاخها عبور ومرورکرده بتوانند مانند موتورسایکلهای بسیارقوی وغیره .قوای سرحدی بادستگاهای قوی مخابراتی تجهیز باشند تا درشرایط خاص باسرعت تمام باقرارگاها وارگانهای مسئول خویش ارتباط گرفته ودرصورت لزوم دید مطالبه کمکهای  ازقوتهای زمینی وهوائی را کرده بتوانند.قوای سرحدی ما ذخیره گاها ودیپوهای مصئون ومستور زیرزمینی هاداشته باشند تامهمات ومواد لوژستیکی خودرا دران بطورسالم ومطمئین نگهداری کرده بتوانند.قوای سرحدی ما هلیکوبترهای برای اکمالات سلاح ومهمات ،مواداعاشه وی ولوژستیکی وهلیکوبترهای گزمه ای مرزی درشرایط دشوارکوهستانی وقلل مرتفع ودشتها وجنگلزارها دراختیار داشته باشند ویا باقوای هوائی باتشریک مساعی دائیمی بوده باشند تاهنگام  ضرورت درمحلات ومواقع حساس رسیدگی کرده بتوانند.


May 29th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب